Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 թվականների ծրագրի կատարման 2009 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2010թ. սեպտեմբերի 15-ին


Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 թվականների ծրագրի կատարման 2009 թվականի տարեկան հաշվետվությունը (կցվում է):

 

 

 

 

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

 

     8 հոկտեմբերի 2010թ.

     ք.Ստեփանակերտ

     ՀՕ-31-Ն

 

 

 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ 2007-2009 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ 

ԾՐԱԳՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

 

1.  ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Պետական գույքի մասնավորեցման ծրագրի կատարման մասին սույն հաշվետվությունը (այսուհետ` Հաշվետվություն) ներկայացվում է համաձայն «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին»  Լեռնային  Ղարաբաղի  Հանրապետության 1998  թվականի  ապրիլի 22-ի ՀՕ-16 օրենքի 9-րդ հոդվածի:

Հաշվետվությունն ընդգրկում է 2009 օրացուցային տարին (այսուհետ` հաշվետու ժամանակաշրջան):

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գործողության մեջ է եղել «Պետական գույքի մասնավորեցման 2007-2009 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2007 թվականի մայիսի  30-ի ՀՕ-38 օրենքը (այսուհետ` Ծրագիր): Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման նոր ծրագիր չի ընդունվել:

Հաշվի առնելով վերոգրյալը`

1) Հաշվետվությունը ներկայացվում է որպես 2009 օրացուցային տարում իրականացված մասնավորեցման գործարքների ամփոփում.

2) հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված մասնավորեցման գործարքները վերաբերում են նաև մասնավորեցման նախորդ ծրագրերում ընդգրկված ընկերություններին և մասնավորեցման օբյեկտներին:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում լրացումներ և փոփոխություններ չեն կատարվել:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության նախաձեռնած օրենսդրական փոփոխությունները և իրականացրած միջոցառումները ուղղված են եղել Ծրագրով սահմանված նպատակների իրագործմանը: Մասնավորապես, շարունակվել է մասնավորեցման այն քաղաքականությունը, որը հնարավորություն է տալիս ընկերությունները ռազմավարական ներդրողներին մասնավորեցմամբ ապահովել առավելագույնս ներդրումների իրականացումը և խթանել արտադրողականության ու շահութաբերության բարձրացումը:

«Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքին համապատասխան և սոցիալ-տնտեսական զարգացման ու հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնական ուղղություններով սահմանված խնդիրների լուծման ապահովման նպատակով մշակվել է «Պետական գույքի մասնավորեցման 2010-2012 թվականների ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի նախագիծը, որը  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության հավանությանն է արժանացել 2009 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ 815 որոշմամբ և ներկայացվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի քննարկմանն ու հաստատմանը:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական և համայնքային գույքի մասնավորեցումից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե է մուտքագրվել 34843.2 հազար դրամ, որից պետական գույքի դիմաց` 21999.4 հազար դրամ:

Համաձայն «Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի` 2009 թվականի ընթացքում մասնավորեցումից ստացված միջոցներից համայնքների բյուջեներ է փոխանցվել 12843.8 հազար դրամ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական գույքի օտարումից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե է մուտքագրվել 146711.8 հազար դրամ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացի իրականացման խոչընդոտներ են հանդիսացել մասնավորեցման ներկայացվող ընկերությունների ցածր գրավչությունը ներդրողների համար և ընկերությունների խոշոր պարտքերը:               

 

 

2. ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

 

2.1. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման առաջարկված ընկերություններից 11-ը գտնվում է լուծարման գործընթացում, ընդ որում` «Մետաքս» և «Ստեփանակերտի էլեկտրատեխնիկական գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերությունների լուծարման գործընթացները սկսվել են 2009 թվականին:

Լուծարման գործընթացին խոչընդոտում են լուծարվող ընկերությունների կուտակած խոշոր պարտքերը, ինչպես նաև գույքի օտարման հետ կապված դժվարությունները` պայմանավորված գույքի տեխնիկական անբավարար  վիճակով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ընկերությունների լուծարման վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են N 1 աղյուսակում:

 

2.2.  ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ

ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման է առաջարկվել 29 ընկերություն:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում Ծրագրում ընդգրկված ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացվել և ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են 2 կառուցվածքային միավորներ, որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 95133.5 հազար դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 88996.0 հազար դրամ կամ 93.5 տոկոս:

Առանձնացված կառուցվածքային միավորները մասնավորեցվել են նախօրոք հայտնի գնորդներին, համաձայն ներկայացված հայտերի: Հաշվետու ժամանակաշրջանում նրանց կողմից մասնավորեցված գույքի դիմաց վճարվել է 2000.0 հազար դրամ: Կառուցվածքային միավորների վաճառքի գնի և վճարված գումարների միջև եղած տարբերությունը պայմանավորված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ սահմանված վճարումների ժամանակացույցով:

Ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված 2 կառուցվածքային միավորների գնորդները ստանձնել են կատարել 670000.0 հազար դրամ ներդրում և ստեղծել 112 նոր աշխատատեղ, այդ թվում` 2009 թվականին` 560000.0 հազար դրամ ներդրում և 112 նոր աշխատատեղ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի կատարվել է 582156.0 հազար դրամ ներդրում և ստեղծվել 6 նոր աշխատատեղ: Նշված ցուցանիշների գծով 2009 թվականի առաջադրանքները կատարվել են համապատասխանաբար 104.0 և 5.4 տոկոսով:

   Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների մասնավորեցման վերաբերյալ տեղեկությունները ներկայացված են N 2 աղյուսակում:

                  

2.3. «ՓՈՔՐ», ԿԻՍԱՎԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցվել են 7 «փոքր», կիսավեր և այլ օբյեկտներ, որոնցից  6-ը` ուղղակի վաճառքի, 1-ը` անհատույց տրամադրման ձևով:

Մասնավորեցված «փոքր», կիսավեր և այլ օբյեկտների մասին տեղեկությունները ներկայացված են N 3 և N 4 աղյուսակներում:

 

2.3.1. «ՓՈՔՐ», ԿԻՍԱՎԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ

ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցվել են 6 օբյեկտներ, որոնց գնահատված արժեքը կազմել է 6897.328 հազար դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 5459.088 հազար դրամ կամ 79.2 տոկոս:

 Նեդրումային պարտավորություններ ստանձնած ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված 3 օբյեկտների գնահատված արժեքը կազմել է 6040.84 հազար դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 4602.6 հազար դրամ կամ 76.2 տոկոս: Մասնավորեցված օբյեկտների գնորդները ստանձնել են կատարել 31000.0 հազար դրամի ներդրում և ստեղծել 17 աշխատատեղ, այդ թվում` հաշվետու ժամանակաշրջանում`10000.0 հազար դրամի ներդրում:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում փաստացի կատարվել է 20400.0 հազար դրամի ներդրում: Նշված ցուցանիշի գծով պարտավորությունները համապատասխանաբար կատարվել են 200 տոկոսով կամ 2 անգամ ավել:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի վաճառքի ձևով մասնավորեցված «փոքր», կիսավեր և այլ օբյեկտների մասին  տեղեկությունները ներկայացված են N 5 աղյուսակում:

 

2.3.2. «ՓՈՔՐ», ԿԻՍԱՎԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՈՒՂՂԱԿԻ

ԱՆՀԱՏՈՒՅՑ  ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ուղղակի անհատույց տրամադրման ձևով մասնավորեցվել է 1 օբյեկտ, որի  գնահատված արժեքը կազմել է 9380.5 հազար դրամ: Այդ օբյեկտի գնորդը ստանձնել է կատարել 3000.0 հազար դրամի ներդրում և ստեղծել առնվազն 3 մշտական աշխատատեղ:

ՈՒղղակի անհատույց տրամադրման ձևով մասնավորեցված «փոքր», կիսավեր և այլ օբյեկտների մասին տեղեկությունները ներկայացված են N 4 աղյուսակում:

 

2.4. ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՈՒՄԸ

 

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցվել է 1 անավարտ շինարարության օբյեկտ, որի  գնահատված արժեքը կազմել է 26431.0 հազար դրամ, իսկ վաճառքի գինը` 15506.0 հազար դրամ: Այդ օբյեկտի գնորդը ստանձնել է կատարել 32000.0 հազար դրամի ներդրում և ստեղծել առնվազն 5 մշտական աշխատատեղ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցված անավարտ շինարարության օբյեկտների մասին տեղեկությունները ներկայացված են N 6 աղյուսակում:

 

2. 5. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆԸ

 

Պետական գույքի մասնավորեցման գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորվում է նաև մասնավորեցման սուբյեկտների ստանձնած պարտավորությունների կատարմամբ, որոնք վերահսկվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական զարգացման նախարարության կողմից (այսուհետ` նախարարություն):

Հաշվետու ժամանակաշրջանում մասնավորեցման պայմանագրերով նախարարության վերահսկողության ներքո է գտնվել 7 գնորդների կողմից ստանձնած պայմանագրային պարտավորու-թյունների կատարումը, որոնց կողմից ստանձնած ներդրումային պարտավորությունները 2009 թվականին կազմել են 742000.0 հազար դրամ, իսկ սոցիալական երաշխիքների մասով նախատեսված է եղել ստեղծել 115 աշխատատեղ:

Նախարարության կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում կատարած ուսումնասիրությունների արդյունքով պայմանագրային պարտավորությունները կատարել են թվով 6 գնորդներ, որոնց կողմից կատարված ներդրումները կազմել են 813654.2 հազար դրամ, իսկ սոցիալական երաշխիքների մասով նշված գնորդների կողմից ստեղծվել է 96 աշխատատեղ: Նշված ցուցանիշների գծով 2009 թվականին ստանձնած պարտավորությունները կատարվել են համապատասխանաբար 109.7 և 83.5 տոկոսով:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում պայմանագրային պարտավորությունները  չի կատարել գույքի 1 գնորդ, որի կողմից չկատարված կամ թերակատարված ներդրումները կազմել են 20000.0 հազար դրամ, իսկ սոցիալական երաշխիքների մասով նշված գնորդի կողմից չի ստեղծվել 6 աշխատատեղ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանում գնորդի կողմից պայմանագրային պարտավորությունները  չկատարելու և այլ հիմքերով նախարարության կողմից դատարան է ներկայացվել 1 հայցադիմում և այդ օբյեկտի մասնավորեցման մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության համապատասխան որոշումն ուժը կորցրած է ճանաչվել:

Չնայած մի շարք օբյեկտների գնորդների կողմից պայմանագրով նախատեսված պարտավորությունները ներդրումների առումով կատարվել են, սակայն նշված օբյեկտները լրիվությամբ շահագործման հանձնելու համար փաստացի պահանջվում է կատարել լրացուցիչ ներդրումներ:

Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ պայմանագրային պարտավորությունների կատարման ժամկետը լրացած ընկերությունների, ընկերությունների գույքի կազմից առանձնացված կառուցվածքային միավորների, «փոքր» և կիսավեր օբյեկտների գնորդների կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման մասին տեղեկությունները` ըստ առանձին ընկերությունների և օբյեկտների ներկայացված են N 7 աղյուսակում:                     

 

 

Աղյուսակ N 1

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒԾԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՄԱՍԻՆ

 

Հ/հ

Ծածկա­գիր

Ընկերության անվանումը

Ընկերության բաժնետոմսերի կառավարումն իրականացնող պետական կառավարման մարմնի անվանումը

ԼՂՀ կառավա­րության որոշման համարը և թվագրությունը

Տեղեկություններ ընթացքի մասին

  1.  

7035

Մարտակերտի «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային»  պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

թիվ 237

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

  1.  

7036

Մարտունու «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ Մարտունու շրջանի վարչակազմ

թիվ 147

27.04.04թ.

Ընթացքի մեջ է

  1.  

7037

Շուշիի «Ավտո» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ Շուշիի շրջանի վարչակազմ

թիվ 237

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

  1.  

7038

Հադրութի «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ Հադրութի շրջանի վարչակազմ

թիվ 237

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

  1.  

7057

«Թիվ 9 համաշինարարական» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ  քաղաքաշինության նախարարություն

թիվ 235

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

  1.  

7076

«Արցախնավթամթերք» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ տնտեսական զարգաց­ման  նախարարություն

թիվ 190

24.07.01թ.

Ընթացքի մեջ է

  1.  

7081

Շուշիի «Շրջագրոսպասարկում» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ  Շուշիի  շրջանի վարչակազմ

թիվ 266

28.10.03թ.

Ընթացքի մեջ է

  1.  

7110

Ասկերանի «Բեռնաուղևորատար ավտոտրանսպորտային» պետական փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

թիվ 237

26.08.03թ.

Ընթացքի մեջ է

   9.

7137

Շուշիի «Արտադրաշինարարական և

կենցաղային»  պետական ձեռնարկություն

ԼՂՀ Շուշիի շրջանի վարչակազմ

թիվ 18

26.01.05թ.

Ընթացքի մեջ է

 

  10.

7013

«Մետաքս» փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ տնտեսական զարգաց­ման  նախարարություն

թիվ 641-Ա

13.10.09թ.

Ընթացքի մեջ է

  11.

7009

«Ստեփանակերտի էլեկտրատեխնիկական գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերություն

ԼՂՀ տնտեսական զարգացման  նախարարություն

թիվ 641-Ա

13.10.09թ.

Ընթացքի մեջ է

 

 

Աղյուսակ N 2

 

 

             ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

                 ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

  (հազ. դրամ)

 

 

Ընկերության անվանումը և

հասցեն

ԼՂՀ կառավ.

որոշման

համարը և

թվագրու-թյունը

Գնա-հատ-

ված

արժեքը

Վա-ճառքի

գինը

Մուծ

ված է

պետա-կան

բյուջե

Ներդրում-

ների

կատար-ման

ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատատեղերի քանակը

 

Հ/հ

Ծած-

կա-

գիր

հայտարարված

փաս-

տա-

ցի

հայտարարված

փաս-

տա

ցի

Գնորդի անվանումը

 

 

 

ընդա-մենը

այդ թվում՝ 2009թ.

ընդա­մենը

այդ թվում՝ 2009թ

 

1

7009/8

«Ստեփանակերտի էլեկտրա-

տեխնիկական գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերության արտադրամաս,

ք. Ստեփանակերտ,

Նաբերեժնայա փողոց

թիվ 640-Ա

13.11.09թ.

86950.0

86950.0

--

մինչև 15.12.13թ.

470000.0

360000.0

360000.0

100

100

--

 

«Հիսուն Հինգ»

սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն

2

7000/1

«Արցախէներգո» փակ բաժնե-տիրական ընկերության

պահեստ,

ք. Ստեփանա­կերտ,

Նաբերեժնայա փողոց, թիվ 3

թիվ 169-Ա

24.03.09թ.

8183.5

2046.0

2046.0

մինչև 31.12.09թ.

200000.0

200000.0

222156.0

12

12

6

 

«Տեխնոսեր­վիս» սահմանափակ

պատասխա­նա

տվությամբ ընկերություն

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

95133.5

88996.0

2046.0

 

670000.0

560000.0

 

582156.0

 

112

112

6

 

 

 

 

 Աղյուսակ N 3

 

 

                          ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

               ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ «ՓՈՔՐ», ԿԻՍԱՎԵՐ ԵՎ ԱՅԼ

                            ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԸՍՏ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՄԱՆ ՁԵՎԵՐԻ ԵՎ ՃՅՈՒՂԵՐԻ)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (հազ. դրամ)

 

Հ/հ

«Փոքր» օբյեկտներն ըստ ճյուղերի

Մասնավորեցված է ընդամենը

Այդ թվում` ըստ մասնավորեցման ձևերի

ՈՒղղակի վաճառք

Աճուրդ

Անհատույց տրամադրում

քանակը (հատ)

գնահատված

արժեքը

քանակը (հատ)

գնահատված

արժեքը

քանակը (հատ)

գնահատ-ված

արժեքը

քանակը (հատ)

գնահատված

արժեքը

1

Կենցաղսպա­սարկում

1

469.47

1

469.47

 

 

 

 

2

Կիսավեր

2

387.018

2

387.018

 

 

 

 

3

Այլ

4

15421.34

3

6040.84

 

 

1

9380.5

 

Ընդամենը

7

16277.828

6

6897.328

 

 

1

9380.5

 

 

 

 Աղյուսակ N 4

                                                    

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ «ՓՈՔՐ», ԿԻՍԱՎԵՐ ԵՎ ԱՅԼ

  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 

                                                                                                                                             (հազ. դրամ)

 

Հ/հ

Ծած

կա-

գիր

Օբյեկտի անվանումը և հասցեն

ԼՂՀ կառավ.

որոշման

համարը և թվագրու-թյունը

Մասնա-

վորեց-

ման ձևը

Գնա-հատ-

ված

ար­ժեքը

Վա-ճառքի

գինը

Մուծ­ված է պետական

բյուջե

Ներդրում-

ների

կատար­ման ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատա­տեղերի քանակը

Գնորդի անվանումը

հայտարարված

փաս-տացի

հայտարարված

փաս-

  տացի

ընդա-մենը

այդ թվում 2009թ.

ընդա-մենը

այդ թվում 2009թ.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

 

3172

«Մարտունու ԲԿՍ» փակ բաժնետիրական ընկերության տեխսպա­սարկման կետի կիսավեր շենք,

ք. Մարտունի

682-Ա

30.10.09թ

ուղղակի վաճառք

469.47

469.47

141.0

-

-

-

-

-

-

-

Անհատ ձեռնարկա­տեր

Վ.Հակոբյան

2

6234

 

Բանջարեղենի խանութի կիսավեր շենք, Մարտունու շրջան, գ. Կարմիր  Շուկա

682-Ա

30.10.09թ

ուղղակի վաճառք

28.49

28.49

28.49

-

-

-

-

-

-

-

Ֆիզիկական անձ

 Ս. Գաս­պարյան

3

 

6236

Խանութի կիսավեր շենք, Մարտակերտի շրջան, գ. Կոճողոտ

682-Ա

30.10.09թ

ուղղակի վաճառք

358.528

358.528

107.56

-

-

-

-

-

-

-

Ֆիզիկական անձ

Վ. Սարգսյան

4

8047

 

Մարտունու ամառային կինոթատրոնի կիսավեր շենք, ք. Մարտունի, Խաչատրյան փողոց

910

23.12.08թ

ուղղակի վաճառք

2382.8

1191.4

1204.4

մինչև

31.12.10թ.

25000.0

10000.0

14625.0

12

-

-

Ֆիզիկական անձ

Ա. Բալայան

5

 

8055

Նախկին նյութատեխնիկական մատակարարման բազա, ք. Մարտակերտ, Մաշտոցի փողոց, թիվ 1գ

682-Ա

30.10.09թ

անհա-տույց

տրամա-

դրում

9380.5

-

-

մինչև

30.12.10թ

3000.0

-

-

3

-

-

Հայաստան­յայց Առաքելական Սուրբ Եկեղեցու Արցախի թեմ

6

8057

 

Նախկին «Շինարարական

նորոգման տեղամաս» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության վարչական

շենք և շինություններ,

ք. Մարտակերտ,

Սախարովի փողոց

682-Ա

30.10.09թ

ուղղակի վաճառք

2952.44

2000.0

950.0.

մինչև

30.12.11թ

5000.0

-

5773.7

3

-

-

«Դվին» սահմանա­փակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն

7

8059

 

Ավտոտնակների տարածք,

ք. Ստեփանակերտ, Ալվարյան փողոց

682-Ա

30.10.09թ

ուղղակի վաճառք

705.6

1411.2

670.2

մինչև

30.12.10թ

1000.0

-

-

2

-

-

Անհատ  ձեռնարկատեր

 Ա. Հակոբյան

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

16277.828

 

5459.088

 

 

3101.65

 

 

31000.0

10000.0

20398.7

17

-

-

 

 

 

 Աղյուսակ N 5

                                                                    

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

   ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ՁԵՎՈՎ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ 

   «ՓՈՔՐ», ԿԻՍԱՎԵՐ  ԵՎ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

                                                                                                                                                (հազ. դրամ)

Հ/հ

Ծած

կա-

գիր

 

ԼՂՀ կառավ.

որոշման

համարը և

թվագրու-թյունը

Գնա-հատ-

ված

արժեքը

 

Ներ-դրում-

ների

կատար-ման

ժամկետը

 

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատատեղերի քանակը

Գնորդի անվանումը

 

Օբյեկտի անվանումը և հասցեն

Վա-ճառքի

գինը

հայտարարված

փաս-

տացի

հայտարարված

փաս-

տացի

 

 

 

 

 

ընդա-մենը

այդ թվում՝ 2009թ.

ընդա-մենը

այդ  թվում՝ 2009թ.

1

3172

 

«Մարտունու ԲԿՍ» փակ բաժնետիրական ընկերության տեխսպասարկման կետի կիսավեր շենք, ք. Մարտունի

թիվ 682-Ա

30.10.09թ

469.47

469.47

-

-

-

-

-

-

-

Անհատ ձեռնարկատեր

Վ. Հակոբյան

2

6234

 

Բանջարեղենի խանութի կիսավեր շենք, Մարտունու շրջան գ. Կարմիր  Շուկա

թիվ 682-Ա

30.10.09թ

28.49

28.49

-

-

-

-

-

-

-

Ֆիզիկական անձ

Ս. Գասպարյան

3

6236

 

Խանութի կիսավեր շենք,

Մարտակերտի շրջան

 գ. Կոճողոտ

թիվ 682-Ա

30.10.09թ

358.528

358.528

-

-

-

-

-

-

-

Ֆիզիկական անձ

Վ. Սարգսյան

4

8047

 

Մարտունու ամառային կինոթատրոնի կիսավեր շենք,

ք. Մարտունի, Խաչատրյան փողոց

թիվ 910

23.12.08թ

2382.8

1191.4

մինչև

31.12.10թ

25000.0

10000.0

14625.0

12

-

-

Ֆիզիկական անձ

Ա. Բալայան

5

8057

 

Նախկին «Շինարարական նորոգման տեղամաս» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության վարչական շենք և շինու­թյուններ, ք. Մարտակերտ, Սախարովի փողոց

թիվ 682-Ա

30.10.09թ

2952.44

2000.0

մինչև

30.12.11թ

5000.0

-

5773.7

3

-

-

«Դվին» սահմանափակ պատասխա-նատվությամբ ընկերություն

6

8059

 

Ավտոտնակների տարածք,

ք. Ստեփանակերտ,

Ալվարյան փողոց

682-Ա թիվ

30.10.09թ

705.6

1411.2

մինչև

30.12.10թ

1000.0

-

-

2

-

-

Անհատ ձեռնարկատեր

Ա. Հակոբյան

 

 

 

Ընդամենը

 

 

6897.328

 

 

5459.088

 

 

 

31000

 

10000.0

20398.7

17

-

-

 

 

 

 Աղյուսակ N 6

 

 ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆՈՒՄ ՄԱՍՆԱՎՈՐԵՑՎԱԾ ԱՆԱՎԱՐՏ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  

       ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

                                                                                                                                                         (հազ. դրամ)

 

Հ/հ

Ծած-

կա-

գիր

Անավարտ շինարարության

անվանումը և հասցեն

Մասնա-

վորեց-

ման ձևը

ԼՂՀ կառավ.

որոշման

համարը և թվա-գրությունը

Գնահատ-

ված

արժեքը

Վաճառքի

գինը

Մուծված է պետական

բյուջե

Ներդրում-

ների

կատարման

ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատատեղերի քանակը

Գնորդի անվանումը

հայտարարված

փաս-

տացի

հայտարարված

փաս-

տացի

ընդա-

մենը

այդ թվում՝ 2009թ.

ընդա-մենը

այդ թվում 2009թ.

1

4057

«Հյուրանոց» անավարտ շինարարության օբյեկտ, օժանդակ շենք և զուգարանի ու առևտրի սրահի շենք,

ք. Ստեփանակերտ, Ազատամարտիկների փողոց, թիվ 35/1, 35/2, 35/3

ՈՒղղակի վաճառք

թիվ 357-Ա

04.06.09թ

թիվ 625-Ա

06.10.09թ

26431.6

15506.495

*

մինչև

31.12.10թ.

32000.0

--

20000.0

5

--

--

«Վերելք» փակ բաժնետիրա­կան ընկերություն

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

 

 

26431.6

15506.495

 

 

32000.0

--

20000.0

5

--

--

 

 

* Ծանոթություն - Վաճառքի գինը համարվում է վճարված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2006թ.

սեպտեմբերի 15-ի թիվ 468 որոշմամբ հետ վերցված գույքի դիմաց` «Դեպի Երկիր» փակ բաժնետիրական ընկերության

հանդեպ առաջացած 15506.495 հազար դրամ պարտքի մարման հաշվին:

 

 

 

Աղյուսակ N 7

        ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

            ՀԱՇՎԵՏՈՒ ԺԱՄԱՆԱԿԱՇՐՋԱՆԻ ՎԵՐՋԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԿԵՏԸ ԼՐԱՑԱԾ

                         ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԶՄԻՑ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԻ 

          «ՓՈՔՐ» ԵՎ ԿԻՍԱՎԵՐ  ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ 

      ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 /հազ. դրամ/

Հ/հ

Ծածկա-

գիրը

Օբյեկտի անվանումը և հասցեն

Գնա­հատ­ված

արժեքը

Վաճառ-

քի

գինը

Մուծ-

ված է

պետ.

բյուջե

Գնորդի

անվանումը

Մասնավո-րեցման ձևը

Ներդրում-ների

կատարման ժամկետը

Ներդրումների ծավալը

Նոր աշխատատե-

ղերի քանակը

ԼՂՀ կառավա-րության

որոշումը

Պայմանա-

գիրը

հայտա-րարված

փաստացի

հայտա-րար-ված

փաս­տացի

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

I. ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1

3097

«Ստեփանակերտի կենցաղ-սպասարկում» փակ բաժնետիրական ընկերություն

 ք. Ստեփանակերտ,

Ս. Դավթի փողոց, թիվ 15

109545.0

12713.0

12713.0

«Ֆոր դիրեկ-շնս» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

01.10.09թ

220000.0

222742.2

40

48

Թիվ 502

09.10.06թ

Թիվ 108-ՈՒՎ

22.11.06թ.

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

109545.0

12713.0

12713.0

 

 

 

220000.0

222742.2

40

48

 

 

II. ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ

1

7000/1

«Արցախէներգո» փակ բաժնետիրական ընկերության պահեստ,

ԼՂՀ, ք. Ստեփանակերտ, Նաբերեժնայա փողոց, թիվ 3

8183.5

2046.0

2046.0

«Տեխնո-սերվիս» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.09թ

200000.0

222156.0

12

6

Թիվ 169-Ա

24.03.09թ.

Թիվ 120-ՈՒՎ

17.04.09թ.

2

7009/7

«Ստեփանակերտի էլեկտրատեխնիկական գործարան» փակ բաժնետիրական ընկերության կաթսայատուն և ջերմոցային տնտեսություն,

ք. Ստեփանակերտ,

 Նաբերեժնայա փողոց, թիվ 1

8646.0

2162.0

2162.0

«ՖԴ-բազա» ՍՊԸ

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

30.12.09թ.

100000.0

125493.5

20

20

Թիվ 380

12.09.05թ

Թիվ 534

05.08.08թ

Թիվ 92 ՈՒՎա,

25.09.08թ

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

16829.5

4208.0

4208.0

 

 

 

300000.0

299681.8

32

6

 

 

«ՓՈՔՐ» և ԿԻՍԱՎԵՐ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐ

1

6226

Նախկին երկրաբանա-հետախուզական կայանի շենք, ք. Մարտակերտ, Սախարովի փողոց

1497.4

1497.4

1497.4

Անհատ ձեռնար-կատեր

 Օ. Օհան-ջանյան

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.09թ

3000.0

3768.7

2

2

Թիվ 533,

05.08.08թ.

Թիվ 975

23.09.08թ

2

8008

«Ստեփանակերտի քաղաքային կոմուննախագիծ» փակ բաժնետիրական ընկերության կիսավեր շենք,

ք. Ստեփանակերտ,

 Սարոյան փողոց, թիվ 1

2788.1

-

-

Ֆիզիկական անձ

Լ.Շուման-

յան

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

01.07.09թ.

150000.0

169466.6

20

--

Թիվ 12,

24.01.06թ.

Թիվ 62-ԱՏ

16.02.06թ

3

8025

ԼՂՀ ԿԱ արխիվային վարչության տարածք,

ք. Ստեփանակերտ,

Վ. Սարգսյան փողոց, թիվ 14

2530.5

12000.0

12160.0

Ֆիզիկական անձ

Գ.Ար-տաշյան

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.08թ.

49000.0

70027.2

15

20

Թիվ 6

26.01.07թ.

Թիվ 979

27.12.08թ.

Թիվ 924

12.03.07թ

4

6194*

Կիսավեր շենք

ք. Շուշի, Հախումյան

 փողոց, թիվ 1

2839.0

2839.0

852.0

Ֆիզիկական անձ

Վ.Սիմոնյան

ՈՒղղակի վաճառք

մինչև

31.12.09թ

20000.0

--

6

--

Թիվ 78

06.03.06թ

Թիվ 905

14.06.06թ

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

9655.0

16336.4

14509.4

 

 

 

222000.0

243262.5

43

22

 

 

 

 

ԱՄԲՈՂՋԸ

136029.5

33257.4

31430.4

 

 

 

742000.0

813654.2

115

96

 

 

                                     

 

* Ծանոթություն- Օբյեկտի գնորդը հրաժարվել է օբյեկտի մասնավորեցման հետագա գործընթացից։