«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2009թ. դեկտեմբերի 23-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի «ա», «բ», «գ», «դ» ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«ա) նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացում

բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով

բ) տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

 

- տարրական ընդհանուր` 1-ին աստիճան

բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով

- տարրական մասնագիտացված` 1-ին աստիճան

բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով

- տարրական հատուկ` 1-ին աստիճան

բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով

գ) հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

 

- հիմնական ընդհանուր` 2-րդ աստիճան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

- հիմնական մասնագիտացված` 2-րդ աստիճան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

- հիմնական հատուկ` 2-րդ աստիճան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

դ) միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

 

- միջնակարգ ընդհանուր` 3-րդ աստիճան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

- միջնակարգ մասնագիտացված` 3-րդ աստիճան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով

- միջնակարգ հատուկ` 3-րդ աստիճան

բազային տուրքի 25-ապատիկի չափով:»:

 

 

Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 8-րդ կետի «ե» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

27 հունվարի 2010թ.

ք. Ստեփանակերտ

ՀՕ-6-Ն