«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2009թ. հոկտեմբերի 28-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

1) 16-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժե» ենթակետով.

 

«ժե) առևտրի իրականացման վայրի կազմակերպման համար`

- Ստեփանակերտ քաղաքում կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

- շրջկենտրոններում կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով

- Ստեփանակերտ քաղաքից և շրջկենտրոններից դուրսկազմակերպման համար՝ տարեկան

բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով.».

 

 

2)17-րդ կետում «1-16 «ժդ» կետերում» բառերը փոխարինել «1-16 «ժե» կետերում» բառերով.

3) 23-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«23. բացառությամբ սույն հոդվածի 9-րդ կետի «ա»-«զ»,

12-րդ կետի «բ», «գ», 15-րդ կետի «ա»-«զ» և 16-րդ կետի

«ժե» ենթակետերում նշված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակների, մեկից ավելի յուրաքանչյուր վայրում ևս լիցենզավորման ենթակա նույն գործունեության տեսակով զբաղվելու լիցենզիայի տրման համար` տարեկան

տվյալ լիցենզիայի տրման համար սահմանված պետականտուրքի դրույքաչափի 50 տոկոսի չափով»:

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

17 նոյեմբերի 2009թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-51-Ն