«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2015թ. նոյեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի աղյուսակում՝

1) 13-րդ կետի «դ» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 19-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«

19. Լիցենզիայի ներդիրի կրկնօրինակը

  տալու համար

բազային տուրքի

10-ապատիկի չափով

 

                                                                                                                            »:

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2015թ. դեկտեմբերի 4

Ստեփանակերտ

ՀՕ-49-Ն