«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2012թ. դեկտեմբերի 19-ին

Հոդված 1. «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի դեկտեմբերի 18-ի ՀՕ-43 օրենքի 15-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 34-րդ և 35-րդ կետերով.

«34) մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարկների մշակության ընթացքում գյուղատնտեսական տեխնիկայով կատարվող աշխատանքները (հողի մշակում, ցանքս, տունկ, ցանքսերի և այգիների խնամք, պարարտանյութերի ցրում, թունաքիմիկատների սրսկում, հունձ).

35) անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից անասնաշենքերի օտարումը:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

28 դեկտեմբերի 2012թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-32-Ն