«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                     Ընդունված է 2004թ. նոյեմբերի 24-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածով սահմանված՝ լիցենզավորման ենթակա գործունեություն իրականացնելու նպատակով լիցենզիաներ, արտոնագրեր (թույլտվություններ) տալու համար պետական տուրքի դրույքաչափերի ցանկում՝

 

ա) 5-րդ կետի «դ» և «զ» ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

 

« դ) կյանքի ապահովագրության

իրականացման համար՝ տարեկան

 

բազային տուրքի 

200-ապատիկի չափով»

 

« զ) ապահովագրական բրոքերային

գործունեության համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 

50-ապատիկի չափով».

 

 

բ) 5-րդ կետը «դ» ենթակետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դա» ենթակետով՝

 

« դա) ոչ կյանքի ապահովագրության

 իրականացման համար՝ տարեկան

 բազային տուրքի 

200-ապատիկի չափով»:

 

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

17 դեկտեմբերի 2004թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-146