«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2006թ. դեկտեմբերի 20-ին

 

Հոդված 1.«Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (30 ապրիլի 2004 թվականի, ՀՕ-104) 18-րդ հոդվածի 9-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ՝

 

«9. հեռահաղորդակցության բնագավառ

ա) հանրային էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի շահագործման համար, այդ թվում՝

 

- Ստեփանակերտ քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջաններում ցանցի շահագործման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

600-ապատիկի չափով

- Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում ցանցի շահագործման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

400-ապատիկի չափով

- Ստեփանակերտ քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի շրջանների տարածքում ցանցի շահագործման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

250-ապատիկի չափով

- մեկ շրջանի տարածքում ցանցի շահագործման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

100-ապատիկի չափով

բ) ձայնային ծառայությունների մատուցման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

20-ապատիկի չափով

գ) շարժական կապի ծառայությունների մատուցման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

20-ապատիկի չափով

դ) հեռագրային կապի ծառայությունների մատուցման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

20-ապատիկի չափով

ե) տվյալների հաղորդման և ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

20-ապատիկի չափով

զ) հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման համար, այդ թվում՝

 

զ.1) հեռուստահաղորդումների հեռարձակման համար՝

 

- Ստեփանակերտ քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջաններում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

60-ապատիկի չափով

- Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

40-ապատիկի չափով

- Ստեփանակերտ քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի շրջանների տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

25-ապատիկի չափով

- մեկ շրջանի տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

10-ապատիկի չափով

զ. 2) ռադիոհաղորդումների հեռարձակման համար՝

 

- Ստեփանակերտ քաղաքում և միաժամանակ մեկ կամ մի քանի շրջաններում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

30-ապատիկի չափով

- Ստեփանակերտ քաղաքի տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

25-ապատիկի չափով

- Ստեփանակերտ քաղաքը չներառող՝ մեկից ավելի շրջանների տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

10-ապատիկի չափով

- մեկ շրջանի տարածքում հեռարձակման համար՝ տարեկան

բազայինտուրքի

5-ապատիկի չափով

 

 

Սույն կետի «բ»-«ե» ենթակետերով սահմանված գործունեության տեսակներից յուրաքանչյուրը «ա» ենթակետով սահմանված գործունեության տեսակի հետ միաժամանակ իրականացվելու դեպքում կիրառվում է դրանց համար սահմանված պետական տուրքի դրույքաչափերից առավելագույնը:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

20 հունվարի 2007թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-12