«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված 2010թ. մարտի 25-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածի «14. Քաղաքաշինության բնագավառ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

«14. Քաղաքաշինության բնագավառ

ա) քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման կամ փորձաքննության համար, ըստ քաղաքաշինական հետևյալ ոլորտների`

 

- բնակելի, հասարակական և արտադրական` տարեկան

բազայինտուրքի

25-ապատիկի չափով

- տրանսպորտային` տարեկան

բազայինտուրքի

25-ապատիկի չափով

- հիդրոտեխնիկական` տարեկան

բազայինտուրքի

25-ապատիկի չափով

- էներգետիկ` տարեկան

բազայինտուրքի

25-ապատիկի չափով

- կապի` տարեկան

բազայինտուրքի

25-ապատիկի չափով

բ) շինարարության իրականացման համար, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`

 

- բնակելի, հասարակական և արտադրական` տարեկան

բազայինտուրքի

100-ապատիկի չափով

- տրանսպորտային` տարեկան

բազայինտուրքի

100-ապատիկի չափով

- հիդրոտեխնիկական` տարեկան

բազայինտուրքի

100-ապատիկի չափով

- էներգետիկ` տարեկան

բազայինտուրքի

100-ապատիկի չափով

- կապի` տարեկան

բազայինտուրքի

100-ապատիկի չափով

գ) շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության համար, ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`

 

- բնակելի, հասարակական և արտադրական` տարեկան

բազայինտուրքի

50-ապատիկի չափով

- տրանսպորտային` տարեկան

բազայինտուրքի

50-ապատիկի չափով

- հիդրոտեխնիկական` տարեկան

բազայինտուրքի

50-ապատիկի չափով

- էներգետիկ` տարեկան

բազայինտուրքի

50-ապատիկի չափով

- կապի` տարեկան

բազայինտուրքի

50-ապատիկի չափով

դ) ինժեներական հետազննման համար` տարեկան

բազայինտուրքի

25-ապատիկի չափով

ե) շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի

հետազննության համար` տարեկան

բազայինտուրքի

50-ապատիկի չափով»:

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

29 ապրիլի 2010թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-19-Ն