«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

Ընդունված է 2015 թվականի

հունիսի 30-ին

Հոդված 1. «Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013  թվականի  դեկտեմբերի 26-ի ՀՕ-70-Ն օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 20-րդ հոդվածի 7-րդ մասի «օգոստոսի 10-ը» բառերը փոխարինել «օգոստոսի 15-ը» բառերով, իսկ «փետրվարի 10-ը» բառերը` «փետրվարի 15-ը» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի N 1 հավելվածում`

1) «ԼՂՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ 8.40» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տող.

 

«ԼՂՀ Ազգային ժողովի պատգամավոր

8.00».

 

2) «ԼՂՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմ» տողից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր տող.

 

«ԼՂՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

6.07».

 

3) «ԼՂՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ» բառերը փոխարինել «ԼՂՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայության ղեկավար» բառերով:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից, և դրա գործողությունը տարածվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 6-րդ գումարման Ազգային ժողովի լիազորությունների սկսման օրվանից հետո ծագած հարաբերությունների նկատմամբ:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ                                  

                                          

2015թ. հուլիսի 17

Ստեփանակերտ

ՀՕ-35-Ն