«ԼՂՀ 2011թ. պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2011թ. սեպտեմբերի 15-ին

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի դեկտեմբերի 23-ի ՀՕ-53-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածի  1-ին կետի «բ» և «գ» ենթակետերում համապատասխանաբար ծախսերի և դեֆիցիտի գումարներն ավելացնել 5 200.0 մլն դրամով:

 
    Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

                                                              «(հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

2. Ծախսերի  գծով

5 200 000.0

3.Դեֆիցիտը  (պակասուրդը)

5 200 000.0»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

                                             «(հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5 200 000.0

այդ թվում՝

 

1. Փոխառու զուտ միջոցներ

5 200 000.0»:

 

 

 

 

 

 

 

 

 Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                        

 

                                                                    «(հազար դրամներով)

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում) 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

5 200 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

200 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

07

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

200 000.0

 

 

01

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

200 000.0

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ  ԾԱԽՍԵՐ

5 000 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

02

 

Այլ ծախսեր

 5 000 000.0

 

 

01

Այլ ծրագրեր

5 000 000.0»:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

                                                                      «(հազար դրամներով)

 

Ցուցանիշների փոփոխու­թյունը (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում) 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

5 200 000.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

200 000.0

այդ թվում՝

 

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

200 000.0

այդ թվում՝

 

Ներքին տոկոսավճարներ

200 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5 000 000.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

5 000 000.0

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

5 000 000.0

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5 000 000.0»:

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հոդված 6. Օրենքի N 1 և N 4 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ` համաձայն սույն օրենքի N 1 և N 2 հավելվածների:

 

Հոդված 7. Սույն օրենքի N 1 և N 2 հավելվածները համարվում են սույն օրեն­քի ան­­բա­ժա­նե­լի մա­սե­րը:

 

Հոդված 8.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

       

 

 

    ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

    ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                                                            Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

16 սեպտեմբերի 2011թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-40-Ն

 

 

 

 

 

ՀավելվածN 1

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔԻ  N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄԿԱՏԱՐՎՈՂՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 

 

 

                                                                    հազար դրամներով

բաժին

խումբ

դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները՝ փակագծերում)

Տարի

 

 

 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

5 200000,0

 

 

 

 

 այդ թվում՝

 

01

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

200000,0

 

07

 

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

200000,0

 

 

01

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

200000,0

 

 

 

01

Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսավճարներ)

200000,0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

200000,0

11

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

5 000000,0

 

02

 

 

Այլ  ծախսեր

5 000000,0

 

 

01

 

Այլ  ծրագրեր

5 000000,0

 

 

 

01

Կապիտալ ներդրումներ

5 000000,0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

5 000000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՀավելվածN 2

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ

ՊԵՏԱԿԱՆԲՅՈՒՋԵԻՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆՕՐԵՆՔԻN 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄԿԱՏԱՐՎՈՂՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

հազար դրամներով

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները՝ փակագծերում)

Տարի

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

5 200 000,0

այդ թվում՝

 

1. Փոխառու զուտ միջոցներ

5 200 000,0

այդ թվում՝

 

1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

5 200 000,0