«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2013թ. ապրիլի 25-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 18-րդ հոդվածով սահմանված աղյուսակը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 14.1-ին բաժնով`

 

«14.1. ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈԻՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների իրականացում` տարեկան

բազայինտուրքի

100-ապատիկի չափով

պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ամրակայման, նորոգման և վերականգնման աշխատանքների նախագծերի մշակում ` տարեկան

բազայինտուրքի

25-ապատիկի չափով»։

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

15 մայիսի 2013թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-15-Ն