Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2013թ. դեկտեմբերի 26-ին

 

 

Գ Լ ՈՒ Խ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Սույն օրենքի կարգավորման առարկան

 

 1. Սույն օրենքով սահմանվում են «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց, hանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրության սկզբունքները, կարգավորվում են նրանց հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի, պարգևատրման, դրամական օգնության կազմակերպման և վարձատրության հետ կապված այլ հարաբերություններ:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքի գործողության ոլորտը

 

 1. Սույն օրենքի գործողությունը տարածվում է`

1) «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահմանված պետական պաշտոն զբաղեցնող հետևյալ անձանց վրա`

ա. քաղաքական պաշտոն զբաղեցնող,

բ. հայեցողական պաշտոն զբաղեցնող,

գ. քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող,

դ. պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող անձանց, այդ թվում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների.

2) hանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող  պետական հիմնարկների աշխատողների վրա:

 1. «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված մարմինների աշխատակազմերում, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության, քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:
 2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմերում քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերը սահմանում է համապատասխանաբար` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը` ապահովելով նույնանման պաշտոնների միջև դրույքաչափերի համապատասխանությունը:
 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմերում քաղաքացիական աշխատանք կատարող և տեխնիկական սպասարկում իրականացնող անձանց ամսական աշխատավարձի ֆոնդը չի կարող գերազանցել բազային աշխատավարձի կրկնապատիկի և այդ աշխատողների թվի արտադրյալը:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացությունները

 

 1. Սույն օրենքում օգտագործվում են հետևյալ հիմնական հասկացությունները.

1) հիմնական աշխատավարձ (այսուհետ նաև` պաշտոնային դրույքաչափ)՝ սույն հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետով նախատեսված բազային աշխատավարձի և սույն հոդվածի 1-ին մասի  5-րդ կետով նախատեսված գործակցի արտադրյալ.

2) լրացուցիչ աշխատավարձ՝ աշխատավարձի փոփոխական մաս, որը հաշվարկվում է պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ և որի վճարումը պայմանավորված է սույն կետի «ա» և «բ» ենթակետերում թվարկված որևէ պայմանի և(կամ) պայմանների առկայությամբ ու ներառում է`

ա. հավելում` սույն ենթակետում նշված պայմաններից որևէ մեկի կամ դրանցից մի քանիսի, այն է՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսդրությամբ սահմանված ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու, բարձրլեռնային, սահմանամերձ վայրերում, արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատելու, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների հետ առնչվելու համար, զինվորական և փրկարար ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված` պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսային ավելացում,

բ. հավելավճար` սույն ենթակետում նշված պայմաններից որևէ մեկի կամ դրանցից մի քանիսի, այն է՝ դասային, դիվանագիտական աստիճանների, տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու, կոչումների, աշխատանքային և(կամ) ծառայության ստաժի, օտար լեզուների իմացության համար պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ հաշվարկվող տոկոսային ավելացում.

3) պարգևատրում` միանվագ վճար, որը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին տրվում է ծառայողական գործունեության գնահատման և(կամ) հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքների կատարման համար.

4) բազային աշխատավարձ` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի որոշման համար հիմք հանդիսացող միավոր.

5) գործակից` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի չափը որոշելու համար բազային աշխատավարձն այդ թվով բազմապատկելու համար սահմանված մեծություն.

6) միևնույն պաշտոն` պետական ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված նույն ենթախմբի պաշտոններ.

7) դրամական օգնություն` սույն օրենքի 21-րդ և 22-րդ հոդվածներով նախատեսված վճար:

 

Հոդված 4. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության

                  հիմնական սկզբունքները

 

 1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության հիմնական սկզբունքներն են`

1) պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության միասնական, արդարացի համակարգի և պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պարտականություններին, պատասխանատվությանը համապատասխանող հիմնական աշխատավարձի ապահովումը.

2) պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի հիմնավորված տարբերակման ապահովումը.

3) պետական ծառայության տարբեր ոլորտներում աշխատավարձերի սանդղակների համադրելիության ապահովումը.

4) հիմնական և լրացուցիչ աշխատավարձերի հիմնավորված հարաբերակցությունների ապահովումը.

5) համարժեք աշխատանքի և փորձառության համար համարժեք վարձատրությունը.

6) ծառայության ընթացքում պետական ծառայողների ավելի բարձր պաշտոններ զբաղեցնելու ձգտման խթանումը.

7) ազգությունից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հայացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությունից կախված` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության խտրականության բացառումը:

 

ԳԼՈՒԽ 2

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ  ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԲԱԶԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԸ

ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

 

Հոդված 5. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձը

 

 1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը սահմանվում է յուրաքանչյուր տարվա պետական բյուջեի մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով:
 2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց բազային աշխատավարձի չափը չի կարող ցածր լինել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի ութսուն տոկոսից և գերազանցել օրենքով սահմանված նվազագույն ամսական աշխատավարձի անվանական չափի հարյուր քսան տոկոսը:
 3. Բազային աշխատավարձը տվյալ տարվա համար չի կարող սահմանվել նախորդ տարվա բազային աշխատավարձից ավելի ցածր:
 4. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության չափերի փոփոխությունն իրականացվում է բազային աշխատավարձի և(կամ) գործակիցների փոփոխության միջոցով` ըստ մասնագիտությունների և տարածքների աշխատանքի շուկայի վերլուծության հիման վրա, որն իրականացվում է երեք տարին մեկ անգամ և որի կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:
 5. Սույն հոդվածի 4-րդ մասով սահմանված վերլուծության արդյունքների հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը կարող է առանձին մասնագիտությունների համար հիմնական աշխատավարձի չափը սահմանել բազային աշխատավարձի ու գործակցի արտադրյալի և դրա առավելագույնը 10 տոկոսը չգերազանցող հանրագումարի չափով:

 

Հոդված 6. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձի

                 կառուցվածքը

 

 1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձը կազմված է սույն օրենքով սահմանված հիմնական աշխատավարձից, լրացուցիչ աշխատավարձից և պարգևատրումներից։ Լրացուցիչ աշխատավարձը ներառում է հավելումները և հավելավճարները:
 2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց լրացուցիչ աշխատավարձը չի կարող գերազանցել հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը։
 3. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված սահմանափակումը կիրառելիս արտաժամյա և գիշերային աշխատանքների համար տրվող հավելումները հաշվարկվում են ֆինանսական տարվա կտրվածքով` պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տարեկան հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ:
 4. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված լրացուցիչ աշխատավարձի հաշվարկում չեն ներառվում բարձրլեռնային, սահմանամերձ վայրերում աշխատելու համար տրվող հավելումները:
 5. Սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված սահմանափակումը չի տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների նկատմամբ:
 6. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց պարգևատրումը կարող է իրականացվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեով նախատեսված պարգևատրման ֆոնդից, աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից, տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման և զարգացման ֆոնդի միջոցներից, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից: Տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման և զարգացման ֆոնդի, ինչպես նաև օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից յուրաքանչյուրից պարգևատրմանն ուղղվող միջոցները չեն կարող գերազանցել տվյալ մարմնի աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի 30 տոկոսը:

 

Հոդված 7. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հավելավճարները և

                  դրանց հաշվարկման կարգը

 

 1. Դասային, դիվանագիտական աստիճանների, կոչման (այդ թվում` դասային և հատուկ), ինչպես նաև սույն օրենքով սահմանված դեպքերում՝ օտար լեզուների իմացության, աշխատանքային և(կամ) ծառայության ստաժի համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում են հավելավճարներ:
 2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց շնորհված դասային, դիվանագիտական աստիճանների և կոչման համար հավելավճարները սահմանվում են պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ: Տվյալ մարմնում ամենացածր դասային կամ դիվանագիտական աստիճանի կամ կոչման համար հավելավճարը սահմանվում է պաշտոնային դրույքաչափի երեք տոկոսի չափով, իսկ դրան հաջորդող յուրաքանչյուր հերթական ավելի բարձր դասային կամ դիվանագիտական աստիճանի կամ կոչման համար հավելավճարի չափը աճում է մեկ տոկոսով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով սահմանված դեպքերի:
 3. Կոչման համար հավելավճարը տրվում է միայն հարկային ծառայողներին, ընդ որում հավելավճարը տրվում է միայն առավել բարձր հավելավճար նախատեսող կոչման համար:
 4. Քաղաքացիական ծառայողին, Ազգային ժողովի աշխատակազմում պետական ծառայողին, մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմում պետական ծառայողին, դատախազության աշխատակազմում պետական ծառայողին, դատական ծառայողին հավելավճար է տրվում միայն յուրաքանչյուր ծառայությունում տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող դասային աստիճանից բարձր դասային աստիճան ունենալու դեպքում` նրա պաշտոնային դրույքաչափի հինգ տոկոսի չափով, ընդ որում՝ քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողներին սույն մասով նախատեսված հավելավճարը տրվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 1-ին դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան ունենալու դեպքում:

5.Դասային, դիվանագիտական աստիճանների կամ կոչման համար հավելավճարները տրվում են բացառապես տվյալ մարմնում աշխատելու ժամանակահատվածում:

 1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելավճարների ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

 

Հոդված 8. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվող հավելումները

                և դրանց չափը

                

 1. Բարձրլեռնային, սահմանամերձ վայրերում, ծանր, վնասակար, առանձնապես ծանր, առանձնապես վնասակար աշխատանքներ կատարելու դեպքերում պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում, որի չափը և վճարման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:
 2. Արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատելու համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով սահմանված նվազագույն չափերով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքի:
 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին և փրկարար ծառայության ծառայողներին արտաժամյա, գիշերային ժամերին, հանգստյան, տոնական օրերին աշխատանքի համար հավելումներ չեն տրվում, եթե դրանք չեն կարգավորվում սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 5-րդ մասով:
 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված պետական և ծառայողական գաղտնիք կազմող տեղեկությունների հետ առնչվելու համար պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրվում է հավելում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և չափով:
 5. Բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վճարվող հավելումների ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը` հաշվի առնելով սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 3-րդ և 4-րդ մասերով նախատեսված առանձնահատկությունները:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 9. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հանդիսացող քաղաքական,              

                 հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց

                 վարձատրությունը

 

 1. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ հանդիսացող քաղաքական, հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի N 1 հավելվածով։

 

Հոդված 10. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հայեցողական և քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրությունը

                

 1. Բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ չհանդիսացող հայեցողական, քաղաքացիական պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի N 2 հավելվածով։

 

Հոդված 11. Ազգային ժողովի պատգամավորի փոխհատուցման վճարները

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի պատգամավորների պատգամավորական գործունեության հետ կապված ծախսերը սահմանել յուրաքանչյուր պատգամավորի համար ամսական 50000 դրամի չափով, որոնց բաշխման կարգը սահմանվում է օրենքով:

 

Հոդված 12. Դատավորի պաշտոնային դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող

                 հավելավճարները

 

 1. Դատավորի պաշտոնում աշխատանքային ստաժի համար դատավորին վճարվում է հավելավճար` յուրաքանչյուր տարվա համար երկու տոկոսի չափով:
 2. Դատավորը դասային աստիճանի համար ստանում է հավելավճար` սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 8-րդ մասով նախատեսված դեպքում:
 3. Դատավորներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:
 4. Դատավորին ստորադաս դատարանի դատավորի պաշտոնում նշանակելիս նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձը, այդ թվում` հավելավճարները, բացառությամբ սույն օրենքի 30-րդ հոդվածի 9-րդ մասով սահմանված դեպքի, պահպանվում են` մինչև օրենքով սահմանված կարգով տվյալ պաշտոնի համար նախատեսված աշխատավարձի չափի հավասարվելը նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձի չափին:

 

Հոդված 13. Դատախազի և դատախազության քննիչի պաշտոնային

                    դրույքաչափի նկատմամբ սահմանվող հավելավճարները

 

 1. Դատախազի պաշտոնում աշխատանքային ստաժի համար դատախազին վճարվում է հավելավճար` յուրաքանչյուր տարվա համար երկու տոկոսի չափով: Դատախազության քննիչին վճարվում է հավելավճար՝ դատախազի կամ քննիչի պաշտոնում աշխատած յուրաքանչյուր տարվա համար երկու տոկոսի չափով:
 2. Դատախազը և դատախազության քննիչը դասային աստիճանի համար ստանում են հավելավճար:
 3. Դատախազներին և դատախազության քննիչներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 4

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 14. Զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար

                  ծառայության ծառայողների վարձատրությունը (դրամական

                  ապահովությունը)

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների (այսուհետ նաև` զինծառայող) և փրկարար ծառայության ծառայողների պաշտոնային դրույքաչափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն հոդվածի 2-րդ մասում նշված համապատասխան հավելվածներով սահմանված` նրանց պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում ստաժին համապատասխանող գործակցի արտադրյալով:
 2. Ազգային անվտանգության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են N 3 հավելվածով, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմնի համակարգում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներինը` N 4 հավելվածով, փրկարար ծառայության ծառայողներինը` N 5 հավելվածով:
 3. Սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 6-րդ մասի, 17-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 6-րդ մասերով, 18-րդ հոդվածի 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ մասերով, 19-րդ հոդվածով, 20-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ, 3-րդ, 4-րդ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ մասերով, 23-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների վարձատրության հետ կապված հարաբերությունների վրա: Սույն օրենքի 22-րդ հոդվածով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների վրա:
 4. Զինծառայողներին և փրկարար ծառայության ծառայողներին կոչման համար հավելավճար չի տրվում:
 5. Ազգային անվտանգության մարմիններում, ոստիկանությունում և փրկարար ծառայությունում ծառայության առանձնահատկություններով պայմանավորված տրվում են հավելումներ, որոնց վճարման դեպքերը, չափերը և կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:
 6. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների և փրկարար ծառայության կադրերի ռեզերվում (կադրերի տրամադրության տակ) գտնվելու դեպքում վարձատրության հետ կապված հարաբերությունները կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 5
ԴԻՎԱՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 15. Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող դիվանագետների

                    վարձատրությունը

 

 1. Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող դիվանագետների պաշտոնային դրույքաչափերը, ինչպես նաև օտարերկրյա պետությունում ծառայողական գործունեության հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման չափը և կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:
 2. Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող դիվանագետները հավելավճար են ստանում դիվանագիտական աստիճանի և օտար լեզվի իմացության համար: Օտար լեզվի իմացության համար հավելավճարի չափը և վճարման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը։
 3. Դիվանագիտական պաշտոն զբաղեցնող դիվանագետներին վճարվող հավելավճարի ընդհանուր չափը չի կարող գերազանցել սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված չափը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 6
ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՅԼ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 16. Պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հաշվարկը

 

 1. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի չափը որոշվում է բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի N 6 հավելվածով սահմանված` նրա պաշտոնի ենթախմբի սանդղակում ստաժին համապատասխանող գործակցի արտադրյալով:
 2. Պետական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր ենթախմբի համար նախատեսված է հիմնական աշխատավարձի` նվազագույն պաշտոնային դրույքաչափից մինչև առավելագույնը հաշվարկելու սանդղակների աղյուսակ, որը ներառում է պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները:
 3. Յուրաքանչյուր սանդղակ բաղկացած է աշխատավարձի մակարդակներից, որոնցից յուրաքանչյուրում հիմնական աշխատավարձի հաշվարկման համար սահմանվում է բազային աշխատավարձի նկատմամբ բազմապատիկ գործակից:

 

Հոդված 17. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը պաշտոնում

                  նշանակվելիս

 

 1. Առաջին անգամ պետական ծառայության պաշտոնում նշանակված անձը վարձատրվում է տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխանող սանդղակի առաջին մակարդակի հիմնական աշխատավարձի չափով (պաշտոնային դրույքաչափով):
 2. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կարգով պետական ծառայության ավելի բարձր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը նոր ենթախմբի սանդղակում իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափին հավասար կամ առավել մոտ դրույքաչափի առկայության դեպքում ստանում է վերջինիս նկատմամբ երկու մակարդակի ավելացում, հակառակ դեպքում` նոր ենթախմբի սանդղակի նվազագույն դրույքաչափ:
 3. Մրցույթի արդյունքով, ինչպես նաև արտամրցութային կարգով պետական ծառայության ավելի ցածր պաշտոնի նշանակված պետական ծառայողը ստանում է աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափին հավասար կամ առավել մոտ դրույքաչափ:
 4. Վերակազմակերպման պահին վերակազմակերպվող մարմնի հետ աշխատանքային հարաբերությունների մեջ գտնվող պետական ծառայող չհանդիսացող աշխատողներին պետական ծառայության պաշտոններում նշանակելիս պահպանվում է նրանց նախկին պաշտոնային դրույքաչափը, եթե պետական ծառայության պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափը ցածր է նախկին պաշտոնային դրույքաչափից: Սույն մասով սահմանված դեպքում հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը հաշվարկվում է սույն oրենքի 18-րդ հոդվածով սահմանված կարգով:
 5. Համապատասխան մարմնի վերակազմակերպման կամ կառուցվածքային փոփոխության կամ անվանափոխության կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված հատուկ դեպքերում աշխատանքի պայմանների ժամանակավոր փոփոխման կամ ծառայողական անհրաժեշտությունից ելնելով կամ օրենքով սահմանված դեպքերում ռոտացիայի հիման վրա այլ պաշտոնի փոխադրման դեպքում պահպանվում է պետական ծառայողի նախկին պաշտոնային դրույքաչափը, եթե նոր պաշտոնի պաշտոնային դրույքաչափի մակարդակը ավելի ցածր է: Սույն մասով սահմանված դեպքերում հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը հաշվարկվում է սույն օրենքի 18-րդ հոդվածով սահմանված կարգով: Սույն մասով սահմանված դրույթը չի գործում, եթե պետական ծառայողը պաշտոնի է նշանակվում արտամրցութային կարգով:
 6. Օրենքով նախատեսված դեպքում քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից պետական ծառայության ժամանակավորապես թափուր` նույն կամ ավելի ցածր ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում պետական ծառայողը ստանում է հիմնական աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում իր նախորդ պաշտոնային դրույքաչափին հավասար կամ առավել մոտ պաշտոնային դրույքաչափ: Օրենքով նախատեսված դեպքում քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից պետական ծառայության ժամանակավորապես թափուր` ավելի բարձր ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնելու դեպքում անձը ստանում է հիմնական աշխատավարձի համապատասխան սանդղակում նվազագույն դրույքաչափ, եթե նոր սանդղակում իր նախորդ դրույքաչափին համապատասխանող (հավասար կամ առավել մոտ) գործակից չկա:

 

Հոդված 18. Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

 

 1. Պետական ծառայության միևնույն պաշտոնում պետական ծառայողի անընդմեջ աշխատանքի համար սահմանվում է հիմնական աշխատավարձի` պաշտոնային դրույքաչափի բնականոն աճ` աշխատավարձի համապատասխան սանդղակի պաշտոնային դրույքաչափի նվազագույն մեծությունից առավելագույնը, եթե պետական ծառայողի միևնույն պաշտոնում աշխատանքի ընդմիջումը չի գերազանցում վեց ամիսը:
 2. Պետական ծառայության ստաժի վեց ամսից ավելի ընդմիջման դեպքում պետական ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է սույն օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանված կարգով, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասով նախատեսված դեպքի:
 3. Պետական ծառայողի համար պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկելիս 17-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված դրույթները գործում են, եթե պետական ծառայության ստաժի ընդմիջումը չի գերազանցում սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված ժամկետը կամ եթե պետական ծառայության ստաժի ընդմիջման ընթացքում պետական ծառայողն անընդմեջ զբաղեցրել է «Հանրային ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետով նախատեսված հանրային ծառայության պաշտոն: Հանրային ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու ժամանակահատվածը հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճի մեջ չի հաշվարկվում:
 4. Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը յուրաքանչյուր սանդղակի ներսում իրականացվում է աղյուսակի համաձայն հետևյալ սխեմայով.

1) հիմնական աշխատավարձի 1-4-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում տարին մեկ անգամ.

2) հիմնական աշխատավարձի 5-7-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում յուրաքանչյուր երկու տարին մեկ անգամ.

3) հիմնական աշխատավարձի 8-10-րդ մակարդակների համար սահմանվում է մեկ մակարդակի ավելացում յուրաքանչյուր երեք տարին մեկ անգամ.

4) հիմնական աշխատավարձի 11-րդ մակարդակից աշխատավարձը մնում է անփոփոխ:

 1. Տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը կիրառվում է պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի գործող մակարդակի նկատմամբ: Պետական ծառայողների հիմնական աշխատավարձի հերթական մակարդակի ավելացման ժամանակ հաշվի են առնվում նաև նրանց ծառայողական գործունեության գնահատման արդյունքները:
 2. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի հերթական մակարդակի ավելացումը, բացառությամբ սույն օրենքի 19-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերի, իրականացվում է աշխատանքային տարին լրանալուն հաջորդող ամսվա 1-ից` սույն հոդվածի 4-րդ մասին համապատասխան:

 

Հոդված 19. Պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի աճի կասեցումը

                 և հիմնական աշխատավարձի իջեցումը 

                                                                                                                                                                   

 1. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձի բնականոն հերթական մակարդակի ավելացումը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը (մարմինը) կասեցնում է մեկ տարով, եթե նախորդ տարվա ընթացքում ներկայացրած հաշվետվություններից մեկի եզրակացությունը բացասական է:
 2. Պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի հիմնական աշխատավարձը նրան պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձն իջեցնում է մեկ մակարդակով, եթե նախորդ տարվա ընթացքում պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի ներկայացրած երկու կիսամյակային հաշվետվություններն էլ գնահատվել են բացասական եզրակացությամբ և եթե չի կիրառվում կարգապահական տույժի առավել խիստ միջոց:
 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով, որպես կարգապահական տույժի տեսակներ, կարող են սահմանվել պետական ծառայության պաշտոն զբաղեցնող պետական ծառայողի աշխատավարձի իջեցման այլ դեպքեր:

 

Հոդված 20. Պետական ծառայողների պարգևատրման աղբյուրները,

                    չափերը և կարգը

                    

 1. Պետական ծառայության մարմինների համար պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է միասնական տոկոսային դրույքաչափով:
 2. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդը հաշվարկվում է այդ մարմնի պետական ծառայողների` պետական բյուջեով նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի նկատմամբ միասնական տոկոսային արտահայտությամբ, որը սահմանվում է հաջորդ տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի առանձին հոդվածով:
 3. Յուրաքանչյուր մարմնի համար պարգևատրման ֆոնդը կազմում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեով տվյալ մարմնի համար նախատեսված աշխատավարձի տարեկան ֆոնդի առնվազն 10 տոկոսը:
 4. Պետական ծառայողի պարգևատրման չափը հաշվարկվում է նրա հիմնական աշխատավարձի նկատմամբ:
 5. Տվյալ մարմնում կիսամյակային հաշվետվությունների հիման վրա պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից պետական ծառայողի պարգևատրման չափը հաստատում է նրան պաշտոնում նշանակելու իրավասություն ունեցող անձը` հիմք ընդունելով պետական ծառայողի անմիջական ղեկավարի տված ծառայողական գործունեության գնահատման եզրակացությունը:
 6. Պետական ծառայողը պարգևատրում չի ստանում, եթե կիսամյակային հաշվետվությունը գնահատվել է բացասական կամ պարգևատրում տալու վերաբերյալ որոշում ընդունելու պահին չի հանդիսանում պետական ծառայող:
 7. Կիսամյակային հաշվետվության հիման վրա պարգևատրումը պետական ծառայողների պարգևատրման ֆոնդից առաջին կիսամյակի համար տրվում է մինչև հուլիսի 30-ը, իսկ երկրորդ կիսամյակի համար՝ մինչև հաջորդ տարվա փետրվարի 10-ը:
 8. Պետական ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված այլ պաշտոնատար անձը հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար պետական ծառայողներին կարող է պարգևատրել աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցներից և(կամ) տվյալ մարմնի նյութական խրախուսման և զարգացման ֆոնդի միջոցներից և(կամ) օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից:
 9. Պետական ծառայողը հատուկ առաջադրանքների և(կամ) որակյալ աշխատանքի կատարման համար պարգևատրվում է իր մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով` անմիջական ղեկավարի առաջարկությամբ կամ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի հայեցողությամբ տարեկան ոչ ավելի քան 3 անգամ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 7
ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՅԼ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

 

Հոդված 21. Զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին և

                   փրկարար ծառայության ծառայողներին տրվող դրամական

                   օգնությունը

 

 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողներին և փրկարար ծառայության ծառայողներին տրվող դրամական օգնության և սոցիալական այլ երաշխիքների տրամադրման հետ կապված և սույն օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են զինծառայողների սոցիալական ապահովության հարաբերությունները կարգավորող օրենքներով և այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:

 

Հոդված 22. Պետական  ծառայողներին (բացառությամբ զինվորական

                   ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար

                   ծառայության ծառայողների) տրվող դրամական օգնության

                   դեպքերը և պայմանները

                  

 1. Պետական ծառայողին (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների) կարող է տրվել միանվագ դրամական օգնություն հետևյալ դեպքերում.

1) պետական ծառայողի ամուսնության.

2) տարերային աղետի հետևանքով պետական ծառայողին վնաս պատճառելու.

3) պետական ծառայողի կամ նրա ընտանիքի անդամի երկարատև հիվանդության.

4) պետական ծառայողի ընտանիքի անդամի մահվան:

 1. Սույն հոդվածի 1-ին մասով սահմանված դեպքերում միանվագ դրամական օգնությունը պետական ծառայողին կարող է տրվել պետական ծառայողի մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով:
 2. Պետական ծառայողի մահվան դեպքում նրա ընտանիքի անդամին կարող է վճարվել միանվագ դրամական օգնություն` պետական ծառայողի վերջին պաշտոնի համար սահմանված մինչև մեկ ամսվա պաշտոնային դրույքաչափով:
 3. Դրամական օգնությունը կարող է տրվել պետական ծառայողի (նրա մահվան դեպքում ընտանիքի անդամների) դիմումի կամ նրա անմիջական ղեկավարի զեկուցագրի հիման վրա, տվյալ մարմնի աշխատակազմի ղեկավարի կամ օրենքով սահմանված համապատասխան լիազորություններով օժտված պաշտոնատար անձի կողմից` աշխատավարձի ֆոնդի տնտեսված միջոցների առկայության դեպքում:
 4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքներով նախատեսված դեպքերում պետական ծառայողների համար կարող են սահմանվել դրամական օգնության այլ դեպքեր և պայմաններ:

 

Հոդված 23. Պետական ծառայողներին (բացառությամբ զինվորական

                   ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար

                   ծառայության ծառայողների) տրամադրվող արտոնությունները

                   և փոխհատուցումները

 

 1. Պետական ծառայողներին (բացառությամբ զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների) տրամադրվում են հետևյալ արտոնությունները`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով պետական ծառայողների ատեստավորման, վերապատրաստման և պետական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար մրցույթի ամբողջ ընթացքում պետական ծառայողի աշխատավարձը պահպանվում է.

2) քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում քաղաքացիական ծառայողի համար սահմանվում է աշխատավարձ` իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան բարձրագույն խմբի 1-ին ենթախմբի առավելագույն դրույքաչափը.

3) հիմնական արձակուրդային վճարից բացի, պետական ծառայողին վճարվում է լրացուցիչ միանվագ արձակուրդային վճար` իր միջին ամսական աշխատավարձի չափով: Աշխատանքից ազատվելու դեպքում միանվագ արձակուրդային վճարը տրվում է փաստացի աշխատած ամիսներին համամասնորեն.

4) առանձին ծախսերի փոխհատուցումները (կացարան, համազգեստ, տրանսպորտային միջոցներ և այլն) տրամադրվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում:

 

Հոդված 24. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց տրամադրվող

                    սոցիալական փաթեթը

 

 1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց և(կամ) նրանց ընտանիքի անմիջական անդամներին առողջապահության ծառայությունների, հիփոթեքային վարկի ամսական վճարի մարման, ուսման վճարի, Հայաստանի Հանրապետությունում և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հանգստի ապահովման նպատակով տրամադրվում է սոցիալական փաթեթ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով և դեպքերում:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 8
ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԸ ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

 

Հոդված 25. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության կարգը

 

 1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատավարձը վճարվում է ամսական առնվազն մեկ անգամ` մինչև հաջորդ ամսվա տասնհինգը:
 2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության և դրամական օգնության, աշխատանքից ազատման, մահվան դեպքերում վարձատրության, աշխատաժամանակի հաշվարկի, արտաժամյա, գիշերային, հանգստյան, տոներին և հիշատակի օրերին կատարված աշխատանքի, պարապուրդի, ինչպես նաև ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններում վարձատրության հետ կապված` սույն օրենքով չկարգավորված հարաբերությունները կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով և աշխատանքային իրավունքի նորմեր պարունակող այլ նորմատիվ իրավական ակտերով:
 3. Աշխատանքից ազատելու դեպքում պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքով նախատեսված արձակման նպաստ չի վճարվում, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 7-րդ կետերով նախատեսված դեպքերի:
 4. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին տեղեկատվությունը կարող է տրամադրվել միայն տվյալ անձի համաձայնությամբ կամ օրենքով սահմանված դեպքերում:
 5. Կադրերի ռեզերվում գտնվելու ժամանակահատվածում օրենքով սահմանված դեպքում և կարգով պետական ծառայողը ստանում է վարձատրություն:

 

Հոդված 26. Պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն

                    զբաղեցնող անձանց վարձատրության կարգը

 

 1. Պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձը (բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվից պաշտոն զբաղեցնող անձի) վարձատրվում է տվյալ պաշտոնի ենթախմբին համապատասխան սանդղակի առաջին մակարդակին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափով:

 

Հոդված 27. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության և

                     դրամական օգնության ֆինանսավորման աղբյուրները

 

 1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության ֆինանսավորումն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեի` յուրաքանչյուր մարմնի համար նախատեսված միջոցներից:
 2. Պետական ծառայողների միանվագ դրամական օգնության ֆինանսավորումն իրականացվում է աշխատավարձի ֆոնդի խնայողությունների հաշվին:
 3. Կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվող քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության ֆինանսավորումն իրականացվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեից հատկացված միջոցներից:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 9

ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈԻԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 28. Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող

                    պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրությունը

 

 1. Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող պետական հիմնարկների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի հաշվարկման գործակիցները սահմանվում են սույն օրենքի N 2 հավելվածով:
 2. Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը տրամադրվող միջոցների հաշվին ծրագրեր իրականացնող գրասենյակների աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի սահմանման համար հիմք են ընդունվում հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող պետական հիմնարկների աշխատողների` սույն օրենքով սահմանված պաշտոնային դրույքաչափերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 10
ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Հոդված 29. Վեճերի լուծումը և պատասխանատվությունը պետական պաշտոն

                      զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրությունը

                 խախտելու համար

 

 1. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրության կիրառման հետ կապված վեճերը լուծվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:
 2. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին օրենսդրությունը խախտող անձինք կրում են պատասխանատվություն` օրենքով սահմանված կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 11
ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 30. Պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց աշխատանքի

                    վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը

 

 1. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն զբաղեցնող անձին նշանակվում է զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանող պաշտոնային դրույքաչափ:
 2. Սույն օրենքով սահմանված վարձատրության նոր համակարգի ներդրումը չի կարող հանգեցնել սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձի չափի նվազեցման, բացառությամբ սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո պաշտոնի փոփոխման և կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցվելու դեպքերի: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված պայմանը զինծառայողների, փրկարար ծառայողների համար կիրառելու դեպքում հիմնական աշխատավարձ է համարվում մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը զինծառայողներին, փրկարար ծառայողներին տրվող պաշտոնային դրույքաչափի, կոչման դրույքաչափի, ստաժի համար դրույքաչափի, պարենի փոխհատուցման գումարի, քսան օրացուցային տարվա զինվորական ծառայության կամ փրկարար ծառայության ստաժ ունեցող և զինվորական ծառայությունը կամ փրկարար ծառայությունը շարունակող զինծառայողներին, փրկարար ծառայողներին տրվող ամսական հավելման հանրագումարը:
 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից քաղաքացիական ծառայության կադրերի կարճաժամկետ ռեզերվում գրանցված անձը վարձատրվում է իր զբաղեցրած վերջին պաշտոնում ունեցած պաշտոնային դրույքաչափով, սակայն ոչ ավելի, քան մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը բարձրագույն խմբի 1-ին ենթախմբի համար սահմանված առավելագույն դրույքաչափը:
 4. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի գործող պաշտոնային դրույքաչափը սույն օրենքով սահմանված` տվյալ պետական պաշտոնի համար նախատեսված պաշտոնային դրույքաչափից բարձր լինելու դեպքում պահպանվում է պետական պաշտոն զբաղեցնողի գործող` առավել բարձր պաշտոնային դրույքաչափը:
 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահից պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց հիմնական աշխատավարձի աճը կասեցվում է մինչև տվյալ պաշտոնում նրա գործող պաշտոնային դրույքաչափին հավասար պաշտոնային դրույքաչափ ստանալու իրավունքի ձեռքբերումը, եթե սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձի հիմնական աշխատավարձը գերազանցում է սույն օրենքով սահմանված չափերը:
 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց լրացուցիչ աշխատավարձը հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը գերազանցելու դեպքում լրացուցիչ աշխատավարձի աճը կասեցվում է: Սույն մասով սահմանված դեպքում լրացուցիչ աշխատավարձը կարող է աճել միայն տվյալ պաշտոնի համար սահմանված պաշտոնային դրույքաչափի ավելացման դեպքում` հիմնական աշխատավարձի 30 տոկոսը չգերազանցելու պայմանով: Սույն մասով սահմանված դրույթները չեն տարածվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների լրացուցիչ աշխատավարձի աճի և մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների, ինչպես նաև փրկարար ծառայության ծառայողների համար սահմանված լրավճարների հետ կապված հարաբերությունների վրա: Ընդ որում, սույն մասով նախատեսված լրավճարների դեպքերը, չափերը և վճարման կարգը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:
 7. Մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը պետական ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնող անձանց պաշտոնային դրույքաչափերն սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո վերահաշվարկվում են բազային աշխատավարձի և սույն օրենքի համապատասխան հավելվածով սահմանված` տվյալ պաշտոնն ընդգրկող սանդղակի համապատասխան գործակցի միջոցով:
 8. Դասային աստիճանի համար սույն օրենքի 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված հավելավճարը դատավորին տրվում է այն դեպքում, երբ նրա պաշտոնային դրույքաչափը հաշվարկվում է սույն օրենքով սահմանված վարձատրության նոր համակարգին համապատասխան:
 9. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո դատավորին ստորադաս դատարանի դատավորի պաշտոնում նշանակելիս պահպանվում է նրա նախկին պաշտոնում ստացած աշխատավարձը, բացառությամբ մինչև սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելը դատարանի նախագահի պաշտոնի համար ստացած հավելավճարների:
 10. Աշխատավարձի բնականոն աճի հաշվարկի համար սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելու պահին տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի ստաժը հաշվարկվում է` հաշվի առնելով տվյալ պաշտոնում պետական ծառայողի աշխատանքի ողջ ժամանակահատվածը:

 

Հոդված 31. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

 1. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի հուլիսի 1-ից, բացառությամբ սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերի:
 2. Պետական բոլոր ծառայողների համար սույն օրենքի 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետով սահմանված դրույթները կգործեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից: Պետական բոլոր ծառայողների համար, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների, սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ մասերով սահմանված դրույթները կգործեն 2015 թվականի հունվարի 1-ից:
 3. Uույն oրենքն ուժի մեջ մտնելու oրվանից ուժը կորցրած ճանաչել «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանության մարմինների ղեկավար աշխատողների պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀO-85 oրենքը, «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի ՀՕ-86 օրենքը:
 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` եռամսյա ժամկետում, պետական պաշտոն զբաղեցնող անձանց և հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող պետական հիմնարկների աշխատողների վարձատրությանը վերաբերող նորմատիվ իրավական ակտերն ենթակա են համապատասխանեցման սույն օրենքով սահմանված դրույթներին: Մինչ այլ նորմատիվ իրավական ակտերը սույն օրենքին համապատասխանեցնելը, դրանք կիրառվում են  այնքանով, որքանով  չեն  հակասում սույն օրենքով սահմանված պահանջներին:
 5. Սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելուց հետո` վեցամսյա ժամկետում, ազգային անվտանգության, ոստիկանության հանրապետական գործադիր մարմինների համակարգերում զինվորական ծառայության պաշտոն զբաղեցնողների և փրկարար ծառայության ծառայողների պաշտոնների անվանումներն ու պաշտոնների նկարագրերը պետք է համապատասխանեցվեն սույն օրենքի համապատասխանաբար N 3, N 4 և N 5 հավելվածներով սահմանված դասակարգմանը: 

    

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                    Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

28 դեկտեմբերի 2013թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-70-Ն
 

 

 

Հավելված N 1

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ  ԱՆՁ  ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ, ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

 

Պաշտոնի անվանումը

Գոր­ծակից

ԼՂՀ Նախագահ

16.00

ԼՂՀ Ազգային Ժողովի նախագահ

14.40

ԼՂՀ վարչապետ

14.40

ԼՂՀ  փոխվարչապետ

12.00

ԼՂՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար

12.00

ԼՂՀ գլխավոր  դատախազ

12.00

ԼՂՀ Գերագույն դատարանի նախագահ

12.00

ԼՂՀ վերահսկիչ պալատի նախագահ

12.00

ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպան

12.00

ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավար

12.00

ԼՂՀ Ազգային Ժողովի նախագահի տեղակալ

11.20

ԼՂՀ նախարար

9.60

ԼՂՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահ

9.60

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավար

9.60

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն

9.60

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության պետ

9.60

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետ

9.60

ԼՂՀ Գերագույն դատարանի դատավոր

9.20

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի նախագահ

9.20

ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի նախագահ

8.80

ԼՂՀ գլխավոր  դատախազի տեղակալ

8.80

ԼՂՀ վերաքննիչ դատարանի դատավոր

8.80

ԼՂՀ Ազգային ժողովի մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ

8.40

ԼՂՀ ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավոր

8.00

ԼՂՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար

8.00

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) ղեկավար

8.00

Ստեփանակերտի քաղաքապետ

8.00

ԼՂՀ շրջվարչակազմի ղեկավար

8.00

ԼՂՀ վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալ

8.00

ԼՂՀ նախարարի առաջին տեղակալ

8.00

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի առաջին տեղակալ

8.00

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության պետի առաջին տեղակալ

8.00

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավար

8.00

ԼՂՀ ԱՆ դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարող

8.00

Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ

7.50

Շրջանի դատախազ,  կայազորների զինվորական դատախազ

7.20

ԼՂՀ նախարարի տեղակալ

6.80

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ

6.80

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր ոստիկանության պետի տեղակալ

6.80

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր հարկային պետական ծառայության պետի տեղակալ

6.80

ԼՂՀ վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամ

6.80

Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ

6.40

ԼՂՀ շրջվարչակազմի ղեկավարի տեղակալ

6.40

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի առաջին տեղակալ

6.40

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (խորհուրդներ, հանձնաժողովներ, ծառայություններ և այլն) ղեկավարի տեղակալ

6.40

ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար

6.40

Օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն) անդամ (բացառությամբ ԼՂՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի անդամի)

6.00

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ

6.00

ԼՂՀ ԱՆ դատական ակտերի գլխավոր հարկադիր կատարողի տեղակալ

6.00

ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմ

 

ԼՂՀ Նախագահի խորհրդական

6.45

ԼՂՀ Նախագահի խորհրդական-ԼՂՀ Նախագահի հատուկ հանձնարարությունների գծով  ներկայացուցիչ

6.45

ԼՂՀ Նախագահի ներկայացուցիչ հատուկ հանձնարարությունների գծով

6.45

ԼՂՀ Նախագահի խորհրդական-ԼՂՀ Ազգային Ժողովում ԼՂՀ Նախագահի մշտական ներկայացուցիչ

6.45

Խորհրդատու

6.45

ԼՂՀ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի տեղակալ

6.45

ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

6.45

ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ-ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

6.45

ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության ղեկավար

5.78

ԼՂՀ Նախագահի առաջին օգնական

5.50

ԼՂՀ Նախագահի օգնական

4.95

ԼՂՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմ

 

ԼՂՀ ԱԺ նախագահի խորհրդական

5.23

ԼՂՀ ԱԺ նախագահի օգնական

4.40

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

 

ԼՂՀ վարչապետի վերահսկողական ծառայության պետ

5.50

ԼՂՀ վարչապետի խորհրդական

5.23

ԼՂՀ վարչապետի առաջին օգնական

4.68

ԼՂՀ վարչապետի օգնական

4.40

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ

6.45

 

Հավելված N 2

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԲԱՐՁՐԱՍՏԻՃԱՆ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀԱՅԵՑՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ, ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

 

Պաշտոնի անվանումը

Գոր­ծակից

ԼՂՀ Նախագահի աշխատակազմ

 

ԼՂՀ Նախագահի մամուլի քարտուղար

4.95

ԼՂՀ Նախագահի ռեֆերենտ

3.30

ԼՂՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմ

 

ԼՂՀ Ազգային Ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար

4.40

ԼՂՀ Ազգային ժողովի նախագահի ռեֆերենտ

3.30

ԼՂՀ Ազգային Ժողովի նախագահի տեղակալի ռեֆերենտ

2.20

ԼՂՀ Ազգային Ժողովի աշխատակազմի ղեկավարի օգնական

2.20

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

 

ԼՂՀ վարչապետի մամուլի քարտուղար

4.40

ՀՀ-ում ԼՂՀ կառավարության լիազոր ներկայացուցիչ

4.40

ԼՂՀ փոխվարչապետի խորհրդական

3.85

ԼՂՀ փոխվարչապետի օգնական

3.58

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի  օգնական

2.48

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարի  ռեֆերենտ

2.20

ԼՂՀ դատախազություն

 

Գլխավոր դատախազության բաժնի պետ, հատուկ քննչական բաժնի պետ, զինվորական դատախազի տեղակալ

7.50

Գլխավոր դատախազության ավագ դատախազ, հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերի ավագ քննիչ, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազի տեղակալ

7.00

Գլխավոր դատախազության բաժնի ավագ դատախազ, զինվորական կենտրոնական դատախազության ավագ դատախազ, շրջանի դատախազի տեղակալ, կայազորի զինվորական դատախազի տեղակալ

6.50

Գլխավոր դատախազության դատախազ, գլխավոր դատախազության բաժնի դատախազ, հատուկ քննչական բաժնի հատկապես կարևոր գործերի քննիչ, զինվորական կենտրոնական դատախազության դատախազ

6.00

Ստեփանակերտ քաղաքի ավագ դատախազ

5.50

Շրջանի դատախազության ավագ դատախազ, Ստեփանակերտ քաղաքի դատախազ, կայազորի զինվորական դատախազության ավագ դատախազ

5.00

Շրջանի դատախազության դատախազ, կայազորի զինվորական դատախազության դատախազ

4.00

ԼՂՀ գլխավոր դատախազի մամուլի քարտուղար

2.50

Նախարարություններ

 

Նախարարի խորհրդական

3.00

Նախարարի օգնական

2.50

Նախարարի մամուլի քարտուղար

2.50

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմիններ (հանձնաժողովներ, ծառայություններ, խորհուրդներ և այլն)

 

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի խորհրդական

2.50

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի օգնական

2.00

Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմնի (հանձնաժողովների, ծառայությունների, խորհուրդների և այլն) ղեկավարի մամլո քարտուղար

2.00

ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմ

 

ԼՂՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի խորհրդական

2.50

Կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմիններ

 

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի խորհրդական

2.50

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի օգնական

2.00

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի մամուլի քարտուղար

2.00

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան և շրջվարչակազմեր

 

Ստեփանակերտի քաղաքապետի և շրջվարչակազմի ղեկավարի օգնական

2.00

Ստեփանակերտի քաղաքապետի և շրջվարչակազմի ղեկավարի մամուլի քարտուղար

2.00

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմիններ

 

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավար

6.80

Նախարարության կառավարման ոլորտում գործող պետական կառավարման մարմնի ղեկավարի տեղակալ

4.80

Հանրապետական գործադիր մարմինների կազմում գործող պետական հիմնարկներ

 

Տնօրեն

6.00

Տնօրենի տեղակալ

4.95

Բաժնի պետ

4.48

Գլխավոր մասնագետ

3.36

Առաջատար մասնագետ

3.03

Առաջին կարգի մասնագետ

2.50

 

Հավելված N 3

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակարդակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մա­կարդակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

6.20

6.40

6.60

6.81

7.02

7.24

7.47

2

4

6.01

6.20

6.40

6.60

6.81

7.02

7.24

3

5

5.83

6.01

6.20

6.40

6.60

6.81

7.02

4

39

Գնդապետ

5.82

6.00

6.18

6.37

6.57

6.77

6.98

5

38

5.65

5.82

6.00

6.18

6.37

6.57

6.77

6

37

5.48

5.65

5.82

6.00

6.18

6.37

6.57

7

36

5.32

5.48

5.65

5.82

6.00

6.18

6.37

8

35

5.16

5.32

5.48

5.65

5.82

6.00

6.18

9

34

5.01

5.16

5.32

5.48

5.65

5.82

6.00

10

33

4.86

5.01

5.16

5.32

5.48

5.65

5.82

11

32

4.71

4.86

5.01

5.16

5.32

5.48

5.65

12

31

Փոխգնդապետ

4.70

4.84

4.99

5.14

5.30

5.46

5.63

13

30

4.56

4.70

4.84

4.99

5.14

5.30

5.46

14

29

4.43

4.56

4.70

4.84

4.99

5.14

5.30

15

28

4.30

4.43

4.56

4.70

4.84

4.99

5.14

16

27

4.17

4.30

4.43

4.56

4.70

4.84

4.99

17

26

4.05

4.17

4.30

4.43

4.56

4.70

4.84

18

25

3.93

4.05

4.17

4.30

4.43

4.56

4.70

19

24

Մայոր

3.87

3.99

4.11

4.23

4.36

4.49

4.62

20

23

3.76

3.87

3.99

4.11

4.23

4.36

4.49

21

22

3.65

3.76

3.87

3.99

4.11

4.23

4.36

22

21

3.54

3.65

3.76

3.87

3.99

4.11

4.23

23

20

3.44

3.54

3.65

3.76

3.87

3.99

4.11

24

19

Կապիտան

3.19

3.28

3.38

3.48

3.58

3.69

3.80

25

18

3.10

3.19

3.28

3.38

3.48

3.58

3.69

26

17

3.01

3.10

3.19

3.28

3.38

3.48

3.58

27

16

2.92

3.01

3.10

3.19

3.28

3.38

3.48

28

15

2.84

2.92

3.01

3.10

3.19

3.28

3.38

29

14

2.76

2.84

2.92

3.01

3.10

3.19

3.28

30

13

Ավագ լեյտենանտ

2.71

2.79

2.87

2.95

3.04

3.13

3.22

31

12

2.63

2.71

2.79

2.87

2.95

3.04

3.13

32

11

Լեյտենանտ

2.56

2.63

2.71

2.79

2.87

2.95

3.04

33

10

2.49

2.56

2.63

2.71

2.79

2.87

2.95

34

9/5

Ավագ ենթասպա

2.33

2.39

2.46

2.53

2.60

2.67

2.74

35

9/4

2.27

2.33

2.39

2.46

2.53

2.60

2.67

36

9/3

2.21

2.27

2.33

2.39

2.46

2.53

2.60

37

9/2

2.15

2.21

2.27

2.33

2.39

2.46

2.53

38

9/1

2.09

2.15

2.21

2.27

2.33

2.39

2.46

39

8/6

Ենթասպա

2.08

2.12

2.16

2.20

2.24

2.28

2.33

40

8/5

2.04

2.08

2.12

2.16

2.20

2.24

2.28

41

8/4

2.00

2.04

2.08

2.12

2.16

2.20

2.24

42

8/3

1.96

2.00

2.04

2.08

2.12

2.16

2.20

43

8/2

1.92

1.96

2.00

2.04

2.08

2.12

2.16

44

8/1

1.88

1.92

1.96

2.00

2.04

2.08

2.12

45

7/3

Ավագ

1.82

1.84

1.86

1.89

1.92

1.95

1.98

46

7/2

1.80

1.82

1.84

1.86

1.89

1.92

1.95

47

7/1

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.89

1.92

48

6/5

Ավագ սերժանտ

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.89

49

6/4

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

50

6/3

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

51

6/2

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

52

6/1

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

53

5/5

Սերժանտ

1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

54

5/4

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

55

5/3

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

56

5/2

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72

57

5/1

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

58

4/4

Եֆրեյտոր

1.57

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

59

4/3

1.55

1.57

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

60

4/2

1.53

1.55

1.57

1.59

1.61

1.63

1.65

61

4/1

1.51

1.53

1.55

1.57

1.59

1.61

1.63

62

3/6

Շարքային

1.49

1.51

1.53

1.55

1.57

1.59

1.61

63

3/5

1.47

1.49

1.51

1.53

1.55

1.57

1.59

64

3/4

1.45

1.47

1.49

1.51

1.53

1.55

1.57

65

3/3

1.43

1.45

1.47

1.49

1.51

1.53

1.55

66

3/2

1.41

1.43

1.45

1.47

1.49

1.51

1.53

67

3/1

1.39

1.41

1.43

1.45

1.47

1.49

1.51

 

Հավելված N4

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակարդակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակարդակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

6.20

6.40

6.60

6.81

7.02

7.24

7.47

2

4

6.01

6.20

6.40

6.60

6.81

7.02

7.24

3

5

5.83

6.01

6.20

6.40

6.60

6.81

7.02

4

39

Գնդապետ

5.82

6.00

6.18

6.37

6.57

6.77

6.98

5

38

5.65

5.82

6.00

6.18

6.37

6.57

6.77

6

37

5.48

5.65

5.82

6.00

6.18

6.37

6.57

7

36

5.32

5.48

5.65

5.82

6.00

6.18

6.37

8

35

5.16

5.32

5.48

5.65

5.82

6.00

6.18

9

34

5.01

5.16

5.32

5.48

5.65

5.82

6.00

10

33

4.86

5.01

5.16

5.32

5.48

5.65

5.82

11

32

4.71

4.86

5.01

5.16

5.32

5.48

5.65

12

31

Փոխգնդապետ

4.70

4.84

4.99

5.14

5.30

5.46

5.63

13

30

4.56

4.70

4.84

4.99

5.14

5.30

5.46

14

29

4.43

4.56

4.70

4.84

4.99

5.14

5.30

15

28

4.30

4.43

4.56

4.70

4.84

4.99

5.14

16

27

4.17

4.30

4.43

4.56

4.70

4.84

4.99

17

26

4.05

4.17

4.30

4.43

4.56

4.70

4.84

18

25

3.93

4.05

4.17

4.30

4.43

4.56

4.70

19

24

Մայոր

3.87

3.99

4.11

4.23

4.36

4.49

4.62

20

23

3.76

3.87

3.99

4.11

4.23

4.36

4.49

21

22

3.65

3.76

3.87

3.99

4.11

4.23

4.36

22

21

3.54

3.65

3.76

3.87

3.99

4.11

4.23

23

20

3.44

3.54

3.65

3.76

3.87

3.99

4.11

24

19

Կապիտան

3.19

3.28

3.38

3.48

3.58

3.69

3.80

25

18

3.10

3.19

3.28

3.38

3.48

3.58

3.69

26

17

3.01

3.10

3.19

3.28

3.38

3.48

3.58

27

16

2.92

3.01

3.10

3.19

3.28

3.38

3.48

28

15

2.84

2.92

3.01

3.10

3.19

3.28

3.38

29

14

2.76

2.84

2.92

3.01

3.10

3.19

3.28

30

13

Ավագ լեյտենանտ

2.71

2.79

2.87

2.95

3.04

3.13

3.22

31

12

2.63

2.71

2.79

2.87

2.95

3.04

3.13

32

11

Լեյտենանտ

2.56

2.63

2.71

2.79

2.87

2.95

3.04

33

10

2.49

2.56

2.63

2.71

2.79

2.87

2.95

34

9/5

Ավագ ենթասպա

2.33

2.39

2.46

2.53

2.60

2.67

2.74

35

9/4

2.27

2.33

2.39

2.46

2.53

2.60

2.67

36

9/3

2.21

2.27

2.33

2.39

2.46

2.53

2.60

37

9/2

2.15

2.21

2.27

2.33

2.39

2.46

2.53

38

9/1

2.09

2.15

2.21

2.27

2.33

2.39

2.46

39

8/6

Ենթասպա

2.08

2.12

2.16

2.20

2.24

2.28

2.33

40

8/5

2.04

2.08

2.12

2.16

2.20

2.24

2.28

41

8/4

2.00

2.04

2.08

2.12

2.16

2.20

2.24

42

8/3

1.96

2.00

2.04

2.08

2.12

2.16

2.20

43

8/2

1.92

1.96

2.00

2.04

2.08

2.12

2.16

44

8/1

1.88

1.92

1.96

2.00

2.04

2.08

2.12

45

7/3

Ավագ

1.82

1.84

1.86

1.89

1.92

1.95

1.98

46

7/2

1.80

1.82

1.84

1.86

1.89

1.92

1.95

47

7/1

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.89

1.92

48

6/5

Ավագ սերժանտ

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

1.89

49

6/4

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

1.86

50

6/3

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

1.84

51

6/2

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

1.82

52

6/1

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

1.80

53

5/5

Սերժանտ

1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

1.78

54

5/4

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

1.76

55

5/3

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72

1.74

56

5/2

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

1.72

57

5/1

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

1.70

58

4/4

Եֆրեյտոր

1.57

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

59

4/3

1.55

1.57

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

60

4/2

1.53

1.55

1.57

1.59

1.61

1.63

1.65

61

4/1

1.51

1.53

1.55

1.57

1.59

1.61

1.63

62

3/6

Շարքային

1.49

1.51

1.53

1.55

1.57

1.59

1.61

63

3/5

1.47

1.49

1.51

1.53

1.55

1.57

1.59

64

3/4

1.45

1.47

1.49

1.51

1.53

1.55

1.57

65

3/3

1.43

1.45

1.47

1.49

1.51

1.53

1.55

66

3/2

1.41

1.43

1.45

1.47

1.49

1.51

1.53

67

3/1

1.39

1.41

1.43

1.45

1.47

1.49

1.51

 

Հավելված N5

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ

ԱՌԸՆԹԵՐ ՓՐԿԱՐԱՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

հ/հ

խումբը

Զինվորական կոչումների անվանումները

Մակարդակները

1-ին
մակարդակ
(0-2 տարի)

2-րդ
մակարդակ
(2-5 տարի)

3-րդ
մակարդակ
(5-10 տարի)

4-րդ
մակարդակ
(10-15 տարի)

5-րդ
մակարդակ
(15-20 տարի)

6-րդ
մակարդակ
(20-25 տարի)

7-րդ
մակարդակ
(25 և ավելի տարի)

1

3

Գեներալական կազմ

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

7.35

2

4

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

7.13

3

5

5.76

5.94

6.12

6.31

6.51

6.71

6.92

4

39

Գնդապետ

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6.73

5

38

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

6.54

6

37

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

6.36

7

36

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

6.19

8

35

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

6.02

9

34

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

5.86

10

33

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

5.70

11

32

4.70

4.84

4.97

5.11

5.25

5.40

5.55

12

31

Փոխգնդապետ

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

5.49

13

30

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

5.33

14

29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

5.19

15

28

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

5.05

16

27

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

4.91

17

26

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

4.78

18

25

3.92

4.04

4.16

4.29

4.41

4.53

4.65

19

24

Մայոր

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

4.51

20

23

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

4.39

21

22

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

4.27

22

21

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

4.16

23

20

3.43

3.53

3.64

3.74

3.84

3.94

4.05

24

19

Կապիտան

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

3.72

25

18

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

3.62

26

17

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

3.53

27

16

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

3.44

28

15

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

3.35

29

14

2.75

2.83

2.91

3.00

3.09

3.18

3.26

30

13

Ավագ լեյտենանտ

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

3.17

31

12

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

3.09

32

11

Լեյտենանտ

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

3.01

33

10

2.48

2.55

2.62

2.70

2.78

2.86

2.93

34

9/5

Ավագ ենթասպա

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

2.71

35

9/4

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

2.63

36

9/3

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

2.56

37

9/2

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

2.50

38

9/1

2.08

2.14

2.20

2.26

2.32

2.38

2.44

39

8/6

Ենթասպա

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

2.31

40

8/5

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

2.27

41

8/4

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

2.23

42

8/3

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

2.19

43

8/2

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

2.15

44

8/1

1.87

1.91

1.95

1.99

2.03

2.07

2.11

45

7/3

Ավագ

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

1.97

46

7/2

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

1.93

47

7/1

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.88

1.90

48

6/5

Ավագ սերժանտ

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

1.87

49

6/4

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

1.85

50

6/3

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

1.83

51

6/2

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

1.81

52

6/1

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.77

1.79

53

5/5

Սերժանտ

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

1.78

54

5/4

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

1.75

55

5/3

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

1.73

56

5/2

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

1.71

57

5/1

1.58

1.59

1.61

1.63

1.65

1.67

1.69

58

4/4

Եֆրեյտոր

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

1.68

59

4/3

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

1.66

60

4/2

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

1.64

61

4/1

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

1.62

62

3/6

Շարքային

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

1.60

63

3/5

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

1.58

64

3/4

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

1.56

65

3/3

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

1.54

66

3/2

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

1.52

67

3/1

1.38

1.40

1.42

1.44

1.46

1.48

1.50

 

Հավելված N6

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՈՆ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՇՏՈՆԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ ԳՈՐԾԱԿԻՑՆԵՐԸ

Մակարդակները

 Հիմնական աշխատավարձի բնականոն աճը

Կրտսեր պաշտոններ

Առաջատար պաշտոններ

Գլխավոր պաշտոններ

Բարձրա­գույն պաշ­տոններ

3-րդ ենթախմբի սանդղակ

2-րդ ենթախմբի սանդղակ

1-ին ենթախմբի սանդղակ

3-րդ ենթախմբի սանդղակ

2-րդ ենթախմբի սանդղակ

1-ին ենթախմբի սանդղակ

3-րդ ենթախմբի սանդղակ

2-րդ ենթախմբի սանդղակ

1-ին ենթախմբի սանդղակ

2-րդ ենթախմբի սանդղակ

1-ին ենթախմբի սանդղակ

11

Աճ

չկա

1.68

1.95

2.28

2.66

3.11

3.64

4.40

5.34

6.01

6.57

7.72

10

Երեք տարին մեկ

1.63

1.90

2.21

2.58

3.01

3.53

4.27

5.17

5.91

6.51

7.46

9

1.58

1.84

2.14

2.50

2.92

3.42

4.13

5.01

5.85

6.45

7.22

8

1.54

1.79

2.08

2.42

2.83

3.31

4.01

4.85

5.77

6.38

6.99

7

Երկու տարին մեկ

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.21

3.88

4.70

5.71

6.25

6.77

6

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.11

3.76

4.55

5.52

6.12

6.63

5

1.41

1.63

1.90

2.21

2.58

3.02

3.64

4.41

5.35

6.01

6.57

4

Յուրաքանչյուր տարի

1.37

1.59

1.84

2.15

2.50

2.92

3.53

4.27

5.18

5.91

6.51

3

1.33

1.54

1.79

2.08

2.43

2.83

3.42

4.14

5.01

5.85

6.45

2

1.29

1.49

1.73

2.02

2.35

2.75

3.31

4.01

4.86

5.77

6.38

1

1.25

1.45

1.68

1.96

2.28

2.66

3.21

3.88

4.70

5.71

6.25