Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին

                                       

                                                                                          ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

                                                                                                                       Օ Ր Ե Ն Ք Ը

                                                                                                                                                                                                                                      Ընդունված է 2013 թվականի

                                                                                                                                                                                                                                            դեկտեմբերի 26-ին

 

                                      ՊԱՐՏԱԴԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Սույն օրենքը տարածվում է պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների նվազագույն գումարների վճարման հետ կապված պարտավորություններ ունեցող անհատ ձեռնարկատերերի վրա:

 

Հոդված 2. Անհատ ձեռնարկատերերն ազատվում են մինչև 2013 թվականի դեկտեմբերի 31-ը (ներառյալ) ընկած հաշվետու ժամանակաշրջանների համար հաշվարկված և չվճարված պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների նվազագույն գումարների (այդ թվում` դրանց նկատմամբ հաշվարկված և չվճարված տույժերի) վճարումից:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի մարտի 1-ից:

Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից ուժը կորցրած ճանաչել «Անհատ ձեռնարկատերերի համար պարտադիր սոցիալական ապահովագրության վճարների արտոնություններ սահմանելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2005 թվականի դեկտեմբերի 28-ի ՀՕ-257 օրենքը:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                              Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-117-Ն