«Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2012թ. դեկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Նվազագույն ամսական աշխատավարձի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի դեկտեմբերի 22-ի ՀՕ-167 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածի «32500 դրամ» բառերը փոխարինել «35000 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածի`

1) 2-րդ պարբերության «196 դրամ» բառերը փոխարինել «210 դրամ» բառերով.

2) 3-րդ պարբերության «218 դրամ» բառերը փոխարինել «234 դրամ» բառերով.

3) 4-րդ պարբերության «326 դրամ» բառերը փոխարինել «350 դրամ» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 4-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 4. Նվազագույն ամսական աշխատավարձի չափի մեջ չեն ներառվում աշխատավարձից վճարվող հարկերը, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները, հավելումները, հավելավճարները, պարգևատրումները և խրախուսման այլ վճարները:»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

28 դեկտեմբերի 2012թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-46-Ն