«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                             Ընդունված է 2008թ. սեպտեմբերի 17-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (14 ապրիլի 2004 թվականի, ՀՕ-104) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 12-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «բ1» ենթակետով`

 

բ1) ինտերնետ շահումով խաղերի

կազմակերպման համար` տարեկան

բազային տուրքի

3000-ապատիկի չափով»:

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

15 հոկտեմբերի 2008թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-49-Ն