«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2006թ. դեկտեմբերի 6-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի 2004 թվականի, ՀՕ-104) 18-րդ հոդվածի 6-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «գ» ենթակետով`

 

«գ) Անասնաբուժության բնագավառում օգտագործվող կենսապատվաստուկների արտադրության համար տարեկան`

Բազային տուրքի

100-ապատիկի չափով»:

 

 

Հոդված 2. Ուժը կորցրած ճանաչել օրենքի 20-րդ հոդվածի 17-րդ, 18-րդ, 19-րդ, 20-րդ և 21-րդ կետերը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքի 1-ին հոդվածն ուժի մեջ է մտնում 2007 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ 2

-րդ հոդվածը` պաշտոնական հրապարակման հաջորդ օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

30 դեկտեմբերի 2006թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-322