Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին

                                                                                                                                                                                                                Ընդունված է 2011թ. սեպտեմբերի 15-ին 


Գ Լ ՈՒ Խ 1

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան

 

Սույն օրենքը կարգավորում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի (այսուհետ` Ջրի ազգային ծրագիր) սահմանման և իրականացման հետ կապված հարաբերությունները` ընդգրկելով ազգային ջրային պաշարի, ռազմավարական ջրային պաշարի, օգտագործելի ջրային ռեսուրսների գնահատականները, ջրերի նկատմամբ առաջարկը և պահանջարկը, ջրային բնագավառի պահպանման և զարգացման հիմնական խնդիրները և հեռանկարները, Ջրի ազգային ծրագրի իրականացման միջոցառումները` ելնելով ջրի սահմանափակ լինելու, մարդու կյանքի և առողջության, կենդանական և բուսական աշխարհի պահպանման համար հիմնական միջոցներից մեկը հանդիսանալու, դրա մատչելիության ապահովման նախապայմաններից:

 

Հոդված 2. Ջրի ազգային ծրագրի մասին օրենսդրությունը

 

Ջրի ազգային ծրագրի սահմանումը և իրականացումը կարգավորվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Սահմանադրությամբ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքով, «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով, սույն օրենքով, իրավական այլ ակտերով և միջազգային պայմանագրերով:

Եթե Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության միջազգային պայմանագրերով սահմանված են այլ նորմեր, քան նախատեսված են սույն օրենքով, ապա կիրառվում են միջազգային պայմանագրերի նորմերը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 2

ՕՐԵՆՔԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդված 3. Օրենքի նպատակը

 

Օրենքի նպատակն է օգտագործելի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցով բնակչության և տնտեսության պահանջների բավարարման, շրջակա միջավայրի էկոլոգիական կայունության ապահովման, ռազմավարական ջրային պաշարի կազմավորման և օգտագործման, ազգային ջրային պաշարի պահպանության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի և «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի խնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների սահմանումը:

 

Հոդված 4. Օրենքի խնդիրները

 

1. Օրենքի խնդիրներն են`

1) ազգային ջրային պաշարի, ռազմավարական ջրային պաշարի, օգտագործելի ջրային ռեսուրսների պահպանմանը և ավելացմանն ուղղված միջոցառումների սահմանումը, ջրային համակարգերի դասակարգումը, պետական նշանակության ջրային համակարգերի որոշման չափանիշների և այդ համակարգերի ցանկի սահմանումը.

2) ջրօգտագործման վճարի առավելագույն և նվազագույն չափերի, ներառյալ` ջրային ռեսուրսների արդյունահանման, վերադարձման և բնապահպանական վճարների դրույքաչափերի սահմանումը.

3) ջրերի նկատմամբ առաջարկի և պահանջարկի գնահատումը.

4) ջրային ռեսուրսների ամբարման, բաշխման և օգտագործման ռազմավարության սահմանումը.

5) Ջրի ազգային ծրագրի կատարումն ապահովող իրավական ակտերի ընդունման ու կատարման, դրանց կատարելագործման վերաբերյալ առաջարկությունների, ինչպես նաև պետական կառավարման մարմինների կողմից իրականացվող գործողությունների համակարգմանն ուղղված միջոցառումների սահմանումը.

 6) ջրային նորմերի մշակմանը, էկոլոգիական թողքերի մեծությունների և ջրերի անվերադարձ վերցման սահմանային թույլատրելի ծավալների ճշգրտմանը, հատուկ պահպանվող ավազանային տարածքների, ջրային ավազաններում արտակարգ էկոլոգիական իրավիճակների և էկոլոգիական աղետների գոտիների մշակմանը, ջրաէկոհամակարգերի վրա վնասակար ազդեցությունների կանխմանն ու ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման կանխարգելմանն ուղղված միջոցառումների սահմանումը.

7) Ջրի ազգային ծրագրում ընդգրկված միջոցառումների նկարագրի, ծավալների, դրանց իրականացման համար պատասխանատու մարմինների և ժամանակացույցի սահմանումը.

8) Ջրի ազգային ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական պահանջների և ֆինանսավորման առաջարկվող աղբյուրների սահմանումը.

9) հասարակության իրազեկության ապահովումը:

2. Ջրի ազգային ծրագրի խնդիրներն իրականացնելու համար սահմանվում են կարճաժամկետ (մինչև 2015 թվականը) ծրագրեր, որոնք ներկայացված են Հավելվածում:

Միջնաժամկետ (2015-2020 թվականները) և երկարաժամկետ (2020-2025 թվականները) միջոցառումների ծրագրերը մշակվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից և ներկայացվում են քննարկման Ջրի ազգային ծրագրի թարմացման ժամանակ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 3

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԸ

 ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

 

Հոդված 5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային

              ռեսուրսները

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքի ջրային հաշվեկշռի տարրերի բաշխումն` ըստ  խոշոր գետային ավազանների, գետավազանային կառավարման տարածքների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ռեսուրսները, ներառյալ` օգտագործելի ջրային ռեսուրսները, ռազմավարական պաշարը և ազգային ջրային պաշարը (ընդհանուր և ըստ գետավազանային կառավարման տարածքների) սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 6. Օգտագործելի ջրային ռեսուրսները

 

1. Օգտագործելի ջրային ռեսուրսները ներառում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքում ձևավորվող գետային հոսքը, անդրսահմանային գետերի հոսքի Լեռնային Ղարաբաղի մասնաբաժինը և վերականգնվող ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները:

2. Օգտագործելի ջրային ռեսուրսների ծավալները սահմանվում և ենթակա են ճշգրտման Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից:

 

Հոդված 7. Ռազմավարական ջրային պաշարը

 

1. Ռազմավարական ջրային պաշարն այնպիսի որակի և քանակի ջրերն են, որոնք անհրաժեշտ են արտակարգ իրավիճակների պայմաններում (երաշտ, էկոլոգիական աղետներ, էներգետիկ ճգնաժամ և այլն) մարդկանց հիմնական կարիքների բավարարման և ջրային էկոհամակարգերի պահպանման ապահովման համար:

2. Ռազմավարական ջրային պաշարը կարող է ավելացվել` օգտագործելի ջրային պաշարի մի մասը կուտակելով առկա կամ նոր կառուցվող ջրամբարներում:

3. Ռազմավարական ջրային պաշարի ցանկը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

4. Ռազմավարական ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների ծավալը կազմավորվում է գոյություն ունեցող հորատանցքերի շուրջօրյա շահագործման և լրացուցիչ հորատանցքերի հորատման միջոցով առաջացած հոսքից: Ռազմավարական ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների  ծավալները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից պարբերաբար ենթակա են ճշգրտման:

5. Ռազմավարական ջրային պաշարն օգտագործվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

 

Հոդված 8. Ազգային ջրային պաշարը

 

1. Ազգային ջրային պաշարը ձևավորվում է որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների և օգտագործելի ջրային ռեսուրսների ու ռազմավարական ջրային պաշարի տարբերություն:

2. Ազգային ջրային պաշարի օգտագործումն արգելվում է, բացառությամբ ռազմավարական ջրային պաշարի սպառման դեպքի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ` հիմք ընդունելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրի ազգային խորհրդի եզրակացությունը:

3. Ազգային ջրային պաշարը ներառում է լճերի ծավալը, խորքային ստորերկրյա ջրային ռեսուրսները և սառցադաշտերը՝ մինչև դրանց հալումը:

 

Հոդված 9. Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսները

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անդրսահմանային խոշոր գետերի հոսքի բաշխումը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 10. Ջրային ռեսուրսների դասակարգումը

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մակերևութային ջրերը` գետերը և լճերը, դասակարգվում են ըստ`

1) նշանակության` միջազգային (անդրսահմանային ազդեցության ջրային ռեսուրսներ), հանրապետական (երբ ջրային ռեսուրսն ունի ազդեցություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մի քանի ջրհավաք ավազանների վրա), տեղական (երբ ջրային ռեսուրսն ունի ազդեցություն Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ ջրհավաք ավազանի վրա).

2) սնման աղբյուրների` հալոցքային, անձրևային, ստորերկրյա.

3) երկարության` գետերի համար` մեծ, միջին, փոքր, մանր.

4) ծավալի` լճերի համար` մեծ, փոքր, լճակներ.

5) ջրայնության աստիճանի` ջրառատ, միջին, ջրասակավ.

6) հոսքի տարեկան բաշխման` հավասարաչափ, անհավասարաչափ, կտրուկ փոփոխական.

7) օգտագործման նշանակության` խմելու-կենցաղային, ոռոգման, արդյունաբերական, էներգետիկական, ձկնատնտեսական, ռեկրեացիոն.

8) որակի` բարձր, լավ, միջին, ցածր:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ստորերկրյա ջրերը, ժամանակային փոփոխության բնույթից կախված, ըստ մնայուն ծավալի` դասակարգվում են խորքային ոչ ճնշումային ու ճնշումային` արտեզյան և ամենամյա վերականգնվող ստորերկրյա ջրերի:

3. Ըստ բնական հանքայնացման Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ռեսուրսները դասակարգվում են` քաղցրահամ, ցածր հանքայնացման, միջին հանքայնացման, բարձր հանքայնացման, աղային, գերաղային:

4. Ըստ բնական կազմի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ռեսուրսները դասակարգվում են` անիոնային` հիդրոկարբոնատային, կարբոնատային, քլորիդային և կատիոնային` կալցիումային, մագնեզիումային, նատրիումային:

5. Ըստ դասակարգման ջրային ռեսուրսների օգտագործման և պահպանության պահանջները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 4

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՋՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԸ

 

Հոդված 11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային

                համակարգերի դասակարգումը

 

1. Ջրի ազգային ծրագրով սահմանված պետական նշանակության ջրային համակարգերը պետական սեփականություն են և ենթակա չեն մասնավորեցման: Ջրային համակարգերը դասակարգվում են ելնելով դրանց`

1) ռազմավարական նշանակությունից.

2) սոցիալ-տնտեսական կարևորությունից.

3) բնապահպանական նշանակությունից.

4) խափանման ռիսկի և հնարավոր վթարի ազդեցության գնահատման աստիճանից:

2. Ջրային համակարգերի համար սահմանվում են պետական հատուկ նշանակության, պետական նշանակության առաջին, պետական նշանակության երկրորդ, ինչպես նաև երրորդ, չորրորդ և հինգերորդ կարգերը:

3. Պետական հատուկ նշանակության ջրային համակարգը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների համալիր է, որի վթարը կամ խափանումը կարող է հանգեցնել բազմաթիվ մարդկային զոհերի և (կամ) էկոլոգիական աղետների և (կամ) երկրի տնտեսությանը պատճառել առանձնապես խոշոր չափերի հասնող վնասներ և (կամ) առաջացնել անդրսահմանային ազդեցություն:

4. Պետական նշանակության առաջին կարգի ջրային համակարգը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համար կարևոր նշանակություն ունեցող հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների համալիր է, որի վթարը կամ խափանումը կարող է հանգեցնել մարդկային զոհերի և  (կամ) պատճառ հանդիսանալ շրջակա միջավայրում էկոլոգիական արտակարգ իրավիճակների առաջացման համար և (կամ) երկրի տնտեսությանը պատճառել խոշոր չափերի հասնող վնասներ:

5. Պետական նշանակության երկրորդ կարգի ջրային համակարգը հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների համալիր է, որի վթարը կամ խափանումը կարող է պատճառ հանդիսանալ շրջակա միջավայրի կայուն զարգացման խախտման համար և (կամ) երկրի տնտեսությանը պատճառել զգալի չափերի հասնող վնասներ:

6. Երրորդ կարգի ջրային համակարգը հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների համալիր է, որի վթարը կամ խափանումը կարող է պատճառ հանդիսանալ շրջակա միջավայրի ժամանակավոր աղտոտման համար և (կամ) երկրի տնտեսությանը պատճառել միջին չափերի հասնող վնասներ:

7. Չորրորդ կարգի ջրային համակարգը հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների համալիր է, որի վթարը կամ խափանումը չի կարող պատճառ հանդիսանալ շրջակա միջավայրի աղտոտման համար և (կամ) երկրի տնտեսությանը պատճառել փոքր չափի վնասներ, որոնք հնարավոր կլինի կարճ ժամանակում վերականգնել համակարգն օգտագործողի ուժերով:

8. Հինգերորդ կարգի ջրային համակարգը տեղական նշանակության հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների համալիր է, որի շահագործումը և (կամ) օգտագործումը անվտանգ է:

9. Սույն հոդվածի իմաստով տեղական նշանակության հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների համալիր համարվում է մեկ համայնքի նշանակության ջրային համակարգը:

10. Սույն հոդվածի իմաստով վնասի փոքր չափ է համարվում օրենքով սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկը չգերազանցող գումարը, միջին չափ է համարվում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հազարապատիկից մինչև հինգհազարապատիկը չգերազանցող գումարը, զգալի չափ է համարվում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հինգհազարապատիկից մինչև քսանհազարապատիկը չգերազանցող գումարը, խոշոր չափ է համարվում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի քսանհազարապատիկից մինչև հարյուրհազարապատիկը չգերազանցող գումարը, առանձնապես խոշոր չափ է համարվում սահմանված նվազագույն աշխատավարձի հարյուրհազարապատիկը գերազանցող գումարը:

 

  Հոդված 12. Ջրային համակարգերի դասակարգումն՝ ըստ վթարի

                  վտանգավորության աստիճանի

 

1. Ըստ վթարի վտանգավորության աստիճանի ջրային համակարգերը դասակարգվում են` առանձնապես բարձրռիսկային, բարձրռիսկային, միջինռիսկային և ցածրռիսկային: Սույն օրենքի շրջանակներում ռիսկը սահմանվում է որպես հիդրոհանգույցի, բնակչության և (կամ) շրջակա միջավայրի համար որոշակի մակարդակի վտանգի իրականացման հնարավոր անցանկալի հետևանքների հավանական չափ ու նկարագիր: Ռիսկը գնահատվում է իրադարձությունների հավանական զարգացումների և անվտանգության սահմանային ցուցանիշների համադրմամբ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

2. Ջրային համակարգերում ներառված այն հիդրոտեխնիկական կառուցվածքները, որոնց հնարավոր վթարը կարող է հանգեցնել պետական հատուկ նշանակության ջրային համակարգերի դասակարգմանը համապատասխանող հետևանքների, համարվում են առանձնապես բարձրռիսկային:

3. Ջրային համակարգերում ներառված այն հիդրոտեխնիկական կառուցվածքները, որոնց հնարավոր վթարը կարող է հանգեցնել պետական նշանակության առաջին և երկրորդ կարգի ջրային համակարգերի դասակարգմանը համապատասխանող հետևանքների, համարվում են բարձրռիսկային:

4. Ջրային համակարգերում ներառված այն հիդրոտեխնիկական կառուցվածքները, որոնց հնարավոր վթարը կարող է հանգեցնել երրորդ կարգի ջրային համակարգերի դասակարգմանը համապատասխանող հետևանքների համարվում են միջին ռիսկային:

5. Ջրային համակարգերում ներառված այն հիդրոտեխնիկական կառուցվածքները, որոնց հնարավոր վթարը կարող է հանգեցնել չորրորդ և հինգերորդ կարգի ջրային համակարգերի դասակարգմանը համապատասխանող հետևանքների համարվում են ցածրռիսկային:

 

Հոդված 13. Պետական նշանակության ջրային համակարգերի

                դասակարգումը բնորոշող չափանիշները

 

1. Պետական նշանակության ջրային համակարգերը բնորոշող չափանիշներն են`

1) դրանց ռազմավարական նշանակությունը.

2) սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական նշանակությունը.

3) ջրային համակարգերի օգտագործման խափանման ռիսկը.

4) վթարների առաջացման դեպքում հնարավոր վտանգների առաջացման ռիսկը` բնակչության մեծ խմբերին ջրամատակարարման ապահովման խնդիրների առաջացումը, որպես դրանց հետևանք սոցիալական դժգոհությունների առաջացումը.

5) շրջակա միջավայրում էկոլոգիական արտակարգ իրավիճակների առաջացումը:

2. Պետական հատուկ նշանակության ջրային համակարգեր, պետական նշանակության առաջին և երկրորդ կարգի ջրային համակարգեր համարվում են ռազմավարական նշանակություն ունեցող ջրային համակարգերը, որոնց համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեում դեպոնացվում են միջոցներ` արտակարգ իրավիճակները կանխելու համար:

3. Երրորդ կարգի ջրային համակարգերը, որոնք չեն կառուցվել մասնավոր ներդրումների միջոցով, կարող են սեփականության իրավունքով տրվել համայնքներին:

4. Չորրորդ կարգի ջրային համակարգերը, որոնք չեն կառուցվել մասնավոր ներդրումների միջոցով, կարող են սեփականության իրավունքով տրվել համայնքներին, ջրօգտագործողների ընկերություններին, դրանց միություններին և հանրային ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպությունների:

5. Հինգերորդ կարգի ջրային համակարգերը կարող են տրվել մասնավորեցման:

6. Պետական նշանակության ջրային համակարգերի իրավական, կազմակերպական, տնտեսական և այլ ռեժիմներն ու դրանց պահպանության և շահագործման պահանջները տարածվում են նաև մասնավոր ներդրողների կառուցած այն ջրային համակարգերի վրա, որոնք իրենց բնութագրերով համապատասխանում են պետական նշանակության ջրային համակարգերի չափանիշներին: Մասնավոր ներդրողների կառուցած ջրային համակարգերի վրա պետական նշանակության ջրային համակարգերի ռեժիմների տարածումը չի առաջացնում դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոփոխություն:

 

Հոդված 14. Պետական նշանակության ջրային համակարգերը և

                դրանց ցանկը

 

Պետական նշանակության ջրային համակարգերն են`

1) ջրամբարները, բացառությամբ Ջրի ազգային ծրագրով սահմանված այն ջրամբարների, որոնց հնարավոր վթարի վտանգավորության աստիճանը ցածրռիսկային է կամ անվտանգ.

2) խմելու-կենցաղային ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերը, այդ թվում` կապտաժները, մաքրման կայանները, օրվա կարգավորիչ ջրամբարները, մայրուղային ջրատարները (ինքնահոս, մեխանիկական)` իրենց շահագործման համար անհրաժեշտ բոլոր հանգույցներով, ջրահեռացման ներքին ցանցերը.

3) հիդրոտեխնիկական թունելները.

4) ոռոգման ջրանցքները, ջրանցույցները, դյուկերները.

5) երկու և ավելի համայնքներ ոռոգման ջուր մղող պոմպակայանները.

6) ցամաքուրդային կառուցվածքները.

7) հակասելավային կառուցվածքները.

8) պոչամբարները և պոչատարերը.

9) կեղտաջրերի հեռացման ցանցերը` իրենց հանգույցներով:

 

Հոդված 15. Պետական հատուկ նշանակության ջրային

                համակարգերի ցանկը և դրանց պահպանման ծախսերի

                հաշվարկումն ու փոխհատուցումը

 

1. Պետական հատուկ նշանակության ջրային համակարգերի պահպանման ծախսերը հաշվարկվում և ամրագրվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեում կամ փոխհատուցվում են երաշխավորված ֆինանսական աղբյուրից: Ջրային համակարգն օգտագործող անձի կողմից իրացված ջրերի դիմաց վճարումներից կազմավորված հասույթի այն մասը, որը նախատեսվում է պետական հատուկ նշանակության ջրային համակարգերի պահպանման համար, փոխանցվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջե:

2. Պետական հատուկ նշանակության ջրային համակարգերի ցանկը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 5

ՋՐԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՈՒՄԸ

 

Հոդված 16. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի գերակա

               խնդիրները

 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի գերակա խնդիրներն են`

1) ոռոգման և խմելու ջրի համակարգերի կայուն շահագործման ապահովումը, կառավարման մեխանիզմների կատարելագործումը. 

2) ոռոգման ենթակառուցվածքների և ծառայությունների բարելավումը, ոռոգելի տարածքների ավելացումը, ոռոգելի հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավումը` ոռոգման առկա համակարգերը վերականգնելու և դրանք ընդլայնելու եղանակով` գյուղատնտեսության զարգացմանն ուղղված ռազմավարության և ծրագրերի իրականացմանը համահունչ.

3) ջրամատակարարման և ջրահեռացման ընկերությունների ֆինանսական կայունության ապահովումը.

4) հուսալի և անընդհատ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ապահովումը.

5) բնակչության համար ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատչելիության բարձրացումը.

6) անապահով սպառողներին ջրային ծառայություններից օգտվելու հնարավորության ապահովումը.

7) ջրային համակարգերի շահագործման, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման ոլորտում մասնավոր հատվածի ներգրավումը, համակարգերի մասնակցային կառավարման զարգացումը.

8) ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ տրամադրող ընկերությունների գործունեության նկատմամբ մոնիթորինգի և վերահսկողության իրականացումը.

9) շահագործման նվազագույն տեխնիկական պահանջների սահմանումը և հսկողությունը.

10) խմելու ջրամատակարարման, ցամաքուրդային, ոռոգման և կեղտաջրերի մաքրման ծառայությունների որակի և կառավարման նկատմամբ հսկողության ապահովումը.

11) ջրօգտագործողների կողմից ջրամատակարարման և հեռացվող կեղտաջրերի որակի մոնիթորինգի իրականացման բարելավումը, որն ուղղված է լինելու ջրային ռեսուրսները աղտոտումից պաշտպանելուն.

12) շրջակա միջավայրի աղտոտման նվազեցումը.

13) ջրի հաշվառման համակարգի ներդրումը.

14) ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերում ջրակորուստների նվազեցումը.

15) ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավման նպատակով ներդրումների անհրաժեշտ ծավալների ներգրավումը.

16) ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման, կառուցման և շահագործման գործընթացում արդիական տեխնոլոգիաների կիրառումը.

17) ոռոգման նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը.

18) ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի իրականացման ապահովումը:

 

Հոդված 17. Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի

                խնդիրների լուծումը

 

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի խնդիրների լուծման ուղիները սահմանվում են ջրօգտագործման առանձին ոլորտների զարգացման ռազմավարություններով, որոնք սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 18. Խմելու-կենցաղային ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտում խնդիրները, դրանց գերակայությունը և ոլորտի զարգացման հեռանկարները

 

1. Խմելու ջրի ոլորտի զարգացման հեռանկարներն ամրագրվում են խմելու ջրի ոլորտի ռազմավարական զարգացման ծրագրում, որը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Խմելու-կենցաղային ջրամատակարարման համակարգերի անխափան աշխատանքն ապահովելու նպատակով մշտապես իրականացվում են դրանց հուսալիության անհրաժեշտ մակարդակի պահպանմանն ուղղված միջոցառումներ:

3. Խմելու ջրի ոլորտում խնդիրների լուծումը իրականացվում է` հիմք ընդունելով հետևյալ գերակայությունները.

1) պահանջվող որակի և անհրաժեշտ քանակի ջրով ապահովումը.

2) անընդմեջ ջրամատակարարման ապահովումը.

3) գյուղական վայրերում անվտանգ ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների զարգացումն ու բարելավումը.

4) ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների զարգացումն ու բարելավումը` հատկապես գյուղական վայրերում.

5) ջրամատակարարման համակարգերում ջրի կորուստների նվազեցումը.

6) էներգատար ջրամատակարարման համակարգերի հնարավորինս փոխարինումը ինքնահոս համակարգերով.

7) ջրի հաշվառման համակարգի ներդրումը և զարգացումը, ջրի տնտեսմանն ուղղված միջոցառումների իրականացումը.

8) կեղտաջրերի մաքրման կայանների անհրաժեշտ վերանորոգումը և նորերի կառուցումը.

9) ջրօգտագործողների կողմից արտադրական կեղտաջրերի նախնական մաքրում իրականացնելու մեխանիզմների ստեղծումը.

10) օրվա կարգավորիչ ջրամբարների վերանորոգումը և նորերի կառուցումը.

11) ջրամատակարարման և ջրահեռացման ոլորտի ենթակառուցվածքի զարգացումը.

12) համակարգի կառավարման մեխանիզմների կատարելագործումը.

13) ներդրումների անհրաժեշտ ծավալների ներգրավումը.

14) կեղտաջրերի մաքրման նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը.

15) ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մակարդակի բարձրացումը (տեխնիկական վերազինում և կադրերի պատրաստում).

16) ջրամատակարարման համակարգերի վերականգնման և կառուցման գործընթացում արդիական տեխնոլոգիաների կիրառումը:

4. Ջրամատակարարման ժամերի քանակը և քսանչորսժամյա ջրամատակարարմանն անցնելու ժամանակացույցը` ըստ կենտրոնացված ջրամատակարարման համակարգերի սպասարկման տարածքների և (կամ) ենթատարածքների, սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

5. Սոցիալապես անապահով ընտանիքների համար ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատչելիության ապահովման մեխանիզմները, ինչպես նաև սուբսիդիաների կամ հարկային արտոնությունների տրամադրման տեսքով ջրային հարաբերություններում ֆինանսական օգնության տրամադրման ձևը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

 

Հոդված 19. Ոռոգման ոլորտի խնդիրները և զարգացման

               հեռանկարները

 

1. Ոռոգման ոլորտի զարգացման հեռանկարներն ամրագրվում են ոռոգման ոլորտի ռազմավարական զարգացման ծրագրում, որը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Ոռոգման համակարգերի զարգացման հիմնական նպատակն է գյուղատնտեսական մթերքների հուսալի արտադրության ապահովումը, բերքատվության և գյուղատնտեսական արտադրության եկամտաբերության բարձրացումը, շահագործման և պահպանման ծախսերի կրճատումը:

3. Ոռոգման ջրի խնդիրների լուծումն իրականացվում է` հիմք ընդունելով հետևյալ գերակայությունները.

1) ծառայությունների հասանելիության, մատչելիության և որակի բարձրացումը.

2) սուբսիդավորման քաղաքականության հասցեականության բարձրացումը.

3) մեխանիկական ջրամատակարարումից ինքնահոսի անցումը.

4) ոռոգման ոլորտի ենթակառուցվածքների ընդլայնումը և զարգացումը, ոռոգման արդիական տեխնոլոգիաների ներդրումը.

5) ոռոգման համակարգերի կառավարման և շահագործման արդյունավետության բարձրացումը.

6) հաշվառման և վճարների հավաքագրման համակարգերի բարելավումը, այդ թվում` տարբերակված սակագների համակարգի ներդրումը.

7) մասնակցային կառավարման համակարգի զարգացումը` ջրօգտագործողների ընկերությունների և  դրանց միությունների ստեղծման ճանապարհով.

8) հանրապետության ոռոգելի հողատարածքների ջրապահովության բարձրացումը.

9) ոռոգման նորմերի և ռեժիմների կարգավորումը.

10) հողերի մելիորատիվ վիճակի բարելավումը.

11) առանձին տարածաշրջաններում սոցիալական հնարավոր բացասական ազդեցությունը մեղմացնելու նպատակով ոռոգման համակարգի ուղղակի սուբսիդավորման դադարեցումից տնտեսված բյուջետային միջոցները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը պետք է ուղղի այդ տարածաշրջաններ:

 

Հոդված 20. Հիդրոէներգետիկայի ոլորտի զարգացման

               հեռանկարները

 

1. Հիդրոէներգետիկայի ոլորտի զարգացման հեռանկարներն ամրագրվում են հիդրոէներգետիկայի ոլորտի ռազմավարական զարգացման ծրագրում, որը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

2. Հիդրոէներգետիկայի ոլորտում խնդիրների լուծումն իրականացվում է` հիմք ընդունելով հետևյալ գերակայությունները.

1) հիդրոէլեկտրակայանների (այսուհետ` հէկ) կառուցման խրախուսումը` սեփական էներգետիկ պաշարներն առավելագույնս օգտագործելու նպատակով.

2) առկա հէկերի տեխնիկական վիճակի ուսումնասիրումը` դրանց արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով:

3. Հիդրոէներգետիկայի զարգացման համար կազմվում է կառուցման համար նախատեսվող հիդրոէներգետիկ կառուցվածքների տեղակայման մանրամասն սխեմա, տեղակայման սխեմայի յուրաքանչյուր հիդրոէներգետիկ կառուցվածքի վերաբերյալ տրվում է հիմնական տեղեկատվություն` նրա տեխնիկական ցուցանիշների, կատարվելիք ներդրումների, շրջակա միջավայրի վրա ունեցած ազդեցության և սպասվող տնտեսական արդյունքների մասին:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 6

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

Հոդված 21. Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգը

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգն իրականացվում է ըստ մոնիթորինգային ծրագրերի: Մոնիթորինգային ծրագրերը կազմվում են տեղեկատվական կարիքների և ռազմավարության հիման վրա` ելնելով ջրավազանային կառավարման պլանների մշակման և իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալների պահանջներից:

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգային ծրագրերն իրականացվում են ազգային և ջրավազանային մակարդակներում:

3. Մոնիթորինգային ծրագիրը ներառում է`

1) ցուցանիշների համախմբի ընտրությունը.

2) ջրային ռեսուրսի հետազոտվող հատվածի, նմուշառման, դիտարկման կամ ջրաչափական կետի ընտրությունը.

3) հետազոտվող միջավայրի (ջուր, հատակային նստվածքներ, բիոտա և այլն) ընտրությունը.

4) նմուշառումների և (կամ) չափումների պարբերականության որոշումը.

5) միջազգային ստանդարտներին ներդաշնակ նմուշների պահմանը և փոխադրմանը ներկայացվող պահանջների ընտրությունը.

6) միջազգային չափանիշներին ներդաշնակ լաբորատոր վերլուծության և չափման մեթոդների ընտրությունը.

7) ստացված տվյալների որակի վերահսկման ու գնահատման համակարգի և դրա ներդրման պլանի մշակումը.

8) տվյալների օպերատիվ և համապարփակ մշակման, տվյալներին համապատասխան նպատակային տեղեկատվության վերափոխման սխեմայի մշակումը.

9) տեղեկատվության ներկայացման հիմնական ձևերի մշակումը և (կամ) ընտրությունը.

10) տվյալները շահագրգիռ անձանց տրամադրելու կարգի և ժամանակի համաձայնեցումը.

11) ծախսերի պլանավորումը և ֆինանսավորման աղբյուրների հստակեցումը.

12) ծրագրի իրականացման ընթացքի և արդյունքների գնահատման չափորոշիչների որոշումը.

13) ծրագրի իրականացման, գնահատման և թարմացման ժամանակացույցի մշակումն ու ընդունումը:

4. Ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի բարելավումը ստեղծում է ջրային ռեսուրսների օգտագործման, զարգացման և կառավարման վերաբերյալ որոշումների կայացման և պլանավորման համար անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգը:

5. Արդիական տեխնոլոգիաների կիրառման, ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի բարելավման և աղտոտման նվազեցմանն ու կանխմանն ուղղված միջոցառումները սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

 

Հոդված 22. Տվյալների կառավարումը

 

1. Ջրային պետական կադաստրի վարումը պետության կողմից պարտադիր իրականացվող գործառույթ է, և այդ համակարգում ներառված տվյալները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով կրում են համընդհանուր մատչելիության բնույթ` միաժամանակ համարվելով պաշտոնական:

2. Ջրային պետական կադաստրի տեղեկատվական համակարգը ծառայում է որպես ջրային ռեսուրսների և ջրային համակարգերի պաշտոնական տեղեկատվության շտեմարան և ընդգրկում է վարչաիրավական և տեխնիկական տվյալներ` ջրային ռեսուրսների և համակարգերի վերաբերյալ:

3. Ջրային պետական կադաստրի տեղեկատվական համակարգը բաղկացած է ջրային ոլորտի պետական լիազորված մարմինների կողմից ազգային և ջրավազանային մակարդակներում մշակվող և պահվող տվյալների թեմատիկ բազաներից ստացվող ամփոփ տեղեկատվությունից:

4. Պետական ջրային կադաստրի տեղեկատվական համակարգի բաղկացուցիչ մաս կազմող տվյալների բազաները համակցվում են միմյանց Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած ջրային ռեսուրսների կոդավորման համակարգի միջոցով` որպես յուրաքանչյուր ջրավազանին վերաբերող տեղեկատվության ինտեգրման և քարտեզագրման միջոց:

 

Հոդված 23. Ջրային ռեսուրսների պլանավորումը

 

1. Ջրային ռեսուրսի պլանավորումն իրականացվում է համապարփակ կառավարման պլանավորման սկզբունքով:

2. Ջրային ռեսուրսների համապարփակ պլանավորումը նպատակաուղղված է հավասարակշռելու ջրօգտագործողների, ներառյալ՝ համայնքների, էներգետիկայի, արդունաբերության և գյուղատնտեսության փոխկապակցված փոխհարաբերությունները, ապահովելով`

1)կոմունալ-կենցաղային, գյուղատնտեսությանը, արդյունաբերությանը և այլ ջրօգտագործողներին բավարար քանակի և պահանջվող որակի ջրի մատակարարումը.

2) խմելու ջրի ապահովումն ու մատչելիությունը.

3) ջրային ռեսուրսների վերարտադրությունը.

4) ջրային ռեսուրսների և հարակից կենդանական ու բուսական աշխարհի պահպանությունը.

5) ջրային համակարգերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացումը և ջրի խնայողությունը.

6) կեղտաջրերի մաքրումը.

7) ջրերի վնասակար ազդեցություններից պաշտպանությունը.

8) շրջակա միջավայրի պահպանումը.

9) ջրային ռեսուրսների հետ կապված անդրսահմանային խնդիրների նվազեցումը, վերացումը և բացառումը.

10) ջրային ռեսուրսների և համակարգերի օգտագործման ու կառավարման նպատակների իրագործմանն ուղղված ծախսերի արդյունավետ իրականացումը:

 

Հոդված 24. Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը

               սահմանափակող նորմերն ու ջրի որակի ապահովման նորմերը

 

1. Ջրի որակի ապահովման նորմերը սահմանվում են` ելնելով առողջապահական, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների դեգրադացումը, հյուծումը, աղտոտումը կանխելու, բնապահպանական թողքերը ապահովելու պահանջներից և ներառում են բոլոր հավանական աղտոտող նյութերի թույլատրելի սահմանները, ըստ տարիների դրանց նվազեցման ցուցանիշները` միջազգայնորեն ընդունված չափանիշներին հասնելու նպատակով:

2. Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը սահմանափակող նորմերը սահմանվում են` ելնելով ջրի որակի ապահովման նորմերից և հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ջրային ռեսուրսի աղտոտվածության փաստացի իրավիճակը և ինքնամաքրման ունակությունը:

3. Ջրի որակի ապահովման նորմերը, կախված տեղանքի առանձնահատկություններից, յուրաքանչյուր ջրավազանային կառավարման տարածքի համար սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից և հետագայում ներառվում ջրավազանային կառավարման պլաններում:

      

Հոդված 25. Հատուկ պահպանվող ավազանային կառավարման

               տարածքների ցանկը

 

Հատուկ պահպանվող ավազանային տարածքների կամ դրանց որևէ մասի ցանկը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը, իսկ դրանց մակերևութային և (կամ) ստորերկրյա ջրերի կամ դրանցով պայմանավորված կենդանական և (կամ) բուսական աշխարհի համար պահպանության հատուկ համակարգի կիրառումը կարգավորվում է բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին օրենսդրությամբ և այդ տարածքների կառավարման պլաններով:

 

Հոդված 26. Ջրային ավազաններում արտակարգ էկոլոգիական

                իրավիճակների և էկոլոգիական աղետների գոտիների 

                սահմանումը

 

1. Արտակարգ էկոլոգիական իրավիճակի և էկոլոգիական աղետների գոտիները տարածքի տեղամասեր են, որտեղ բնական երևույթների, տնտեսական կամ այլ գործունեության հետևանքով շրջակա միջավայրում տեղի են ունեցել բացասական փոփոխություններ, որոնք սպառնում են բնակչության առողջությանը, բնական էկոհամակարգերի հավասարակշռվածությանը, բուսական և կենդանական աշխարհին: Արտակարգ էկոլոգիական իրավիճակի և էկոլոգիական աղետների գոտիների տարածքներում մարդկանց կյանքի, առողջության և շրջակա միջավայրի վրա բացասական ազդեցություն ունեցող բնական ռեսուրսների օգտագործման հետ կապված տնտեսական գործունեության որոշակի տեսակները դադարեցվում կամ սահմանափակվում են, և միջոցներ են ձեռնարկվում բնական ռեսուրսների վերականգնման ու վերարտադրության ուղղությամբ:

2. Ջրային ավազաններում արտակարգ էկոլոգիական իրավիճակների և էկոլոգիական աղետների գոտիները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը` ելնելով առաջացած իրավիճակի տևողությունից, կայունությունից, ռեսուրսի ինքնավերականգնման ունակությունից:

 

Հոդված 27. Կենսական նշանակության ջրհավաք ավազանների և

                գերխոնավ  տարածքների քայքայման սպառնալիքները,

                ջրաէկոհամակարգերի վրա վնասակար 

                 ազդեցությունների կանխմանն ուղղված

                 համապատասխան միջոցառումների սահմանումը և 

                 բնակավայրերը, տնտեսական արժեք ներկայացնող 

                 տարածքները և բնակչության գույքը

                 վարարումների, սելավների և սողանքների ռիսկից

                 պաշտպանելու ծրագրերը

 

1. Կենսական նշանակության ջրհավաք ավազանների և գերխոնավ տարածքների քայքայման սպառնալիքների և ջրաէկոհամակարգերի վրա վնասակար ազդեցությունների կանխմանն ուղղված համապատասխան միջոցառումները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բնապահպանության ոլորտի պետական լիազոր մարմինը:

2. Միջոցառումների մշակման ընթացքում ապահովվում են`

1) կենսական նշանակության ջրհավաք ավազանների և գերխոնավ տարածքների գնահատումը, գույքագրումը և քարտեզագրումը.

2) կենսական նշանակության ջրհավաք ավազանների և գերխոնավ տարածքների վրա ազդեցության գնահատումը.

3) շրջակա միջավայրի վրա գերխոնավ տարածքների ազդեցության գնահատումը.

4) ոլորտի պատասխանատու մարմինների միջև տվյալների փոխանակման և համագործակցության ապահովման մեխանիզմների մշակումը և իրականացումը.

5) կենսական նշանակության ջրհավաք ավազանների և գերխոնավ տարածքների էկոհամակարգերի պահպանությանն ուղղված միջոցառումների մշակումը և այլն:

3. Բնակավայրերը, տնտեսական արժեք ներկայացնող տարածքները և բնակչության գույքը վարարումների, սելավների և սողանքների ռիսկից պաշտպանելու ծրագրերը մշակում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը և որպես Ջրի ազգային ծրագրի թարմացում` ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողով` սույն օրենքի պահանջներին համապատասխան:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 7

 

ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԵՎ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ

 

Հոդված 28. Առաջարկի գերակայությունը պահանջարկի

               գնահատման խնդրում

 

Ջրային ռեսուրսի նկատմամբ պահանջարկի գնահատման խնդրում ջրի առաջարկը կրում է գերակա բնույթ ոչ միայն ջրաէկոհամակարգի, այլ նաև տվյալ էկոհամակարգի էկոլոգիական հավասարակշռությունը պահպանելու տեսանկյունից:

 

Հոդված 29. Ջրային ռեսուրսների մատչելիության ապահովումը

 

1. Ջրի առաջարկի և պահանջարկի գնահատման հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը սահմանում է ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգը, որը հիմնավորում է հանրապետության տարածքում կազմավորվող ջրային ռեսուրսների առաջարկի հեռանկարը, որի հիմքում դրված են ջրամբարներում ջրի կարգավորման ծրագրի մշակման անհրաժեշտությունը, դրա հոսքերի կարգավորման հնարավորությունները և դրանց հետագա օգտագործման ռազմավարությունը:

 2. Ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգը ներառում է`

1) ջրային ռեսուրսների հնարավոր բացասական հաշվեկշռի պայմաններում հանրապետության ջրի պահանջարկի բավարարման հեռանկարային խնդիրների լուծման ուղիները.

2) ջրերի վնասակար ազդեցությունների կանխարգելման և մեղմացման միջոցառումները.

3) ջրային ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները.

4) ջրային ռեսուրսների օգտագործման ռազմավարության հստակեցումը` ելնելով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխարհագրական դիրքից.

5) ջրի կորուստների հնարավորինս նվազեցմանն ուղղված միջոցառումները:

 

Հոդված 30. Ջրային ռեսուրսների պահանջարկի կառավարումը

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ռեսուրսների պահանջարկը գնահատվում է ըստ ստորև բերված ջրօգտագործման ուղղությունների`

1) խմելու-կենցաղային և տնտեսական սպառման համար.

2) գյուղատնտեսական` հողերի ոռոգման, աղակալած հողերի լվացման, ամառային արոտների ջրարբիացման համար.

3) արդյունաբերական` արտադրական և արդյունաբերական գործընթացների կազմակերպման համար.

4) ձկնաբուծական.

5) ռեկրեացիոն` ձկնորսության, լողի, նավարկության և գեղագիտական վայելքի համար.

6) էներգետիկ` հէկերում էլեկտրաէներգիայի արտադրության, ջերմաէլեկտրակայաններում և ատոմակայանում տեխնոլոգիական պրոցեսների ապահովման, ջերմամատակարարման համակարգերում օգտագործման համար և այլն.

7) բնապահպանական` էկոլոգիական թողքի ապահովման, հոսքի տեղափոխման և այլն:

2. Խմելու-կենցաղային, գյուղատնտեսական, էներգետիկ, ձկնաբուծական, ռեկրեացիոն և արդյունաբերական նպատակներով ջրի պահանջարկի, ինչպես նաև բնապահպանական թողքերի գնահատումները` ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրավազանային տարածքների, սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:

3. Տարբեր նպատակներով ջրօգտագործման ջրի պահանջարկի կանխատեսումները 2012-2026 թվականների կտրվածքով հաստատվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 8

ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ

Հոդված 31. Ջրային ոլորտի հիմնախնդիրները

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ոլորտի հիմնախնդիրները սահմանվում են ըստ օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ պահանջների, ջրային ռեսուրսների և  ջրային համակարգերի կառավարման հիմնական կարիքների:

 

Հոդված 32. Ջրի ազգային ծրագրի իրականացման միջոցառումների

                    փուլայնությունը

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ոլորտի հիմնախնդիրների լուծմանն ուղղված միջոցառումների փուլային ծրագիրը` կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ կտրվածքով, սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը` հիմք ընդունելով սույն և «Ջրի ազգային քաղաքականության հիմնադրույթների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքները:

Կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ միջոցառումների փուլային ծրագիրը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով ենթակա է պարբերաբար թարմացման` միջոցառումների ծրագրային դրույթների լրամշակման և նոր միջոցառումների ավելացման նպատակով:

 

Հոդված 33. Ջրի ազգային ծրագրի իրականացման կարճաժամկետ

                     միջոցառումները

 

1. Ջրի ազգային ծրագրի կարճաժամկետ միջոցառումների իրականացումը նախատեսվել է մինչև 2016 թվականը և ներառում է ջրային ռեսուրսների և համակարգերի արդյունավետ կառավարմանը և պահպանությանն ուղղված 27 միջոցառումներ:

2. Ջրի ազգային ծրագրի կարճաժամկետ միջոցառումները ներկայացվում են սույն օրենքի Հավելվածում, որի հիման վրա Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը հաստատում է տարեկան ծրագրեր` ելնելով տվյալ տարվա միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերի բյուջետային հայտերի քննարկման արդյունքներից:

 

Հոդված 34. Ջրի ազգային ծրագրի իրականացման և թարմացման

                    գործընթացը

 

1. Սույն օրենքով սահմանված կարգով միջոցառումների իրականացման մասին պատասխանատու  պետական  լիազոր մարմինները մինչև  յուրաքանչյուր տարվան հաջորդող տարվա մարտի 25-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարություն են ներկայացնում յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում կատարված աշխատանքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվություն, իսկ անհրաժեշտության դեպքում` առաջարկություններ` Ջրի ազգային ծրագրում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը լիազոր մարմնի մշակած հաշվետվությունների և Ջրի ազգային խորհրդի ներկայացրած առաջարկությունների հիման վրա մինչև տվյալ տարվա մայիսի 15-ը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողով է ներկայացնում ամենամյա հաղորդում` տվյալ տարվա միջոցառումների կատարման, ինչպես նաև Ջրի ազգային ծրագրում առաջարկվող փոփոխությունների վերաբերյալ:

2. Միջոցառումների կատարման համար պատասխանատու մարմինների կողմից ներկայացվող հաշվետվությունը ներառում է ամբողջական տեղեկատվություն` միջոցառումների կատարման ընթացքի (ավարտված և ընթացքում գտնվող), պատասխանատու կատարողի, օգտագործված ֆինանսական միջոցների, ինչպես նաև չավարտված և չկատարված միջոցառումների հիմնավորման վերաբերյալ:

 

Հոդված 35. Տնտեսական մեխանիզմները

 

1. Կարճաժամկետ ժամանակահատվածում ջրային ոլորտի պետական լիազորված մարմիններն իրականացնում են ջրային ռեսուրսների կառավարման միջնաժամկետ և երկարաժամկետ ծախսերի և այդ ծախսերի ֆինանսավորման այլընտրանքային մեխանիզմների գնահատումը: Այդ այլընտրանքային մեխանիզմները պետք է պարունակեն առկա ջրառի և աղտոտման համար վճարների համակարգի բարելավման մանրամասն առաջարկությունները` կապված ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի, ջրօգտագործման թույլտվությունների տրամադրման և դրանց պայմաններին համապատասխանության ապահովման, ջրային պետական կադաստրի միջոցով տվյալների կառավարման համակարգերի ու ընթացակարգերի բարելավման ծախսերի փոխհատուցման հետ:

2. Ոլորտի զարգացման նպատակով բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների նպատակային օգտագործումը աստիճանաբար պետք է դառնա ոլորտի ֆինանսական ապահովման աղբյուրներից մեկը, որն իր արտացոլումը պետք է գտնի գործող, ինչպես նաև հետագայում ընդունվելիք իրավական ակտերում:

 

Հոդված 36. Հասարակության իրազեկությունը և մասնակցությունը

 

1. Հասարակության մասնակցությունը ջրային ռեսուրսների կառավարման և պահպանության որոշումների ընդունման գործընթացում խթանելու նպատակով ջրային ոլորտի պետական լիազորված մարմինները պետք է սահմանված կարգով ապահովեն հասարակության ծանուցումը ջրային ոլորտում իրականացվող գործունեությանը և ջրային ոլորտին առնչվող տեղեկատվության մատչելիությանը: Հասարակությունը պետք է տեղյակ լինի ջրային ոլորտի խնդիրներին և կարող է նպաստել ջրավազանային համապարփակ պլանավորման և կառավարման գործընթացին` ջրավազանային հասարակական խորհուրդների միջոցով:

2. Սույն օրենքի ծանուցումը հասարակությանը կատարվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

Գ Լ ՈՒ Խ 9

ԵԶՐԱՓԱԿԻՉ ԴՐՈՒՅԹ

Հոդված 37. Օրենքի ուժի մեջ մտնելը

 

Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից երեք ամիս հետո:

                                               

 

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

 ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

18 հոկտեմբերի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-51-Ն

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                Հավելված

                                                                                    «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրի

                                                                                    ազգային ծրագրի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի

                                                                                    Հանրապետության օրենքի

 

ՋՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՓՈՒԼԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ

Հիմնախնդիրներ

Կարճաժամկետ միջոցառումներ

Միջնաժամկետ միջոցառումներ

Երկարաժամկետ միջոցառումներ

Ակնկալվող

արդյունքները

 

Իրավական պահանջներ

 

Օրենսդրական հիմքերի ներդաշնակեցում,

համալրում և բարելավում

1.Առկա օրենսդրական դաշտի ներ­դաշնակեցում և կատարելագործում, ներառյալ` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի իրականացման վերլուծությունը և դրանով նախատեսված գործառույթների իրականացումը (կատարման համար հիմնական պատասխա­նատու մարմինները):

2.Իրավական ակտերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու գործընթացում, Ջրի ազգային խորհրդի կազմում դրանց քննարկումներն ապահովող մշտա­կան գործող միջգերատեսչական հանձնաժողովի ստեղծում:

Բոլոր օրենքների և ենթաօրենսդրա­կան ակտերի միասնականությունը երաշխավորելու նպատակով միջնորդող մեխանիզմի կողմից ցանկացած նոր օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի նախագծերի վերանայում:

Բոլոր օրենքների և ենթա­օրենսդրական ակտերի միասնականության շարու­նակական պահպանում:

Ջրային ոլորտում կիրառվող միասնական և համաձայնեց­ված օրենքներ, կանոնակար­գեր և ընթացակարգեր ԼՂՀ ջրային օրենսգրքի, «Ջրի ազգային քաղա­քականության հիմնադրույթների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի և «Ջրի ազգային ծրագրի մասին» ԼՂՀ օրենքի իրականացումն ապահո­վող հստակ օրենսդրական միջավայր: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ջրային ոլորտի իրավական և կարգավորող հիմքերը համաձայնեցնող գործող միավոր` որպես ջրային ոլորտի իրավական լծակների միջնորդ մեխանիզմ:

 

Ինստիտուցիոնալ զարգացում

 

Ջրային ոլորտի գերատես­չությունների դերերի և պատասխանատվություն­ների հստակեցում:

3.Ինստիտուցիոնալ և իրավական գնահատումների արդյունքում բացա­հայտված կրկնվող և բացակայող իրավասությունների և պատասխա­նատվությունների վերաբերյալ մշակված առաջարկությունների վերանայում և իրականացում:

Ինստիտուցիոնալ բարեփոխ­ման գործընթացի շարունակում` պատշաճ ուշադրություն դարձնելով ջրային ռեսուրսների վերաձևավոր­ված մոնիթորինգային և վերահսկման ծրագրերից բխող առաջարկություններին:

Ինստիտուցիոնալ բարե­փոխումների գործընթացի շարունակական ապահովում:

Ջրային ռեսուրսների կառավարման հստակեցված ինստիտուցիոնալ հիմքեր:

 

Գերատեսչությունների

միջև համագործակցու­թյան և համակարգման բարելավում:

4.Ջրի ազգային խորհրդի կողմից միջգերատեսչական համագործակ­ցության և համակարգման մեխանիզմների հստակեցում և բարելավում:

 

 

Շահագրգիռ կազմակերպություն­ների միջև ավելի բաց հաղորդակ­ցու­թյուն, ինչպես նաև տվյալների ու տեղեկատվության փոխանակում:

 

Ջրավազանային կառա­վար­ման մարմինների զարգացում:

5. Ջրավազանային կառավարման մարմինների ինստիտուցիոնալ բարե­փոխումների ծրագրի մշակում:

Ջրավազանային կառավար­ման մարմինների ջրային ռեսուրսների համապարփակ պլանավորման և կառավար­ման հմտությունների զարգացում:

Ավազանային կառավար­ման  տարածքներում ջրա­վազանային կառավար­ման մարմինների լիազորու­թյունների ընդլայնում:

Ջրավազանային կառավարման մարմինները միջին ժամկետում իրենց տեղն ու դերն են ձեռք բերում ջրային ոլորտում` շարունակաբար ամրապնդելով իրենց դերը` որպես ջրավազանում ջրային ռեսուրսների բոլոր հարցերի համար հիմնական պատասխանատու մարմին:

 

Ջրային ռեսուրսների կառավարման կարիքներ

 

Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի նոր ծրագրերի մշակում:

6. Մեկ ավազանային կառավար­ման տարածքի համար մոնի­թո­­րինգի համակարգի պիլոտային ծրագրի մշակում և փորձարկում:                              7. Մոնիթորինգի ռազմավարության և ազգային ծրագրի մշակում,

 մոնիթորինգի ծառայությունների տարածքային ստորաբաժանումների տեխնիկական հզորացում, կարիք­ների գնահատում, կառուցվածքային բարեփոխումներ և տեխնիկական վերազինում, տվյալների էլեկտրոնային փոխանակման տարբերակի ստեղծում: 

 8. Լեռնային Ղարաբաղում ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների մոնիթորինգի համակարգի վերականգնում:           

Մոնիթորինգի ռազմավարության և ազգային ծրագրի իրականացում: Մյուս  ավազանային կառավար­ման տարածքների մոնիթորինգի համակարգերի և ծրագրերի մշակում և փորձարկում` ջրային

ռեսուրսների համապարփակ կառավարման պահանջների համաձայն:

Հանրապետական և  ավա­զանային կառավարման տարածքների մակարդա­կում մոնիթորինգի գործող համակար­գերի գնահատում և հետագա բարելավում:

Ընտրված գետավազանում օդեր­ևութաբանական, մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների վերաբերյալ տվյալների (որակ և քանակ) հավաքագրման, վերամշակման, վերլուծության, ամփոփման և վարման ամբողջա­կան համակարգի (համակարգերի) վերականգնում, որը, որպես մոդելա­յին տարբերակ, կծառայի այլ ավազաններում կրկնօրինակելու համար: Պահանջվող տվյալների և տեղեկատվության հիման վրա մշակված մոնիթորինգի ռազմավա­րության և ազգային ծրագրի տվյալների և տեղեկատվության բարելավված փոխանակում, որը կհանգեցնի ջրավազանային մակարդակում տարբեր գերատես­չությունների միջև համագործակ­ցության և համակարգման ամրապնդմանը:

Ստորերկրյա ջրերի մակարդակնե­րը համակարգված և պարբերա­կա­նորեն չափվում են հիմնական մոնիթորինգի ցանցում, որը կազմված է դիտարկման հորերից: Հավաքված տվյալները պահվում են ջրային պետական կադաս­տրում համապատասխան իրավասություններ և ֆինանսավո­րում ունեցող մոնիթորինգի գործակալության կողմից:

 
 
 

Ջրօգտագործման իրա-վունքի ինստիտուտի կատարելագործում:

9. Ջրօգտագործման թույլտվություն­ների առկա կանոնակարգերի կատարելագործում, ինչպես նաև ջրօգտագործման թույլտվություն­ների, հայտերի, գերակայությունների գնահատման չափորոշիչների սահմանում:    

10. Շրջակա միջավայրի վրա հնարա­վոր զգալի ազդեցու­թյուն ունեցող ջրօգտագործման դեպքում ջրօգտագործման թույլտվության  հայտերի` շրջակա միջավայրի

վրա ազդեցության գնահատման չափանիշների և ուղեցույցների մշակում:

Ջրօգտագործման թույլտվություն­ների ընթացակարգի շարունակա­կան բարելավում, ներառյալ` հասարակության ծանուցման ու բողոքարկման մեխանիզմները: Արդյունավետ և նպատակային ջրօգտա­գործ­մանը նպատակա­ուղղված իրավական կառուցված­քային, ինչպես նաև արտոնություն­ների տրման և (կամ) սահմանա­փակման ու տնտեսական լծակնե­րի ներդրման ծրագրի մշակում:

Ջրօգտագործման և

ջրա­հե­ռացման ազդեցությունների գնահատման և վերլուծության ունակությունների

շարունա­կական զարգացում:

Ջրի ազգային խորհրդի Վեճերը լուծող հանձնա­ժո­ղովի դերի ամրապնդ­մանն ուղղված մեխանիզմների մշակում:

Թափանցիկ և տեղեկատվության վրա հիմնված որոշումների կա­յացում ապահովող ջրօգտագործ­ման թույլտվությունների արդյու­նա­վետ ու դյուրին կիրառվող համակարգ, որը նաև ապահովում է իրավակիրարկումն ու վերահս­կումը: Ջրօգտագործման թույլտ­վությունների հայտի քննարկման ընթացքում թափանցիկ ու հուսալի

շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման անցկացում:

 

Պետական ջրային կադաստրի վարման ինստիտուտի կատարելագործում:

11. Ջրային պետական կադաստրի կարճաժամկետ ծրագրի մշակում և իրականացում, ներառյալ` ջրային ռեսուրսների կոդավորման համակարգի մշակումը և ներդրումը, պետական ջրային կադաստրի վարման արդի մեխանիզմների ստեղծում և ներդրում, ինչպես նաև ջրային ռեսուրսների կոդավորման համակարգի մշակում և ջրային ռեսուրսների կոդավորում:

Ջրային պետական կադաստրի միջնաժամկետ ծրագրի մշակում և տեղեկատվական համակարգի շարունակական բարելավում:

Ջրային բնագավառին վերաբե­րող տվյալների բազայի կառավարման մեխանիզմի կատարելագործում: Ըստ ջրավազանային տարածքնե­րի տվյալների` բազայի ստեղծում: Տվյալների փոխանակման էլեկ­տրո­նային տարբերակի ստեղծում և հետագայում արդյունավետ շահա­գործման համար պայմանների ապահովում:

Սահմանված երկարա­ժամկետ նպատակին հասնելու ուղղությամբ կադաստրի հետագա զարգացում, ներառյալ` պատասխանատվություն­ների փոխանցումը ջրա­վա­զանային կառավար­ման մարմիններին,

և կադաստրի օգտագոր­ծումը ջրավազանային մակարդակում համապար­փակ պլանավորման և կառավարման համար:

Ջրային սեկտորի ամփոփ տվյալներ ու տեղեկատվություն պարունակող կենտրոնացված տվյալների շտեմարան` ելակետա­յին տվյալներ պարունակող բազաների հետ էլեկտրոնային կապերով ու տեղեկատվության

 փոխանակման արձանագրություն­ներով հասարակությանը մատչելի տվյալներ ու տեղեկատվություն, տվյալներ ու տեղեկատվություն անդրսահմանային ջրերի վերաբերյալ բանակցութ­յունների համար:

 

Ջրային ոլորտի կառավար­ման գործընթացում հասարակության իրազեկ­ման և մասնակցության բարելավում:

12. Հանրապետական և ջրավազանային կառավարման տարածքների մակարդակներում ջրային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման վերաբերյալ հասարակության տեղեկատվության և մասնակցության ապահովում:   

13. Ավազանային հասարակական խորհուրդների զարգացման ռազմավարության մշակում և

իրականացում, ավազանային հասարակական խորհուրդների տեխնիկական հզորացում:

Ավազանային մակարդակով ջրային ռեսուրսների համապար­փակ կառավարման պլանների մշակման, իրականացման և վերահսկման գործընթացներում շահագրգիռ կողմերի, ներառյալ`

ավազա­նային հասարակական խորհուրդների և հասարակության մասնակցությունը ապահովող ընթացակարգերի մշակում և իրագործում:

 

Ազգային ու ջրավազանային մակարդակներում ջրային ոլորտի պլանավորման ու որոշումների կայացման գործընթացներում հասարակության իրազեկության բարձրացում և մասնակցության դերի հստակեցում: Գետավազա­նային մակարդակում ջրային ոլորտի պլանավորման ու որոշում­նե­րի կայացման գործընթացներում ավազանային հասարակական խորհրդի իրազեկության բարձրացում և մասնակցային դերի հստակեցում:

 

Ջրի ազգային ծրագրի իրականացում և վերահսկողություն:

14. ԼՂՀ  ջրի ազգային ծրագրի իրականացման և թարմացման շարունակական մոնիթորինգի և գնահատման իրականացում: 

15. Ծրագրի իրականացման վերահսկողության համակարգի ստեղծում:

Շարունակական իրականացում

և վերահսկողություն:

Շարունակական իրականացում և վերահսկողություն:

Ջրային ազգային ծրագրի մշակ­ման, իրականացման ու լրամշակ­ման մանրակրկիտ ու հստակ ղեկավարում: Ջրային ազգային ծրագրի ու գործողությունների պլանի իրականացման համար

հմուտ կառավարման թիմ:

 

Ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման

պլանների մշակում:

16. Ջրային ռեսուրսների կառավարման գործակալությունում

 և Ջրավազանային կառավարման մարմիններում հզորությունների ստեղծում` ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման համար:

17. Մեկ ավազանային կառավարման տարածքի համար պիլոտային ջրավազանային կառավարման պլանի մշակում և տեղեկատվական կարիքների բացահայտում:

Նմանատիպ ջրավազանային կառավարման պլանների մշակում ՝ մնացած  ավազանային կառա­վարման տարածքների համար:

Ավազանային կառավար­ման տարածքների համար ջրավազանային կառավարման պլանների պարբերաբար թարմա­ցում և շարունակական իրականացում:

Ջրային ռեսուրսների համապար­փակ  կառավարման հիմնական դերակատարների` Ջրային ռե­սուրս­ների կառավարման գործակալու­թյան և Ջրավազանային կառավարման մարմինների, ԼՂՀ ջրային օրենսգրքով սահմանված լիազորությունների ամբող­ջա­­­­­կան կատարում: Հետագայում  ավազան­ներում կիրառման ենթակա ջրային ռեսուրսների համապարփակ կառավարման պլանի մոդել:

 

Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի բաղա­դրիչների գնահատում:

18. Ջրային ռեսուրսների և  ջրային պաշարի բաղադրիչների արդիական բնութագրերի ճշգրտում`                                                                                                                                                             ա) մակերևութային բնական վերա­կանգնվող հոսքի քանակական և որակական տարածաժամանակային բնութագրերի ճշգրտում` հաշվի առնելով վերջին 4 տասնամյակ­­ների ընթացքում կուտակված քանակական և որակական մոնիթորինգի տվյալները, հոսքի վրա կլիմայի փոփոխության և անտրոպոգեն ազդեցությունները,

բ) մակերևութային և ստորերկրյա ջրային պաշարների տարանջատված գնահատման հստակեցում, խորքային հոսքի ճշգրտում, 

գ) հիմնական գետերի նվազագույն էկոլոգիական թողքի որոշման մեթոդների մշակում և հաշվարկ, 

դ) ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների հանքավայրերի շահագործական պաշարների ճշգրտում և

 թույլատրելի (հնարավոր) ջրառի տեղաբաշխման որոշում:

 

Մակերևութային և ստորերկրյա ջրային ռեսուրսների քանակական

 և որակական բնութագրերի համալրում` ջրավազանային կառավարման պլաններում:

 

Ջրային ռեսուրսների և ջրային պաշարի վերաբերյալ ճշգրտված

տվյալներ:

 
 
 
 
 
 
 
 

Ջրի որակի ապահովման նորմերի սահմանում և իրականացում:

19. Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը սահմանափակող նորմերի ու ջրի որակի ապահովման նորմերի սահմանման միջազգայնո­րեն ընդունված մեթոդաբանության համապատասխանեցում և ներդրում` հաշվի առնելով միջազգայնորեն ընդունված մոտեցումները:

Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը սահմանափակող նորմերի ու ջրի որակի ապահով­ման նորմերի մշակում և ընդունում: Ավազանային կառավարման տարածքների մակարդակով ջրի որակի ապահովման նորմերի տեղայնացման հնարավորություն­ների ուսումնասիրում:

Ջրային ռեսուրսների վրա ազդեցությունը սահմանա­փակող նորմերի ու ջրի որակի ապահովման նոր­մերի իրավակիրարկում: Ավազանային կառավար­ման տարածքների մակարդակով ջրի որակի ապահովման նորմերի ընդունում:

Ջրային ռեսուրսների վրա ազդե­ցությունը սահմանափակող նորմերի ու ջրի որակի ապահով­ման նորմերի սահմանման ընդունված մեթոդաբանություն: 

 

Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների սահմանում և պահպանում:

20. Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների սահման­ման մեթոդաբանության մշակում, ներառյալ` հոսքի ձևավորման գոտիները, տորերկրյա ջրերի պահպանման գոտիները, ջրապահպան գոտիները, էկոտոնը, ջրային ավազանում արտակարգ

էկոլոգիական իրավիճակի և

էկոլոգիական աղետի գոտիները, անօտարելի գոտիները:

Ջրաէկոհամակարգերի պահպան­ման գոտիների սահմանում` համաձայն մշակված մեթոդաբա­նության, քարտեզագրում և պահպանում:

Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների մոնիթորինգ:

Մակերևութային և ստորերկրյա ջրերը պահպանված են աղտոտու­մից, ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների սահմանները, տարածքները և ռեժիմները սահմանված են:

 

Ջրերի ռազմավարական պաշարների ավելացում

 և գետային հոսքի կարգավորում:

21. Ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգով նախատեսված աշխատանքների իրականացում:

Ջրամբարաշինարարության հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգով նախատեսված աշխատանքների իրականացման շարունակություն:

Ջրամբարաշինարարու­թյան հեռանկարային ծրագրի հայեցակարգով նախատեսված աշխա­տանքների իրականաց­ման շարունակություն:

Ջրամբարներում ջրի ազատ

հոսքի կուտակում, ջրային ռեսուրսների առաջարկի կարգավորում:

 

Ջրերի որակի կառավար­ման իրականացում:

22. Ջրերի որակի կառավարման ռազմավարության մշակում:

Ջրերի որակի կառավարման ռազմավարության իրականացում:

Ջրերի որակի կառավար­ման ռազմավարության մոնիթորինգ և հետագա բարելավում:

Ջրերի որակի կառավարման ընդունված ռազմավարություն:

 

Տարածքային պլանավոր-ման չափանիշների և ուղեցույցների սահմանում:

23. Տարածքային պլանավորման ներկա մոտեցումների

վերանայում և բարելավում:

Ազգային և տարածաշրջանային մակարդակներում իրակա­­նաց­­­վող տարածական, ջրային ռեսուրսների և բնապահպանական պլանավոր­ման գործընթացների ներդաշնա­կեցում:

Ջրաէկոհամակարգերի պահպանման գոտիների պահպանմանն ուղղված կարգավորող և վերահս­կող միջոցառումների շարունակական իրականացում:

Տարածքային պլանավորումն օգտագործվում է որպես հզոր գործիք` ջրի որակի, ինչպես նաև խմելու ջրային ռեսուրսների և էկո­լոգիապես խոցելի տարածքների

պահպանության համար:

 

Անդրսահմանային

ջրային ռեսուրսների կառավարում:

24. Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ծրագրի մշակում:

Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ծրագրի իրականացում:

 

Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ընդունված ծրագիր:

 

Անդրսահմանային ջրային ռեսուրսների կառավարման ընդունված ծրագիր:

 

Ջրային համակարգերի կառավարման կարիքներ

 

Ջրամատակարարման

և ջրահեռացման ծառայությունների բարելավում:

25. Ջրամատակարարման

 և ջրահեռացման ծառայությունների (խմելու, կենցաղային ջրամատակա­րա­րում, ոռոգում, հիդրոէներգետիկա և այլն) իրականացման ուսում­նա­­սիրության և դրանց մատուցման բարելավմանն ուղղված ծրագրերի մշակում և իրականացում:

Ջրամատակարարման

և ջրահեռացման ծառայություն­ների իրականացման նկատմամբ արդյունավետ վերահսկման

մեխանիզմի մշակում և ներդրում:

Ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայու­թյունների շարունակական զարգացում և բարելավում:

Ոռոգման համակարգի զարգա­ցում` կառավարման ընդհանուր տնտեսական և սոցիալական ռազմավարություններին, գյուղատնտեսական ապրանքների շուկաներին և ֆինանսական կայունության սկզբունքներին համապատասխան: Մշակված ազգային ռազմավարություն, որն

ուղղորդում է համայնքի կողմից առաջադրվող` հանրային ջրամա­տակարարման և ջրահեռացման կառույցների վերանա­խա­­գծման, վերականգնման և շինարարու­թյան գործողությունների ծրագիրը:

 

Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվտանգության ապահովում:

26. Հիդրոտեխնիկական կառուցվածք­­ների անվտանգության ապահովման և շահագործման հուսալիության միջոցառումների իրականացման արդյունավետութ­յան բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի մշակում:            

27. Պետական նշանակության հիդրոտեխնիկական կառուցվածք­ների շահագործման և պահպանու­թյան համար պատասխանատուների հստակեցում:

Հիդրոտեխնիկական կառուցվածք­ների անվտանգության ապահով­ման և շահագործման հուսալիության միջոցառումների իրականացման արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրականացում:            

Հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների անվ­տան­գության ապահովման և շահագործման հուսա­լիու­թյան միջոցառումների իրականացման արդյունա­վետության բարձրացմանն ուղղված ծրագրերի իրա­կանացման մոնիթորինգ և բարելավում:           

Հիդրոտեխնիկական կառուցվածք­ների անվտանգության ապահովման և շահագործման հուսալիության միջոցառումների իրականացման արդյունավետու­թյան բարձրացմանն ուղղված ընդունված ծրագրեր: Պետական նշանակության հիդրոտեխնիկական կառուցվածքների շահագործման և պահպանության համար պատաս­խանատու մարմինների լիազորու­թյունների հստակ սահմանում: