«Արտոնագրային վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2014թ. նոյեմբերի 26-ին

 

Հոդված 1. «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-91-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք) N 1 հավելվածը լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 12-րդ տողով և պարբերությամբ.

 

 

«

 

      12.

Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափոխադրումների իրականացում*

20,0

18,0

15,0

 

* Տարբեր բնակավայրերում թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափոխադրում իրականացնելու դեպքում կիրառվում է տվյալ բնակավայրի համար սահմանված արտոնագրային վճարի առավելագույն դրույքաչափը:»:

 

Հոդված 2. Օրենքի N 3 և N 5 հավելվածները լրացնել հետևյալ խմբագրությամբ 12-րդ տողով և պարբերությամբ.

 

«

 

12.

Թեթև մարդատար ավտոմեքենա­յով ուղևորափոխադրումների իրականացում

 

 

 

 

 

 

Թեթև մարդատար ավտոմեքենայով ուղևորափոխադրում իրականա­ցնելու դեպքում` թեթև մարդատար ավտոմեքենայի պետհամարանիշը.

 

 

 

 

 

 

»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                        Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

             

 2014թ. դեկտեմբերի 8

 Ստեփանակերտ

 ՀՕ-52-Ն