«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2008թ. մարտի 12-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի 2004 թվականի, ՀՕ-104) 15-րդ հոդվածի աղյուսակի`

1) 16-19-րդ և 26-րդ կետերում «գյուղատնտեսական ինքնագնաց մեքենաների», բառերից հետո ավելացնել «, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների» բառերը, իսկ 201-րդ և 211-րդ կետերում «տրակտորային կցանքների» բառերից հետո ավելացնել «, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական և այլ մեքենամեխանիզմների կցորդների և կիսակցորդների» բառերը.

2) 29-րդ կետում «մեքենաները» բառից հետո ավելացնել «, ինքնագնաց ճանապարհաշինարարական, շինարարական և այլ մեքենամեխանիզմները» բառերը.

3) 29.1-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

17 ապրիլի 2008թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-20