«Պետական տուրքի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2014թ. փետրվարի 26-ին

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2004 թվականի ապրիլի 14-ի ՀՕ-104 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 7-րդ հոդվածի 1-ին մասի «ժա» կետը «19-րդ» բառից հետո լրացնել «, 19.1-ին» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝

1) 15-րդ կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 23-րդ ենթակետից հանել «,15-րդ կետի «ա»-«զ» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 19.1-ին հոդվածով.

 

 

«Հոդված 19.1.

Պետական սեփականություն հանդիսացող ընդերքի և բնական ռեսուրսների օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար պետականտուրքի դրույքաչափերը 

 

1) ազնիվ, գունավոր և հազվագյուտ մետաղների յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

բազայինտուրքի10000-ապատիկի չափով

 

2) վառելիքաէներգետիկ հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

 

բազայինտուրքի

50-ապատիկի չափով

 

3) շինանյութերի արտադրության հումքի,այդ թվում` երեսպատման, շինարարական քարերի, լցանյութերի և բալաստային հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

 

բազայինտուրքի 250-ապատիկի չափով

 

4) գունագեղ քարերի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

 

բազայինտուրքի

250-ապատիկի չափով

 

5) մետաղագործական, քիմիական, թեթև և արդյունաբերության այլ ճյուղերի հումքի յուրաքանչյուր հանքավայրի օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

 

բազայինտուրքի

300-ապատիկի չափով

 

 

6) օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով երկրաբանական ուսումնասիրության թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

 

բազայինտուրքի

50-ապատիկի չափով

 

7) հանքային ջրերի յուրաքանչյուր հանքավայրի կամ հանքահորի`

 

 

- արդյունաբերական (շշալցման) նպատակով օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

 

բազայինտուրքի

300-ապատիկի չափով

 

- արդյունաբերական (ածխաթթու գազ ստանալու) նպատակով օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

 

բազայինտուրքի

100-ապատիկի չափով

-բուժական (ռեկրեացիոն) նպատակներով օգտագործման (շահագործման) թույլտվության տրամադրման համար` տարեկան

 

բազայինտուրքի

50-ապատիկի չափով

8) ջրօգտագործման թույլտվության տրամադրման համար`

 

 

- ֆիզիկական անձանցից

բազայինտուրքիչափով

- իրավաբանական անձանցից

բազայինտուրքի

10-ապատիկի չափով

9) ջրային համակարգի օգտագործման թույլտվության տրամադրման համար`

 

 

- ֆիզիկական անձանցից

բազայինտուրքիչափով

- իրավաբանական անձանցից

 

բազայինտուրքի

10-ապատիկի չափով

 

Հոդված 4.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ՝

Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

18 մարտի 2014թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-4-Ն