Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009-2011թթ. պետական վիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2008թ. նոյեմբերի 11-ին

Հոդված 1. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009-2011 թվականների պետականվիճակագրական աշխատանքների եռամյա ծրագիրը (հավելվածը կցվում է):

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2009 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

24 դեկտեմբերի 2008թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-60-Ն