«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2007թ. դեկտեմբերի 12-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի 2004 թվականի, ՀՕ-104) 18-րդ հոդվածի աղյուսակի 10-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «գ» ենթակետով.

 

«գ) օզոնային շերտը քայքայող նյութերի առաքման թույլտվության տրման համար

բազային տուրքի                    50-ապատիկի չափով»:

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

29 դեկտեմբերի 2007թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-97