ԼՂՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                    Ընդունված է 2013թ. հունիսի 27-ին

         Հոդված 1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2013 թվականի ապրիլի 25-ի քրեական օրենսգրքի (այսուհետ` օրենսգիրք) «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշորչափերը» N 1 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն N 1 հավելվածի:

 

Հոդված 2. Օրենսգիրքը լրացնել «Մշակումն արգելված` թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը» N 5 հավելվածով` համաձայն N 2 հավելվածի:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հուլիսի 30-ից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ  ՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

    6 հուլիսի 2013թ.

    ք.Ստեփանակերտ

    ՀՕ-35-Ն

 

 

 
                                                                                                                                                           

Հավելված N 1

 «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական

օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

«Հավելված N 1

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի

 

 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻԵՎՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ

ԶԳԱԼԻ, ԽՈՇՈՐԵՎԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍԽՈՇՈՐՉԱՓԵՐԸ

 

Հ/հ

Անվանումը

Չափերը` գրամներով

զգալի
…-ից
մինչև
ներառյալ

խոշոր
…-ից
մինչև
ներառյալ

առանձ-
նապես
խոշոր,
ավելիքան

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ

1.

Ալիլպրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

2.

Ալֆամեպրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

3.

Ալֆամեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

4.

Ալֆա-մեթիլֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

5.

Ալֆա-մեթիլթիոֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

6.

Ալֆապրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

7.

Ալֆացետիլմեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

8.

Ալֆենտանիլ

0.0004-0.002

0.002-0.15

0.15

9.

Ացետիլմեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

10.

Ացետիլ-ալֆա-մեթիլֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

11.

Ացետորֆին

0.00005-0.0001

0.0001-0.0005

0.0005

12.

Ամֆետամին (ֆենամին) (հիմքնուաղերը)

0.01-0.02

0.02-3.0

3.0

13.

Անիլերիդին (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.005-0.01

0.01-0.05

0.05

14.

Ափիոն (այդ թվում` բժշկական) անկախ

չեզոք լցանյութերի առկայությունից (քանակըորոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.1-0.5

0.5-10.0

10.0

15.

Ափիոնացետիլացված, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.02-0.2

0.2-5.0

5.0

               

 

 

16.

Ափիոնմզվածքային, այդ թվում` ուղեկցող նյութերի առկայությամբ, անկախ դրանց դեղագործական բնութագրից (ներառյալ` մորֆին, կոդեին, թեբաին, օրիպավին պարունակող ցանկացած տեսակի կակաչի ծղոտի հեղուկ պատրաստուկների` հանուկների, եփուկների, ջրաթուրմերի գոլորշացման չոր մնացորդները) (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.1-0.5

0.5-10.0

10.0

17.

Ացետիլկոդեին

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

18.

Ացետիլհիդրոկոդեին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

19.

Բեզիտրամիդ

0.01-0.1

0.1-0.5

0.5

20.

Բետա-հիդրօքսիֆենտանիլ

0.0004-0.002

0.002-0.01

0.01

21.

Բետա-հիդրօքսի – 3-մեթիլֆենտանիլ

0.0004-0.002

0.002-0.01

0.01

22.

Բետամեպրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

23.

Բետամեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

24.

Բետապրոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

25.

Բետացետիլմեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

26.

Բենզեթիդին

0.01-0.05

0.05-0.25

0.25

27.

Բենզիլմորֆին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

28.

Բուպրենորֆին (սուբուտեքս, նորֆին, սանգեզիկ, տեմգեզիկ, բուպրանալ)

0.002-0.02

0.02-0.2

0.2

29.

Բրոլամֆետամին (ԴՈԲ) (հիմքնուաղերը)

0.0001-0.001

0.001-0.005

0.005

30.

Դեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է`

+110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-2.5

2.5

31.

Դեքստրոմորամիդ

0.002-0.01

0.01-0.05

0.05

32.

Դիամպրոմիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

33.

Դիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է`

+110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններումչորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-2.5

2.5

34.

Դեկստրոպրոպօքսիֆեն (իբուպրոկսիրոն, պրոկսիվոն, սպազմոպրոկսիվոն)

0.12-0.6

0.6-3.0

3.0

35.

4-բրոմո-2.5-դեմիթօքսիֆենէթիլամին (2C-B)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

36.

N,N-դիէթիլտրիպտամին (ԴԷՏ)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

37.

N,N-դիմեթիլտրիպտամին (ԴՄՏ) (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

38.

Դիէթիլթիամբուտեն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

39.

ԴՄՀՊ` 3-(1.2-դիմեթիլ-հեպտիլ)-1-հիդրօքսի-7,8,9,10-տետրահիդրո-6,6,9-տրիմեթիլ-6-H-դիբենզո-{b,d} պիրան

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

40.

ԴՄԱ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին) (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

41.

ԴՕԷՏ` (d|-2.5-դիմեթօքսի-4-էթիլ-ալֆա-մեթիլֆենիլէթիլամին) (հիմքն ու աղերը)

0.0001-0.001

0.001-0.005

0.005

42.

Դիհիդրոկոդեին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

43.

Դիմենօքսադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

44.

Դիմեֆեպտանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

45.

Դիմեպհեպտանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

46.

Դիմեթիլթիամբուտեն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

47.

Դիպիպանոն

0.002-0.01

0.01-0.05

0.05

48.

Դիօքսֆենթիլիբուտիրատ

0.02-0.1

0.1-0.5

0.5

49.

Դրոտեբանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

50.

Էթոնիտազին

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

51.

Էթիլմորֆին

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

52.

Էթիլմեթիլթիանբուտեն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

53.

Էթիլցիկլիդին (ՖՑԳ) (հիմքն ու աղերը)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

54.

N-էթիլ-ՄԴԱ (+)- N-էթիլ-ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի) ֆենէթիլամին) (N-էթիլտենամֆենտամին) (հիմքն ու աղերը)

0.1-0.2

0.2-1.5

1.5

55.

Էթգոնին և դրա բարդ եթերներն ու ածանցյալները, որոնք կարող են փոխակերպվել էթգոնինի և կոկաինի

0.04-02

0.2-1.0

1.0

56.

Էտօքսերիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

57.

Էֆեդրոն, մեթկատինոն (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից)

0.01-0.02

0.02-3.0

3.0

58.

Էտորֆին

0.00001-0.0001

0.0001-0.001

0.001

59.

Թիանեպթին՝անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է`

+110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-2.5

2.5

60.

Թիոֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

61.

Իզոմեթադոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

62.

(+)- Լիզերգիդ (ԼՍԴ, ԼՍԴ-25)

0.0001-0.001

0.001-0.005

0.005

63.

Լևոմետրոֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

64.

Լևոմորամիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

65.

Լևոֆենացիլմորֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

66.

Լևորֆանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

67.

ԽՏՊ` 2-ամինո-1-(2.5-դիմեթօքսի-4-մեթիլֆենիլպրոպան)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

68.

Կատա Էդուլիս (բուսանյութի քանակը որոշվում է 110 աստիճանում մինչև հաստատուն զանգված չորացումից հետո)

10.0-20.0

20.0-200.0

200.0

69.

Կակաչի ծղոտ (քանակը որոշվում է`

+110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

10.0-50.0

50.0-200.0

200.0

70.

Կակաչի ծղոտի խտանյութ (քանակը որոշվումէ` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

71.

Կատինոն

0.01-0.02

0.02-3.0

3.0

72.

Կանեփ` բոլոր տեսակների (կանեփի ամբողջական կամ ոչ ամբողջական բույսը` կենտրոնական ցողունով, կամ կանեփի բոլոր տերևապատ մասերը` առանց գա­գաթ­ային հատվածների, որոնք պարունա­կում են տետրահիդրոկաննաբինոլներ) (քաշը որոշվում է հետազոտման պահին)

500.0-1000.0

1000.0-10000.0

10000.0

73.

Կետոբեմիդոն

0.01-0.1

0.1-0.5

0.5

74.

Կոդեին (հիմքն ու աղերը)

0.02-0.2

0.2-10.0

10.0

75.

Կոկաին (հիմքն ուաղերը, անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից)

0.001-0.01

0.01-1.0

1.0

76.

Կոկայի տերևներ (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

2.0-20.0

20.0-25.0

25.0

77.

Կոդոքսիմ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

78.

Հերոին (անկախ ուղեկցող նյութերի առկայությունից)

0.005-0.01

0.01-0.1

0.1

79.

Հաշիշ (անաշա, կանաբիսի խեժ)

0.2-1.0

1.0-100.0

100.0

80.

Հաշիշի յուղ (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններումչորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.1-0.5

0.5-10.0

10.0

81.

N -հիդրօքսիմեթինենդիօքսի-ամֆետամին (ՄԴԱ) (+)- N [ալֆա-մեթիլ-3,4-(մեթիլենդիօքսի)ֆենէթիլ] հիդրօքսիլամին

0.1-0.2

0.2-1.5

1.5

82.

Հիդրոկոդոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

83.

Հիդրոմորֆինոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

84.

Հիդրոմորֆոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

85.

Հիդրօքսիպեթիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

86.

Մարիխուանա (քանակը որոշվում է`

+110-1150C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.5-5.0

5.0-500.0

500.0

87.

ՄԴՄԱ` (dl-3,4-մեթիլենդիօքսի -N - ալֆա-դիմեթիլֆենիլ-էթիլամին) (մեթիլենդիօքսի-մեթամֆիտամին) (հիմքն ու աղերը)

0.05-0.2

0.2-1.5

1.5

88.

ՄՊՊՊ 1-մեթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերիդինոլիպրոպինատ (եթեր)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

89.

1-մեթիլ-4-ֆենիլպիպերիդին-4-կարբոնաթթու

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

90.

Մեթադոն (հիմքն ու աղերը)

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

91.

Մեթադոնիմիջակամիացություն

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

92.

Մեթապոն

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

 

93.

Մեթիլդեզոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է`

+110-1150 C ջերմաստիճանի պայմաններում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

94.

Մեթիլդիհիդրոմորֆին` անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է` +110-1150C ջերմաստիճանի պայման­ներում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

95.

Մետոպոն

0.01-0.5

0.5-2.5

2.5

96.

Մետազոցին

0.4-2.0

2.0-10.0

10.0

97.

3-մեթիլֆենտանիլ

0.00002-0.0002

0.0002-0.001

0.001

98.

3-մեթիլթիոֆենտանիլ

0.00002-0.0002

0.0002-0.001

0.001

99.

Մեսկալին (հիմքն ու աղերը)

0.015-0.03

0.03-5.0

5.0

100..

Մեթամֆետամին (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.5

1.5

101.

Միրոֆին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

102.

Մորամիդիմիջակամիացություն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

103.

Մորֆերիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

104.

Մորֆին (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

105.

Մորֆին- N- օքսիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

106.

Մորֆինմեթաբրոմիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

107.

ՄՄԴԱ` (dl – 5 մեթօքսի-3,4-մեթիլեն-դիօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքը և աղերը)

0.1-0.2

0.2-1.5

1.5

108.

Նիկոմորֆին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

109.

Նիկոկոդեին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

110.

Նիկոդեկոդեին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

111.

Նորացիմեթադոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

112.

Նորլեվորֆանոլ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

113.

Նորկոդեին ( N-դեմեթիլկոդեին)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

114.

Նորմեթադոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

115.

Նորմորֆին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

116.

Նօքսիրոն (գլյուտէթիմիդ) (հիմքնուաղերը)

1.5-3.5

3.5-25.0

25.0

117.

Պենտազոցին

0.05-0.3

0.3-3.0

3.0

118.

Պարահեքսիլ

0.025-0.05

0.05-5.0

5.0

119.

Պարա-ֆլուորֆենտանիլ

 0.00002-0.0002

0.0002-0.001

0.001

120.

ՊԵՊԱՊ (1-ֆենէթիլ-4-ֆենիլ-4-պիպերդինոլիացետատ) (եթեր)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

121.

Պետիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

122.

ՊետիդինիմիջակամիացությունԱ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

123.

ՊետիդինիմիջակամիացությունԲ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

124.

ՊետիդինիմիջակամիացությունԳ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

125.

Պիմինոդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

126.

Պիրիտրամիդ

0.007-0.15

0.15-1.5

1.5

127.

Պսիլոցիբին

0.001-0.01

0.01-1.0

1.0

128.

Պսիլոցին

0.001-0.01

0.01-1.0

1.0

129.

Պրոհեպտազին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

130.

Պրոպերիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

131.

Պրոպիրամ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

132.

Սոմբրևին

0.5-5.0

5.0-50.0

50.0

133.

Պրոզիդոլ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

134.

ՊՄԱ (4-մեթօքսի-ալֆա-մեթիլֆենիլ-էթիլամին) (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

135.

Ռացեմետորֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

136.

Ռացեմորամիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

137.

Ռացեմորֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

138.

Ռոլիցիկլիդին (ՖՑՊԻ, ՖՊ) (հիմքն ու աղերը)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

139.

Սուֆենտանիլ

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

140.

Թեբաին

0.04-0.02

0.02-1.0

1.0

141.

Թեբակոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

142.

Տետրահիդրոկաննաբինոլներ (բոլոր իզոմերներով)

0.005-0.5

0.5-1.0

1.0

143.

Տենամֆետամին (ՄԴԱ) (մեթիլենդիօքսիամֆետամին) (հիմքն ու աղերը)

0.01-0.02

0.02-1.0

1.0

144.

Տենոցիկլիդին (ՏՑՊ, ՏՍՊ) (հիմքն ու աղերը)

0.001-0.01

0.01-0.05

0.05

145.

Տիլիդին

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

146.

Տոլուեն

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

147.

Տրիմեպերիդին

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

148.

Քլոնիտազեն

0.00004-0.0002

0.0002-0.001

0.001

149.

Քրեանիպտին՝անկախ չեզոք նյութերի առկայությունից (քանակը որոշվում է`

+110-1150C ջերմաստիճանի պայման­ներում չորացնելով վերջնական քաշը ստանալուց հետո)

0.05-0.5

0.5-2.5

2.5

150.

Օմնոպոն

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

151.

Օքսիկոդոն (14-հիդրօքսիդի­հիդրոկոդեինոն)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

152.

Օքսիմորֆոն (14-հիդրօքսիդի­հիդրոմորֆինոն)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

153.

Ֆենադոքսոն

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

154.

Ֆենամպրոմիդ

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

155.

Ֆենազոցին

0.2-2.0

2.0-10.0

10.0

156.

1-ֆենիլ-2-պրոպանոն

0.2-2.0

2.0-5.0

5.0

157.

Ֆենոմորֆան

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

158.

Ֆենտանիլ և դրա բոլոր ածանցյալները

0.0001-0.001

0.001-0.01

0.01

159.

Ֆենցիկլիդին (ՖՑՊ) (հիմքն ու աղերը)

0.0001-0.001

0.001-0.005

0.005

160.

Ֆոլկոդին (մորֆոլինիլէթիլմոևֆին)

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

161.

Ֆուրեթիդին

0.1-0.5

0.5-2.5

2.5

ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐ

1.

Ամինորեքս

0.05-0.1

0.1-1.0

1.00

2.

Ամֆեպրամոն

0.125-1.0

1.0-7.5

7.5

3.

Ապրոֆեն

6.0-30.0

30.0-100.0

100.0

4.

Ալպրազոլամ

0.03-0.3

0.3-3.0

3.0

5.

Բրոմազեպամ

0.04-1.0

1.0-10.0

10.0

6.

Գամմա-հիդրօքսիկարագաթթու (նատրիումի օքսիբուտիրատ)

25.0-100.0

100.0-400.0

400.0

7.

Դիազեպամ

0.01-0.05

0.05-1.0

1.0

8.

Դիֆենօքսիլատ

0.05-2.5

2.5-25

25.0

9.

Դիֆենօքսին

0.01-0.1

0.1-0.5

0.5

10.

Զիպեպրոլ

0.5-3.0

3.0-10.0

10.0

11.

Էֆեդրին և դրա աղերը

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

12.

Լորազեպամ

0.002-0.02

0.02-0.2

0.2

13.

Կաթին (ֆինիլպրոպանոլամին)

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

14.

Կետամին

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

15.

Կլոզապին

0.05-2.5

2.5-25.0

25.0

16.

Կլոքսազոլամ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

17.

Կլոնազեպամ

0.02-0.2

0.2-2.0

2.0

18.

Կլոնիդին

0.00015-0.15

0.15-15.0

15.0

19.

Հալազեպամ

0.05-2.5

2.5-25.0

25.0

20.

Հալօքսազոլամ

0.05-2.5

2.5-25.0

25.0

21.

Հալոպերիդոլ

0.005-0.05

0.05-0.5

0.5

22.

Մեդազեպամ

0.005-0.05

0.05-1.0

1.0

23

Միդազոլամ

0.005-0.05

0.05-1.0

1.0

24.

Մեթակվալոն (հիմքն ու աղերը)

0.05-0.3

0.3-1.5

1.5

25.

4-մեթիլամիննորեքս

0.05-0.1

0.1-1.0

1.0

26.

Մեզոկարբ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

27.

Նիտրազեպամ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

28.

Պենտոբարբիտալ

0.6-3.0

3.0-30.0

30.0

29.

Պրոպիլհեքսիդրին

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

30.

Սեկբուտաբարբիտալ

15.0-150.0

150.0-1500.0

1500.0

31.

Տարեն

10.0-50.0

50.0-100-0

100.0

32.

Տետրազեպամ

0.5-5.0

5.0-50.0

50.0

33.

Տեմազեպամ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

34.

Տրամադոլ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

35.

Տրիազոլամ

0.0005-0.005

0.005-0.05

0.05

36.

Տրիհեքսիֆենիդիլ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

37.

Տրիֆլուոպերազին

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

38.

Ցիկլոբարբիտալ

0.2-2.0

2.0-20.0

20.0

39.

Քլորդիազեպօքսիդ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

40.

Քլորպրոմազին

0.3-3.0

3.0-30.0

30.0

41.

Օքսազեպամ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

42.

Ֆենդիմետրազին

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

43.

Ֆենազեպամ

0.01-0.1

0.1-1.0

1.0

44.

Ֆենտերմին

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

45.

Ֆենոբարբիտալ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

46.

Ֆենպրոպորեքս

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

47.

Ֆենկամֆամին

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

48.

Ֆենմետրազին

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0

49.

Ֆլուդիազեպամ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

50.

Ֆլուրազեպամ

0.05-0.5

0.5-5.0

5.0

51.

Ֆլունիտրազեպամ

0.1-1.0

1.0-10.0

10.0»:

 

 

Հավելված N 2

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության

քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին»

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի

 

« Հավելված N 5

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի

 

 

ՄՇԱԿՈՒՄՆԱՐԳԵԼՎԱԾ` ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐ, ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ),

ԽԻՍՏՆԵՐԳՈՐԾՈՂԿԱՄԹՈՒՆԱՎՈՐՆՅՈՒԹԵՐՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ

ԲՈՒՅՍԵՐԻԽՈՇՈՐԵՎԱՌԱՆՁՆԱՊԵՍԽՈՇՈՐ ՉԱՓԵՐԸ

 

Հ/հ

 

Անվանումը

 

Չափերը` հատով

խոշոր…-ից մինչևներառյալ
(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)

առանձնապես խոշոր, ավելի քան
(անկախ բույսի վեգետացիոն շրջանից)

1.

Երկնագույն լոտոս (Nymphea caerulea տեսակի բույս)

10-100

100

2.

Էֆեդրա (Ephedra L խմբի բույս)

10-200

200

3.

Կատ (Catha տեսակի բույս)

4-40

40

4.

Կոկա (Erythroxylon խմբի ցանկացած տեսակի բույս)

4-20

20

5.

Կանեփ (Canabis խմբի բույս)

10-100

100

6.

Հավայան վարդ (Argyreia nervosa տեսակի բույս)

10-100

100

7.

Մեսկալին պարունակող կակտուս (Lopohphora williamsii տեսակի բույս), ինչպես նաև մեսկալին պարունակող այլ կակտուսներ

3-10

10

8.

Պսիլոցիբին և (կամ) պսիլոցին պարունակող ցանկացած տեսակի սնկեր

20-200

200

9.

Քնաբեր կակաչ (Papaver somniferum L. տեսակի բույս) և ափիոնի շարքի թմրալկալոիդներ պարունակող կակաչի մյուս տեսակները

10-200

200»: