2013թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2012թ. դեկտեմբերի 26-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 71 263.9 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 72 036.1 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ.  դեֆիցիտը (պակասուրդը)`  772.2 մլն դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2013 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների գծով` 2 638.8 մլն դրամ (ներառյալ` պետական բյուջեից ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 2 638.8 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեն`    

 

                                                                                        

Գումարը

(հազար դրամներով)

  1. Եկամուտների գծով

70 293 778.9

  1. Ծախսերի գծով

71 066 000.0

  1. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

772 221.1

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`     

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐ­ԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

772 221.1

այդ թվում`

 

  1. Փոխառու զուտ միջոցներ

722 221.1

  1. Ֆինանսական ակտիվներ

50 000.0

               

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով` 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

31 000 000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

20 400 000.0

Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

7 600 000.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

1 500 000.0

Այլ եկամուտներ

1 500 000.0

 

  Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը            (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

71 066 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8 198 867.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջե­տա­յին հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

3 961 748.4

 

 

01

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

2 272 954.0

 

 

02

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

956 792.9

 

 

03

Արտաքին հարաբերություններ

732 001.5

 

03

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

333 400.5

 

 

01

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

98 415.5

 

 

02

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

126 929.7

 

 

03

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

108 055.3

 

04

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

44 899.6

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

44 899.6

 

06

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

491 091.1

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

491 091.1

 

07

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1 699 000.0

 

 

01

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1 699 000.0

 

08

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 668 727.4

 

 

01

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 668 727.4

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

4 613 979.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

2 984 962.7

 

 

01

Ոստիկանություն

1 843 897.1

 

 

02

Ազգային անվտանգություն

1 141 065.6

 

02

 

Փրկարար ծառայություն

670 459.7

 

 

01

Փրկարար ծառայություն

670 459.7

 

03

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

577 665.4

 

 

01

Դատարաններ

367 750.0

 

 

02

Իրավական պաշտպանություն

209 915.4

 

04

 

Դատախազություն

380 891.7

 

 

01

Դատախազություն

380 891.7

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6 934 879.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

2 407 998.5

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

2 407 998.5

 

02

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

3 307 512.4

 

 

01

Գյուղատնտեսություն

3 102 098.0

 

 

02

Անտառային տնտեսություն

205 414.4

 

03

 

Վառելիք և էներգետիկա

400 000.0

 

 

05

Էլեկտրաէներգիա

400 000.0

 

05

 

Տրանսպորտ

300 397.2

 

 

04

Օդային տրանսպորտ

300 397.2

 

07

 

Այլ բնագավառներ

355 000.0

 

 

02

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

320 000.0

 

 

03

Զբոսաշրջություն

35 000.0

 

09

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

163 971.1

 

 

01

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

163 971.1

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

93 508.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

93 508.7

 

 

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

93 508.7

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

434 299.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

03

 

Ջրամատակարարում

240 000.0

 

 

01

Ջրամատակարարում

240 000.0

 

06

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

194 299.6

 

 

01

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

194 299.6

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

4 504 703.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

175 934.0

 

 

01

Դեղագործական ապրանքներ

161 934.0

 

 

03

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14 000.0

 

02

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

1 671 771.4

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

923 115.3

 

 

02

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

379 774.9

 

 

03

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

89 908.6

 

 

04

Պարաբժշկական ծառայություններ

278 972.6

 

03

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

1 905 016.0

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

839 452.4

 

 

02

Մասնագիտացված  հիվանդանոցային ծառայություններ

444 723.2

 

 

03

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

620 840.4

 

04

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

280 745.6

 

 

01

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

280 745.6

 

06

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

471 236.0

 

 

01

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

384 424.3

 

 

02

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

86 811.7

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2 429 539.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

270 464.4

 

 

01

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

270 464.4

 

02

 

Մշակութային ծառայություններ

1 081 659.0

 

 

01

Գրադարաններ

62 870.1

 

 

02

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

64 512.2

 

 

03

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

199 728.6

 

 

04

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

26 626.6

 

 

05

Արվեստ

441 108.4

 

 

07

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

286 813.1

 

03

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակ­ման և հրատարակչական ծառայություններ

740 587.3

 

 

01

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

613 380.6

 

 

02

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

127 206.7

 

04

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

198 000.0

 

 

01

Երիտասարդական ծրագրեր

33 000.0

 

 

02

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

115 000.0

 

 

03

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

50 000.0

 

06

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

138 829.0

 

 

01

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

138 829.0

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

11 045 849.4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Նախադպրոցական  կրթություն

660 026.4

 

 

01

Նախադպրոցական կրթություն

660 026.4

 

 02

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

8 104 322.3

 

 

01

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

8 104 322.3

 

03

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագոր­ծական) և միջին մասնագիտական կրթություն

434 582.4

 

 

01

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

187 649.9

 

 

02

Միջին մասնագիտական կրթություն

246 932.5

 

04

 

Բարձրագույն կրթություն

493 396.9

 

 

01

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

493 396.9

 

05

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

655 043.9

 

 

01

Արտադպրոցական դաստիարակություն

567 044.2

 

 

02

Լրացուցիչ կրթություն

87 999.7

 

06

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

582 903.1

 

 

01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

582 903.1

 

08

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

115 574.4

 

 

01

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

115 574.4

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

18 057 373.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

83 019.9

 

 

01

Վատառողջություն

17 808.0

 

 

02

Անաշխատունակություն

65 211.9

 

02

 

Ծերություն

9 570 518.8

 

 

01

Ծերություն

9 570 518.8

 

03

 

Հարազատին կորցրած անձինք

250 234.0

 

 

01

Հարազատին կորցրած անձինք

250 234.0

 

04

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 968 543.5

 

 

01

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 968 543.5

 

05

 

Գործազրկություն

149 409.1

 

 

01

Գործազրկություն

149 409.1

 

07

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 125 365.2

 

 

01

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 125 365.2

 

09

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

1 910 283.4

 

 

01

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

275 155.6

 

 

02

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 635 127.8

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՊԱՀՈՒՍՏԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐ

14 753 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

2 000 000.0

 

 

01

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

2 000 000.0

 

02

 

Այլ ծախսեր

12 753 000.0

 

 

01

Այլ ծախսեր

12 753 000.0

 

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

               

Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը                (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

71 066 000.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

58 597 379.2

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

13 569 413.3

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

12 025 129.0

Փաստացի սոցիալական ապահովության վճարներ

1 544 284.3

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

9 474 039.0

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1 317 224.3

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

495 877.9

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

5 954 080.6

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

148 369.4

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

189 425.2

Նյութեր (ապրանքներ)

1 369 061.6

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

1 699 000.0

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

1 699 000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

4 137 368.0

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

4 137 368.0

Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին

 

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

6 654 324.1

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

80.0

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

6 654 244.1

որից`

 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

19 300.0

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

1 668 727.4

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին

5 000.0

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

86 200.0

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

4 875 016.7

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

17 893 371.4

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

8 428 340.4

այդ թվում՝

 

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

167 245.0

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

598 860.0

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3 552 420.0

 - Գործազրկության նպաստներ բյուջեից

117 000.0

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

310 359.0

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

152 491.1

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

50 880.0

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

3 479 085.3

Կենսաթոշակներ

9 465 031.0

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

9 465 031.0

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

5 169 863.4

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

139 836.4

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

57 564.3

Այլ ծախսեր

2 972 462.7

Պահուստային միջոցներ

2 000 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12 468 620.8

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

12 518 620.8

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

12 518 620.8

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11 533 000.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

581 314.0

այդ թվում՝

 

 - Վարչական սարքավորումներ

69 539.0

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

511 775.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

404 306.8

այդ թվում՝

 

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

1 340.0

 - Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

72 966.8

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

330 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

(50 000.0)

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2014 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը չի շարունակի 2013 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.

2) մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 2013 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեին տրամադրվելիք  միջպետական վարկի մարման ժամկետը` տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով.

3) 2013 թվականին քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է 40000 դրամ, հարկային ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը` 55500 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատում քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը` 79365 դրամ, իսկ յուրաքանչյուր պետական մարմնի քաղաքացիական ծառայողների տարեկան պարգևատրման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը` այդ մարմնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

4) 2013 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է 280000 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնային դրույքաչափը` 339625 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափը` 480000 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափը` 410000 դրամ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամի պաշտոնային դրույքաչափը` 340000 դրամ.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական հիմնարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև հարկային պետական ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման  և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2013 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող 2013 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 2013 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2013 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2013 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2013 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին.

6) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կանխատեսումների 2013 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատավարձեր (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ ու պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2013 թվականի ծախսերի նախահաշիվը` 238 300.0 հազար դրամ գումարով` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն.

5) ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների չափերը` սույն օրենքի N 5 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը 2013 թվականին անհրաժեշտության դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական  դասակարգման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների  ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն  արտահայտելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման հետ կապված) կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների ու որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս` Պետական տուրքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ռեգիստրում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի գրանցման համար Պետական տուրքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար Պետական տուրքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) Պետական տուրքի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված  վճարումները.

4) վերաբաշխել սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2013 թվականի ծախսերը (ինչպես ըստ ծախսային հոդվածների, այնպես էլ կոմիտեի կենտրոնական ապարատի  և  ստորաբաժանումների  միջև) այն պայմանով, որ թույլ չտրվի կոմիտեի` սույն օրենքի N 1 հավելվածում բերված ծախսային ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների ծավալների փոփոխություն և սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված յուրաքանչյուր ծախսային հոդվածի գծով նախատեսված ծախսերի ընդհանուր գումարի կրճատում` 15 տոկոսի, կամ ավելացում` 30 տոկոսի չափով.

5) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով պայմանավորված փոփոխություններ կատարել սույն օրենքի N 3  հավելվածում.

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները, ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ  գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության՝ փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 4 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 4 հավելվածներում, դրանք որպես առանձին լրացուցիչ  ծրագրեր ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված  հավելվածներում` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման):

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-5 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

     ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

    ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                          Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

     28 դեկտեմբերի 2012թ.

     ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-33-Ն