«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2015թ. դեկտեմբերի 16-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի (այսուհետ` Оրենք) 15-րդ հոդվածի 31-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

31. գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետականգրանցման համար, տեղեկատվության տրամադրման և այլ ծառայությունների համար՝ 

գույքի նկատմամբ իրավունքների և սահմանափակումների պետական գրանցման համար, տեղեկատվության տրամադրման և այլ ծառայությունների համար դիմումը ներկայացնելու օրվանից

4-րդ աշխատանքային օրը

3-րդ աշխատանքային օրը

2-րդ աշխատանքային օրը

1) անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետականգրանցման համար, բացառությամբ սույն կետի 2-րդ և 3-րդ ենթակետերով սահմանված դեպքերի

բազային տուրքի երեսնապատիկի չափով

բազային տուրքի քառասնապատիկի չափով

բազային տուրքի վաթսունապատիկի չափով

2) գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի նկատմամբ մեկ գույքային իրավունքի ծագման, փոփոխման կամ փոխանցման պետականգրանցման համար

բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

բազային տուրքի յոթնապատիկի չափով

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններում գտնվող բնակարանների, անհատական բնակելի տների միավորի նկատմամբ իրավունքներիպետական գրանցման համար

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

բազային տուրքի եռապատիկի չափով

բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

4) անշարժ գույքի միավորի նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման, այդ թվում նաև` սերվիտուտի պետական  գրանցման համար

 

 

բազային տուրքի չափով

5) անշարժ գույքի հասցեի առանձին գրանցում կատարելու կամ գրանցված հասցեի փոփոխություն կատարելու  համար

 

 

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

6) շարժական գույքի գրավի կամ լիզինգի պայմանագրով վարձակալության իրավունքի պետական գրանցման համար

 

 

բազային տուրքի         հնգապատիկի չափով

7) անշարժ գույքի գրանցման մատյանում անվանափոխման վերաբերյալ գրառում կատարելու և նոր գրանցման վկայական տրամադրելու կամ վկայականում փոփոխություն կատարելու համար

 

 

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

8) անշարժ գույքի միավորի վերաբերյալ միասնական տեղեկանք տրամադրելու համար, բացառությամբ սույն կետի 9-րդ և 10-րդ ենթակետերով սահմանված դեպքերի

 

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

բազային տուրքի քսանապատիկի չափով

9) գյուղատնտեսական նշանակության մեկ միավոր հողամասի վերաբերյալ միասնական տեղեկանք տրամադրելու համար

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

10) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Քաշաթաղի և Շահումյանի շրջաններում գտնվող բնակարանների, անհատական բնակելի տների միավորի և դրանց նկատմամբ գրանցված իրավունքների և սահմանափակումների վերաբերյալ միասնական տեղեկանք տրամադրելու համար

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

11) անշարժ գույքի մեկ միավորի վերաբերյալ այլ տեղեկատվության, ինչպես նաև միևնույն սուբյեկտին պատկանող գույքի առկայության վերաբերյալ տեղեկատվություն տրամադրելու համար

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

12) շարժական գույքի նկատմամբ գրանցված իրավունքների վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելու համար

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

13) իրավունքի գրանցման վկայականի կրկնօրինակ տրամադրելու համար

 

բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

14) կադաստրային գործի փաստաթղթերի լուսապատճեններ տրամադրելու համար՝ յուրաքանչյուր էջի համար

 

բազային տուրքի տասը տոկոսի չափով

բազային տուրքի քսան տոկոսի չափով

15) կադաստրային հատակագծերի և քարտեզների տրամադրում վեկտորային ֆորմատով`

 

 

 

ա. քաղաքային բնակավայրերի կառուցապատված 1 հեկտար տարածքի համար

 

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

բազային տուրքի քառապատիկի չափով

բ. գյուղական բնակավայրերի 1 հեկտար տարածքի համար`

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

գ. բնակավայրից դուրս տարածքներում 1 հեկտար տարածքի համար

 

բազային տուրքի քսան տոկոսի չափով

բազային տուրքի քառասուն տոկոսի չափով

16) տեղագրական հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների տրամադրում՝ վեկտորային ֆորմատով ամբողջական տեղեկատվությամբ հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների յուրաքանչյուր անվանակարգային (նոմենկլատուրային) թերթի համար

 

բազային տուրքի տասնհինգապատիկի չափով

բազային տուրքի երեսնապատիկի չափով

17) վեկտորային ֆորմատով տեղագրական հատակագծերից և քարտեզներից առանձին հատվածներով տեղեկատվության տրամադրում

 

 

 

ա. 1:10 000 մասշտաբի դեպքում` 1 քառակուսի կիլոմետրի համար

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

բ. 1:25 000 մասշտաբի դեպքում` 1 քառակուսի կիլոմետրի համար

 

բազային տուրքի քսանհինգ տոկոսի չափով

բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով

գ. 1:50 000 մասշտաբի դեպքում` 1 քառակուսի կիլոմետրի համար

 

բազային տուրքի վեց տոկոսի չափով

բազային տուրքի տասներկու տոկոսի չափով

18) թղթային կրիչով ամբողջական տեղեկատվությամբ հատակագծերի և քարտեզների, օրթոֆոտոհատակագծերի, օրթոֆոտոքարտեզների յուրաքանչյուր անվանակարգային (նոմենկլատուրային) թերթի համար`

 

 

 

ա. գունավոր տարբերակով

 

բազային տուրքի վեցապատիկի չափով

բազային տուրքի տասներկուպատիկի չափով

բ. սև-սպիտակ տարբերակով

 

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

բազային տուրքի քառապատիկի չափով

19) գեոդեզիական ցանցի կետերի վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրում` յուրաքանչյուր գեոդեզիական կետի կոորդինատի (աբսցիս, օրդինատ, բարձրություն) տրամադրման համար

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

20) անշարժ գույքի միավորի (հողամաս, շինություն) յուրաքանչյուր շրջադարձային կետի կամ անկյան կոորդինատի (աբսցիս, օրդինատ) տրամադրման համար

 

բազային տուրքի տասը տոկոսի չափով

բազային տուրքի քսան տոկոսի չափով

21) թղթային տարբերակով ցանկացած մասշտաբի (15x15 սանտիմետր կամ 23x23 սանտիմետր) օդալուսանկարի տրամադրման համար

 

բազային տուրքի հարյուր հիսուն տոկոսի չափով

բազային տուրքի եռապատիկի չափով

22) 1 քառակուսի կիլոմետր տարածքի տիեզերական նկարի վեկտորային ֆորմատով տրամադրման համար

 

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

բազային տուրքի քսանապատիկի չափով

23) սույն կետի 15-րդ և 17-րդ ենթակետերով նախատեսված տեղեկատվության թղթային տարբերակով տրամադրման համար սույն կետի 15-րդ և 17-րդ ենթակետերով սահմանվածպետական տուրքի գումարներին ավելանում են հետևյալ գումարները`

 

 

 

ա. A0 ֆորմատ

 

բազային տուրքի հնգապատիկի չափով

բազային տուրքի տասնապատիկի չափով

բ. A1 ֆորմատ

 

բազային տուրքի եռապատիկի չափով

բազային տուրքի վեցապատիկի չափով

գ. A2 ֆորմատ

 

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

բազային տուրքի քառապատիկի չափով

դ. A3 ֆորմատ

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

ե. A4 ֆորմատ

 

բազային տուրքի հիսուն տոկոսի չափով

բազային տուրքի չափով

24) աշխարհագրական օբյեկտի անվանման վերաբերյալ տեղեկանք տրամադրելու համար

 

բազային տուրքի չափով

բազային տուրքի կրկնապատիկի չափով

 

»:

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 41-րդ կետով.

«

41. անշարժ գույքի գնահատողի որակավորման

վկայական տալու համար

բազային տուրքի

20-ապատիկի չափով

 

»:

Հոդված 3. Օրենքի 29-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 29.

Այլ ծառայությունների կամ գործողությունների համար պետական տուրքի գծով արտոնությունները

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ռեգիստրում պահվող տեղեկությունների տրամադրման համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են օրենսդիր և գործադիր իշխանության, տեղական ինքնակառավարման մարմինները՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

Տրանսպորտային միջոցների տարեկան տեխնիկական զննության համար պետական տուրքի վճարումից ազատվում են սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամները՝ այդ ավտոմեքենաների մասով:

Պետական իրավասու մարմինները կալանք և (կամ) արգելանք դնելու միջոցով անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքի սահմանափակման պետական գրանցման համար ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

Գրանցված իրավունքի դադարման պետական գրանցման համար պետական գրանցման սուբյեկտներն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

Սույն օրենքի 15-րդ հոդվածի 31-րդ կետի 1-14-րդ ենթակետերով նախատեսված դեպքերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ազատվում է պետական տուրքի վճարումից:

Կադաստրային քարտեզագրումն ավարտված տարածքներում (բացառությամբ Ստեփանակերտ քաղաքի) անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցման գործընթացի ժամանակ սեփականաշնորհված կամ օրենքով նախատեսված դեպքերում սեփականության իրավունքով անհատույց տրամադրված գյուղատնտեսական նշանակության, տնամերձ, այգեգործական (ամառանոցային) և բնակելի տան շինարարության ու դրա սպասարկման համար հատկացված և որպես սեփականություն նրանց անցած հողերի ու ամրակայված գույքի նկատմամբ սեփականության (օգտագործման) իրավունքի պետականգրանցում կատարելու համար սեփականատերերն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ծրագրերի շրջանակներում հողերի միավորման (կոնսոլիդացիա) պայմանագրերով սեփականության իրավունքը գրանցելու համար սեփականատերերն ազատվում են պետական տուրքի վճարումից:»:

 

Հոդված 4. Oրենքի 34-րդ հոդվածում`

1) առաջին և երրորդ պարբերություններում «0.5» թիվը փոխարինել «0,1» թվով.

2) լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն.

«Սույն հոդվածով նախատեսված տույժը կիրառվում է ժամանակին չվճարված (չգանձված) պետականտուրքի գումարի նկատմամբ՝ դրա վճարման ժամկետից անցած ամբողջ ժամանակաշրջանի համար, բայց ոչ ավելի, քան 365 օրվա համար:»:

 

Հոդված 5.

1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի հունվարի 1-ից:

2. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը վճարման ժամկետին հաջորդող 365 օրը լրացած պետականտուրքի չվճարված գումարների նկատմամբ տույժերի հաշվարկը սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից դադարում է:

3. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը վճարման ժամկետին հաջորդող 365 օրը չլրացած պետականտուրքի չվճարված գումարների նկատմամբ տույժերի հաշվարկը սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու օրվանից շարունակվում է ժամկետանց յուրաքանչյուր օրվա համար 0,1 տոկոսի չափով մինչև վճարման ժամկետին հաջորդող 365 օրը լրանալը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2015թ. դեկտեմբերի 25

Ստեփանակերտ

ՀՕ-57-Ն