«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                       Ընդունված է 2009թ. հունիսի 24-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 13-րդ հոդվածի 8-րդ կետի «բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«բ) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն մեկ անգամվա (մինչև քսանմեկ օր) մուտքի զբոսաշրջիկային արտոնագիր տալու համար

բազային տուրքիեռապատիկի չափով»:

 

 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի «բ» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«բ) զբոսաշրջիկային մուտքի արտոնագիր` քսանմեկ օր ժամկետով, առանց հրավերի

0

0

0

0»:

 

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

7 հուլիսի 2009թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-39-Ն