2015թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2014թ. դեկտեմբերի 25-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 83,246.3 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 88,127.6 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)`  4,881.3 մլն դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2015 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների  գծով`  3,673.2 մլն  դրամ  (ներառյալ` պետական  բյուջեից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 3,673.2 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեն`    

 

                                                                                            

Գումարը

(հազար դրամներով)

  1. Եկամուտների գծով

82,318,693.3

  1. Ծախսերի գծով

87,200,000.0

  1. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

4,881,306.7

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`  

  

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4,881,306.1

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

4,881,306.1

     

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով` 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

36,800,000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

33,000,000.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

2,400,000.0

Այլ եկամուտներ

1,400,000.0

 

Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բա­ժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը            (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

87 200 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12 537 739.3

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

5 964 490.8

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

3 669 194.5

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

1 365 840.9

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

929 455.4

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

752 409.2

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

135 186.6

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

501 764.0

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

115 458.6

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

57 000.0

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

57 000.0

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

818 215.6

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

818 215.6

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

2 200 000.0

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

2 200 000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2 745 623.7

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

2 745 623.7

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

6 621 931.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

4 244 391.5

 

 

1

Ոստիկանություն

2 597 704.7

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

1 646 686.8

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

1 061 845.3

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

1 061 845.3

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

795 774.6

 

 

1

Դատարաններ

564 970.1

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

230 804.5

 

4

 

Դատախազություն

519 920.1

 

 

1

Դատախազություն

519 920.1

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10 274 256.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

3 306 440.2

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

3 306 440.2

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

3 830 577.1

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

3 600 000.0

 

 

2

Անտառային տնտեսություն

230 577.1

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

2 245 000.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

2 245 000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

287 886.2

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

287 886.2

 

7

 

Այլ բնագավառներ

372 109.5

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

342 109.5

 

 

3

Զբոսաշրջություն

30 000.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

232 243.2

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

232 243.2

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

154 851.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

154 851.2

 

 

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

154 851.2

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

816 384.4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

500 000.0

 

 

1

Ջրամատակարարում

500 000.0

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

316 384.4

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

316 384.4

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

5 750 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

200 224.1

 

 

1

Դեղագործական ապրանքներ

186 224.1

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14 000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

2 253 015.5

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

1 107 737.2

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

461 916.9

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

108 953.0

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

574 408.4

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

2 394 475.9

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

1 069 716.6

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

544 150.1

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

780 609.2

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

320 209.8

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

320 209.8

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

582 074.7

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

431 598.7

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

150 476.0

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2 935 873.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

276 370.8

 

 

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

276 370.8

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1 389 747.3

 

 

1

Գրադարաններ

87 253.5

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

102 861.3

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

286 825.7

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

32 500.0

 

 

5

Արվեստ

623 263.2

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

257 043.6

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

811 287.1

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

667 298.0

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

143 989.1

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

231 000.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

36 000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարա­կա­կան կազմակերպություններ, արհմիություններ

135 000.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

60 000.0

 

6

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

227 468.3

 

 

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

227 468.3

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

13 540 104.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական  կրթություն

971 395.7

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

971 395.7

 

 2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9 890 508.3

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

9 890 508.3

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստա­գոր­ծական) և միջին մասնագիտական կրթություն

489 228.1

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

193 376.0

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

295 852.1

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

702 338.6

 

 

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

702 338.6

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

768 678.6

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

697 678.6

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

71 000.0

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

519 407.4

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

519 407.4

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

198 548.0

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

198 548.0

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

22 079 210.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

87 156.4

 

 

1

Վատառողջություն

17 000.0

 

 

2

Անաշխատունակություն

70 156.4

 

2

 

Ծերություն

12 681 179.2

 

 

1

Ծերություն

12 681 179.2

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

254 000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

254 000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 907 687.2

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 907 687.2

 

5

 

Գործազրկություն

53 050.0

 

 

1

Գործազրկություն

53 050.0

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 543 983.2

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 543 983.2

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2 552 154.0

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

467 840.8

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

2 084 313.2

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

12 489 649.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

2 000 000.0

 

 

1

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

2 000 000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

10 489 649.2

 

 

1

Այլ ծրագրեր

10 489 649.2

                                                    

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

     

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը                (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

87 200 000.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

77 053 685.6

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

10 999 489.1

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

10 999 489.1

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

10 843 022.6

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

980 275.6

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

534 679.5

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

7 532 041.5

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

73 608.6

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

236 992.0

Նյութեր (ապրանքներ)

1 485 425.4

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

2 200 000.0

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

2 200 000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

15 891 261.1

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

15 891 261.1

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

9 351 484.5

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

80.0

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

9 351 404.5

 

որից`

 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

10 200.0

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

2 745 623.7

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

1 615 273.3

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

4 980 307.5

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

21 480 392.7

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտու­թյամբ նպաստներ (բյուջեից)

8 911 425.0

այդ թվում՝

 

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

350 815.5

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

819 975.5

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3 464 900.0

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

313 500.0

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

144 723.0

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

43 416.0

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

3 774 095.0

Կենսաթոշակներ

12 568 967.7

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

6 288 035.6

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

173 655.4

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

56 149.4

Այլ ծախսեր

4 058 230.8

Պահուստային միջոցներ

2 000 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

10 146 314.4

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

10 181 314.4

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

10 181 314.4

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

9 373 341.4

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

470 373.0

այդ թվում՝

 

 - Վարչական սարքավորումներ

88 873.0

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

381 500.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

337 600.0

այդ թվում՝

 

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

900.0

 - Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

66 700.0

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

270 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-35 000.0

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2016 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը չի շարունակի 2015 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.

2) մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 2015 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեին տրամադրվելիք  միջպետական վարկի մարման ժամկետը` տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով, իսկ 1993-2014 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ստացված բյուջետային վարկերի մարման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2020 թվականի հունվարի 1-ը (բացառությամբ այն դեպքերի, երբ այդ վարկերի մարման ժամկետի վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունների միջև ձեռք է բերվել համաձայնություն` մարման այլ ժամկետների վերաբերյալ).

3) 2015 թվականին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը կազմում է 63,300 դրամ.

4) յուրաքանչյուր պետական ծառայության մարմնի պետական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազմում է այդ մարմնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

5) քաղաքացիական, դատական ծա­ռա­յող­ների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության Ազգային ժո­ղո­վի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության դատա­խա­զության աշխա­տա­կազ­մե­րում պե­տա­կան ծառայողների 2014 թվականի հունվարի 1-ից հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածի համար պարգևատրման ֆոնդի` միաս­նա­կան տոկոսային դրույ­քա­­չափը յուրաքանչյուր մարմնի համար կազ­մում է տվյալ մարմնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության  2014 թվականի պետական բյուջեով նախա­տես­ված պետական ծա­ռա­յող­ների աշ­խա­­տավարձի տարեկան ֆոնդի 5 տոկո­սը.

6) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական հիմնարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև հարկային պետական ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և (կամ) համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2015 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող` 2015 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 2015 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2015 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2015 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին.

7) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով, ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կանխատեսումների, 2015 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատավարձեր (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2015 թվականի ծախսերի նախահաշիվը` 310 802.5 հազար դրամ գումարով` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն.

5) ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների չափերը` սույն օրենքի N 5 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը 2015 թվականին անհրաժեշտության դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական  դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող` սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների  ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն  արտահայտելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման հետ կապված) կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների ու որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս` «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ռեգիստրում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի գրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված  վճարումները.

4) վերաբաշխել սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2015 թվականի ծախսերը (ինչպես ըստ ծախսային հոդվածների, այնպես էլ կոմիտեի կենտրոնական ապարատի և ստորաբաժանումների միջև) այն պայմանով, որ թույլ չտրվի կոմիտեի` սույն օրենքի N 1 հավելվածում բերված ծախսային ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների ծավալների փոփոխություն և սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված յուրաքանչյուր ծախսային հոդվածի գծով նախատեսված ծախսերի ընդհանուր գումարի կրճատում` 15 տոկոսի, կամ ավելացում` 30 տոկոսի չափով.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության  օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով պայմանավորված փոփոխություններ կատարել սույն օրենքի N 3  հավելվածում.

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարներն ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների` «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ  գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության փոփոխության ենթարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 4 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 4 հավելվածներում, դրանք որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված  հավելվածներում` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

8) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պա­­կա­սուր­դի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պե­տա­կան բյուջեի դե­ֆի­­ցի­տի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս առանձին տար­րերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 4 հավելվածով հաստատ­ված գու­մար­նե­րը, և (կամ) կատարել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբ­յուր­ների ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհան­գեց­նող այլ հաշվեկշռված փոփո­խու­թ­յուններ և (կամ) լրա­ցումներ` դրանցից բխող հա­մա­պա­տաս­խան փոփոխություններ կատարելով սույն օրեն­քի NN 2 և 3 հավելվածներում և N 1 հա­վելվածի համապատասխան  աղյուսակներում.

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաս­տատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևա­վոր­ման («Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­տու­թ­յան օրեն­քի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դա­սա­կարգման խմբերի միջև կա­տա­րել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գու­մար­նե­րի վերաբաշ­խումներ` դրանից բխող համապատասխան փո­փո­խութ­յուններ և լրացումներ կա­տա­րելով սույն օրեն­քի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 հավելվածի համապատասխան աղյու­սա­կ­նե­րում:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-5 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                 Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ                   

 


2014թ. դեկտեմբերի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-66-Ն


 

Հավելված N 1
Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,  խմբերի և դասերի,  ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների
Բաժին Խումբ Դաս   Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները       Գումարը        (հազար դրամով)
        ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                                                                                         այդ թվում՝ 87 200 000,0
01       ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 12 537 739,3
  1     Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, ‎պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ 5 964 490,8
    1   Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում  3 669 194,5
      01 Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում 411 311,1
        ԼՂՀ Ազգային ժողով 411 311,1
      02 ԼՂՀ վերահսկիչ պալատի պահպանում 139 340,8
        ԼՂՀ վերահսկիչ պալատ 139 340,8
      03 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 3 038 542,6
        ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմ 501 197,9
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ 637 971,8
        ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն 333 341,0
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 319 480,7
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 181 355,2
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 149 834,8
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 176 065,6
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 190 564,7
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 118 724,1
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 123 907,3
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 306 099,5
      04 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 6-րդ գումարման  Ազգային ժողովի պատգամավորների վարձատրության հետ կապված ծախսեր 80 000,0
        ԼՂՀ Ազգային ժողով 80 000,0
    2   Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ  1 365 840,9
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  1 230 892,9
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 505 195,0
        ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր  հարկային պետական ծառայություն 725 697,9
      02 Ակցիզային դրոշմանիշերի և դրոշմապիտակների ձեռքբերում 39 948,0
        ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր  հարկային պետական ծառայություն 39 948,0
      03 Գնումների պաշտոնական տեղեկագրերի հրապարակման գործընթացի ապահովման և  ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի ու  խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման  ծախսեր 5 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 5 000,0
      04 Ապահովագրական վճարներ և փոխհատուցումներ 5 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 5 000,0
      05 ԼՂՀ գանձապետական համակարգի վճարահաշվարկային սպասարկման ծախսեր 20 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 20 000,0
      06 Նույնականացման քարտեր (էլեկտրոնային ստորագրություններ) ստանալու համար պետական տուրքի վճարման և էլեկտրոնային ստորագրությունների սպասարկման վարձավճարի ծախսեր 10 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 10 000,0
      07 Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր  55 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր  հարկային պետական ծառայություն 55 000,0
    3   Արտաքին հարաբերություններ  929 455,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  779 455,4
        ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարություն 650 603,4
        ՀՀ-ում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցչություն 128 852,0
      02 Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ 150 000,0
        ԼՂՀ կառավարություն 150 000,0
  3     Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ 752 409,2
    1   Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ  135 186,6
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  103 186,6
        ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 103 186,6
      02 Քաղաքացիական ծառայության  կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության հետ կապված ծախսեր 30 000,0
        ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 30 000,0
      03 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի կարգաբերում 2 000,0
        ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 2 000,0
    2   Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ  501 764,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  217 702,8
        ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 217 702,8
      02 Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ 34 061,2
        ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 34 061,2
      03 2015 թվականի մարդահամարի նախապատրաստական աշխատանքների կազմակերպում 250 000,0
        ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 250 000,0
    3   Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ  115 458,6
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 37 685,0
        Այլ մարմիններ 37 685,0
      02 Պետական աջակցություն «Գնումների աջակցման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 42 773,6
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 42 773,6
      03 Պաշտոնական տեղեկագրի հրատարակման ծախսեր 15 000,0
        ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն 15 000,0
      04 Տեղեկատվական և վերլուծական աշխատանքների իրականացման ծախսեր 20 000,0
        ԼՂՀ կառավարություն 20 000,0
  4     Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք 57 000,0
    1   Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք  57 000,0
      01 Գիտություն 28 500,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 28 500,0
      02 Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 28 500,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 28 500,0
  6     Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 818 215,6
    1   Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)  818 215,6
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 191 694,2
        ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 42 235,4
        ԼՂՀ հանրային ծառայությունները  և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով 149 458,8
      02 Ընտրություններ                                                                     213 027,0
        ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով 213 027,0
      03 Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 27 591,9
        ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն 27 591,9
      04 ԼՂՀ տարածքում համայնքների, բնակավայրերի 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հանութագրում և կադաստրային քարտեզագրում 61 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 61 000,0
      05 Հողի և դրա վրա գտնվող շենքերի և շինությունների, անշարժ գույքի  համակարգված դիտարկումների  իրականացում 3 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 3 000,0
      06 ԼՂՀ աշխարհատեղեկատվական համակարգի ստեղծում 1 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 1 000,0
      07 ԼՂՀ համայնքների վարչական սահմաններում  գտնվող   հողերի  հաշվառում և հողային հաշվետվությունների կազմում 2 400,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2 400,0
      08 Պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվառում (չափագրում) 2 300,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 2 300,0
      09 Գույքի  նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցում   200,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 200,0
      10 Անշարժ գույքի կադաստրի վարման  ավտոմատացված համակարգի ներդնում, զարգացում և տեղեկատվական բանկի ստեղծում  5 400,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 5 400,0
      11 Պետական և համայնքային սեփականություն  համարվող շենքերի, շինությունների և հողամասերի սեփականության իրավունքի պետական գրանցում և պետական հիմնարկներին տեղեկատվության տրամադրում   10 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 10 000,0
      12 ԼՂՀ ԿԱ անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից մատուցվող ծառայություններից ստացվող եկամուտների հաշվին կոմիտեի համակարգի պահպանում 230 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 230 000,0
      13 ԼՂՀ ԿԱ  անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի պահպանման ծախսերի մասնակի փոխհատուցում 70 602,5
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե 70 602,5
  7     Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 2 200 000,0
    1   Պետական պարտքի գծով գործառնություններ 2 200 000,0
      01 Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ) 2 200 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2 200 000,0
  8     Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 745 623,7
    1   Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ 2 745 623,7
      01 Դոտացիաների տրամադրում համայնքների բյուջեներին  2 745 623,7
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2 745 623,7
03       ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 6 621 931,5
  1     Հասարակական կարգ և անվտանգություն 4 244 391,5
    1   Ոստիկանություն 2 597 704,7
      01 Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում 2 407 090,7
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր   ԼՂՀ ոստիկանություն 2 407 090,7
      02 Արտագերատեսչական պահակության պահպանություն 190 614,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 190 614,0
    2   Ազգային անվտանգություն 1 646 686,8
      01 Ազգային անվտանգության ապահովում 1 646 686,8
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր  ազգային  անվտանգության  ծառայություն 1 646 686,8
  2     Փրկարար ծառայություն 1 061 845,3
    1   Փրկարար ծառայություն 1 061 845,3
      01 ԼՂՀ փրկարար ծառայության պահպանում 1 061 845,3
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 1 061 845,3
  3     Դատական գործունեություն և իրավական  պաշտպանություն 795 774,6
    1   Դատարաններ  564 970,1
      01 ԼՂՀ  դատարանների պահպանում     555 392,0
        ԼՂՀ դատական դեպարտամենտ 555 392,0
      02 ԼՂՀ  դատարանների պահուստային ֆոնդ     9 578,1
        ԼՂՀ դատական դեպարտամենտ 9 578,1
    2 0332 Իրավական պաշտպանություն 230 804,5
      01 ԼՂՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր 44 014,6
        ԼՂՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ 44 014,6
      02 Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում 36 789,9
        ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն 36 789,9
      03 Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի և այլ պարտավորությունների հատուցման ենթակա ծախսեր 150 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 150 000,0
  4     Դատախազություն 519 920,1
    1   Դատախազություն 519 920,1
      01 ԼՂՀ դատախազության պահպանում 519 920,1
        ԼՂՀ դատախազություն 519 920,1
04       ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 10 274 256,2
  1     Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ 3 306 440,2
    1   Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ  3 306 440,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 263 242,5
        ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 163 465,8
        ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն 99 776,7
      02 Պետական աջակցություն ԼՂՀ «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը  11 529,9
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 11 529,9
      03 Պետական աջակցություն «ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 53 962,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 53 962,0
      04 ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրման  ծրագիր 288 600,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն 288 600,0
      05 Չգործող պետական ձեռնարկությունների գույքի պահպանման ծախսեր 10 000,0
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ 10 000,0
      06 Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին 2 500 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 2 500 000,0
      07 Տնտեսական զարգացման ծրագրեր 30 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 30 000,0
      08 Պետական գույքի հաշվառման, գույքագրման և գրանցման աշխատանքների իրականացում 25 000,0
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ 25 000,0
      09 Պետական գույքի մասնավորեցման նախապատրաստական աշխատանքների իրականացում 4 000,0
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ 4 000,0
      10 Պետական աջակցություն «Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամին 40 000,0
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ 40 000,0
      11 Պետական աջակցություն «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 80 105,8
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ 80 105,8
  2     Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն 3 830 577,1
    1   Գյուղատնտեսություն  3 600 000,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  258 092,1
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  171 810,6
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայություն 86 281,5
      02  Պետական աջակցություն «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 31 675,4
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  31 675,4
      03 Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման  և  սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր 20 597,2
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  20 597,2
      04 Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում 30 000,0
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  30 000,0
      05 Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում 115 000,0
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  115 000,0
      06 Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ 301 901,3
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  301 901,3
      07 Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիթորինգի կազմակերպում 8 000,0
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  8 000,0
      08 Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատուկ  փաստաթղթերի պատվիրում 1 214,5
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  1 214,5
      09 Գյուղատնտեսական կենդանիների հիվանդությունների լաբորատոր ախտորոշում և բուսական ու կենդանական ծագմամբ հումքի և նյութերի լաբորատոր փորձաքննություն 40 332,3
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  40 332,3
      10 Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում 5 000,0
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  5 000,0
      11 Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին 820 000,0
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  820 000,0
      12 Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր 1 965 187,2
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  1 917 187,2
        ԼՂՀ կառավարություն  48 000,0
      13 Կենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում 2 000,0
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  2 000,0
      14 Սննդամթերքի լաբորատոր փորձաքննություններ 1 000,0
        ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն  1 000,0
    2   Անտառային տնտեսություն  230 577,1
      01 Պետական աջակցություն «Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 207 733,5
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն 207 733,5
      02 Անտառային միջոցառումներ 9 843,6
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն 9 843,6
      03 Գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումներ 5 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն 5 000,0
      04 ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմում 2 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն 2 000,0
      05 Կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների ծրագիր 6 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն 6 000,0
  3     Վառելիք և էներգետիկա 2 245 000,0
    5   Էլեկտրաէներգիա 2 245 000,0
      01 Բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի սուբսիդավորում 2 245 000,0
        ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 2 245 000,0
  5     Տրանսպորտ 287 886,2
    4   Օդային տրանսպորտ  287 886,2
      01 Ուղղաթիռների թռիչքների ապահովման ծախսեր 10 000,0
        ԼՂՀ կառավարություն  10 000,0
      02 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  58 644,8
        ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն 58 644,8
      03 Պետական աջակցություն  «Ստեփանակերտի օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 135 511,4
        ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն 135 511,4
      04 Պետական աջակցություն  «ԱՐՑԱՏՍ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 51 870,0
        ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն 51 870,0
      05 Պետական աջակցություն  «ՍՔԱՅ ՆԵՏ ԷՌԼԱՅՆ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը 21 860,0
        ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն 21 860,0
      06 Կանոնավոր ուղևորափոխադրումներում գործող ու փաստացի ուղետոմսի արժեքի տարբերության հատուցում 10 000,0
        ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 10 000,0
  7     Այլ բնագավառներ 372 109,5
    2   Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ 342 109,5
      01 Պատվիրակությունների ընդունելություններ 342 109,5
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ 342 109,5
    3   Զբոսաշրջություն  30 000,0
      01 ԼՂՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր 30 000,0
        ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն 30 000,0
  9     Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 232 243,2
    1   Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող) 232 243,2
      01 Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր -35 000,0
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ -35 000,0
      02 Նյութական ռեսուրսների ԼՂՀ պետական պահուստի ձևավորում և պահպանում 250 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 250 000,0
      03 Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 17 243,2
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայություն 17 243,2
05       ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 154 851,2
  6     Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 154 851,2
    1   Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 154 851,2
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 154 851,2
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն 154 851,2
06       ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 816 384,4
  3     Ջրամատակարարում 500 000,0
    1   Ջրամատակարարում  500 000,0
      01 Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում 500 000,0
        ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 500 000,0
  6     Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 316 384,4
    1   Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 316 384,4
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  316 384,4
        ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն 316 384,4
07       ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 5 750 000,0
  1     Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ 200 224,1
    1   Դեղագործական ապրանքներ 186 224,1
      01 Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում 186 224,1
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 186 224,1
    3   Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ 14 000,0
      01 Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և պարագաների   ձեռքբերում 14 000,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 14 000,0
  2     Արտահիվանդանոցային ծառայություններ 2 253 015,5
    1   Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ 1 107 737,2
      01 Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ 1 107 737,2
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 1 107 737,2
    2   Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ 461 916,9
      01 Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ 332 802,7
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 332 802,7
      02 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 129 114,2
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 129 114,2
    3   Ստոմատոլոգիական ծառայություններ  108 953,0
      01 Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 96 390,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 96 390,0
      02 6-12 տարեկան երեխաների բերանի խոռոչի հիգիենայի  պահպանման ծառայություններ 12 563,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 12 563,0
    4   Պարաբժշկական ծառայություններ 574 408,4
      01 Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ 198 606,2
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 198 606,2
      02 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 48 076,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 48 076,0
      03 Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ 140 466,2
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 140 466,2
      04 Օրթեզավորման մատուցման ծառայություններ 8 290,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 8 290,0
      05 Անգիոգրաֆիայի անցկացման ծառայություններ 178 970,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 178 970,0
  3     Հիվանդանոցային ծառայություններ 2 394 475,9
    1   Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ  1 069 716,6
      01 Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ 230 333,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 230 333,0
      02 Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ 667 632,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 667 632,0
      03 18 տարեկան  և ավելի բարձր տարիքի անձանց  բժշկական օգնության ծառայություններ 82 659,2
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 82 659,2
      04 Տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով կատարած ծախսերի փոխհատուցում  89 092,4
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 89 092,4
    2   Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ 544 150,1
      01 Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություններ 73 423,4
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 73 423,4
      02 Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 110 495,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 110 495,0
      03 Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 36 022,2
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 36 022,2
      04 Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ 106 700,5
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 106 700,5
      05 Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ 42 444,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 42 444,0
      06 Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ 129 165,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 129 165,0
      07 Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ 45 900,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 45 900,0
    3   Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ 780 609,2
      01 Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ 382 426,4
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 382 426,4
      02 Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ 398 182,8
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 398 182,8
  4     Հանրային առողջապահական ծառայություններ 320 209,8
    1   Հանրային առողջապահական ծառայություններ 320 209,8
      01 Պետական աջակցություն «ԼՂՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 305 758,8
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 305 758,8
      02 Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 14 451,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 14 451,0
  6     Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 582 074,7
    1   Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր 431 598,7
      01 Պետական աջակցություն  «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 46 066,4
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 46 066,4
      02 ԼՂՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ 10 816,7
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 10 816,7
      03 Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում 99 238,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 99 238,0
      04 Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 148 616,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 148 616,0
      05 Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ 15 600,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 15 600,0
      06 Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն 17 900,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 17 900,0
      07 Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ 9 401,6
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 9 401,6
      08 Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և ուղեգրված մասնագետներին  տրամադրվող փոխհատուցում 5 000,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 5 000,0
      09 «Հանրապետական բժշկական կենտրոն», «Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն» և  «Հակապալարախտային դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունների  կանոնադրական կապիտալի համալրում 78 960,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 78 960,0
    2   Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող) 150 476,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում  150 476,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 150 476,0
08       ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ 2 935 873,5
  1     Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 276 370,8
    1   Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 276 370,8
      01 Մարզական  միջոցառումներ 117 256,1
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե 117 256,1
      02 Պետական աջակցություն ԼՂՀ կամավոր մարզընկերությանը 28 114,7
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե 28 114,7
      03 Օգնություն մարզֆեդերացիաներին 38 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե 38 000,0
      04 Կենտրոնացված կարգով  մարզագույքի  և մարզահանդերձանքի ձեռքբերում 8 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե 8 000,0
      05 ԼՂՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ 85 000,0
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե 85 000,0
  2     Մշակութային ծառայություններ 1 389 747,3
    1   Գրադարաններ 87 253,5
      01 Պետական աջակցություն գրադարաններին  87 253,5
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 40 355,5
        Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ 5 949,0
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 022,2
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 6 502,0
        Մարտունու շրջանի  վարչակազմ 8 177,0
        Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ 10 284,8
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 8 963,0
    2   Թանգարաններ և ցուցասրահներ 102 861,3
      01 Պետական աջակցություն թանգարաններին  92 757,0
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 92 757,0
      02 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 10 104,3
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 10 104,3
    3   Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 286 825,7
      01 Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին 280 195,3
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 115 373,9
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 18 463,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 17 671,1
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 23 265,1
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 50 083,9
        Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ 19 095,4
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 36 242,0
      02 Պետական աջակցություն  «Շախմատի կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 6 630,4
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե 6 630,4
    4   Այլ մշակութային կազմակերպություններ 32 500,0
      01 Պետական աջակցություն  «ԼՂՀ պետական արխիվ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 31 500,0
        ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն 31 500,0
      02 Մուրացանի հիշատակի օրվա անցկացման միջոցառումներ 1 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 1 000,0
    5   Արվեստ 623 263,2
      01 Պետական աջակցություն թատրոններին 103 461,9
      01 ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 103 461,9
      02 Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին 348 479,8
      02 ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 326 729,9
        Շուշիի  շրջանի վարչակազմ 3 797,3
        Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ 17 952,6
      03 Պետական աջակցություն «Անի» ձայնագրման ստուդիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 5 282,5
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 5 282,5
      04 Պետական աջակցություն  «Արցախի ձայն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը 53 659,0
      19 ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 53 659,0
      05 Մշակութային  միջոցառումներ 102 000,0
      01 ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 102 000,0
      06 «Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց  պատվովճարներ 2 880,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 2 880,0
      07 Կենտրոնացված կարգով մշակութային օջախների համար գույքի ձեռքբերում 7 500,0
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 7 500,0
    7   Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում 257 043,6
      01 Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր 187 200,0
      01 ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն 187 200,0
      02 Պետական աջակցություն  «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 69 843,6
        ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն 69 843,6
  3     Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ 811 287,1
    1   Հեռուստառադիոհաղորդումներ 667 298,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 28 897,8
        ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 28 897,8
      02 Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ 389 708,0
        ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ 389 708,0
      03 Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման գծով պետական պատվեր 240 000,0
        ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն 240 000,0
      04 «Ձայն արդարության» ռադիոկայանի պահպանում 8 692,2
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 8 692,2
    2   Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 143 989,1
      01 Պետական աջակցություն թերթերին 136 489,1
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 78 824,4
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 9 901,3
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 7 417,1
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 7 328,7
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 6 571,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 7 318,2
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5 654,0
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 7 134,1
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 6 339,9
      02 Հրատարակչական ծախսեր 7 500,0
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 4 500,0
        ԼՂՀ կառավարություն 3 000,0
  4     Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ 231 000,0
    1   Երիտասարդական ծրագրեր 36 000,0
      01 Երիտասարդական միջոցառումներ 36 000,0
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 36 000,0
    2   Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ 135 000,0
      01 Նյութական աջակցություն ԼՂՀ ԱԺ ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին 45 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 45 000,0
      02 Պետական աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին և  ոչ պետական  թերթերին 90 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 90 000,0
    3   Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ 60 000,0
      01 Կրոնի բնագավառի ծախսեր 60 000,0
        ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 60 000,0
  6     Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 227 468,3
    1   Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 227 468,3
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 227 468,3
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 147 049,1
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե 80 419,2
09       ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ 13 540 104,7
  1     Նախադպրոցական  կրթություն 971 395,7
    1   Նախադպրոցական կրթություն  971 395,7
      01 Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին 817 180,3
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 264 391,2
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 58 636,0
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 34 758,0
        Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ 177 724,8
        Մարտունու   շրջանի վարչակազմ 211 771,1
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 9 087,7
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 9 856,4
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 50 955,1
      02 Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե» մանկապարտեզներին 44 215,4
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 44 215,4
      03 Նախադպրոցական հիմնարկներ 110 000,0
        ԼՂՀ կառավարություն 110 000,0
  2     Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 9 890 508,3
    1   Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն 9 890 508,3
      01 Պետական աջակցություն ԼՂՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին 7 209 398,5
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 1 256 168,9
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 958 769,0
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 1 486 355,0
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 1 483 371,0
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 448 296,4
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 167 803,9
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 1 408 634,3
      02 Պետական աջակցություն Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտացված  դպրոցին 72 500,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 72 500,0
      03 Պետական աջակցություն ԼՂՀ պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին 2 608 609,8
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 371 122,4
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 1 363 520,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 102 700,6
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 138 055,2
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 112 292,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 216 992,6
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 66 756,4
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 115 102,8
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 122 067,3
  3     Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն 489 228,1
    1   Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն 193 376,0
      01 Արհեստագործական ուսումնարաններ 193 376,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 193 376,0
    2   Միջին մասնագիտական կրթություն 295 852,1
      01 «Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան  երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  125 742,1
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 125 742,1
      02 «Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  72 142,6
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 72 142,6
      03 «Ստեփանակերտի  պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների  տրամադրում  73 967,4
        ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն 73 967,4
      04 «Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  24 000,0
        ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն 24 000,0
  4     Բարձրագույն կրթություն 702 338,6
    1   Բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն 702 338,6
      01 «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  500 000,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 500 000,0
      02 «Հայաստանի  ազգային ագրարային համալսարան» Հիմնադրամ Ստեփանակերտի մասնաճյուղի կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում  192 404,6
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 192 404,6
      03 Պետական աջակցություն Գյուրջյան կիրառական արվեստի ինստիտուտին 9 934,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 9 934,0
  5     Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն  768 678,6
    1   Արտադպրոցական դաստիարակություն 697 678,6
      01 Պետական աջակցություն մանկական ստեղծագործական կենտրոններին 204 273,7
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 107 087,0
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 19 699,4
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 16 805,4
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 21 043,3
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 18 659,2
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 5 709,6
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 15 269,8
      02 Պետական աջակցություն  արվեստի դպրոցներին 321 071,1
        Ասկերանի շրջանի վարչակազմ 61 320,3
        Հադրութի շրջանի վարչակազմ 50 195,6
        Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ 55 036,4
        Մարտունու շրջանի վարչակազմ 69 850,4
        Շուշիի շրջանի վարչակազմ 45 059,3
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 39 609,1
      03 Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին 143 231,1
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե 125 451,9
        Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ 17 779,2
      04 Պետական աջակցություն «Հանրապետական մանկապատանեկան շախմատի մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 29 102,7
        ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե 29 102,7
    2   Լրացուցիչ կրթություն 71 000,0
      01 Ուսուցիչների վերապատրաստման ծախսեր 30 000,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 30 000,0
      02 ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր 16 000,0
        ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ 16 000,0
      03 Համայնքների ղեկավարների, պետական և քաղաքացիական ծառայողների ուսուցման ծրագրեր 25 000,0
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ 25 000,0
  6     Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  519 407,4
    1   Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ  519 407,4
      01 Դասագրքերի և հանրակրթական դպրոցների նախադպրոցական խմբերի ու 1-6-րդ դասարանների սովորողների Ամանորի և Սուրբ Ծննդի նվերների ձեռքբերում 146 319,5
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 146 319,5
      02 Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում 29 265,7
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 29 265,7
      03 Հունաստանի առողջարարական ճամբարում հանգստանալու համար  ԼՂՀ երեխաների ճանապարհածախս 6 000,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 6 000,0
      04 Առարկայական օլիմպիադայի ծախսեր 9 500,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 9 500,0
      05 ԼՂՀ դպրոցականների ռազմահայրենասիրական և ֆիզիկական դաստիարակության մարզական միջոցառումներ 35 290,1
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 34 995,1
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 295,0
      06 Գիտաժողովներ և հրատարակչական ծախսեր 13 004,4
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 13 004,4
      07 Կրթական բարեփոխումների միջոցառումներ     8 455,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 8 000,0
        Ստեփանակերտի քաղաքապետարան 455,0
      08 «Տարվա լավագույն տնօրեն», «Տարվա լավագույն ուսուցիչ», «Տարվա լավագույն ուսանող», «Տարվա լավագույն դաստիարակ», «Տարվա լավագույն զինղեկ», «Տարվա լավագույն աշակերտ» մրցույթների հաղթողների պարգևատրման ծախսեր 2 650,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 2 650,0
      09 Պետական աջակցություն «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 50 024,2
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 50 024,2
      10 Կենտրոնացված կարգով դասամատյանների և կավճի ձեռքբերում 11 213,2
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 11 213,2
      11 Բուհերում սովորող ուսանողներին տրվող  փոխհատուցում 127 685,3
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 127 685,3
      12 Պետական աջակցություն արտասահմանյան բուհերում ԼՂՀ-ից նպատակային ուսումնառություն ստացող ուսանողներին 50 000,0
        ԼՂՀ կառավարություն 50 000,0
      13 Մեթոդական և ծրագրային գրականության ձեռքբերում 10 000,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 10 000,0
      14 Կենտրոնացված կարգով կրթական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում 20 000,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 20 000,0
  8     Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 198 548,0
    1   Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող) 198 548,0
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում 198 548,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 198 548,0
10       ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 22 079 210,0
  1     Վատառողջություն և անաշխատունակություն 87 156,4
    1   Վատառողջություն 17 000,0
      01 Գործատուի մոտ աշխատողի աշխատանքային պարտականությունների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում 17 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 17 000,0
    2   Անաշխատունակություն 70 156,4
      01 Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի պրոթեզավորում 49 340,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 49 340,0
      02 Պետական աջակցություն «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 20 816,4
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 20 816,4
  2     Ծերություն 12 681 179,2
    1   Ծերություն 12 681 179,2
      01 Սպայական անձնակազմի  և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 771 170,4
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 771 170,4
      02 Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ 43 596,8
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 43 596,8
      03 Սոցիալական կենսաթոշակներ 603 799,7
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 603 799,7
      04 Օրենքով և ԼՂՀ Նախագահի հրամանագրով սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ  150 400,8
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 150 400,8
      05 «Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր 112 211,5
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 112 211,5
      06 Աշխատանքային կենսաթոշակներ 11 000 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 11 000 000,0
  3     Հարազատին կորցրած անձինք  254 000,0
    1   Հարազատին կորցրած անձինք  254 000,0
      01 Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ 254 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 254 000,0
  4     Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 4 907 687,2
    1   Ընտանիքի անդամներ և զավակներ 4 907 687,2
      01 Միանվագ պարտադիր պետական ապահովագրական վճարներ ԼՂՀ պաշտպանության և փրկարարական ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների ընտանիքներին 15 288,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 15 288,0
      02 Պետական նպաստներ  2 720 700,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 2 720 700,0
      03 Հումանիտար օգնության միջոցառումներ  14 763,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 14 763,0
      04 Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին  27 500,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 27 500,0
      05 Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին   82 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 82 000,0
      06 ԼՂՀ-ում ծնելիության խթանում  1 200 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 1 200 000,0
      07 Վարժական հավաքների, զինծառայության և փրկարարական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում 59 500,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 59 500,0
      08 Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 60 872,6
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 60 872,6
      09 Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը 50 749,6
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 50 749,6
      10 Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների խնամքի և պաշտպանության գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին 1 540,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 1 540,0
      11 Զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 4 200,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 4 200,0
      12 Ամուսնության միանվագ նպաստների տրամադրում 300 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 300 000,0
      13 ԼՂՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության վճարում 228 934,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 228 934,0
      14 Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում 56 000,0
        ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն 56 000,0
      15 Քաղաքացիների խնայողությունների ինդեքսավորման ծախսեր 50 000,0
        ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն 50 000,0
      16 Դրամական օժանդակություն ԼՂՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ տված ընտանիքներին   35 640,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 35 640,0
  5     Գործազրկություն 53 050,0
    1   Գործազրկություն 53 050,0
      01 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց փոքր ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցության տրամադրում 20 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 20 000,0
      02 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին աշխատավարձի մասնակի և հաշմանդամություն ունեցող անձին ուղեկցողի համար աշխատավարձի փոխհատուցման տրամադրում  3 465,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 3 465,0
      03 Գործազուրկների և աշխատանքից ազատման ռիսկ ունեցող` աշխատանք փնտրող անձանց մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում 15 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 15 000,0
      04 Ձեռք բերած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերելու համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրում 2 890,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 2 890,0
      05 Գործազուրկներին այլ վայրում աշխատանքի տեղավորմանն աջակցության տրամադրում 3 195,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 3 195,0
      06 Աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայություններից օգտվելու համար աջակցության տրամադրում 300,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 300,0
      07 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց աշխատանքի տեղավորման դեպքում գործատուին միանվագ փոխհատուցման տրամադրում 4 500,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 4 500,0
      08 Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում 1 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 1 000,0
      09 Աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց հարմար աշխատանքի տեղավորման նպատակով գործատուներին այցելության ծախսերի փոխհատուցում 2 700,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 2 700,0
  7     Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 543 983,2
    1   Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)  1 543 983,2
      01 Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ  415 850,0
        ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ 415 850,0
      02 ԼՂՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում բնակիչների կողմից օգտագործված էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց տրվող դրամական օգնություն  157 860,0
        Շահումյանի շրջանի վարչակազմ 40 320,0
        Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ 117 540,0
      03 Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ 44 100,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 44 100,0
      04 Ամենամսյա դրամական օգնություններ և պարգևավճարներ 896 173,2
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 896 173,2
      05 Բնակարան վարձելու կամ ժամանակավոր կացարանով ապահովման նպատակով ֆինանսական օգնության տրամադրում 30 000,0
        ԼՂՀ կառավարություն 30 000,0
  9     Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 2 552 154,0
    1   Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող) 467 840,8
      01 Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում  467 840,8
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 467 840,8
    2   Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող) 2 084 313,2
      01 Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում 12 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 12 000,0
      02 Ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության   նպաստներ   1 170 791,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 1 170 791,0
      03 Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում 98 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 98 000,0
      04 Այլ վայր աշխատանքի ուղեգրվող բժշկին ֆինանսական աջակցության ցուցաբերում 80 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 80 000,0
      05 Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի վճարման հետ կապված ծառայություններ 29 894,7
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 29 894,7
      06 Կենսաթոշակների, պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուցման, ամենամսյա պարգևավճարների, դրամական օգնությունների և պարգևատրումների վճարման հետ կապված ծառայություններ 135 291,2
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 135 291,2
      07 ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և դրամական օգնությունների փոստային առաքման ծախսեր 52 336,3
        ԼՂՀ պաշտպանության նախարարություն 52 336,3
      08 Աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպում 1 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 1 000,0
      09 ԼՂՀ ընտանիքների կարիքավորության գնահատման համակարգի մշակում և ներդնում 5 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 5 000,0
      10 ԼՂՀ-ում առանձին խմբերի հիփոթեքային վարկավորմամբ բնակարաններ և բնակելի տներ գնելու, վերանորոգելու նպատակով պետական ֆինանսական աջակցության տրամադրում 500 000,0
        ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն 500 000,0
11       ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ 12 489 649,2
  1     ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր 2 000 000,0
    1   ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 2 000 000,0
      01 ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ 2 000 000,0
        ԼՂՀ կառավարություն  2 000 000,0
  2     Այլ  ծախսեր 10 489 649,2
    1   Այլ  ծրագրեր 10 489 649,2
      01 Կապիտալ ներդրումներ 8 983 752,6
        ԼՂՀ կառավարություն 8 983 752,6
      02 Հանրապետական միջոցառումների (միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ) իրականացման ծրագրեր 80 000,0
      3 ԼՂՀ կառավարություն  80 000,0
      03 Հատուկ նպատակների ծախսեր 280 000,0
      05 ԼՂՀ կառավարություն  280 000,0
      04 Տոնական օրերի միջոցառումներ 120 000,0
      08 ԼՂՀ կառավարություն  120 000,0
      05 Գույքի գնման ծախսեր 300 000,0
      15 ԼՂՀ կառավարություն  300 000,0
      06 Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում 400 000,0
        ԼՂՀ կառավարություն  400 000,0
      07 Զորակոչման և այլ միջոցառումների կազմակերպման  հետ կապված ծախսեր 325 896,6
        ԼՂՀ պաշտպանության նախարարություն 325 896,6


Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 1 դասի  «01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

   40,355.5

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ

   24,562.4

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ

     15,793.1

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

     5,949.0

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

     5,949.0

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

     7,022.2

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

       7,022.2

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

     6,502.0

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

     6,502.0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

     8,177.0

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

     8,177.0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   10,284.8

«Շուշիի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

   10,284.8

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

    8,963.0

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

     8,963.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

   87,253.5

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.2

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 2 դասի  «01. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

   92,757.0

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

  37,860.4

«Հադրութի պատմաերկրագիտական թանգարան` Մեծ Թաղլարի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

8,203.3

«Շուշի  քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ

 35,052.7

«Քաշաթաղի երկրագիտական թանգարան`Ծիծեռնավանքի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

  11,640.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 92,757.0

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.3

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 3 դասի  «01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

 115,373.9

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ

   45,834.9

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

  69,539.0

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

   18,463.9

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

   18,463.9

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

   17,671.1

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

   17,671.1

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

  23,265.1

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

   23,265.1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

   50,083.9

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

   31,250.1

«Ղուզե Ճարտարի մարզամշակութային պալատ» ՊՈԱԿ

   18,833.8

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

  19,095.4

«Քարվաճառի մշակույթի  և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

   19,095.4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   36,242.0

«Շուշիի մշակույթի  և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

   36,242.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 280,195.3

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.4

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի  «01. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

103,461.9

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

 75,750.0

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

 27,711.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 103,461.9

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.5

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 2 խմբի 5 դասի  «02. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

326,729.9

 «Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

60,159.2

 «Մենք ենք, մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

44,754.5

 «Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ

  27,474.9

 «Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ

28,958.1

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

70,672.3

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

   51,640.4

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

  43,070.5

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

  3,797.3

«Շուշիի  «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական երգչախումբ»  ՊՈԱԿ

         3,797.3

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

17,952.6

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

17,952.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

348,479.8 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 1 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

   264,391.2

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     63,560.0

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    147,325.0

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     53,506.2

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

   58,636.0

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

        9,281.1

«Խնապատի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      14,088.4

«Ակնաղբյուրի պետական  մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

       8,227.7

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      10,314.2

«Այգեստանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      16,724.6

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

    34,758.0

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      10,155.5

«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      11,951.0

«Առաքելի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      12,651.5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

   177,724.8

«Մարտակերտի  թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     57,202.8

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     33,815.5

«Թալիշի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      10,319.0

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      10,640.4

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

       9,242.6

«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     10,490.0

«Վանքի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      46,014.5

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

    211,771.1

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     34,673.0

«Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      61,631.8

«Բերդաշենի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      19,775.7

«Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     15,609.3

«Ղուզե Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     31,357.0

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

      16,243.8

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

        8,471.2

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     24,009.3

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

      9,087.7

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

       9,087.7

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

     9,856.4

«Քարին տակի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

       9,856.4

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

    50,955.1

«Բերձորի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

     42,033.9

«Մոշաթաղի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

       8,921.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  817,180.3

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.2

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «01. Պետական աջակցություն ԼՂՀ շրջանների պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբա­նական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

    1,256,168.9

«Ասկերանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1256168.9

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

     958,769.0

«Հադրութի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

958769.0

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

   1,486,355.0

«Մարտակերտի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1486355.0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

    1,483,371.0

«Մարտունու շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1483371.0

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

     448,296.4

«Շահումյանի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

448296.4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

      167,803.9

«Շուշիի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

167803.9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

   1,408,634.3

«Քաշաթաղի շրջանի հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների տնօրինություն» ՊՈԱԿ

1408634.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  7,209,398.5

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.3

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «03. Պետական աջակցություն ԼՂՀ  պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

 371,122.4

«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

150747.8

«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

168866.4

«Շուշիի Մուրացանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

51508.2

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

1,363,520.1

«Ստեփանակերտի Խ.Աբովյանի անվան N 1 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

233123.9

«Ստեփանակերտի Ա.Ղուլյանի անվան N 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

182443.0

«Ստեփանակերտի Ա.Գրիբոյեդովի անվան N 3 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

130516.5

«Ստեփանակերտի Մ.Մաշտոցի անվան N 4 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

54735.6

«Ստեփանակերտի Հ.Բալասանյանի անվան N 5 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

93744.7

«Ստեփանակերտի N 6 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

88641.8

«Ստեփանակերտի Ե.Չարենցի անվան N 7 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

213229.9

«Ստեփանակերտի Հ.Թումանյանի անվան N 9 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

132333.3

«Ստեփանակերտի Ավ.Իսահակյանի անվան N 10 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

187562.4

«Ստեփանակերտի N 12 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

47189.0

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

102,700.6

«Ասկերանի Է.Բարսեղյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

102700.6

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

 138,055.2

«Հադրութի Մ.Մանվելյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

138055.2

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

112,292.4

«Մարտակերտի Վ.Բալայանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

112292.4

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

216,992.6

«Մարտունու Ն.Ստեփանյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

132119.0

«Ճարտարի Ազատամարտիկների անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

84873.6

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

66,756.4

«Քարվաճառի Վ.Սարոյանի անվան միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

66756.4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

115,102.8

«Շուշիի Խ.Աբովյանի անվան հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ

115102.8

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

 122,067.3

«Բերձորի Վ.Թեքեյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

67389.1

«Բերձորի Վ.Զատիկյանի անվան N 2 միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ

54678.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,608,609.8

 

 
Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 3 խմբի 1 դասի «01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբա­նական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հա­զար դրամով)

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

  193,376.0

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

     97,879.5

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

     95,496.5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  193,376.0

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.5

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի « 01. Պետական աջակցություն մանկական ստեղծագործական կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

  107,087.0

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

    107,087.0

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

    19,699.4

«Ասկերանի  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

     19,699.4

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

    16,805.4

«Հադրութի  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

     16,805.4

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

    21,043.3

«Մարտակերտի  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

      21,043.3

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

    18,659.2

«Մարտունու  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

     18,659.2

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

     5,709.6

«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

       5,709.6

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

    15,269.8

«Շուշիի  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

    15,269.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  204,273.7

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.6

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի  «02. Պետական աջակցություն արվեստի դպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբա­նական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

    61,320.3

«Ասկերանի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

     37,456.6

«Աստղաշենի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

     23,863.7

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

    50,195.6

«Հադրութի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

      20,191.6

«Տողի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

     30,004.0

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

   55,036.4

«Մարտակերտի Ա.Հեքիմյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

     29,597.3

«Վանքի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

      25,439.1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

   69,850.4

«Մարտունու Ա.Խաչատրյանի անվան արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

     34,313.5

«Ճարտարի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

     35,536.9

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   45,059.3

«Շուշիի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

     45,059.3

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

    39,609.1

«Բերձորի արվեստի դպրոց» ՊՈԱԿ

     39,609.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

   321,071.1

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.7

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 5 խմբի 1 դասի « 03. Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

   125,451.9

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

25,478.3

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

14,253.6

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

15,434.4

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

19,990.5

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

25,190.3

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

11,204.4

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

13,900.4

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

     17,779.2

«Բերձորի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

      17,779.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

   143,231.1

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2015 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի 2 խմբի 1 դասի «06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ» ծրագրով նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

 հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

  301,901.3

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

17764.3

«Ասկերանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

50143.9

«Հադրութի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

36426.6

«Մարտակերտի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

54773.0

«Մարտունու անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

54090.6

«Շահումյանի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

16787.2

«Շուշիի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

15263.3

«Քաշաթաղի անասնաբուժական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

56652.4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 301,901.3

 

Հավելված N 2

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015  թվականի պետական բյուջեից  համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը

 

 

Անվանումը

Գումարը                            (հազար դրամով)

1

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք

1,096,713.6

2

Ասկերանի շրջանի համայնքներ

220,639.5

3

Հադրութի շրջանի համայնքներ

244,311.5

4

Մարտակերտի շրջանի համայնքներ

308,152.2

5

Մարտունու շրջանի համայնքներ

235,277.5

6

Շահումյանի շրջանի համայնքներ

157,379.7

7

Շուշիի շրջանի համայնքներ

138,240.5

8

Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ

344,909.2

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

2,745,623.7

 


Հավելված N 3

Ն  Ա  Խ  Ա  Հ  Ա  Շ   Ի  Վ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2015 թվականի ծախսերի

 

 

Գումարը    (հազար դրամով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

310,802.5

այդ թվում`

 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

308,802.5

այդ թվում`

 

  1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

268,142.9

այդ թվում`

 

1.1. ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ

268,142.9

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

251,962.8

Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

800.0

Քաղաքացիական, դատական և պետական ծառայողների պարգևատրում

15,380.1

  1. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

40,409.6

այդ թվում`

 

2.1. ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

9,979.6

Էներգետիկ ծառայություններ

7,308.9

Կոմունալ ծառայություններ

217.9

Կապի ծառայություններ

1,972.8

Ապահովագրական ծախսեր

480.0

2.2. ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

3,100.0

Ներքին գործուղումներ

3,100.0

2.3. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ

3,700.0

Տեղեկատվական ծառայություններ

2,500.0

Ներկայացուցչական ծախսեր

1,200.0

2.4. ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ

45.0

Մասնագիտական ծառայություններ

45.0

2.5. ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ­ՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ)

7,875.0

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

1,000.0

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

6,875.0

2.6. ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ)

15,710.0

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

2,690.0

Տրանսպորտային նյութեր

11,245.0

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

400.0

Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

1,375.0

  1. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

250.0

Պարտադիր վճարներ

250.0

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

2,000.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

2,000.0

Վարչական սարքավորումներ

2,000.0

 

Հավելված N 4

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի

 

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Գումարը    (հազար դրամով)

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     4,881,306.7

այդ թվում`

 

 Փոխառու զուտ միջոցներ

     4,881,306.7

այդ թվում`

 

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

14,912,840.0

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

(10,031,533.3)

 

Հավելված N 5

Աղյուսակ 1

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման,

 փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների` 2015 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Թույլտվության տրամադրման պարտադիր վճարի չափը (դրամ)

Թույլտվության գործողության ժամկետի երկարա­ձգման, փոփո­խման, վերաձևա­կերպման պարտադիր վճարի չափը

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

0

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

175,000

0

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20,000

0

2

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ կետով նշված ցանցի տեսակների) 

 

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

105,000

0

 

-  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

10,500

0

 

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

2,625,000

0

3

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

266,000

0

 

 

          25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

283,000

0

4

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

4,100,000

0

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ     (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից

140,000

0

 

Հավելված N 5

Աղյուսակ 2

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2015 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Ռադիոհաճախա­կանության օգտագործման վճարի չափը  (դրամ)

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

35,000

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20,000

2

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ կետով նշված ցանցի տեսակների) 

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

80,500

 

-  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

12,100

 

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց                                                       (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

8,750

3

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

21,000

 

 

          25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

140,000

4

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահաղորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

13,060,000

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ                                                                                                                    (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից,                                                                                                                                                      մեկ ռադիոհաճախականություն

35,000