«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                   Ընդունված է 2014թ. նոյեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 13-րդ կետի «ե» ենթակետի 2-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«- անհատ ձեռնարկատերերի կամ ֆիզիկական

անձի կողմից մեկ մարդատար-տաքսի

ավտոմոբիլով` տարեկան

բազային տուրքի

10-ապատիկի չափով»: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 20-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 40-րդ կետով.

 

«40. ավտոմոբիլային տրանսպորտով

վտանգավոր բեռներ կամ չվնասազերծված

տարաներ փոխադրելու թույլտվություն

տալու համար

բազային տուրքի

10-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2014թ. դեկտեմբերի 8

Ստեփանակերտ

ՀՕ-50-Ն