2014թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին

 

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի համախմբված բյուջեն կկազմի`

ա. եկամուտների գծով` 78 152.6 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստացվող մուտքերի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով` 81 652.7 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ.  դեֆիցիտը (պակասուրդը)`  3 500.1 մլն դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2014 թվականի բյուջեները կկազմեն`

ա. եկամուտների  գծով`  2 922.6 մլն  դրամ  (ներառյալ` պետական  բյուջեից  ստացվող պաշտոնական դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով` 2 922.6 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեն`    

 

                                                                                   

Գումարը

(հազար դրամներով)

  1. Եկամուտների գծով

77 190 136.1

  1. Ծախսերի գծով

80 690 200.0

  1. Դեֆիցիտը (պակասուրդը)

3 500 063.9

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները`  

 

 

 

  

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3 500 063.9

այդ թվում`

 

Փոխառու զուտ միջոցներ

3 500 063.9

               

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի եկամուտները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարի)` ըստ ձևավորման աղբյուրների դասակարգման առանձին խմբերի, հետևյալ չափերով` 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

33 500 000.0

այդ թվում`

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

30 000 000.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

500 000.0

Այլ եկամուտներ

3 000 000.0

 

  Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեից հատկացումները` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը         

  (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

80 690 200.0

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12 751 266.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

8 194 000.4

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

2 373 544.7

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

4 978 034.2

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

842 421.5

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

365 079.7

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

101 721.2

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

153 121.3

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

110 237.2

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

46 424.1

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

46 424.1

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

495 696.7

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

495 696.7

 

7

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1 690 000.0

 

 

1

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1 690 000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 960 066.0

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 960 066.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

5 412 374.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

3 625 462.0

 

 

1

Ոստիկանություն

2 300 648.8

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

1 324 813.2

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

763 343.5

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

763 343.5

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

613 639.2

 

 

1

Դատարաններ

402 660.3

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

210 978.9

 

4

 

Դատախազություն

409 930.1

 

 

1

Դատախազություն

409 930.1

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8 463 282.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

3 020 436.1

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

3 020 436.1

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

3 387 407.1

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

3 180 000.0

 

 

2

Անտառային տնտեսություն

207 407.1

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

1 200 000.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

1 200 000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

300 681.2

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

300 681.2

 

7

 

Այլ բնագավառներ

375 000.0

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

340 000.0

 

 

3

Զբոսաշրջություն

35 000.0

 

9

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

179 758.4

 

 

1

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

179 758.4

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

91 091.4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

91 091.4

 

 

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

91 091.4

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

403 590.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

3

 

Ջրամատակարարում

200 000.0

 

 

1

Ջրամատակարարում

200 000.0

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

203 590.6

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

203 590.6

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

5 052 078.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

200 224.1

 

 

1

Դեղագործական ապրանքներ

186 224.1

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14 000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

1 897 827.0

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

1 035 654.5

 

 

2

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

419 714.4

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

100 140.0

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

342 318.1

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

2 126 039.2

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

950 210.8

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

487 532.0

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

688 296.4

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

290 982.3

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

290 982.3

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

537 006.0

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

448 370.1

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

88 635.9

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2 548 818.1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

275 699.7

 

 

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

275 699.7

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1 156 126.3

 

 

1

Գրադարաններ

66 707.3

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

88 495.4

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

223 832.8

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

27 182.3

 

 

5

Արվեստ

469 334.0

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

280 574.5

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

750 309.2

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

619 531.3

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

130 777.9

 

4

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

218 000.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

33 000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

125 000.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

60 000.0

 

6

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

148 682.9

 

 

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

148 682.9

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

11 754 452.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Նախադպրոցական  կրթություն

731 414.0

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

731 414.0

 

 2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

8 613 211.9

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

8 613 211.9

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

428 470.2

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

175 041.2

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

253 429.0

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

516 263.0

 

 

1

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

516 263.0

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

695 309.2

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

607 209.3

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

88 099.9

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

649 309.0

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

649 309.0

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

120 475.5

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

120 475.5

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

19 700 244.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

87 191.3

 

 

1

Վատառողջություն

20 736.0

 

 

2

Անաշխատունակություն

66 455.3

 

2

 

Ծերություն

10 619 917.0

 

 

1

Ծերություն

10 619 917.0

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

254 000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

254 000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 993 767.6

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 993 767.6

 

5

 

Գործազրկություն

94 085.1

 

 

1

Գործազրկություն

94 085.1

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 451 261.6

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 451 261.6

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2 200 021.4

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

313 943.8

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 886 077.6

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

14 513 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

1

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

2 000 000.0

 

 

1

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

2 000 000.0

 

2

 

Այլ ծախսեր

12 513 000.0

 

 

1

Այլ ծրագրեր

12 513 000.0

                                                              

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների հաշվին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները` ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման, հետևյալ չափերով`

 

                Բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման հոդվածների անվանումները

Գումարը                (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

80 690 200.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

68 050 942.5

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

18 572 563.1

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

18 572 563.1

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

10 306 305.8

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1 463 750.2

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

568 631.5

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

6 485 491.4

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

113 372.6

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

226 124.0

Նյութեր (ապրանքներ)

1 448 936.1

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

1 690 000.0

այդ թվում՝

 

 - Ներքին տոկոսավճարներ

1 690 000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

5 732 620.8

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

5 732 620.8

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

6 756 227.1

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

80.0

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

6 756 147.1

որից`

 

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

10 100.0

 - Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

1 960 066.0

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին

5 000.0

 - Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպություններին

514 501.0

 - Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

4 266 480.1

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

19 247 610.8

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

8 735 689.3

այդ թվում՝

 

 - Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

265 901.2

 - Մայրության նպաստներ բյուջեից

746 540.4

 - Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3 526 600.0

 - Գործազրկության նպաստներ բյուջեից

36 504.0

 - Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

313 500.0

 - Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

156 140.5

 - Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

56 720.4

 - Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

3 633 782.8

Կենսաթոշակներ

10 511 921.5

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

10 511 921.5

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

5 745 614.9

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

162 942.0

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

47 001.5

Այլ ծախսեր

3 535 671.4

Պահուստային միջոցներ

2 000 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12 639 257.5

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

12 674 257.5

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

12 674 257.5

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11 566 000.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

628 164.3

այդ թվում՝

 

 - Վարչական սարքավորումներ

62 100.0

 - Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

566 064.3

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

480 093.2

այդ թվում՝

 

 - Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

70 900.0

 - Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

75 193.2

 - Նախագծահետազոտական ծախսեր

334 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

-35 000.0

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ`

1) 2015 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը չի շարունակի 2014 թվականի բյուջետային տարվա պարտավորությունների գծով գործառնությունների ձևակերպումների իրականացումը.

2) մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 2014 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեին տրամադրվելիք  միջպետական վարկի մարման ժամկետը` տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով.

3) 2014 թվականի հունվարի 1-ից հունիսի 30-ը ընկած ժամանակահատվածի համար`

ա. քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է 40000 դրամ, հարկային ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը` 55500 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատում քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը` 79365 դրամ,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է 326620 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնային դրույքաչափը` 396173 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափը` 559920 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափը` 478270 դրամ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամի պաշտոնային դրույքաչափը` 396610 դրամ.

4) 2014 թվականի հուլիսի 1-ից դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի համար պետա­կան պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշ­խա­տա­վար­­ձի չափը կազ­մում է 63300 դրամ.

5) յուրաքանչյուր պետական մարմնի քաղաքացիական ծառա­յող­նե­րի տարեկան պարգևատ­ր­ման ֆոնդի միասնական տոկոսային դրույքաչափը կազ­մում է այդ մարմնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի վարձատրության (ներառյալ` գործատուի կողմից վճարվող պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարները) տարեկան ֆոնդի 10 տոկոսը.

6) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան` պետական հիմնարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև հարկային պետական ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2014 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող 2014 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների  գումարները,  ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով` համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 2014 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2014 թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2014 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2014 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին.

7) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կանխատեսումների 2014 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատավարձեր (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ:

 

Հոդված 8. Հաստատել`

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխումը` ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների` սույն օրենքի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը` սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2014 թվականի ծախսերի նախահաշիվը` 225 100.0 հազար դրամ գումարով` սույն օրենքի N 3 հավելվածի համաձայն.

4) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 4 հավելվածի համաձայն.

5) ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների չափերը` սույն օրենքի N 5 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը 2014 թվականին անհրաժեշտության դեպքում`

1) վերաբաշխել սույն օրենքի N 1 հավելվածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների միջև` նրանց գծով տվյալ ծրագիրն իրականացնելու համար սույն օրենքով հաստատված հատկացումները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական  դասակարգման նույն բաժնի նույն խմբի նույն դասին պատկանող սույն օրենքի N 1 հավելվածով սահմանված նույն ծախսային ծրագիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գործադիր իշխանության համապատասխան մարմինների  ցանկերում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն  արտահայտելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի կատարման  մասին  հաշվետվություններում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հավելվածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախսային ծրագրեր) գումարները, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեից առանց սահմանափակման իրականացնել`

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման հետ կապված) կողմից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարանի վճիռների ու որոշումների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բողոքներ ներկայացնելիս` «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հարկային մարմինների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմիններում և պետական հիմնարկներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով կատարված ստուգումների և վերստուգումների արդյունքում հարկային և այլ պարտադիր վճարների գծով առաջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար անհրաժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան ոչ կառավարչական բնույթի գործունեություն իրականացնող պետական (բյուջետային) հիմնարկների` պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների վերակազմակերպման նպատակով` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական ռեգիստրում պետական գրանցման, կնիքների պատրաստման թույլտվության, ինչպես նաև կազմակերպությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի գրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումները,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշմանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համարանիշ տալու, ինչպես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված վճարումների գծով այդ հաշմանդամների փոխարեն, նշված օրենքի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից կատարվող ծախսերը,

ե. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառայությունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայականի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու համար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված  վճարումները.

4) վերաբաշխել սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի 2014 թվականի ծախսերը (ինչպես ըստ ծախսային հոդվածների, այնպես էլ կոմիտեի կենտրոնական ապարատի և ստորաբաժանումների միջև) այն պայմանով, որ թույլ չտրվի կոմիտեի` սույն օրենքի N 1 հավելվածում բերված ծախսային ծրագրերի գծով նախատեսված հատկացումների ծավալների փոփոխություն և սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված յուրաքանչյուր ծախսային հոդվածի գծով նախատեսված ծախսերի ընդհանուր գումարի կրճատում` 15 տոկոսի, կամ ավելացում` 30 տոկոսի չափով.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան թույլատրվող վերաբաշխումներով պայմանավորված փոփոխություններ կատարել սույն օրենքի N 3  հավելվածում.

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետական բյուջե մուտքագրված նվիրաբերված գումարները, ըստ նվիրաբերողի կողմից որոշված ուղղությունների, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործելու դեպքում այդ  գումարների չափով ավելացնել սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջետային ելքերի պատկանելիության` փոփոխության ենթարկել սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդվածներով  հաստատված  բյուջետային  ծախսերի  համապատասխան գումարներն ու N 1 հավելվածով նախատեսված սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող համապատասխան ծախսային ծրագրերի գծով սահմանված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 4 հավելվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց տարրերի համապատասխան գումարները (եթե սույն կետում նշված եկամուտների հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրենքի N 1 և (կամ) N 4 հավելվածներում, դրանք որպես առանձին լրացուցիչ  ծրագրեր ըստ պատկանելիության արտացոլել նշված  հավելվածներում` այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրենքի N 1 հավելվածում ներկայացված յուրաքանչյուր ծախսային ծրագրի գծով սահմանված հատկացումների ընդհանուր գումարը` փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգմամբ սահմանված հոդվածների (առանց վերաբաշխվող գումարների սահմանափակման).

8) բյուջետային տարվա ընթացքում, չգերազանցելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պա­­կա­սուր­դի)` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված գումարը, վերաբաշխել պե­տա­կան բյուջեի դե­ֆի­­ցի­տի (պակասուրդի) ֆինանսավորման առանձին աղբյուրների, ինչպես նաև վերջիններիս առան­ձին տար­րերի միջև դրանց գծով սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով և N 4 հա­վելվածով հաստատ­ված գումար­նե­րը և (կամ) կատարել պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սա­վոր­ման զուտ աղբ­յուր­ների ընդհանուր գումարի ավելացմանը չհանգեցնող այլ հաշվեկշռված փոփո­խու­թ­յուններ և (կամ) լրա­ցումներ` դրանցից բխող հա­մա­պա­տաս­խան փոփոխություններ կատարելով սույն օրեն­քի NN 2 և 3 հավելվածներում և N 1 հա­վելվածի համապատասխան  աղյուսակներում.

9) բյուջետային տարվա ընթացքում, պահպանելով սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված բյուջետային եկամուտների ընդհանուր գումարը, բյուջետային եկամուտների ձևա­վոր­ման («Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թ­յան օրեն­քի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասում նշված) առանձին աղբյուրների դա­սա­կարգման խմբերի միջև կա­տա­րել դրանց գծով սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով սահմանված համապատասխան գու­մար­նե­րի վե­րա­­բաշ­խումներ` դրանից բխող համապատասխան փո­փո­խութ­յուններ և լրացումներ կա­տա­րելով սույն օրեն­քի NN 2, 3 հավելվածներում և N 1 հա­վելվածի համապատասխան աղյուսա­կ­նե­րում:

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-5 հավելվածները համարվում են սույն օրենքի անբաժանելի մասերը:

 

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                       Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ         

 

 

 

      28 դեկտեմբերի 2013թ.

        ք.Ստեփանակերտ

        ՀՕ-69-Ն           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների բաշխումն ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների,  խմբերի և դասերի,  ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Գումարը (հազար դրամով)

 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ                                                                                                         այդ թվում`

80,690,200.0

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12,751,266.9

 

1

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

8,194,000.4

 

 

1

Օրենսդիր և գործադիր  մարմիններ, պետական կառավարում

2,373,544.7

 

 

 

01

Օրենսդիր իշխանության մարմնի պահպանում

256,592.0

 

 

 

 

ԼՂՀ Ազգային ժողով

256,592.0

 

 

 

02

ԼՂՀ վերահսկիչ պալատի պահպանում

125,434.2

 

 

 

 

ԼՂՀ վերահսկիչ պալատ

125,434.2

 

 

 

03

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

1,991,518.5

 

 

 

 

ԼՂՀ նախագահի աշխատակազմ

327,831.4

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

426,461.1

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

205,508.8

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

202,443.1

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

118,184.6

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

96,733.7

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

115,367.8

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

118,551.6

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

80,081.6

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

84,867.0

 

 

 

 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

215,487.8

 

 

2

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

4,978,034.2

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

993,034.2

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

339,773.6

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր  հարկային պետական ծառայություն

653,260.6

 

 

 

02

Ակցիզային դրոշմանիշերի և դրոշմապիտակների ձեռքբերում

35,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր  հարկային պետական ծառայություն

35,000.0

 

 

 

03

Գնումների պաշտոնական տեղեկագրերի հրապարակման գործընթացի ապահովման և  ընդհանուր օգտագործման ձևաթղթերի ու  խիստ հաշվառման փաստաթղթերի պատրաստման  ծախսեր

5,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

5,000.0

 

 

 

04

Ապահովագրական վճարներ և փոխհատուցումներ

5,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

5,000.0

 

 

 

05

ԼՂՀ գանձապետական համակարգի վճարահաշվարկային սպասարկման ծախսեր

20,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

20,000.0

 

 

 

06

2014 թվականի հուլիսի 1-ից նվազագույն  աշխատա­վար­ձի բարձրացման, աշխատավարձերի վարձատրու­թյան նոր համակարգի ներդրման ապահովման ծախսեր

3,800,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

3,800,000.0

 

 

 

07

Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր

120,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն  առընթեր  հարկային պետական ծառայություն

120,000.0

 

 

3

Արտաքին հարաբերություններ

842,421.5

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

692,421.5

 

 

 

 

ԼՂՀ արտաքին գործերի նախարարություն

590,735.5

 

 

 

 

ՀՀ-ում ԼՂՀ մշտական ներկայացուցչություն

101,686.0

 

 

 

02

Արտասահմանյան պաշտոնական գործուղումներ

150,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

150,000.0

 

3

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

365,079.7

 

 

1

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

101,721.2

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

66,721.2

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

66,721.2

 

 

 

02

Քաղաքացիական ծառայության  կադրերի ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության հետ կապված ծախսեր

30,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

30,000.0

 

 

 

03

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգի, անվանացանկի և գրանցամատյանի իրավաբանական գործառույթների իրականացման ծրագիր

5,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

5,000.0

 

 

2

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

153,121.3

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

133,121.3

 

 

 

 

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

133,121.3

 

 

 

02

Տնային տնտեսությունների հետազոտություններ

20,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն

20,000.0

 

 

3

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

110,237.2

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

35,305.7

 

 

 

 

Այլ մարմիններ

35,305.7

 

 

 

02

Պետական աջակցություն «Գնումների աջակցման կեն­տրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

39,931.5

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

39,931.5

 

 

 

03

Պաշտոնական տեղեկագրի հրատարակման ծախսեր

15,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

15,000.0

 

 

 

04

Տեղեկատվական և վերլուծական աշխատանքների իրականացման ծախսեր

20,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

20,000.0

 

4

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

46,424.1

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

46,424.1

 

 

 

01

Գիտություն

23,900.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

23,900.0

 

 

 

02

Պետական աջակցություն «Արցախի գիտական կեն­տրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

22,524.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

22,524.1

 

6

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

495,696.7

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

495,696.7

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

132,930.6

 

 

 

 

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

27,004.1

 

 

 

 

ԼՂՀ հանրային ծառայությունները  և տնտեսական մրցակցությունը կարգավորող պետական հանձնաժողով

105,926.5

 

 

 

02

Ընտրություններ                                                                   

31,075.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

31,075.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն «ԼՂՀ դատական փորձաքննությունների լաբորատորիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

23,397.9

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

23,397.9

 

 

 

04

ԼՂՀ տարածքում համայնքների, բնակավայրերի 1:2000 մասշտաբի տեղագրական հանութագրում և կադաստրային քարտեզագրում

48,193.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

48,193.2

 

 

 

05

ԼՂՀ աշխարհագրական անվանումների հաշվառում, գրանցում և պետական քարտադարանի ստեղծում

1,600.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

1,600.0

 

 

 

06

Հողի և դրա վրա գտնվող շենքերի և շինությունների, անշարժ գույքի  համակարգված դիտարկումների  իրականացում

3,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

3,000.0

 

 

 

07

ԼՂՀ շրջանների և վարչատարածքային միավորների (համայնքների)  սահմանների ամրացում

13,400.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

13,400.0

 

 

 

08

Գույքի  նկատմամբ իրավունքների առաջին պետական գրանցում 

100.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

100.0

 

 

 

09

Անշարժ գույքի կադաստրի վարման  ավտոմատացված համակարգի ներդնում, զարգացում և տեղեկատվական բանկի ստեղծում

5,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

5,000.0

 

 

 

10

Պետական և համայնքային սեփականություն  համարվող շենքերի, շինությունների և հողամասերի նկատմամբ սեփականության իրավունքի պետական գրանցում և պետական հիմնարկներին տեղեկատվության տրամադրում 

10,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

10,000.0

 

 

 

11

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր  անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի ստորաբաժանումների կողմից մատուցվող ծառայություններից ստացվող եկամուտների հաշվին կոմիտեի համակարգի գծով իրականացվող ծախսեր

215,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

215,000.0

 

 

 

12

ԼՂՀ աշխարհատեղեկատվական համակարգի ստեղծում

5,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

5,000.0

 

 

 

13

ԼՂՀ համայնքների վարչական սահմաններում  գտնվող   հողերի  հաշվառում և հողային հաշվետվությունների կազմում

2,400.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

2,400.0

 

 

 

14

Իրավունքի պետական գրանցում չստացած պետության սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվառում (չափագրում)

4,600.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե

4,600.0

 

7

 

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1,690,000.0

 

 

1

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1,690,000.0

 

 

 

01

Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ)

1,690,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

1,690,000.0

 

8

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1,960,066.0

 

 

1

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1,960,066.0

 

 

 

01

Դոտացիաների տրամադրում համայնքների բյուջեներին

1,960,066.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

1,960,066.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

5,412,374.8

 

1

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

3,625,462.0

 

 

1

Ոստիկանություն

2,300,648.8

 

 

 

01

Հասարակական  կարգի պահպանության ապահովում

2,142,248.8

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ԼՂՀ ոստիկանություն

2,142,248.8

 

 

 

02

Պետավտոհամարանիշերի ձեռքբերում

8,400.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ԼՂՀ ոստիկանություն

8,400.0

 

 

 

03

Արտագերատեսչական պահակության պահպանություն

150,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

150,000.0

 

 

2

Ազգային անվտանգություն

1,324,813.2

 

 

 

01

Ազգային անվտանգության ապահովում

1,324,813.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր  ազգային  անվտանգության  ծառայություն

1,324,813.2

 

2

 

Փրկարար ծառայություն

763,343.5

 

 

1

Փրկարար ծառայություն

763,343.5

 

 

 

01

ԼՂՀ փրկարար ծառայության պահպանում

763,343.5

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայություն

763,343.5

 

3

 

Դատական գործունեություն և իրավական  պաշտպանություն

613,639.2

 

 

1

Դատարաններ

402,660.3

 

 

 

01

ԼՂՀ  դատարանների պահպանում   

396,159.4

 

 

 

 

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտ

396,159.4

 

 

 

02

ԼՂՀ  դատարանների պահուստային ֆոնդ   

6,500.9

 

 

 

 

ԼՂՀ դատական դեպարտամենտ

6,500.9

 

 

2

Իրավական պաշտպանություն

210,978.9

 

 

 

01

ԼՂՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի  պահպանման ծախսեր

35,662.9

 

 

 

 

ԼՂՀ  մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

35,662.9

 

 

 

02

Հանրային պաշտպանի գրասենյակի պահպանում

25,316.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

25,316.0

 

 

 

03

Քաղաքացիներին և իրավաբանական անձանց պատճառված վնասի և այլ պարտավորությունների հատուցման ենթակա ծախսեր

150,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

150,000.0

 

4

 

Դատախազություն

409,930.1

 

 

1

Դատախազություն

409,930.1

 

 

 

01

ԼՂՀ դատախազության պահպանում

409,930.1

 

 

 

 

ԼՂՀ դատախազություն

409,930.1

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

8,463,282.8

 

1

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

3,020,436.1

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

3,020,436.1

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

162,170.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

93,744.5

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն

68,425.5

 

 

 

02

Պետական աջակցություն ԼՂՀ «Ստանդարտացման, չափագիտության և սերտիֆիկացման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

7,119.1

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

7,119.1

 

 

 

03

Պետական աջակցություն  «ԼՂՀ հիդրոօդերևութաբա­նության և մոնիտորինգի պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

45,182.7

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայություն

45,182.7

 

 

 

04

 Պետական աջակցություն «Սեյսմիկ պաշտպանության արևելյան ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

2,050.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայություն

2,050.0

 

 

 

05

ԼՂՀ ընդերքի ուսումնասիրման  ծրագիր

66,200.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

66,200.0

 

 

 

06

Չգործող պետական ձեռնարկությունների գույքի պահպանման ծախսեր

9,961.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

9,961.1

 

 

 

07

Աջակցություն Արցախի ներդրումային հիմնադրամին

2,500,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

2,500,000.0

 

 

 

08

Տնտեսական զարգացման ծրագրեր

30,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

30,000.0

 

 

 

09

Պետական աջակցություն «Արցախի երկրաբանական էքսպեդիցիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

56,781.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

56,781.2

 

 

 

10

Պետական գույքի հաշվառման, գույքագրման և գրանցման աշխատանքների իրականացում

25,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

25,000.0

 

 

 

11

Պետական գույքի մասնավորեցման նախապատրաս­տական աշխատանքների իրականացում

4,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

4,000.0

 

 

 

12

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ծրագիր

2,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

2,000.0

 

 

 

13

Պետական աջակցություն «Արցախի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կենտրոն» հիմնադրամին

30,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

30,000.0

 

 

 

14

Պետական աջակցություն «Սպասարկում» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

79,972.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

79,972.0

 

2

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

3,387,407.1

 

 

1

Գյուղատնտեսություն

3,180,000.0

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

170,308.9

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

129,322.7

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամ­թերքի անվտանգության պետական ծառայություն

40,986.2

 

 

 

02

 Պետական աջակցություն «Բույսերի պաշտպանության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

29,093.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

29,093.0

 

 

 

03

Մշակաբույսերի սերմերի որակի ստուգման  և  սորտափորձարկման գծով պետական պատվեր

20,551.4

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

20,551.4

 

 

 

04

Բույսերի պաշտպանության միջոցառումների իրականացում

33,638.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

33,638.0

 

 

 

05

Պատվաստուկների և այլ հակահամաճարակային միջոցառումների համար անհրաժեշտ պարագաների ձեռքբերում

84,940.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

84,940.0

 

 

 

06

Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ

313,286.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

313,286.0

 

 

 

07

Խորհրդատվական և տպագրական ծառայությունների ու մոնիտորինգի կազմակերպում

12,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

12,000.0

 

 

 

08

Գյուղատնտեսական տեխնիկայի պետհամարանիշերի և հատուկ  փաստաթղթերի պատվիրում

1,297.5

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

1,297.5

 

 

 

09

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի բերքատվության բարձրացման և աշխատանքների կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման ֆինանսավորում

5,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

5,000.0

 

 

 

10

Գյուղատնտեսական կենդանիների արհեստական սերմնավորում

11,881.6

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

11,881.6

 

 

 

11

Աջակցություն գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամին

820,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

820,000.0

 

 

 

12

Գյուղատնտեսական միջոցառումների իրականացման ծրագրեր

1,673,003.6

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

1,622,003.6

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

51,000.0

 

 

 

13

Կենտրոնացված կարգով գույքի և սարքավորումների ձեռքբերում

5,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

5,000.0

 

 

2

Անտառային տնտեսություն

207,407.1

 

 

 

01

Պետական աջակցություն «Արցախանտառ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

175,907.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

175,907.1

 

 

 

02

Անտառային միջոցառումներ

6,500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

6,500.0

 

 

 

03

Գիշատիչների գլխաքանակի կարգավորման միջոցառումներ

12,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

12,000.0

 

 

 

04

ԼՂՀ բնության հուշարձանների անձնագրերի կազմում

2,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

2,000.0

 

 

 

05

Կենդանական աշխարհի պահպանության և վերարտադրության միջոցառումների ծրագիր

6,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

6,000.0

 

 

 

06

Անտառաշինական ծրագրերի մշակում

5,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

5,000.0

 

3

 

Վառելիք և էներգետիկա

1,200,000.0

 

 

5

Էլեկտրաէներգիա

1,200,000.0

 

 

 

01

Բնակչության կողմից սպառվող էլեկտրաէներգիայի ծախսերի որոշ մասի սուբսիդավորում

1,200,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

1,200,000.0

 

5

 

Տրանսպորտ

300,681.2

 

 

4

Օդային տրանսպորտ

300,681.2

 

 

 

01

Ուղղաթիռների թռիչքների ապահովման ծախսեր

10,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

10,000.0

 

 

 

02

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

34,411.3

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն

34,411.3

 

 

 

03

Պետական աջակցություն  «Ստեփանակերտի օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերությանը

140,364.3

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն

140,364.3

 

 

 

04

Պետական աջակցություն  «ԱՐՑԱՏՍ» փակ բաժնետիրական ընկերությանը

50,230.6

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն

50,230.6

 

 

 

05

Պետական աջակցություն  «ՍՔԱՅ ՆԵՏ ԷՌԼԱՅՆ» սահ­մանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը

65,675.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի վարչություն

65,675.0

 

7

 

Այլ բնագավառներ

375,000.0

 

 

2

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

340,000.0

 

 

 

01

Պատվիրակությունների ընդունելություններ

340,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

340,000.0

 

 

3

Զբոսաշրջություն

35,000.0

 

 

 

01

ԼՂՀ զբոսաշրջության զարգացման ծրագիր

35,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն

35,000.0

 

9

 

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

179,758.4

 

 

1

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

179,758.4

 

 

 

01

Ոչ ֆինանսական ակտիվների օտարումից մուտքեր

-35,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

-35,000.0

 

 

 

02

Նյութական ռեսուրսների ԼՂՀ պետական պահուստի ձևավորում և պահպանում

200,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայություն

200,000.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն «Պետական պահուստ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

14,758.4

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր փրկարար ծառայություն

14,758.4

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

91,091.4

 

6

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

91,091.4

 

 

1

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

91,091.4

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

91,091.4

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչություն

91,091.4

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

403,590.6

 

3

 

Ջրամատակարարում

200,000.0

 

 

1

Ջրամատակարարում

200,000.0

 

 

 

01

Խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարման ծառայությունների սուբսիդավորում

200,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

200,000.0

 

6

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

203,590.6

 

 

1

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

203,590.6

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

203,590.6

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքաշինության նախարարություն

203,590.6

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

5,052,078.6

 

1

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

200,224.1

 

 

1

Դեղագործական ապրանքներ

186,224.1

 

 

 

01

Կենտրոնացված կարգով դեղորայքի ձեռքբերում

186,224.1

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

186,224.1

 

 

3

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14,000.0

 

 

 

01

Կենտրոնացված կարգով բժշկական սարքավորումների և պարագաների   ձեռքբերում

14,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

14,000.0

 

2

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

1,897,827.0

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

1,035,654.5

 

 

 

01

Բնակչության առողջության առաջնային պահպանման ծառայություններ

1,035,654.5

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

1,035,654.5

 

 

2

 

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

419,714.4

 

 

 

01

Մասնագիտացված բժշկական օգնության ծառայություններ

304,636.6

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

304,636.6

 

 

 

02

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

115,077.8

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

115,077.8

 

 

3

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

100,140.0

 

 

 

01

Ստոմատոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

88,588.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

88,588.0

 

 

 

02

6-12 տարեկան երեխաների   բերանի խոռոչի  հիգիենայի  պահպանման ծառայություններ

11,552.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

11,552.0

 

 

4

Պարաբժշկական ծառայություններ

342,318.1

 

 

 

01

Շտապ բժշկական օգնության ծառայություններ

169,243.6

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

169,243.6

 

 

 

02

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ

43,177.5

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

43,177.5

 

 

 

03

Հեմոդիալիզի անցկացման ծառայություններ

129,897.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

129,897.0

 

3

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

2,126,039.2

 

 

1

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

950,210.8

 

 

 

01

Անհետաձգելի բժշկական օգնության ծառայություններ

204,714.7

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

204,714.7

 

 

 

02

Բնակչության սոցիալապես անապահով և հատուկ խմբերում ընդգրկվածների բժշկական օգնության ծառայություններ

593,376.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

593,376.0

 

 

 

03

18 տարեկան  և ավելի բարձր տարիքի անձանց  բժշկական օգնության ծառայություններ

73,465.6

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

73,465.6

 

 

 

04

Տեղամասային հիվանդանոցների հիվանդանոցային բուժօգնության գծով կատարած ծախսերի փոխհատուցում

78,654.5

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

78,654.5

 

 

2

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

487,532.0

 

 

 

01

Տուբերկուլյոզի բժշկական օգնության ծառայություններ

68,941.6

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

68,941.6

 

 

 

02

Աղիքային և այլ ինֆեկցիոն հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

92,282.4

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

92,282.4

 

 

 

03

Մաշկային և սեռական ճանապարհներով փոխանցվող հիվանդությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

33,929.3

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

33,929.3

 

 

 

04

Հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության ծառայություններ

93,596.7

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

93,596.7

 

 

 

05

Զորակոչային և նախազորակոչային տարիքի անձանց բժշկական օգնության և փորձաքննության ծառայություններ

37,641.9

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

37,641.9

 

 

 

06

Չարորակ նորագոյացությունների բժշկական օգնության ծառայություններ

120,290.5

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

120,290.5

 

 

 

07

Վերականգնողական բժշկական օգնության ծառայություններ

40,849.6

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

40,849.6

 

 

3

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների  ծառայություններ

688,296.4

 

 

 

01

Մանկաբարձագինեկոլոգիական բժշկական օգնության ծառայություններ

337,383.7

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

337,383.7

 

 

 

02

Մինչև 18 տարեկան երեխաների բժշկական օգնության ծառայություններ

350,912.7

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

350,912.7

 

4

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

290,982.3

 

 

1

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

290,982.3

 

 

 

01

Պետական աջակցություն «ԼՂՀ առողջապահության նախարարության պետական հիգիենիկ և հակահամաճարակային տեսչության համաճարակաբանության և հիգիենայի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

278,506.3

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

278,506.3

 

 

 

02

Դոնորական արյան հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

12,476.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

12,476.0

 

6

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

537,006.0

 

 

1

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

448,370.1

 

 

 

01

Պետական աջակցություն  «Դատաբժշկական փորձաքննության բյուրո» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

42,003.5

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

42,003.5

 

 

 

02

ԼՂՀ առողջապահության նախարարության բժշկական պահեստ

8,338.9

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

8,338.9

 

 

 

03

Հանրապետությունից դուրս բուժման ուղեգրված հիվանդների ծախսերի փոխհատուցում

148,233.8

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

148,233.8

 

 

 

04

Դժվարամատչելի ախտորոշիչ հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

117,881.1

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

117,881.1

 

 

 

05

Մարզիկների բժշկական  հետազոտությունների անցկացման ծառայություններ

14,480.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

14,480.0

 

 

 

06

Բարեգործական ծրագրերի օժանդակություն

17,900.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

17,900.0

 

 

 

07

Հաշմանդամ երեխաների առողջության վերականգնման ծառայություններ

8,401.8

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

8,401.8

 

 

 

08

Փորձի փոխանակման նպատակով հրավիրված և ուղեգրված մասնագետներին  տրամադրվող փոխհատուցում

5,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

5,000.0

 

 

 

09

 «Հանրապետական բժշկական կենտրոն», «Մոր և մանկան առողջության պահպանման կենտրոն» և  «Հակապալարախտային դիսպանսեր» փակ բաժնետիրական ընկերությունների  կանոնադրական կապիտալի համալրում

86,131.0

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

86,131.0

 

 

2

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

88,635.9

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

88,635.9

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

88,635.9

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2,548,818.1

 

1

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

275,699.7

 

 

1

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

275,699.7

 

 

 

01

Մարզական  միջոցառումներ

120,806.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

120,806.1

 

 

 

02

Պետական աջակցություն ԼՂՀ կամավոր մարզընկերությանը

23,393.6

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

23,393.6

 

 

 

03

Օգնություն մարզֆեդերացիաներին

38,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

38,000.0

 

 

 

04

Կենտրոնացված կարգով  մարզագույքի  և մարզահանդերձանքի ձեռքբերում

10,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

10,000.0

 

 

 

05

ԼՂՀ-ում ֆուտբոլի զարգացման միջոցառումներ

83,500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

83,500.0

 

2

 

Մշակութային ծառայություններ

1,156,126.3

 

 

1

Գրադարաններ

66,707.3

 

 

 

01

Պետական աջակցություն գրադարաններին

66,707.3

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

30,694.7

 

 

 

 

Ասկերանի  շրջանի վարչակազմ

4,591.5

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

5,368.0

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

4,932.5

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի  վարչակազմ

6,214.2

 

 

 

 

Շուշիի  շրջանի  վարչակազմ

8,263.0

 

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ

6,643.4

 

 

2

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

88,495.4

 

 

 

01

Պետական աջակցություն թանգարաններին

71,453.0

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

71,453.0

 

 

 

02

Թանգարանային գործի ոլորտի զարգացման միջոցառումներ

8,500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

8,500.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն  «Ստեփանակերտի պատկերասրահ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

8,542.4

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

8,542.4

 

 

3

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

223,832.8

 

 

 

01

Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին

218,187.3

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

95,212.5

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

13,358.0

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

13,120.1

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

15,804.1

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

42,414.4

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի  վարչակազմ

14,319.6

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

23,958.6

 

 

 

02

Պետական աջակցություն  «Շախմատի կենտրոնական տուն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

5,645.5

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

5,645.5

 

 

4

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

27,182.3

 

 

 

01

Պետական աջակցություն  «ԼՂՀ պետական արխիվ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

26,182.3

 

 

 

 

ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

26,182.3

 

 

 

02

Մուրացանի հիշատակի օրվա անցկացման միջոցառումներ

1,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

1,000.0

 

 

5

Արվեստ

469,334.0

 

 

 

01

Պետական աջակցություն թատրոններին

73,581.5

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

73,581.5

 

 

 

02

Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին

237,411.4

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

221,807.2

 

 

 

 

Շուշիի  շրջանի վարչակազմ

2,622.5

 

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի  վարչակազմ

12,981.7

 

 

 

03

Պետական աջակցություն ««Անի» ձայնագրման ստու­դիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

4,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

4,000.0

 

 

 

04

Պետական աջակցություն  «Արցախի ձայն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը

49,961.1

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

49,961.1

 

 

 

05

Մշակութային  միջոցառումներ

91,500.0

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

91,500.0

 

 

 

06

«Ժողովրդական» պատվավոր կոչման արժանացած անձանց  պատվովճարներ

2,880.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

2,880.0

 

 

 

07

Կենտրոնացված կարգով մշակութային օջախների համար գույքի ձեռքբերում

10,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

10,000.0

 

 

7

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

280,574.5

 

 

 

01

Հուշարձանների վերականգնման և պահպանման ծախսեր

231,628.0

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն

231,628.0

 

 

 

02

Պետական աջակցություն  «Պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

48,946.5

 

 

 

 

ԼՂՀ  կառավարությանն առընթեր  զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչություն

48,946.5

 

3

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

750,309.2

 

 

1

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

619,531.3

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

18,291.1

 

 

 

 

ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ

18,291.1

 

 

 

02

Հեռուստատեսային և ռադիո ծառայություններ

353,700.0

 

 

 

 

ԼՂՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդ

353,700.0

 

 

 

03

Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման գծով պետական պատվեր

240,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ արտադրական ենթակառուցվածքների նախարարություն

240,000.0

 

 

 

04

«Ձայն արդարության» ռադիոկայանի պահպանում

7,540.2

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

7,540.2

 

 

2

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

130,777.9

 

 

 

01

Պետական աջակցություն թերթերին

122,502.9

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

73,836.0

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

8,210.3

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

6,195.0

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

6,237.8

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

6,131.6

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

5,989.1

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

4,477.4

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

5,633.4

 

 

 

 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

5,792.3

 

 

 

02

Հրատարակչական ծախսեր

8,275.0

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

3,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

5,275.0

 

4

 

Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ

218,000.0

 

 

1

Երիտասարդական ծրագրեր

33,000.0

 

 

 

01

Երիտասարդական միջոցառումներ

33,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

33,000.0

 

 

2

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

125,000.0

 

 

 

01

Նյութական աջակցություն ԼՂՀ ԱԺ ընտրություններում 3 և ավելի տոկոս ձայն հավաքած կուսակցություններին և կուսակցությունների դաշինքներին

45,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

45,000.0

 

 

 

02

Պետական աջակցություն հասարակական կազմակերպություններին և  ոչ պետական  թերթերին

80,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

80,000.0

 

 

3

Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ

60,000.0

 

 

 

01

Կրոնի բնագավառի ծախսեր

60,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ  ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

60,000.0

 

6

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

148,682.9

 

 

1

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

148,682.9

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

148,682.9

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

100,123.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

48,559.9

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

11,754,452.8

 

1

 

Նախադպրոցական  կրթություն

731,414.0

 

 

1

Նախադպրոցական կրթություն

731,414.0

 

 

 

01

Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին

681,000.4

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

226,127.9

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

47,370.1

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

29,400.1

 

 

 

Մարտակերտի  շրջանի վարչակազմ

149,236.8

 

 

 

Մարտունու   շրջանի վարչակազմ

177,062.1

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

8,078.0

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

8,346.5

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ

35,378.9

 

 

 

02

Պետական աջակցություն ՀՕՄ-ի Արցախի մեկուսի մասնաճյուղի «Սոսե» մանկապարտեզներին

30,413.6

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

30,413.6

 

 

 

03

Նախադպրոցական հիմնարկներ

20,000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

20,000.0

 

2

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

8,613,211.9

 

 

1

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

8,613,211.9

 

 

 

01

Հանրակրթական դպրոցների պահպանում

8,202,083.6

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

1,175,198.6

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

1,166,886.3

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

980,372.6

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

1,392,153.0

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

1,502,328.8

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

453,404.4

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

244,034.6

 

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ

1,287,705.3

 

 

 

02

Պետական աջակցություն Շուշիի Դանիել Ղազարյանի անվան միջնակարգ երաժշտական մասնագիտացված  դպրոցին

59,951.8

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

59,951.8

 

 

 

03

Պետական աջակցություն ավագ դպրոցներին

351,176.5

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

351,176.5

 

3

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

428,470.2

 

 

1

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

175,041.2

 

 

 

01

Արհեստագործական ուսումնարաններ

175,041.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

175,041.2

 

 

2

Միջին մասնագիտական կրթություն

253,429.0

 

 

 

01

«Ստեփանակերտի Սայաթ -Նովայի անվան  երաժշտական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

108,377.1

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

108,377.1

 

 

 

02

«Շուշիի Արսեն Խաչատրյանի անվան պետական հումանիտար քոլեջ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

62,215.9

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

62,215.9

 

 

 

03

«Ստեփանակերտի  պարարվեստի քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների  տրամադրում

64,001.9

 

 

 

 

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

64,001.9

 

 

 

04

«Ստեփանակերտի Թամարա Քամալյանի անվան պետական բժշկական քոլեջ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

18,834.1

 

 

 

 

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

18,834.1

 

4

 

Բարձրագույն կրթություն

516,263.0

 

 

1

Բարձրագույն  մասնագիտական կրթություն

516,263.0

 

 

 

01

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

316,282.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

316,282.0

 

 

 

02

«Հայաստանի  ազգային ագրարային համալսարան» Հիմնադրամ Ստեփանակերտի մասնաճյուղի կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթոշակների տրամադրում

190,047.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

190,047.0

 

 

 

03

Պետական աջակցություն Գյուրջյան կիրառական արվեստի ինստիտուտին

9,934.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

9,934.0

 

5

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

695,309.2

 

 

1

Արտադպրոցական դաստիարակություն

607,209.3

 

 

 

01

Պետական աջակցություն մանկական ստեղծագործական կենտրոններին

182,441.9

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

95,837.0

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

17,499.3

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

15,342.4

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

18,570.4

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

16,529.5

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

5,164.3

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

13,499.0

 

 

 

02

Պետական աջակցություն երաժշտական և արվեստի դպրոցներին

298,560.9

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

53,439.6

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

44,686.4

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

50,316.2

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

61,672.7

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

39,741.9

 

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ

48,704.1

 

 

 

03

Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին

102,587.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

102,587.1

 

 

 

04

Պետական աջակցություն «Հանրապետական մանկապատանեկան շախմատի մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

23,619.4

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

23,619.4

 

 

2

Լրացուցիչ կրթություն

88,099.9

 

 

 

01

Ուսուցիչների վերապատրաստման ծախսեր

47,099.9

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

47,099.9

 

 

 

02

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման գծով պետական պատվեր

16,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդ

16,000.0

 

 

 

03

Համայնքների ղեկավարների, պետական և քաղաքացիական ծառայողների ուսուցման ծրագրեր

25,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

25,000.0

 

6

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

649,309.0

 

 

1

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

649,309.0

 

 

 

01

Կենտրոնացված հաշվապահություն

65,330.8

 

 

 

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

10,659.8

 

 

 

 

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

11,679.1

 

 

 

 

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

8,025.0

 

 

 

 

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

9,171.0

 

 

 

 

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

10,086.5

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

2,699.6

 

 

 

 

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

2,672.0

 

 

 

 

Քաշաթաղի  շրջանի վարչակազմ

10,337.8

 

 

 

02

Դասագրքերի և հանրակրթական դպրոցների նախա­դպրոցական խմբերի ու 1-6-րդ դասարանների սովորող­ների Ամանորի և Սուրբ Ծննդի նվերների ձեռքբերում

161,305.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

161,305.0

 

 

 

03

Դպրոցականների ամառային հանգստի կազմակերպում

29,192.3

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

29,192.3

 

 

 

04

Հունաստանի առողջարարական ճամբարում հանգստա­նալու համար  ԼՂՀ երեխաների ճանապարհածախս

8,700.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

8,700.0

 

 

 

05

Առարկայական օլիմպիադայի ծախսեր

8,938.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

8,938.1

 

 

 

06

ԼՂՀ դպրոցականների ռազմահայրենասիրական և ֆիզիկական դաստիարակության մարզական միջոցառումներ

37,190.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

37,190.2

 

 

 

07

Գիտաժողովներ և հրատարակչական ծախսեր

13,651.1

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

13,651.1

 

 

 

08

Կրթական բարեփոխումների միջոցառումներ   

8,959.4

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

8,959.4

 

 

 

09

«Տարվա լավագույն դպրոց», «Տարվա լավագույն ուսուցիչ», «Տարվա լավագույն մանկավարժական փորձ», «Տարվա լավագույն աշակերտ», «Տարվա լավագույն զինղեկ», «Տարվա լավագույն դաստիարակ» մրցույթների հաղթողների պարգևատրման ծախսեր

2,330.7

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

2,330.7

 

 

 

10

Պետական աջակցություն «Գնահատման և թեստավորման կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

41,308.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

41,308.2

 

 

 

11

Կենտրոնացված կարգով դասամատյանների և կավճի ձեռքբերում

11,213.2

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

11,213.2

 

 

 

12

Բուհերում սովորող ուսանողներին տրվող  փոխհատուցում

155,188.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

155,188.0

 

 

 

13

Պետական աջակցություն արտասահմանյան բուհերում ԼՂՀ-ից նպատակային ուսումնառություն ստացող ուսանողներին

50,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

50,000.0

 

 

 

14

Մեթոդական և ծրագրային գրականության ձեռքբերում

21,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

21,000.0

 

 

 

15

Պետական աջակցություն  «Վանքի «Գանձասար» ճամ­բար» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

5,002.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

5,002.0

 

 

 

16

Կենտրոնացված կարգով կրթական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում

30,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

30,000.0

 

8

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

120,475.5

 

 

1

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

120,475.5

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

120,475.5

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

120,475.5

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

19,700,244.0

 

1

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

87,191.3

 

 

1

Վատառողջություն

20,736.0

 

 

 

01

Աշխատողների աշխատանքային պարտականու­թյուն­ների կատարման հետ կապված խեղման, մասնագիտական հիվանդության կամ առողջության այլ վնասման հետևանքով պատճառված վնասի հատուցում

20,736.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

20,736.0

 

 

2

Անաշխատունակություն

66,455.3

 

 

 

01

Հաշմանդամներին պրոթեզաօրթոպեդիկ պարագաներով ապահովում և աչքի պրոթեզավորում

49,340.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

49,340.0

 

 

 

02

Պետական աջակցություն  «Ստեփանակերտի պրոթեզաօրթոպեդիկ կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

17,115.3

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

17,115.3

 

2

 

Ծերություն

10,619,917.0

 

 

1

Ծերություն

10,619,917.0

 

 

 

01

Սպայական անձնակազմի  և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ

568,734.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

568,734.0

 

 

 

02

Շարքային զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների կենսաթոշակներ

47,010.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

47,010.0

 

 

 

03

Սոցիալական կենսաթոշակներ

538,910.4

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

538,910.4

 

 

 

04

ԼՂՀ օրենքներով և ԼՂՀ Նախագահի հրամանագրերով սահմանված կենսաթոշակներ և դրամական պարգևատրումներ

29,391.8

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

29,391.8

 

 

 

05

«Ստեփանակերտի տուն-ինտերնատ»  պետական ոչ առևտրային կազմակերպության ծառայությունների գնման գծով պետական պատվեր

107,995.5

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

107,995.5

 

 

 

06

Աշխատանքային  կենսաթոշակներ

9,327,875.3

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

9,327,875.3

 

3

 

Հարազատին կորցրած անձինք

254,000.0

 

 

1

Հարազատին կորցրած անձինք

254,000.0

 

 

 

01

Կենսաթոշակառուի մահվան դեպքում տրվող թաղման նպաստ

254,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

254,000.0

 

4

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4,993,767.6

 

 

1

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4,993,767.6

 

 

 

01

Միանվագ պարտադիր պետական  ապահովագրական վճարներ ԼՂՀ պաշտպանության և փրկարարական ծառայության ժամանակ հաշմանդամ դարձած զինծառայողներին և զոհված (մահացած) զինծառայող­ների ու փրկարար ծառայողների ընտանիքներին

15,288.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

15,288.0

 

 

 

02

Պետական նպաստներ

2,748,600.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

2,748,600.0

 

 

 

03

Հումանիտար օգնության միջոցառումներ

15,579.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

15,579.0

 

 

 

04

Պետական աջակցություն առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաներին

32,500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

32,500.0

 

 

 

05

Դրամական (նյութական) օգնություն սոցիալապես անապահով քաղաքացիներին և ընտանիքներին 

80,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

80,000.0

 

 

 

06

ԼՂՀ-ում  ծնելիության խթանում

1,278,500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

1,278,500.0

 

 

 

07

Վարժական հավաքների,  զինծառայության և փրկարարական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ու փրկարար ծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցում

59,500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

59,500.0

 

 

 

08

Պետական աջակցություն  «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

53,668.3

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

53,668.3

 

 

 

09

Պետական աջակցություն «Երեխաների խնամքի և պաշտպանության N2 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը

44,443.3

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

44,443.3

 

 

 

10

Դրամական աջակցության տրամադրում երեխաների խնամքի և պաշտպանության  գիշերօթիկ հաստատություններում խնամվող երեխաներին

1,308.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

1,308.0

 

 

 

11

Զոհված (մահացած) զինծառայողների նպաստառու երեխաներին  միանվագ դրամական օգնության տրամադրում

4,500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

4,500.0

 

 

 

12

Ամուսնության միանվագ նպաստների տրամադրում

300,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

300,000.0

 

 

 

13

 ԼՂՀ հիշարժան օրերի կապակցությամբ միանվագ դրամական օգնության վճարում

221,641.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

221,641.0

 

 

 

14

Առաջին դասարան ընդունվող երեխաներին միանվագ դրամական օգնության տրամադրում

49,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

49,000.0

 

 

 

15

Քաղաքացիների  խնայողությունների  ինդեքսավորման ծախսեր

50,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

50,000.0

 

 

 

16

 Դրամական օժանդակություն ԼՂՀ պաշտպանության ժամանակ երկու և ավելի զոհ տված ընտանիքներին 

39,240.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

39,240.0

 

5

 

Գործազրկություն

94,085.1

 

 

1

Գործազրկություն

94,085.1

 

 

 

01

Ինքնազբաղվածության խթանման նպատակով փոքր ձեռնարկատիրության աջակցություն

137.5

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

137.5

 

 

 

02

Աշխատավարձի մասնակի փոխհատուցում գործատուին

5,700.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

5,700.0

 

 

 

03

Մասնագիտական ուսուցման կազմակերպում

23,800.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

23,800.0

 

 

 

04

Գործազրկության նպաստի վճարում

36,504.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

36,504.0

 

 

 

05

 Այլ վայր աշխատանքի տեղավորմանն աջակցություն

3,432.6

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

3,432.6

 

 

 

06

Մասնագիտական աշխատանքային փորձ չունեցող անձանց աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպում

2,511.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

2,511.0

 

 

 

07

Միանվագ փոխհատուցում գործատուին

1,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

1,000.0

 

 

 

08

Աշխատանքի տոնավաճառի կազմակերպում

1,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

1,000.0

 

 

 

09

Գործազրկության բարձր մակարդակ ունեցող բնակչության շրջանում ակտիվ ծրագրերի իրականացում` ուղղված աշխատուժի շարժի արդյունավետության և աշխատանք փնտրող անձանց զբաղվածության մակարդակի բարձրացմանը

20,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

20,000.0

 

7

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,451,261.6

 

 

1

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,451,261.6

 

 

 

01

Վերաբնակիչների և փախստականների սոցիալական խնդիրների լուծման միջոցառումներ

415,850.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

415,850.0

 

 

 

02

ԼՂՀ Շահումյանի և Քաշաթաղի շրջաններում բնակիչ­նե­րի կողմից օգտագործված էլեկտրաէներգիայի կամ վառելափայտի դիմաց տրվող դրամական օգնություն

157,860.0

 

 

 

 

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

40,320.0

 

 

 

 

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

117,540.0

 

 

 

03

Հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների պատվովճարներ

43,500.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

43,500.0

 

 

 

04

Ամենամսյա դրամական օգնություններ

834,051.6

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

834,051.6

 

9

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

2,200,021.4

 

 

1

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

313,943.8

 

 

 

01

Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների  պահպանում

313,943.8

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

313,943.8

 

 

2

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1,886,077.6

 

 

 

01

Ձևաթղթերի, համակարգչային ծրագրերի ձեռքբերում, տեղադրում, շահագործում և սպասարկում

15,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

15,000.0

 

 

 

02

Ժամանակավոր անաշխատունակության, հղիության և ծննդաբերության   նպաստներ 

1,012,441.6

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

1,012,441.6

 

 

 

03

Առողջարանային բուժման և հանգստյան տների ուղեգրերի ձեռքբերում

98,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

98,000.0

 

 

 

04

Աջակցություն մասնագետներին

50,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

50,000.0

 

 

 

05

Սոցիալական ապահովության առանձին ծրագրերի վճարման հետ կապված ծառայություններ

30,504.9

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

30,504.9

 

 

 

06

Կենսաթոշակների, պատվովճարների, աշխատանքային խեղման հետևանքով պատճառված վնասի փոխհատուց­ման, ամենամսյա դրամական օգնությունների և պարգևատրումների վճարման հետ կապված ծառայություններ

114,131.1

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

114,131.1

 

 

 

07

ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի կենսաթոշակների և այլ հատուցումների վճարման ծառայությունների ձեռքբերում

65,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

65,000.0

 

 

 

08

Աշխատաշուկայի հետազոտման աշխատանքների կազմակերպում

1,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի  նախարարություն

1,000.0

 

 

 

09

Պետական կառավարման մարմինների աշխատողների սոցիալական փաթեթով ապահովում

500,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

500,000.0

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

14,513,000.0

 

1

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

2,000,000.0

 

 

1

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

2,000,000.0

 

 

 

01

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

2,000,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

2,000,000.0

 

2

 

 

Այլ  ծախսեր

12,513,000.0

 

 

1

 

Այլ  ծրագրեր

12,513,000.0

 

 

 

01

Կապիտալ ներդրումներ

11,200,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

11,200,000.0

 

 

 

02

Հանրապետական միջոցառումների (միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ) իրականացման ծրագրեր

80,000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

80,000.0

 

 

 

03

Հատուկ նպատակների ծախսեր

280,000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

280,000.0

 

 

 

04

Տոնական օրերի միջոցառումներ

120,000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

120,000.0

 

 

 

05

Գույքի գնման ծախսեր

400,000.0

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

400,000.0

 

 

 

06

Նախորդ տարիներից առաջացած պարտքերի մարում

300,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

300,000.0

 

 

 

07

Զորակոչման և այլ միջոցառումների կազմակերպման  հետ կապված ծախսեր

133,000.0

 

 

 

 

ԼՂՀ պաշտպանության նախարարություն

133,000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 01 դասի «01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական

անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

  30,694.7

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ

    18,944.3

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ

    11,750.4

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

   4,591.5

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

     4,591.5

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

   5,368.0

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

     5,368.0

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

   4,932.5

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

     4,932.5

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

   6,214.2

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

     6,214.2

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   8,263.0

«Շուշիի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

     8,263.0

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

   6,643.4

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

     6,643.4

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  66,707.3

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.2

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 02 դասի «01. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

  Գումարը     (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

  71,453.0

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

   28,943.5

«Հադրութի պատմաերկրագիտական թանգարան` Մեծ Թաղլարի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

    6,044.5

«Շուշի քաղաքի թանգարաններ» ՊՈԱԿ

   27,247.2

«Քաշաթաղի երկրագիտական թանգարան` Ծիծեռնավանքի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

    9,217.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  71,453.0

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.3

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 03 դասի «01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

   95,212.5

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ

    37,175.0

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

    58,037.5

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

   13,358.0

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    13,358.0

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

   13,120.1

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    13,120.1

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

   15,804.1

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    15,804.1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

   42,414.4

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    25,342.5

«Ղուզե Ճարտարի մարզամշակութային պալատ» ՊՈԱԿ

    17,071.9

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

   14,319.6

«Քարվաճառի մշակույթի  և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    14,319.6

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   23,958.6

«Շուշիի մշակույթի  և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

    23,958.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  218,187.3

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «01. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

  73,581.5

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

    54,250.7

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

    19,330.8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  73,581.5

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.5

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «02. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

 221,807.2

 «Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

    41,048.5

 «Մենք ենք մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

    30,680.7

 «Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ

    18,954.8

 «Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ

    19,428.4

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

    46,497.2

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

    36,917.9

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

    28,279.7

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   2,622.5

«Շուշիի  «Վարանդա» մանկապատանեկան պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

     2,622.5

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

  12,981.7

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

    12,981.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 237,411.4

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 01 խմբի 01 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը 

(հազ. դրամ)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

 226,127.9

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   53,339.8

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

  126,772.9

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   46,015.2

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

  47,370.1

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    8,166.4

«Խնապատի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   11,461.0

«Ակնաղբյուրի պետական  մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    6,854.4

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    7,742.3

«Այգեստանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   13,146.0

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

  29,400.1

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    8,204.9

«Դրախտիկի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   10,318.9

«Առաքելի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   10,876.3

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

 149,236.8

«Մարտակերտի  թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   48,880.4

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   29,361.2

«Թալիշի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    8,764.2

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    8,483.6

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    8,421.8

«Մեծ շենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    8,892.6

«Վանքի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   36,433.0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

 177,062.1

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   29,543.1

«Մոնթե Մելքոնյանի անվան պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   51,482.3

«Բերդաշենի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   16,920.9

«Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   13,194.4

«Ղուզե Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   25,741.8

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   13,005.0

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    7,257.7

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

   19,916.9

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

   8,078.0

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    8,078.0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   8,346.5

«Քարին տակի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

    8,346.5

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

  35,378.9

«Բերձորի  պետական մանկապարտեզ ՊՈԱԿ

   35,378.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 681,000.4

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.2

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 02 խմբի 01 դասի «03. Պետական աջակցություն ավագ դպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  (հազ. դրամ)

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

351176.5

«Ստեփանակերտի Ա.Սախարովի անվան N 8 ավագ դպրոց»  ՊՈԱԿ

143766.1

«Ստեփանակերտի Վ.Ջհանգիրյանի անվան N 11 ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

156308.8

«Շուշիի Մուրացանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

51101.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

351176.5

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.3

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 03 խմբի 01 դասի «01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  (հազ. դրամ)

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

 175,041.2

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

    92,388.1

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

    82,653.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 175,041.2

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 05 խմբի 01 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկական ստեղծագործական կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   (հազ. դրամ)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

  95,837.0

«Ստեփանակերտի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

  95,837.0

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

  17,499.3

«Ասկերանի  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

   17,499.3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

  15,342.4

«Հադրութի  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

   15,342.4

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

  18,570.4

«Մարտակերտի  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

   18,570.4

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

  16,529.5

«Մարտունու  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

   16,529.5

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

   5,164.3

«Շահումյանի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

    5,164.3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

  13,499.0

«Շուշիի  մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոն» ՊՈԱԿ

  13,499.0

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 182,441.9

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.5

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 05 խմբի 01 դասի «02. Պետական աջակցություն երաժշտական և արվեստի դպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը  (հազ. դրամ)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

   53,439.6

«Ասկերանի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

    31,828.1

«Աստղաշենի արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

    21,611.5

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

   44,686.4

«Հադրութի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

    18,369.9

«Տողի արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

    26,316.5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

   50,316.2

«Մարտակերտի Ա. Հեքիմյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

    26,575.8

«Վանքի արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

    23,740.4

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

   61,672.7

«Մարտունու մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

    30,103.4

«Ճարտարի  արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

    31,569.3

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

   39,741.9

«Շուշիի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

    39,741.9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

   48,704.1

«Բերձորի երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

    25,515.4

«Բերձորի արվեստի և սպորտի դպրոց» ՊՈԱԿ

    23,188.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  298,560.9

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.6

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 09 բաժնի 05 խմբի 01 դասի «03. Պետական աջակցություն մարզադպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   (հազ. դրամ)

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

   102,587.1

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

     20,145.0

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

     11,263.5

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

     12,046.6

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

     15,953.9

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

     23,085.1

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

      9,188.5

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

     10,904.5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

   102,587.1

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 3.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2014 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի N 1 հավելվածի 04 բաժնի 02 խմբի 01 դասի «06. Անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման միջոցառումներ» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական

 անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   (հազ. դրամ)

ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

 313,286.0

«Ստեփանակերտի անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    16,478.8

«Ասկերանի  անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    46,955.4

«Հադրութի  անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    33,225.3

«Մարտակերտի  անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    51,483.2

«Մարտունու  անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    50,959.9

«Շահումյանի  անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    15,274.6

«Շուշիի  անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    13,444.3

«Քաշաթաղի  անասնաբուժական և սանիտարական սպասարկման կայան» ՊՈԱԿ

    51,533.2

«Հանրապետական  անասնաբուժական լաբորատորիա» ՊՈԱԿ

    33,931.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 313,286.0

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 2

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014  թվականի պետական բյուջեից  համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը

 

 

Անվանումը

Գումարը                            (հազար դրամ)

1

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք

846,103.1

2

Ասկերանի շրջանի համայնքներ

127,618.3

3

Հադրութի շրջանի համայնքներ

165,214.7

4

Մարտակերտի շրջանի համայնքներ

214,289.4

5

Մարտունու շրջանի համայնքներ

137,596.2

6

Շահումյանի շրջանի համայնքներ

121,777.9

7

Շուշիի շրջանի համայնքներ

104,540.9

8

Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ

242,925.5

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,960,066.0

 

 

Հավելված N 3

Ն  Ա  Խ  Ա  Հ  Ա  Շ   Ի  Վ

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2014 թվականի ծախսերի

 

(հազար դրամ)

 

Ընդամենը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

225,100.0

այդ թվում`

 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

223,100.0

այդ թվում`

 

  1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

181,457.2

այդ թվում`

 

1.1 ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ

181,457.2

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

151,128.2

Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

30,329.0

  1. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

41,517.8

այդ թվում`

 

2.1 ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

8,962.8

Էներգետիկ ծառայություններ

6,291.2

Կոմունալ ծառայություններ

218.8

Կապի ծառայություններ

1,972.8

Ապահովագրական ծախսեր

480.0

2.2 ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ և ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

3,100.0

Ներքին գործուղումներ

3,100.0

2.3 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ

3,700.0

Տեղեկատվական ծառայություններ

2,500.0

Ներկայացուցչական ծախսեր

1,200.0

2.4 ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ

45.0

Մասնագիտական ծառայություններ

45.0

2.5 ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ)

8,975.0

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

1,500.0

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

7,475.0

2.6 ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ)

16,735.0

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

2,690.0

Տրանսպորտային նյութեր

12,270.0

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

400.0

Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

1,375.0

  1. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

125.0

Պարտադիր վճարներ

125.0

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

2,000.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

2,000.0

Վարչական սարքավորումներ

2,000.0

 

 

 

Հավելված N 4

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2014 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի

 

(հազար դրամներով)

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Գումարը

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

    3,500,063.9

այդ թվում`

 

 Փոխառու զուտ միջոցներ

    3,500,063.9

այդ թվում`

 

Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

     14,982,503.5

Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

    (11,482,439.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 5

Աղյուսակ 1

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների`2014 թվականի համար սահմանված չափերը

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Թույլտվության տրամադրման պարտադիր վճարի չափը  (դրամ)

Թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպ­ման պարտա­դիր վճարի չափը

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

0

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

175,000

0

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20,000

0

2

 

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ կետով նշված ցանցի տեսակների) 

 

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

105,000

0

 

-  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

10,500

0

 

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

2,625,000

0

3

 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

 

 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

266,000

0

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

283,000

0

4

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահողորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

4,100,000

0

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ     (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից

140,000

0

 

 

Հավելված N 5

Աղյուսակ 2

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների`2014 թվականի համար սահմանված չափերը

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Ռադիոհաճա­խականության օգտագործման վճարի չափը  (դրամ)

1

Ռադիոռելեային կապի գծեր

 

 

 

GSM ցանցերի համար ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

35,000

 

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

20,000

2

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ կետով նշված ցանցի տեսակների) 

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

80,500

 

-  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

12,100

 

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց                                                       (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

8,750

3

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

 

 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

21,000

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

140,000

4

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահողորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)`

 UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

13,060,000

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ                                                                                                                    (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից,                                                                                                                                                      մեկ ռադիոհաճախականություն

35,000