«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2015թ. նոյեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Շահութահարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1999 թվականի հունվարի 9-ի ՀՕ-47 օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 37.1-ին հոդվածով.

 

«Հոդված 37.1.

Աշկերտին տրվող վճարումները

 

Հարկատուի հարկվող շահույթը որոշելիս համախառն եկամուտը նվազեցվում է (աշկերտության պայմանագրի գործողության ողջ ժամանակահատվածում) հարկատուի մոտ վարձու աշխատող` արհեստագործական ուսումնական հաստատությունում սովորող յուրաքանչյուր աշկերտի համար հաշվարկված աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների 150 տոկոսի չափով:»:

 

Հոդված 2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

2015թ. դեկտեմբերի 4

Ստեփանակերտ

ՀՕ-54-Ն