«Դրամարկղային գործառնությունների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2011թ. դեկտեմբերի 27-ին

Հոդված 1. «Դրամարկղային գործառնությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի հոկտեմբերի 20-ի ՀՕ-136 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 6-րդ հոդվածի`

1) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «գ» և «դ» կետերով.

«գ) ապրանքների (հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների և այլ ակտիվների), ծառայությունների, աշխատանքների միանվագ գործարքների դիմաց կանխիկ դրամով վճարումների ընդունման առավելագույն չափը, բացառությամբ մանրածախ առևտրի և ծառայությունների ոլորտում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ընդունվող վճարումների`

 

Սահմանափակման կիրառման ամսաթիվը

(սկսած)

Սահմանափակման մեծությունը

(հազար դրամ)

01.01.2012թ.

300

 

 

դ) մեկ ամսվա ընթացքում ապրանքների (հիմնական միջոցների, ոչ նյութական ակտիվների և այլ ակտիվների), ծառայությունների, աշխատանքների դիմաց կանխիկ դրամով վճարումների ընդունման առավելագույն չափը, բացառությամբ մանրածախ առևտրի և ծառայությունների ոլորտում անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանցից ընդունվող վճարումների`

 

Սահմանափակման կիրառման ամսաթիվը

(սկսած)

Սահմանափակման մեծությունը

(մլն դրամ)

01.01.2012թ.

3».

 

 

2) 3-րդ մասում «կատարվող վճարումների վրա» բառերը փոխարինել «վճարումների կատարման և (կամ) ընդունման վրա» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 12-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին նախադասությունը «վճարումների» բառից հետո լրացնել «կատարման և (կամ) ընդունման» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

30 դեկտեմբերի 2011թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-99-Ն