«Փաստաբանության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2015թ. նոյեմբերի 26-ին

Հոդված 1. «Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի հոկտեմբերի 19-ի ՀՕ-223 օրենքի 46-րդ հոդվածի 8-րդ մասում «երեսուն տոկոսի չափով՝» բառերը փոխարինել «մինչև երեսուն տոկոսի չափով՝» բառերով:

 

Հոդված 2. ««Փաստաբանության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի սեպտեմբերի 26-ի ՀՕ-38-Ն օրենքի 30-րդ հոդվածի 2-րդ մասում «2016 թվականի հունվարի 1-ից» բառերը փոխարինել «2017 թվականի հունվարի 1-ից» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող oրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

2015թ. դեկտեմբերի 4

Ստեփանակերտ

ՀՕ-47-Ն