2012թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                  Ընդունված է 2011թ. դեկտեմբերի 27-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի համախմբված բյուջեն կկազ­մի՝

ա. եկամուտների գծով՝ 66 035.4 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումներից ստաց­վող մուտ­­­քե­­րի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով՝ 71 251.8 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ. դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝  5 216.4 մլն դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2012 թվականի բյուջեները կկազ­մեն՝

ա. եկամուտների գծով՝ 2 712.4 մլն դրամ (ներառյալ՝ պետական բյուջեից ստացվող պաշ­­տո­նա­կան դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով՝ 2 712.4 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պե­տա­­կան բյուջեն՝ 

  

         

Գումարը 

(հազար դրամներով)

1. Եկամուտների  գծով

65 103 572.4

2. Ծախսերի  գծով

70 320 000.0

3. Դեֆիցիտը  (պակասուրդը)

5 216 427.6

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի դե­ֆի­ցի­տի (պա­կա­սուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները՝     

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԴԵՖԻՑԻՏԻ (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5 216 427.6

այդ թվում՝

 

1. Փոխառու զուտ միջոցներ

5 156 427.6

2. Ֆինանսական ակտիվներ

60 000.0

 

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պե­տա­­կան բյու­ջեի եկա­­­­­մուտ­ները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարի)՝ ըստ ձևավորման աղբ­յուր­նե­րի դա­­սա­կարգ­ման առանձին խմբերի, հե­տևյալ չափերով՝ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Գումարը           

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

29 160 000.0

այդ թվում՝

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

18 800 000.0

Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

7 300 000.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

860 000.0

Այլ եկամուտներ

2 200 000.0

 

Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պե­տա­­­­կան բյուջեից հատ­­­­­­­կա­ցում­ները՝ ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախ­սե­րի գործա­ռա­կան դասա­կարգ­­ման, հե­­տև­յալ չափերով՝

 

Բա­ժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը           (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

70 320 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ  ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

7 655 983.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

3 647 544.6

 

 

01

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

2 149 719.1

 

 

02

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

915 019.8

 

 

03

Արտաքին հարաբերություններ

582 805.7

 

03

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

316 194.0

 

 

01

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

78 259.7

 

 

02

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

129 134.9

 

 

03

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

108 799.4

 

04

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

41 829.8

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

41 829.8

 

06

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

569 771.0

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

569 771.0

 

07

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1 300 000.0

 

 

01

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

1 300 000.0

 

08

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 780 644.4

 

 

01

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 780 644.4

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

4 646 400.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

3 014 676.6

 

 

01

Ոստիկանություն

1 875 532.2

 

 

02

Ազգային անվտանգություն

1 139 144.4

 

02

 

Փրկարար ծառայություն

685 271.6

 

 

01

Փրկարար ծառայություն

685 271.6

 

03

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

564 937.8

 

 

01

Դատարաններ

357 056.3

 

 

02

Իրավական պաշտպանություն

207 881.5

 

04

 

Դատախազություն

381 514.0

 

 

01

Դատախազություն

381 514.0

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6 778 672.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

2 535 360.8

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

2 535 360.8

 

02

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

3 121 916.0

 

 

01

Գյուղատնտեսություն

2 949 969.2

 

 

02

Անտառային տնտեսություն

171 946.8

 

03

 

Վառելիք և էներգետիկա

430 000.0

 

 

05

Էլեկտրաէներգիա

430 000.0

 

05

 

Տրանսպորտ

281 977.6

 

 

04

Օդային տրանսպորտ

281 977.6

 

07

 

Այլ բնագավառներ

315 000.0

 

 

02

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

280 000.0

 

 

03

Զբոսաշրջություն

35 000.0

 

09

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

94 418 .3

 

 

01

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

94 418.3

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

61 275.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

61 275.7

 

 

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

61 275.7

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

512 937.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

03

 

Ջրամատակարարում

320 000.0

 

 

01

Ջրամատակարարում

320 000.0

 

06

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

192 937.8

 

 

01

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

192 937.8

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

4 128 086.1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

175 934.0

 

 

01

Դեղագործական ապրանքներ

161 934.0

 

 

03

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

14 000.0

 

02

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

1 573 970.8

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

834 229.3

 

 

02

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

377 660.6

 

 

03

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

89 908.6

 

 

04

Պարաբժշկական ծառայություններ

272 172.3

 

03

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

1 883 101.9

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

790 722.0

 

 

02

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

452 465.4

 

 

03

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

639 914.5

 

04

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

248 461.8

 

 

01

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

248 461.8

 

06

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

246 617.6

 

 

01

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

161 136.8

 

 

02

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

85 480.8

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2 332 541.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

240 012.8

 

 

01

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

240 012.8

 

02

 

Մշակութային ծառայություններ

1 105 749.3

 

 

01

Գրադարաններ

62 461.8

 

 

02

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

63 886.6

 

 

03

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

193 892.3

 

 

04

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

26 541.0

 

 

05

Արվեստ

421 579.0

 

 

07

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

337 388.6

 

03

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

700 455.8

 

 

01

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

573 380.6

 

 

02

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

127 075.2

 

04

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

171 917.0

 

 

01

Երիտասարդական ծրագրեր

21 917.0

 

 

02

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

110 000.0

 

 

03

Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ

40 000.0

 

06

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

114 406.8

 

 

01

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

114 406.8

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

10 735 778.6

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Նախադպրոցական կրթություն

627.460.7

 

 

01

Նախադպրոցական կրթություն

627 460.7

 

02

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

7 988 760.2

 

 

01

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

7 988 760.2

 

03

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

433 080.7

 

 

01

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

172 956.5

 

 

02

Միջին մասնագիտական կրթություն

260 124.2

 

04

 

Բարձրագույն կրթություն

469 759.4

 

 

01

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

469 759.4

 

05

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

575 040.2

 

 

01

Արտադպրոցական դաստիարակություն

540 040.2

 

 

02

Լրացուցիչ կրթություն

35 000.0

 

06

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

529 407.0

 

 

01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

529 407.0

 

08

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

112 270.4

 

 

01

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

112 270.4

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

18 338 724.7

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

106 569.8

 

 

01

Վատառողջություն

15 366.0

 

 

02

Անաշխատունակություն

91 203.8

 

02

 

Ծերություն

9 606 237.8

 

 

01

Ծերություն

9 606 237.8

 

03

 

Հարազատին կորցրած անձինք

260 234.0

 

 

01

Հարազատին կորցրած անձինք

260 234.0

 

04

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5 138 447.7

 

 

01

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5 138 447.7

 

05

 

Գործազրկություն

158 565.6

 

 

01

Գործազրկություն

158 565.6

 

07

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 223 110.0

 

 

01

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 223 110.0

 

09

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

1 845 559.8

 

 

01

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

299 827.0

 

 

02

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժան­դակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 545 732.8

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ  ԾԱԽՍԵՐ

15 129 598.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

2 000 000.0

 

 

01

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

2 000 000.0

 

02

 

Այլ ծախսեր

13 129 598.9

 

 

01

Այլ ծրագրեր

13 129 598.9

 

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետա­յին հատ­կա­­ցում­նե­րի հաշ­­վին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները՝ ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախսերի տնտե­սա­գի­տա­կան դա­­սա­կարգ­ման, հետևյալ չափերով՝

 

 

Գումարը              (հազար

դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

70 320 000.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

56 746 100.8

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

13 349 888.6

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

11 832 194.0

Փաստացի սոցիալական ապահովության վճարներ

1 517 694.6

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

8 944 909.6

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1 248 847.3

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

357 426.2

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

5 705 220.6

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

142 754.2

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

184 009.3

Նյութեր (ապրանքներ)

1 306 652.0

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

1 300 000.0

այդ թվում՝

 

Ներքին տոկոսավճարներ

1 300 000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

4 606 747.3

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

4 606 247.3

Սուբսիդիաներ ոչ պետական կազմակերպություններին

500.0

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

5 255 864.3

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

80.0

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ 

մակարդակներին

5 255 784.3

որից`

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

21 000.0

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող

դոտացիաներ

1 780 644.4

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին

263 720.0

 Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների  ոչ

առևտրային կազմակերպություններին

56 600.0

 Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

3 133 819.9

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

18 146 372.1

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ

նպաստներ (բյուջեից)

8 645 622.1

այդ թվում՝

 

Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

177 500.0

Մայրության նպաստներ բյուջեից

694 491.2

Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3 563 120.0

Գործազրկության նպաստներ բյուջեից

128 700.0

Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

320 234.0

Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

143 457.9

Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

42 360.0

Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

3 575 759.0

Կենսաթոշակներ

9 500 750.0

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

9 500 750.0

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

5 142 318.9

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական)

 կազմակերպություններին

129 645.3

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

29 482.3

Այլ ծախսեր

2 983 191.3

Պահուստային միջոցներ

2 000 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ  ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ  ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13 573 899.2

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

13 695 099.2

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

13 695 099.2

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12 245 098.9

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1 020 687.0

այդ թվում՝

 

Տրանսպորտային սարքավորումներ

316 256.4

Վարչական սարքավորումներ

97 512.0

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

606 918.6

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

429 313.3

այդ թվում՝

 

Աճեցվող ակտիվներ

30 000.0

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

2 300.0

Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

72 013.3

Նախագծահետազոտական ծախսեր

325 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

  (121 200.0)

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ՝

1) 2013 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թ­յան կառա­վա­­­րու­­­թյու­նը չի շա­րունակի 2012 թվականի բյուջետային տարվա պար­­տա­վո­րու­թյունների գծով գոր­­ծառ­նու­թյուն­նե­րի ձևա­կեր­պումների իրականա­ցումը.

2) մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 2012 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեին տրամադրվելիք  միջպետական վարկի մարման ժամկետը` տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով.

3) 2012 թվականին քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույքաչափը կազ­­­մում է 40000 դրամ, հարկային ծառայողների բա­զային պաշտոնային դրույ­­­­քաչափը՝ 55500 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատում քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույ­քաչափը` 79365 դրամ, իսկ յուրաքանչյուր պետական մարմնի քաղաքացիական ծա­ռա­յող­ների տա­­­րե­կան պար­գևատր­ման ֆոն­­դի միաս­նական տոկոսային դրույքաչափը` այդ մար­մնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­­տու­թյան 2011 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յողների աշխատա­վարձի տա­րե­­կան ֆոնդի 10 տո­­կոսը.

4) 2012 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է 280000 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնային դրույքաչափը` 339625 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափը` 480000 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափը` 410000 դրամ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամի պաշտոնային դրույքաչափը` 340000 դրամ.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան՝ պետական հիմնարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև հարկային պետական ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2012 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր՝  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող 2012 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով՝ սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի՝ այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով՝ համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների համապատասխան գումարները: Նախահաշիվներով նախատեսվող ծախսերի ֆինանսավորումը 2012 թվականին կարող է իրականացվել ինչպես արտաբյուջետային հաշիվներին 2012  թվականին ստացվող գումարների, այնպես էլ մինչև 2012 թվականի հունվարի 1-ը այդ հաշիվներում ստացված մուտքերի` 2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ չօգտագործված գումարների հաշվին.

6) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ելքերի (բացառությամբ դրանց գծով ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կանխատեսումների, 2012 թվականին սպասվող տնտեսման գումարների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. սոցիալական նպաստներ և կենսաթոշակներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատավարձեր (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ ու պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ:

 

Հոդված 8. Հաստատել՝

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումների բաշխու­մը՝ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենսդիր, գործադիր և դատա­կան իշխա­նու­թյան մարմին­­նե­րի՝ սույն օրեն­քի N 1 հավելվածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը՝ սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույ­­քի կադաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի համակարգի 2012 թվականի ծախսերի նախա­հա­շիվը՝ 243 024.4 հա­զար դրամ գու­մա­րով` սույն օրենքի N 3 հա­վել­վածի համաձայն.

4) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թ­յան 2012 թվականի պե­տա­կան բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինան­սավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 4 հավել­վածի հա­մա­ձայն.

5) ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների և ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների չափերը` սույն օրենքի N 5 հավելվածի համաձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը 2012 թվա­­կա­նին ան­­­հրա­­­­ժեշտության դեպքում՝

1) վե­րա­բաշ­խել սույն օրեն­­քի N 1 հա­վել­վածում բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգ­ման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող նույն ծախ­սա­յին ծրագիրն իրա­­կա­նաց­նող Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­տութ­յան պետական կառավար­ման մարմինների միջև՝ նրանց գծով տվյալ ծրա­գիրն իրակա­նաց­նելու հա­մար սույն օրեն­քով հաստատված հատ­կա­ցում­ները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գործառական  դա­­սա­կարգ­ման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող սույն օրենքի N 1 հա­վել­վածով սահ­­­­­մանված նույն ծախ­սա­­յին ծրա­գիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տու­թյան գոր­­ծա­­դիր իշխանության հա­մա­պա­­տաս­խան մարմիննե­րի  ցան­կե­րում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկամուտներն  արտա­հայ­տե­լ­ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութ­յան 2012 թվականի պե­տա­կան բյու­­ջեի կատար­ման  մա­սին  հաշվետ­վու­թյուն­նե­րում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդ­ված­նե­րով հաստատված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հա­վել­վածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախ­սա­յին ծրագրեր) գու­մար­նե­րը, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թ­յան 2012 թվականի պետական բյու­ջեից առանց սահմա­նա­փակ­ման իրա­­կա­­նաց­­նել`

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման հետ կապված) կող­մից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատարա­նի վճիռ­ների ու որո­շում­ների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բո­ղոքներ ներկայացնե­լիս` «Պե­տա­կան տուրքի մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրեն­քով սահ­ման­­ված վճա­րում­ները,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րապետու­թ­յան հարկային մարմինների կողմից Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապետու­թ­յան պետական կառավարման մարմին­նե­րում և պետական հիմնարկներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թ­յան օրենս­դրու­թ­յամբ սահ­մանված կարգով կա­տար­­­ված ստուգում­­ների և վերստուգում­նե­րի արդ­յուն­­քում հարկայ­ին և այլ պարտադիր վճարների գծով առա­ջադրված լրացուցիչ պարտավորությունների մարման համար ան­հրա­ժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թ­յան օրեն­քին համապա­տաս­խան ոչ կառավարչական բնույթի գոր­ծու­նեություն իրակա­նաց­նող պե­տական (բյուջետային) հիմ­­նարկ­­ների՝ պետական ոչ առևտ­րային կազմակերպությունների վե­րա­կազմակերպման նպա­տա­­կով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պե­տա­կան ռե­գիստ­րում պե­տական գրանցման, կնիք­ների պատ­րաստ­ման թույլտ­վու­թ­յան, ինչպես նաև կազմակեր­պությանը սեփականության կամ օգտագործման իրավունքով հանձնված գույքի գրանցման համար «Պետական տուրքի մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տութ­յան օրենքով սահ­ման­­ված վճա­րում­նե­րը,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավտոմեքենաներ ստացած հաշ­­մանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համա­րա­նիշ տա­լու, ինչ­­­պես նաև ավտոմեքենայի գրանցման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­­պե­տութ­յան օրենքով սահ­ման­­ված վճարում­ների գծով այդ հաշմանդամների փո­խա­­րեն, նշված օրեն­քի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տութ­յան կա­ռա­­վա­րու­թ­յան կող­մից կա­տար­­վող ծախսերը,

ե. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառա­յու­թյունների (գործողությունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայա­կա­նի) տրամադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու հա­մար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահման­­ված  վճարումները.

4) վերաբաշխել սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կա­ռա­վա­րութ­յանն առընթեր ան­շարժ գույ­­քի կադաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի 2012 թվա­կա­նի ծախ­սերը (ինչպես ըստ ծախսա­յին հոդ­ված­ների, այն­պես էլ կոմիտեի կենտ­րո­նա­կան ապարատի և ստորա­բա­ժա­նումների միջև) այն պայմա­նով, որ թույլ չտր­վի կոմիտեի՝ սույն օրեն­քի N 1 հա­վել­­վա­ծում բերված ծախ­սա­յին ծրագ­րե­րի գծով նա­­խա­­տես­ված հատ­­կա­ցում­նե­րի ծա­վալ­նե­րի փո­փո­խու­թ­յուն և սույն օրենքի N 3 հա­վելվածով սահ­ման­ված յու­րա­­­քանչյուր ծախ­սա­­յին հոդվածի գծով նախատես­ված ծախսերի ընդ­հանուր գումարի կրճա­տում՝ 15 տո­­կոսի, կամ ավե­լա­­ցում՝ 30 տոկոսի չա­փով.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տու­­թ­յան օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան թույ­լատր­վող վերա­բաշ­­խումներով պայմանավորված փո­փո­խու­թ­յուն­­ներ կատարել սույն օրենքի N 3  հավել­ված­­­ում.

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնախատեսված և պետա­կան բյուջե մուտ­քագրված նվիրաբերված գումարներն ըստ նվի­րա­բե­րողի կողմից որոշ­ված ուղղու­թ­յուն­նե­­րի, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյու­ջե­տա­յին համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապե­տու­թ­յան օրեն­­քի 24-րդ հոդ­վածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործ­­ելու դեպքում այդ  գումար­­նե­րի չա­փով ավե­լաց­նել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաս­տատ­ված բյու­ջե­տա­յին եկա­մուտ­ների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյու­ջե­­տա­յին ելքերի պատ­կա­նելիության փո­փո­խու­թ­յան են­թարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ  հոդ­­ված­նե­րով  հաստատ­­ված  բյու­ջե­տա­յին  ծախ­սե­րի  համապա­­տաս­խան գու­մար­ներն ու N 1 հավել­վա­­ծով նա­խա­տես­ված սույն կետում նշված եկա­մուտների հաշ­վին ֆինանսավորվող համապա­տաս­խան ծախ­սա­յին ծրագրերի գծով սահ­ման­ված հատ­­կա­ցում­ները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաս­տատ­­­ված դե­ֆի­ցի­տի (պակասուրդի) և սույն օրեն­­քի 3-րդ հոդվածով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 4 հավելվածով հաս­տատ­ված դե­ֆի­ցի­տի (պա­կա­սուր­դի) ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց տարրերի հա­մապատաս­խան գու­մարնե­րը (եթե սույն կետում նշված եկամուտ­նե­րի հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախատեսված չեն սույն օրեն­քի N 1 և (կամ) N 4 հավել­վա­ծներում, դրանք որպես առան­ձին լրացուցիչ  ծրա­գրեր ըստ պատ­կա­նե­լիության ար­­տա­­ցո­լե­լ նշված հավել­վա­ծ­ներում` այդ ծրագրերին հա­մա­պա­տասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրեն­քի N 1 հավելվածում ներ­կա­յաց­ված յուրաքանչյուր ծախ­սային ծրագ­րի գծով սահմանված հատ­­կացում­ների ընդհանուր գումարը՝ փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյու­­ջե­տա­յին ծախ­­­­­­սե­րի տնտե­­սա­­գի­տա­կան դասա­կարգ­մամբ սահ­ման­ված հոդ­ված­նե­րի (առանց վերաբաշխ­վող գու­մա­րների սահմա­նա­փակման):

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-5 հավելվածները համարվում են սույն օրեն­քի անբա­ժա­նե­լի մասերը:

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

        ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ        

        ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

28 դեկտեմբերի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-89-Ն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.1

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 01 դասի «01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը    (հազ. դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

28955.0

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ

17518.5

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ

11436.5

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

4245.2

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

4245.2

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

5016.6

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

5016.6

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

4920.8

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

4920.8

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

5819.4

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

5819.4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

7339.2

«Շուշիի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

7339.2

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

6165.6

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

6165.6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

62461.8

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.2

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 02 դասի «01. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

   Գումարը     (հազ. դրամով)

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության վարչություն

51472.1

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

27219.7

«Հադրութի պատմաերկրագիտական թանգարան՝ Մեծ Թաղլարի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

5799.4

«Շուշիի  պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

10616.7

«Քաշաթաղի երկրագիտական թանգարան` Ծիծեռնավանքի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

7836.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

51472.1

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.3

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 03 դասի «01. Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 

Գումարը (հազ. դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

81495.4

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ

30344.3

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

51151.1

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

12679.3

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

12679.3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

12300.5

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

12300.5

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

14976.0

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

14976.0

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

36077.9

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

21868.2

«Ղուզե Ճարտարի մարզամշակութային պալատ » ՊՈԱԿ

14209.7

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

12874.2

«Քարվաճառի մշակույթի  և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

12874.2

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

19200.6

«Շուշիի մշակույթի  և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

19200.6

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

189603.9

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 1.4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «01. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

    Գումարը     (հազ. դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

72699.8

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

54489.1

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

18210.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

72699.8

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

Աղյուսակ N 1.5

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «02. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը                                (հազ. դրամով)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

215133.8

 «Արցախի պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

39612.5

 «Մենք ենք մեր սարերը» երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

29295.8

 «Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ

18035.2

 «Ջազ-նվագախումբ» ՊՈԱԿ

18782.7

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

45753.8

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

35830.0

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

27823.8

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

2613.9

«Շուշիի  «Վարանդա» մանկապատանեկան երգչախումբ»  ՊՈԱԿ

2613.9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

10830.9

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

10830.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

228578.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.1

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 01 խմբի 01 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը     (հազ. դրամով)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

196146.7

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

48535.3

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

106629.1

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

40982.3

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

41102.8

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7696.2

«Խնապատի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7007.4

«Ակնաղբյուրի պետական  մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

6708.8

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7176.8

«Այգեստանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

12513.6

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

20657.2

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11718.8

«Առաքելի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8938.4

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

123815.3

«Մարտակերտի  թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

41873.0

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

19604.7

«Թալիշի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8611.2

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8992.0

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8011.7

«Վանքի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

36722.7

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

166302.5

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

28092.8

«Մարտունու թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

46715.9

«Բերդաշենի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

14860.8

«Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

13244.2

«Ղուզե Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

24839.9

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

12831.1

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

6831.3

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

18886.5

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

7807.8

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7807.8

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

7574.8

«Քարին տակի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7574.8

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

31195.3

«Բերձորի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

31195.3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

594602.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.2

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 02 խմբի 01 դասի «03. Պետական աջակցություն ավագ դպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը     (հազ. դրամով)

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

406832.1

«Ստեփանակերտի Ա. Սախարովի անվան N8 ավագ դպրոց»  ՊՈԱԿ

181960.2

«Ստեփանակերտի Վ. Ջհանգիրյանի անվան N11 ավագ դպրոց»  ՊՈԱԿ

165719.0

«Շուշիի Մուրացանի անվան ավագ դպրոց» ՊՈԱԿ

59152.9

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

406832.1

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.3

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 03 խմբի 01 դասի «01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը     (հազ. դրամով)

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

172956.5

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

85169.8

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

87786.7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

172956.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.4

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 05 խմբի 01 դասի «02. Պետական աջակցություն երաժշտական և արվեստի դպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   (հազ. դրամով)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

47152.6

«Ասկերանի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

31461.6

«Աստղաշենի արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

15691.0

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

40681.3

«Հադրութի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

17657.2

«Տողի արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

23024.1

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

43289.0

«Մարտակերտի Ա. Հեքիմյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

25783.9

«Վանքի արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

17505.1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

48215.6

«Մարտունու մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

28537.8

«Ճարտարի  արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

19677.8

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

36500.4

«Շուշիի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

36500.4

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

44226.4

«Բերձորի երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

22911.3

«Բերձորի արվեստի և սպորտի դպրոց» ՊՈԱԿ

21315.1

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

260065.3

 

 

Հավելված N 1

Աղյուսակ N 2.5

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2012 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 05 խմբի 01 դասի «03. Պետական աջակցություն  մարզադպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   (հազ. դրամով)

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

86351.9

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

19359.5

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

10780.2

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

11515.3

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

12836.8

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

12809.4

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

8517.5

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

10533.2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

86351.9

 

 

 

 

 

 

                 Հավելված N 2

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պետական բյուջեից  համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը

 

 

 

 

  Անվանումը

Գումարը                               (հազար դրամով)

 

1

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք

750,000.0

 

2

Ասկերանի շրջանի համայնքներ

135,994.6

 

3

Հադրութի շրջանի համայնքներ

166,587.7

 

4

Մարտակերտի շրջանի համայնքներ

182,407.0

 

5

Մարտունու շրջանի համայնքներ

121,640.5

 

6

Շահումյանի շրջանի համայնքներ

120,083.6

 

7

Շուշիի շրջանի համայնքներ

76,921.5

 

8

Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ

227,009.5

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1,780,644.4

 

         

 

 

 

 

Հավելված N 3

Ն  Ա  Խ  Ա  Հ  Ա  Շ   Ի  Վ

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2012 թվականի ծախսերի

(հազար դրամով)

 

 

 

Ընդամենը

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

243,024.4

այդ թվում՝

 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

241,024.4

այդ թվում՝

 

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

200,075.3

այդ թվում՝

 

1.1 ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ

173,978.5

այդ թվում՝

 

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

137,978.5

Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

36,000.0

1.2 ՓԱՍՏԱՑԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

26,096.8

Սոցիալական ապահովության  վճարներ

26,096.8

2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

40,824.1

այդ թվում՝

 

2.1 ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

8,244.1

Էներգետիկ ծառայություններ

5,558.4

Կոմունալ ծառայություններ

185.7

Կապի ծառայություններ

2,020.0

Ապահովագրական ծախսեր

480.0

2.2 ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ և ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

3,100.0

Ներքին գործուղումներ

3,100.0

2.3 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ

3,700.0

Տեղեկատվական ծառայություններ

2,500.0

Ներկայացուցչական ծախսեր

1,200.0

2.4 ԱՅԼ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔ ԲԵՐՈՒՄ

45.0

Մասնագիտական ծառայություններ

45.0

2.5 ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ)

8,975.0

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

1,500.0

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

7,475.0

2.6 ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ)

16,760.0

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

2,715.0

Տրանսպորտային նյութեր

12,270.0

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

400.0

Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

1,375.0

3. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

125.0

Պարտադիր վճարներ

125.0

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

2,000.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

2,000.0

Վարչական սարքավորումներ

2,000.0

 

 

 

Հավելված N 4

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2012 թվականի պետական

 բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները`

ըստ առանձին տարրերի

(հազար դրամով)

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Գումարը

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

     5,216,427.6

այդ թվում՝

 

1. Փոխառու զուտ միջոցներ

      5,156,427.6

այդ թվում՝

 

1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

    13,117,316.2

1.2. Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

     (7,960,888.6)

2.Ֆինանսական ակտիվներ

           60,000.0

այդ թվում՝

 

2.1. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2012 թվականի  տարեսկզբի ազատ միջոցներ

            50,000.0

2.2. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքեր

            10,000.0

այդ թվում՝

 

ԼՂՀ արդյունաբերության և գյուղատնտեսության զարգացման համար նախկինում տրամադրված վարկերի վերադարձից մուտքեր

                  10,000.0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 5

 

 

 

 

Աղյուսակ 1

 

Ռադիոհաճախականության օգտագործման թույլտվության տրամադրման (գործողության ժամկետի երկարաձգման,

 փոփոխման, վերաձևակերպման) պարտադիր վճարների` 2012 թվականի համար սահմանված չափերը

 

 

 

 

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Թույլտվության տրամադրման պարտադիր վճարի չափը  (դրամով)

Թույլտվության գործողության ժամկետի երկարաձգման, փոփոխման, վերաձևակերպման պարտադիր վճարի չափը

1

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախա­կանություն, մեկ հատված

175,000

0

2

 

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ կետով նշված ցանցի տեսակների) 

 

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

105,000

0

 

-  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

10,500

0

 

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

2,625,000

0

3

 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

 

 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախակա­նություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

266,000

0

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

283,000

0

4

 

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահողորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

4,100,000

0

5

 

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ     (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից

140,000

0

 

 

 

 

Հավելված N 5

 

 

 

Աղյուսակ 2

Ռադիոհաճախականության օգտագործման վճարների` 2012 թվականի համար սահմանված չափերը

 

 

 

 

Հ/Հ

Էլեկտրոնային հաղորդակցության ցանցի տեսակը

Հաշվարկման միավորը

Ռադիոհաճախա­կանության օգտագործման վճարի

 չափը  (դրամ)

1

Ռադիոռելեային կապի գիծ

մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն, մեկ հատված

35,000

2

 

Անլար հասանելիության  լայնաշերտ ցանցեր (բացառությամբ սույն աղյուսակի 4-րդ կետով նշված ցանցի տեսակների) 

 

 

 

-  Ստեփանակերտ քաղաքի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

80,500

 

-  Լեռնային  Ղարաբաղի Հանրապետության մեկ  շրջանի համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

12,100

 

-  անլար ամրակցված հեռախոսացանց                                                       (կոդի բաժանմամբ բազմակի մուտք` CDMA)

1,25 ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

8,750

3

 

 

 

 

Ռադիոկապի շարժական ցանցեր

 

 

 

մեկ բազային (վերահաղորդիչ) կայան, մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականություն (բազային (վերահաղորդիչ) կայանի բացակայության դեպքում` ըստ  մեկ հաղորդող ռադիոհաճախականության)

 

 

 

 

մինչև 25 Վտ ներառյալ հաղորդչի հզորություն

21,000

 

 

25 Վտ-ից բարձր հաղորդչի հզորություն

140,000

4

 

 

 

Բջջային  կապի ցանցեր (շարժական կապի գլոբալ համակարգ` GSM, համընդհանուր հեռահողորդակցության շարժական համակարգ (լայնաշերտ կոդի բաժանման բազմակի մուտք)` UMTS (WCDMA) տեխնոլոգիաների կիրառմամբ

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  համար

1ՄՀց ռադիոհաճախականության գոտի

11,760,000

5

Արբանյակային կապի երկրային կայաններ                                                                                                                    (ամրակցված, շարժական)

անկախ կայանների քանակից,                                                                                                                                                      մեկ ռադիոհաճախականություն

35,000