«Արտոնագրային վճարների մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2014թ. դեկտեմբերի 18-ին

Հոդված 1. «Արտոնագրային վճարների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011  թվականի  դեկտեմբերի  27-ի  ՀՕ-91-Ն օրենքի (այսուհետ` Օրենք)  6-րդ հոդվածի 6-րդ մասից հանել «եկամտային հարկի և (կամ)» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենքի  7-րդ  հոդվածի  8-րդ մասում «մինչև 2014 թվականի հուլիսի 1-ը» բառերը փոխարինել «մինչև 2018 թվականի հուլիսի 1-ը» բառերով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2015 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

2014թ. դեկտեմբերի 29

Ստեփանակերտ

ՀՕ-62-Ն