«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2006թ. մարտի 22-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի   18-րդ հոդվածի`

1. 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«1. առևտրի բնագավառ

ա) «Արտաքին տնտեսական գործունեության ապրանքային անվանացանկ» (ԱՏԳ ԱԱ) դասակարգչի 710210000, 710221000, 710231000 ծածկագրերին դասվող բնական` մշակված կամ չմշակված, բայց չշրջանակված կամ չամրացված ալմաստների առուվաճառքի, ներմուծման,արտահանման, փոխադրման համար` տարեկան

Բազային տուրքի

100-ապատիկի չափով»:

 

2. 10-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «բ» կետով`

 

«բ) ավտոտրանսպորտային միջոցներից աղտոտող նյութերի արտանետումների (չափումների յուրաքանչյուր չափիչ կետի) համար` տարեկան

Բազային տուրքի

50-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

14 ապրիլի 2006թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-271