«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                         Ընդունված է 2014թ. մարտի 26-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների` դրանց ծագման, դադարման, փոխանցման կամ փոփոխման պետական գրանցման համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունն ազատվում է պետական տուրքի վճարումից:»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

18 ապրիլի 2014թ.

 ք.Ստեփանակերտ

 ՀՕ-11-Ն