«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2010թ. փետրվարի 17-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 15-րդ հոդվածի 25.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«25.1. լիցենզառուներին տրանսպորտային միջոցների պարտադիր

տեխնիկական զննության համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ

տրամադրելու համար

բազային տուրքի

150 տոկոսի չափով»:

 

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

                     Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

12 մարտի 2010թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-12-Ն