Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի կատարման 2012 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                           Ընդունված է 2013թ. մայիսի 30-ին

Հաստատել պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի կատարման 2012 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

 

 

 

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                           Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

   14 հունիսի 2013թ.

   ք.Ստեփանակերտ

   ՀՕ-26-Ն

 

 

 

                                            ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2010-2012 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳՐԻ

ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2012 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման մասին սույն հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն) ներկայացվում է համաձայն «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 1998 թվականի ապրիլի 22-ի ՀՕ-16 օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2012 թվականի օրացուցային տարին (այսուհետ` հաշվետու ժամանակաշրջան):

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության մեջ է եղել «Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի մարտի 25-ի ՀՕ-17-Ն օրենքը:

 «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 4-րդ հոդվածի համաձայն` նախորդ ծրագրերի ցանկերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված ընկերությունները (ձեռնարկությունները), անավարտ շինարարության և «փոքր» օբյեկտները նոր ծրագրի մասն են` վերջինիս ուժի մեջ մտնելու պահից: Հետևաբար, մինչև «Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` Ծրագիր) ընդունումը նախորդ ծրագրերում ընդգրկված, սակայն չմասնավորեցված օբյեկտները համարվում են Ծրագրի մաս:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում լրացումներ և փոփոխություններ չեն կատարվել:

  Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության իրականացրած միջոցառումներն ուղղված են եղել Ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործմանը: Մասնավորապես, շարունակվել է մասնավորեցման այն քաղաքականությունը, որը հնարավորություն է տալիս ընկերությունները ռազմավարական ներդրողներին մասնավորեցմամբ ապահովել առավելագույն ներդրումների իրականացումն ու արտադրողականության և շահութաբերության բարձրացման խթանումը:

Պետական գույքի մասնավորեցման և օտարման գործընթացը կանոնակարգելու, գնահատված արժեքները շուկայական արժեքներին համադրելի դարձնելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից 2012 թվականին ընդունվել է «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 26-ի N 76 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» N 340-Ն որոշումը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցումից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրվել է 44.222.196 դրամ, որից պետական գույքի դիմաց` 25.957.100 դրամ:

Համաձայն «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի` 2012 թվականի ընթացքում  մասնավորեցումից ստացված միջոցներից համայնքների բյուջեներ փոխանցվել է 18.265.096 դրամ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական գույքի օտարումից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե մուտքագրվել է 71.658.000 դրամ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական գույքի  մասնավորեցման գործընթացի իրականացմանը խոչընդոտներ են հանդիսացել մասնավորեցման ներկայացվող ընկերությունների ցածր գրավչությունը ներդրողների համար, ինչը մասամբ պայմանավորված է դրանց կուտակած պարտքերով և գույքի տեխնիկական անբավարար վիճակով:             

 

2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

2.1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում ընդգրկված 25 ընկերություններից 8-ը գտնվում էր լուծարման գործընթացում, որից երկուսում` «Ստեփանակերտի էլեկտրատեխնիկական գործարան» և «Թիվ 9 համաշինարարական» փակ բաժնետիրական ընկերություններում, լուծարման գործընթացն ավարտվել է, իսկ մնացած 6 ընկերությունները դեռ գտնվում են լուծարման ընթացքում, որի ավարտը նախատեսվում է 2013 թվականին:

Լուծարման գործընթացին խոչընդոտում են լուծարվող ընկերությունների կուտակած խոշոր պարտքերը, ինչպես նաև գույքի օտարման հետ կապված դժվարությունները` պայմանավորված գույքի տեխնիկական անբավարար  վիճակով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերությունների լուծարման վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են N 1 աղյուսակում:

 

2.2.  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻՑ

ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

2.2.1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում ընդգրկված 25 ընկերություններից ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են երկու ընկերություններ:

 «Ստեփանակերտի կոնդենսատորների գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերությունը մասնավորեցվել է ընկերության աշխատավորական կոլեկտիվի անդամներին, իսկ Շուշիի նախկին արտադրական կոմբինատի կարի արտադրամասի շենքը մասնավորեցվել է նախօրոք հայտնի հավանական գնորդ «Հին ընկերներ» սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերությանը: Մասնավորեցված ընկերությունների գնորդները պարտավորվել են կատարել 98.000.000 դրամի չափով ներդրում և ստեղծել 24 նոր աշխատատեղ, այդ թվում` 2012 թվականին 27.000.000 դրամի չափով ներդրում` ստեղծելով 6 աշխատատեղ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գնորդների կողմից մասնավորեցված գույքի դիմաց վճարվել է 4.140.000 դրամ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշումներով և կնքված մասնավորեցման պայմանագրերով գնորդների համար սահմանված  տարաժամկետ վճարման կարգով:

  Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված ընկերությունների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են N 2 աղյուսակում:

 

2.2.2  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻՑ  ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ

ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացվել և ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են 2 կառուցվածքային միավորներ:

Առանձնացված կառուցվածքային միավորներն ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են նախօրոք հայտնի գնորդներին` համաձայն ներկայացված հայտերի: Հաշվետու ժամանակաշրջանում նրանց կողմից մասնավորեցված գույքի դիմաց վճարվել է 2.332.900 դրամ:

Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված 2 կառուցվածքային միավորների գնորդները ստանձնել են կատարել 43.000.000 դրամի չափով ներդրում և ստեղծել 14 նոր աշխատատեղ, այդ թվում` 2012 թվականին` 19.300.000 դրամի չափով ներդրում՝ ապահովելով 2 աշխատատեղի ստեղծումը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցման վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են N 3 աղյուսակում:

 

2.2.3. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ

ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացվել և անհատույց տրամադրման ձևով մասնավորեցվել է միայն «Ստեփանակերտի էլեկտրատեխնիկական գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերության վառելիքի պահեստարանը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված և անհատույց տրամադրման ձևով մասնավորեցված կառուցվածքային միավորների վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են N 4 աղյուսակում:

 

2.3. «ՓՈՔՐ», ԿԻՍԱՎԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են 6 «փոքր», կիսավեր և այլ օբյեկտներ:

Նեդրումային պարտավորություններ ստանձնած ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված 3 օբյեկտների գնորդները ստանձնել են կատարել 47.742.500 դրամի չափով ներդրում և ստեղծել 11 աշխատատեղ, այդ թվում` հաշվետու ժամանակաշրջանում`  18.942.500 դրամի չափով ներդրում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված «փոքր», կիսավեր և այլ օբյեկտների մասին  տեղեկությունները ներկայացված են N 5 և N 6 աղյուսակներում:

 

2.4. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ

 

Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորված է նաև մասնավորեցման սուբյեկտների ստանձնած պարտավորությունների կատարմամբ, որոնք վերահսկվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի կողմից (այսուհետ` Աշխատակազմ):

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման պայմանագրերով Աշխատակազմի վերահսկողության ներքո գտնվել է 27 գնորդների կողմից ստանձնած պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը։ Նշված գնորդների կողմից 2012 թվականին նախատեսվում էր իրականացնել 479.700.000 դրամի ներդրումներ, իսկ սոցիալական երաշխիքների մասով՝ ստեղծել 77 աշխատատեղ: Փաստացի գնորդների կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարվել է 414.227.000 դրամի չափով ներդրում և ստեղծվել  62 նոր աշխատատեղ:

Պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետը հաշվետու ժամանակաշրջանում լրացած 8 մասնավորեցման սուբյեկտներ  ստանձնել են կատարել 1.206.800.000 դրամի չափով ներդրումներ և ստեղծել 78 նոր աշխատատեղ: Աշխատակազմի կողմից իրականացված դիտարկումների և ստուգումների արդյունքում արձանագրվել է հետևյալ կատարողականը` ներդրումների մասով` 1.125.505.000 դրամ, աշխատատեղերի մասով` 39 աշխատատեղ: Պայմանագրային պարտավորություններն ոչ պատշաճ կատարած մասնավորեցման սուբյեկտներին ներկայացվել է 1.168.100 դրամի չափով տուգանքի վճարման պահանջ: Բացի այդ, մեկ օբյեկտի մասնավորեցման պայմանագիրը լուծելու և մասնավորեցված օբյեկտը բռնագրավելու հայցով Աշխատակազմը դիմել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանին: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրացած ընկերությունների, ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների, «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնորդների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման մասին տեղեկությունները  ըստ առանձին ընկերությունների և օբյեկտների ներկայացված են N 7 աղյուսակում:   

 


 

Աղյուսակ N 1

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հ/հ

Ծածկա-գիրը

Ընկերության անվանումը

Ընկերության բաժնետոմսերի կառավարումն իրականացնող պետական կառավարման մարմնի անվանումը

ԼՂՀ  կառավարության որոշման համարը և թվագրությունը

Տեղեկություն­ներ ընթացքի մասին

1.

7035

Մարտակերտի «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

N 237

26.08.2003թ.

Ընթացքի մեջ է

2.

7038

Հադրութի «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային»  ՊՓԲԸ

ԼՂՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմ

N 237

26.08.2003թ.

Ընթացքի մեջ է

3.

7057

«Թիվ 9 համաշինարարական» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

N 235

26.08.2003թ.

Ավարտված է

4.

7110

Ասկերանի «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային»  ՊՓԲԸ

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

N 237

26.08.2003թ.

Ընթացքի մեջ է

5.

7137

Շուշիի «Արտադրաշինա­րարական և կենցաղային»ՊՁ

ԼՂՀ Շուշիի շրջանի վարչակազմ

N 18

26.01.2005թ.

Ընթացքի մեջ է

6.

7009

«Ստեփանակերտի էլեկտրա­տեխնիկական գործարան» ՓԲԸ

ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմ

N 641-Ա

13.10.2009թ.

Ավարտված է

7.

7097

«Ստոմատոլոգիա» ՓԲԸ

ԼՂՀ առողջապահության նախարարություն

N 801-Ն

02.11.2011թ.

Ընթացքի մեջ է

  8.

7131

Մարտակերտի «Գիտակ» ՊՓԲԸ

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

N 958-Ն

27.12.2012թ.

Ընթացքի մեջ է

      


 

 

Աղյուսակ N 2

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁԵՎՈՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հ/հ

Ծածկագիրը

Ընկերության

անվանումը

և հասցեն

ԼՂՀ կառավարության որոշման համարը և թվագրությունը

Գնահատված արժեքը

Վաճառքի գինը

Մուծված է

պետական բյուջե

Ներդրումների կատարման ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատատե­ղերի քանակը

Գնորդի անվա­նումը

Հայտարարված

Փաստացի

Հայտա­րա­րված

Փաստացի

Ընդամենը

Այդ թվում`

2012թ.

Ընդամենը

Այդ թվում`

2012թ.

1.

7011*

«Ստեփանա­կերտի կոն­դենսատորների գործարան» ՓԲԸ, ԼՂՀ,ք. Ստեփա­նա­կերտ, Առաքելյան

 փող. N 17

N 74-Ա

23.02.2012թ.

33799.0

16400.0

1640.0

մինչև

30.12.2014թ.

52000.0

20000.0

22441.4

6/15

2/5

2/5

Աշխ. կոլեկ­տիվ

2.

7105**

Նախկին արտադրա­կան կոմբինատի կարի արտա­դրա­մասի շենք, ԼՂՀք. Շուշի, Բեկոր Աշոտի  փող. N 9

N 89-Ա

06.03.2012թ.

55500.0

10000.0

2500.0

մինչև

30.12.2015թ.

46000.0

7000.0

 

18

4

 

«ՀԻՆ ԸՆԿԵՐ­ՆԵՐ» ՍՊԸ

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

 

89299.0

26400.0

4140.0

 

98000.0

27000.0

22441.4

24/5

6/5

2/5

 

 (հազ. դրամ)

 

* Ծանոթություն - ընկերությունը 6 աշխատատեղերից բացի պարտավորվել է պատրաստել 15 մասնագետ:

** Ծանոթությունկատարված ներդրումների և ստեղծված աշխատատեղերի մասով հաշվետվություն չի ներկայացվել:

 

 

 

Աղյուսակ N 3

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁԵՎՈՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հ/հ

Ծածկագիրը

Կառուցվածքային միավորների անվանումը և հասցեն

ԼՂՀ կառավարության որոշման համարը և թվագրությունը

Գնահատված արժեքը

Վաճառքի գինը

Մուծված է պետական բյուջե

Ներդրումների կատարման ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխա­տա­­տե­ղերի քանակը

Գնորդի անվա­նումը

Հայտարարված

Փաստացի

Հայտա­րար­ված

Փաստացի

Ընդամենը

Այդ թվում`

2012թ.

Ընդամենը

Այդ թվում`

2012թ.

1.

7011/2

«Արցախփոստ» ՓԲԸ Հադրութի մասնաճյուղի շինություն, ԼՂՀ,  ք.Հադրութ, Անդրա­­­­­­նիկի փող.  N 7ա

N 848-Ա

27.11.2012թ.

2540.0

467.87

467.87

մինչև

30.12.2013թ.

3000.0

-

-

-

-

-

Անհատ ձեռ-նարկատեր

Ա. Մարտի-րոսյան

2.

7128/2

Նախկին երկաթբետոնի արտադրամաս, ԼՂՀ,  ք. Ստե­փանակերտ, Բաղրամյան

փող. N 10/1

N 89-Ա

06.03.2012թ.

11300.0

1865.0

1865.0

մինչև

30.12.2014թ.

40000.0

19300.0

19782.8

14

2

2

«Կովկաս» ՍՊԸ

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

 

13840.0

2332.87

2332.87

 

43000.0

19300.0

19782.8

14

2

2

 

 

 (հազ. դրամ)

 

 

 

 

 

Աղյուսակ N 4

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

      (հազ. դրամ)

Հ/հ

Ծածկագիրը

Ընկերության

անվանումը և հասցեն

ԼՂՀ կառավարության որոշման համարը և թվագրությունը

Գնահատված արժեքը

Ներդրումների

 կատարման ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատա­տեղերի քանակը

Գնորդի անվա­նումը

Հայտարարված

Փաստացի

Հայտարա­­­ր­ված

Փաստացի

Ընդամենը

Այդ թվում`

2012թ.

Ընդամենը

Այդ թվում`

2012թ.

1.

7009/14

«Ստեփանակերտի էլեկտրատեխնիկական գործարան» ՓԲԸ վառելիքի պահեստարան,

ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Նաբերեժնայա փող. N 3 նրբանցք N 35/4

N 162-Ա

26.03.2012թ.

5517.0

մինչև

30.12.2014թ.

12000.0

-

-

-

-

-

«ՀՐԱՏ» ՍՊԸ

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

 

5517.0

 

12000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                Աղյուսակ N 5

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ «ՓՈՔՐ», ԿԻՍԱՎԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ

ՄԱՍԻՆ (ԸՍՏ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԵՐԻ)

      (հազ. դրամ)

 

Հ/հ

«Փոքր» օբյեկտներն ըստ ճյուղերի

Մասնավորեցված է ընդամենը

Այդ թվում՝ ըստ մասնավորեցման ձևերի

ՈՒղղակի վաճառք

Աճուրդ

Անհատույց տրամադրում

Քանակը (հատ)

Գնահատված արժեքը

Քանակը (հատ)

Գնահատված արժեքը

Քանակը (հատ)

Գնահատված արժեքը

Քանակը (հատ)

Գնահատված արժեքը

1

Առևտրի

1

260.0

1

260.0

-

-

-

-

2

Կիսավեր

2

6271.2

2

6271.2

-

-

-

-

3

Այլ

3

2263.4

3

2263.4

-

-

-

-

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

6

8794.6

6

8794.6

-

-

-

-

 

 

 
 

 

Աղյուսակ N 6

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ «ՓՈՔՐ», ԿԻՍԱՎԵՐ ԵՎ ԱՅԼ  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ

ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

      (հազ. դրամ)

Հ/հ

Ծածկագիրը

Օբյեկտի  անվանումը

 և հասցեն

ԼՂՀ կառավ. որոշման համարը և

թվագրությունը

Մասնավորեցման ձևը

Գնահատված արժեքը

Վաճառքի գինը

Մուծված է պետական բյուջե

Ներդրումների կատարման ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատատե­ղերի քանակը

Գնորդի անվանումը

Հայտարար­ված

 

Փաստացի

Հայտա­րարված

Փաստացի

Ընդամենը

Այդ թվում`

2012թ.

Ընդամենը

Այդ թվում`

2012թ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

1251

Նախկին խանութի շենք,

ԼՂՀ Մարտա­կերտի շրջան,

գ. Ճանկաթաղ

N 502-Ա

23.07.2012թ.

ուղ­ղակի

վա­ճառք

260.0

260.0

260.0

-

-

-

-

-

-

-

Ֆիզի­կական անձ

Ս. Մով­սեսյան

2

6165

Անասնաֆերմա­յի կիսավեր  շենք ու շինություններ, ԼՂՀ, ք. Շուշի,

Համահայկական պողոտա N 7/2

N 510-Ա

26.07.2012թ.

ուղ­ղակի

վա­ճառք

4321.2

4321.2

621.2

մինչև

30.12.2014թ.

15000.0

5200.0

7630.0

3

-

-

«ՌԱՆ­ԴԵ­ՎՈՒ» ՍՊԸ

3

6262

Տեխսպասարկ­ման կետի կիսավեր շենք,

ԼՂՀ, ք. Մարտու­նի, Մայիսի 9-ի փողոց

N 89-Ա

06.03.2012թ.

ուղ­ղակի

վա­ճառք

1950.0

238.7

238.7

-

-

-

-

-

-

-

Ֆիզի­կական անձ

Ա. Հարութ­­յունյան

 

4

8101

Պետական գույք

(պահեստներ),

ԼՂՀ, ք. Ստեփա­նակերտ, Առաքելյան 2-րդ փակուղի

N 14/1

N 30-Ա

31.01.2012թ.

ուղ­ղակի

վա­ճառք

870.0

110.0

110.0

մինչև

30.12.2013թ.

5000.0

1000.0

1000.0

-

-

-

Ֆիզի­կական անձ

Ա. Ծատր­յան

5

8104

Նախկին անասնաբուժա­կան կայանի շենք, ԼՂՀ Մարտունու շրջան,

գ. Բերդաշեն

N 272-Ա

02.05.2012թ.

ուղ­ղակի

վա­ճառք

252.0

86.7

86.7

-

-

-

-

-

-

-

Ֆիզի­կական անձ

Ն. Հարութ­յունյան

6

8106

Դպրոցի կիսավեր շենք,

ԼՂՀ Քաշաթաղի շրջան,

գ. Սպիտակաջուր

N 352-Ա

30.05.2012թ.

ուղ­ղակի

վա­ճառք

1141.4

570.7

570.7

մինչև

30.12.2013թ.

27742.5

12742.5

12880.0

8

-

-

«ԱՐԹ ԲԻԶ­ՆԵՍ» ՍՊԸ

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ`

 

 

8794.6

5587.3

 

1887.3

 

 

47742.5

 

18942.5

 

21510.0

 

11

 

-

 

-

 


 


 

Աղյուսակ N 7

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԼՐԱՑԱԾ

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ, «ՓՈՔՐ»

ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

      (հազ. դրամ)

Հ/հ

Ծածկագիրը

Օբյեկտի

Անվանումը

 և հասցեն

Գնահատված

արժեքը

Վաճառքի

գինը

Մուծված է

պետ. բյուջե

Գնորդի

անվանումը

 Մասնավո­­րեցման  ձևը

Ներդրումների կատարման ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխա­տատեղերի քանակը

ԼՂՀ կառա­վարության որոշումը

Պայմա­նագիրը

Հայտա­րարված

Փաս­տացի

Հայտա­րարված

Փաս­տացի

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ

1.

7011/4

«Ստեփանակերտի կոնդենսատորների գործարան» ՓԲԸ արտադրամաս,

ԼՂՀ ք.Ստեփանա­կերտ, Առաքելյան փող. N 17

59008.0

-

-

«Ար­մատ» ՍՊԸ

անհա­տույց

տրա­մադր.

մինչև

30.12.2012թ.

235000.0

360075.0

20

20

N 101-Ա

10.02.2010թ.

N 123-ՈՒՎ

01.04.10թ.

2.

7013/4

«Մետաքս» ՓԲԸ գույք, ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Թումանյան փող.

N 111

22063.1

-

-

«Ջի Էս Մո­թորս» ՓԲԸ

անհա­տույց

տրա­մադր.

մինչև

30.12.2012թ.

235000.0

302800.0

15

6

N 513

26.11.2007թ.

N 66-ԱՏ

25.01.08թ.

3.

7125/1

«Արցախանտառ» ՓԲԸ Հադրութի  խոզաբուծական ֆերմայի կիսավեր շենք,ԼՂՀ Հադրու­թի շրջան, գ. Տող

700.0

700.0

700.0

Անհատ ձեռնար­կատեր

Վ. Սա­հակյան

ուղղակի վաճառք

մինչև

30.12.2012թ.

2000.0

3800.0

4

4

N 482

29.11.2005թ.

N 100-ՈՒՎ

20.04.06թ.

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

81771.1

700.0

700.0

 

 

 

472000.0

666675.0

39

30

 

 

«ՓՈՔՐ» ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

1.

6218

Երկհարկանի կիսավեր շենք,

ԼՂՀ, ք. Շուշի, Ղազանչեցոց փող. N 58

788.3

788.3

788.3

 «Դղյակ» ՍՊԸ

ուղղակի վաճառք

մինչև

30.12.2012թ.

112200.0

159528.0

3

4

N 124

 27.03.2007թ.

N 936

18.05.07թ.

2.

8047

Մանրածախ առևտրի շենք,

ԼՂՀ, ք. Մարտունի, Խաչատրյան փող.

2382.8

1191.4

1204.4

Ֆ/ա

Ա. Բա­լայան

ուղղակի վաճառք

մինչև

30.12.2012թ.

31600.0

31838.4

6

 

N 910

23.12.2008թ.

N 995

27.01.09թ.

3.

8085

Ակտիվ հանգստի վայր (սրճարան, սաունա և լողավազան),

ԼՂՀ ք. Ստեփա­նակերտ, Թու­մանյան փող. N 63

3678.3

3678.3

3774.3

ԱՁ

Յուրի Նա­ջարյան

ուղղակի վաճառք

մինչև

30.12.2012թ.

13000.0

13000.0

7

3

N 439-Ա

23.07.2010թ.

N 1077

18.08.10թ.

4.

8086

Սպայի տան շենք,

ԼՂՀ ք. Ստեփա­նակերտ,

Ս.Դավթի փող.

N 3

41017.6

-

-

«Կինո­թատրոն Ռոսիա» ՍՊԸ

անհա­տույց

տրա­մադր.

մինչև

01.05.2012թ.

428000.0

143003.0

18

-

N 421-Ա

20.07.2010թ.

N 1079

26.08.10թ.

5.

8087

Շուշիի նախկին առողջարանային համալիրի կիսավեր շենք,

ԼՂՀ, ք. Շուշի, Մոսկովյան փող.

N 12

34954.8

-

-

«Ամա­րաս Ին­վեստ» ՍՊԸ

անհա­տույց

տրա­մադր.

մինչև

30.12.2012թ.

150000.0

111461.0

5

2

N 520-Ա

24.08.2010թ.

N 1085

13.09.10թ.

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

82821,8

5658.0

5767.0

 

 

 

734800.0

458830,4

39

9

 

 

 

 

ԱՄԲՈՂՋԸ`

164592.9

6358.0

6467.0

 

 

 

1206800.0

1125505,4

78

39