«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ» ենթակետով`

 

«դ) հացահատիկային մշակաբույսերի (ներառյալ` եգիպտացորենի) սերմերի արտադրության և

վաճառքի համար` տարեկան

բազային տուրքի

30-ապատիկի չափով»:

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից վեց ամիս հետո:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

19 նոյեմբերի 2009թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-53-Ն