«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2008թ. հունիսի 25-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (14 ապրիլի 2004 թվականի, ՀՕ-104) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում.

1) 16-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժդ» ենթակետով՝

 

«ժդ) զվարճանքի օբյեկտներում երգի կամ պարի էրոտիկ ներկայացումներ կազմակերպելու համար

բազային տուրքի

600-ապատիկի չափով».

 

 

2) 17-րդ կետի «բացի սույն հոդվածի 1-16 «ժգ» կետերում» բառերը փոխարինել «բացի սույն հոդվածի 1-16 «ժդ» կետերում» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

4 հուլիսի 2008թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-40-Ն