«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2011թ. սեպտեմբերի 15-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 oրենքի (այսուհետ` օրենք) 15-րդ հոդվածի 1-ին մասում՝

1) աղյուսակի առաջին տողը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«1. պետական ռեգիստրում`

 

- գրանցման ենթակա առևտրային կազմակերպությունների պետական գրանցման համար

բազային տուրքի

17-ապատիկի չափով

- առևտրային կազմակերպությունների առանձնացված ստորաբաժանումների հաշվառման համար

բազային տուրքի

12-ապատիկի չափով».

 

 

2) 2-րդ կետում «պետական գրանցման» բառերը փոխարինել «պետական հաշվառման» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 17-րդ հոդվածի`

1) վերնագրից և 1-ին մասից հանել «ֆիրմային անվանումների» բառերը.

2) 6-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 3. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 16-րդ կետի «գ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից, բացառությամբ 3-րդ հոդվածի, որն ուժի մեջ կմտնի պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

18 հոկտեմբերի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-48-Ն