2011թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

                                                                                                                                                                                                                 Ընդունված է 2010թ. դեկտեմբերի 23-ին


Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի համախմբված բյուջեն կկազ­մի՝

ա. եկամուտների գծով՝ 61 773.8 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխան­ցում­ներից ստաց­վող մուտ­­­քե­­րի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարը,

բ. ծախսերի գծով՝ 65 630.1մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ.  դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝  3 856.3մլն դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2011 թվականի բյուջեները կկազ­մեն՝

ա. եկամուտների գծով՝ 2 462.0մլն դրամ (ներառյալ՝ պետական բյուջեից ստացվող պաշ­­տո­նա­կան դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով՝ 2 462.0 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի պե­տա­­կան բյուջեն՝    

 

         

Գումարը 

(հազար դրամներով)

1. Եկամուտների  գծով

60 857 944.3

2. Ծախսերի  գծով

64 714 202.0

3. Դեֆիցիտը  (պակասուրդը)

3 856 257.7

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի դե­ֆի­ցի­տի (պա­կա­սուրդի) ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները՝      

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3 856 257.7

այդ թվում՝

 

1. Փոխառու զուտ միջոցներ

3 259 058.9

2. Ֆինանսական ակտիվներ

597 198.8

 

 

 

 

 

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի պե­տա­­կան բյու­ջեի եկա­­­­­մուտ­ները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարի)՝ ըստ ձևավոր­ման աղբ­յուր­նե­րի դա­­սա­կարգ­ման առան­­ձին խմբերի, հե­տևյալ չափերով՝ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Գումարը            

(հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

25 500 000.0

այդ թվում՝

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

16 700 000.0

Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

6 500 000.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

400 000.0

Այլ եկամուտներ

1 900 000.0

 

  Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի պե­տա­­­­կան բյուջեից հատ­­­­­­­կա­ցում­ները՝ ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախ­սե­րի գոր­ծա­ռա­կան դա­սա­կարգ­­ման, հե­­տև­յալ չափերով՝

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը           (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

  64 714 202.0

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

6 852 498.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

3 553 690.3

 

 

01

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

2 060 459.0

 

 

02

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

908 036.1

 

 

03

Արտաքին հարաբերություններ

585 195.2

 

03

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

319 488.1

 

 

01

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

78 387.4

 

 

02

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

125 319.7

 

 

03

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

115 781.0

 

04

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

38 329.8

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

38 329.8

 

06

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

500 048.4

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

500 048.4

 

07

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

894 875.9

 

 

01

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

894 875.9

 

08

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 546 065.7

 

 

01

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 546 065.7

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

4 538 886.3

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

2 946 679.3

 

 

01

Ոստիկանություն

1 892 402.9

 

 

02

Ազգային անվտանգություն

1 054 276.4

 

02

 

Փրկարար ծառայություն

671 267.2

 

 

01

Փրկարար ծառայություն

671 267.2

 

03

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

535 614.2

 

 

01

Դատարաններ

332 404.4

 

 

02

Իրավական պաշտպանություն

203 209.8

 

04

 

Դատախազություն

385 325.6

 

 

01

Դատախազություն

385 325.6

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5 837 396.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

2 352 764.1

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

2 352 764.1

 

02

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

2 970 778.0

 

 

01

Գյուղատնտեսություն

2 800 000.0

 

 

02

Անտառային տնտեսություն

170 778.0

 

05

 

Տրանսպորտ

266 334.4

 

 

04

Օդային տրանսպորտ

266 334.4

 

07

 

Այլ բնագավառներ

285 000.0

 

 

02

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

250 000.0

 

 

03

Զբոսաշրջություն

35 000.0

 

09

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(37 479.6)

 

 

01

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(37 479.6)

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

59 217.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

59 217.5

 

 

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

59 217.5

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

208 296.1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

03

 

Ջրամատակարարում

34 323.3

 

 

01

Ջրամատակարարում

34 323.3

 

06

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

173 972.8

 

 

01

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

173 972.8

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

3 800 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

163 386.5

 

 

01

Դեղագործական ապրանքներ

143 386.5

 

 

03

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

20 000.0

 

02

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

1 442 052.6

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

757 794.6

 

 

02

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

361 805.7

 

 

03

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

74 962.0

 

 

04

Պարաբժշկական ծառայություններ

247 490.3

 

03

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

1 742 666.4

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

738 881.0

 

 

02

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

415 376.4

 

 

03

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

588 409.0

 

04

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

220 820.2

 

 

01

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

220 820.2

 

06

 

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

231 074.3

 

 

01

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

148 716.2

 

 

02

Առողջապահություն (այլ դասերին չպատկանող)

82 358.1

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

2 154 257.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

211 451.0

 

 

01

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

211 451.0

 

02

 

Մշակութային ծառայություններ

1 031 800.0

 

 

01

Գրադարաններ

61 533.0

 

 

02

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

60 657.1

 

 

03

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

176 509.4

 

 

04

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

27 574.0

 

 

05

Արվեստ

375 908.1

 

 

07

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

329 618.4

 

03

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

635 492.2

 

 

01

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

510 193.4

 

 

02

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

125 298.8

 

04

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

166 917.0

 

 

01

Երիտասարդական ծրագրեր

21 917.0

 

 

02

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

105 000.0

 

 

03

Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ

40 000.0

 

06

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

108 597.6

 

 

01

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող)

108 597.6

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

10 056 525.4

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Նախադպրոցական կրթություն

606 420.1

 

 

01

Նախադպրոցական կրթություն

606 420.1

 

02

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

7 282 940.4

 

 

01

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

7 282 940.4

 

03

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստա­գործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

416 847.6

 

 

01

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

170 682.6

 

 

02

Միջին մասնագիտական կրթություն

246 165.0

 

04

 

Բարձրագույն կրթություն

472 035.7

 

 

01

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

472 035.7

 

05

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

567 272.9

 

 

01

Արտադպրոցական դաստիարակություն

537 187.9

 

 

02

Լրացուցիչ կրթություն

30 085.0

 

06

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

601 653.2

 

 

01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

601 653.2

 

08

 

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

109 355.5

 

 

01

Կրթություն (այլ դասերին չպատկանող)

109 355.5

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

16 807 123.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

120 429.9

 

 

01

Վատառողջություն

10 083.8

 

 

02

Անաշխատունակություն

110 346.1

 

02

 

Ծերություն

9 054 048.1

 

 

01

Ծերություն

9 054 048.1

 

03

 

Հարազատին կորցրած անձինք

585.0

 

 

01

Հարազատին կորցրած անձինք

585.0

 

04

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5 022 127.8

 

 

01

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

5 022 127.8

 

05

 

Գործազրկություն

123 363.5

 

 

01

Գործազրկություն

123 363.5

 

07

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 139 429.2

 

 

01

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 139 429.2

 

09

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

1 347 140.3

 

 

01

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերին չպատկանող)

315 306.9

 

 

02

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)

1 031 833.4

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ  ԾԱԽՍԵՐ

14 400 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

1 900 000.0

 

 

01

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

1 900 000.0

 

02

 

Այլ ծախսեր

12 500 000.0

 

 

01

Այլ ծրագրեր

12 500 000.0

 

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետա­յին հատ­կա­­ցում­նե­րի հաշ­­վին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները՝ ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախսերի տնտե­սա­գի­տա­կան դա­­սա­կարգ­ման, հետևյալ չափերով՝

 

 

Գումարը                 (հազար

դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

64 714 202.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

51 453 227.5

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

12 918 080.9

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

11 450 696.8

Փաստացի սոցիալական ապահովության վճարներ

1 467 384.1

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

8 451 762.7

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

1 163 179.5

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

301 466.1

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

5 316 794.8

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

188 606.8

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

181 951.1

Նյութեր (ապրանքներ)

1 299 764.4

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

894 875.9

այդ թվում՝

 

Ներքին տոկոսավճարներ

894 875.9

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

3 173 114.6

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

3 173 114.6

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

4 864 062.1

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

80.0

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

4 863 982.1

որից`

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

26 692.0

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

1 546 065.7

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին

195 000.0

 Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների  ոչ առևտրային կազմակերպություններին

23 100.0

 Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

3 073 124.4

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

16 632 494.6

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

7 822 689.7

այդ թվում՝

 

Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

205 000.0

Մայրության նպաստներ բյուջեից

684 233.4

Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3 550 488.0

Գործազրկության նպաստներ բյուջեից

97 500.0

Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

67 585.0

Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

155 583.9

Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

43 800.0

Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

3 018 499.4

Կենսաթոշակներ

8 809 804.9

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

8 809 804.9

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

4 518 836.7

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

117 170.2

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

            18 971.2

Այլ ծախսեր

2 482 695.3

Պահուստային միջոցներ

1 900 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13 260 974.5

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ  ԾԱԽՍԵՐ

13 458 174.5

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

13 458 174.5

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

11 922 800.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

1 213 004.0

այդ թվում՝

 

Տրանսպորտային սարքավորումներ

559 148.5

Վարչական սարքավորումներ

195 181.5

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

458 674.0

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

322 370.5

այդ թվում՝

 

Աճեցվող ակտիվներ

30 000.0

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

1 220.0

Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

69 150.5

Նախագծահետազոտական ծախսեր

222 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

(197 200.0)

 

Հոդված 7. Սահմանել, որ՝

1) 2012 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պետու­թ­յան կառա­վա­­­րու­­­թյու­նը չի շա­րունակի 2011 թվականի բյուջետային տարվա պար­­տա­վո­րու­թյունների գծով գոր­­ծառ­նու­թյուն­նե­րի ձևա­կեր­պումների իրա­կա­նա­ցումը.

2) մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 2011 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեին տրամադրվելիք  միջպետական վարկի մարման ժամկետը` տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով.

3) 2011 թվականին քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույ­քաչափը կազ­­­մում է 40000 դրամ, հարկային ծառայողների բա­զային պաշտոնային դրույ­­­­քաչափը՝ 55500 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատում քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույ­քաչափը` 79365 դրամ, իսկ յուրաքանչյուր պետա­կան մարմնի քաղաքացիական ծա­ռա­յող­ների տարեկան պար­գևատր­ման ֆոն­­դի միաս­նական տոկոսային դրույքաչափը` այդ մար­մնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­­տու­թյան 2010 թվականի պետական բյուջեով նախա­տես­ված քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յողների աշխատա­վարձի տա­րե­­կան ֆոնդի 10 տո­­կոսը.

4) 2011 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դատավորի պաշտոնային դրույքաչափը կազմում է 280000 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության գլխավոր դատախազի պաշտոնային դրույքաչափը` 339625 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի պաշտոնային դրույքաչափը` 480000 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի նախագահի տեղակալի պաշտոնային դրույքաչափը` 410000 դրամ և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատի խորհրդի անդամի պաշտոնային դրույքաչափը` 340000 դրամ.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան՝ պետական հիմնարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև հարկային պետական ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման  և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2011 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող 2011 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով՝ սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N1 հավելվածի՝ այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով՝ համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները.

6) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ծախսերի (բացառությամբ դրանց գծով առաջացած տնտեսումների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական ներքին և արտաքին պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. պետական նպաստներ, սոցիալական և փոխհատուցման վճարներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատավարձեր (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ ու պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ:

 

Հոդված 8. Հաստատել՝

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատկացումնե­րի բաշ­­խու­մը՝ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենսդիր, գործադիր և դատա­կան իշխա­նու­թյան մարմին­­նե­րի՝ սույն օրեն­քի N 1 հա­վել­­վածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը՝ սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույ­­քի կադաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի համակարգի 2011 թվականի ծախսերի նախա­հա­շիվը՝ 222 692,0 հա­զար դրամ գու­մա­րով` սույն օրենքի N 3 հա­վել­վածի հա­մա­ձայն.

4) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թ­յան 2011 թվականի պե­տա­կան բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆի­նան­սավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 4 հա­վել­վածի հա­մա­ձայն:

 

Հոդված 9. Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը 2011 թվա­­կա­նին ան­­­հրա­­­­ժեշտության դեպքում՝

1) վե­րա­բաշ­խել սույն օրեն­­քի N 1 հա­վել­վածում բյուջետային ծախսերի գոր­ծա­ռա­կան դասակարգ­ման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող նույն ծախ­սա­յին ծրագիրն իրա­­կա­նաց­նող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կա­ռա­վար­ման մարմինների միջև՝ նրանց գծով տվյալ ծրա­գիրն իրա­կա­նաց­նելու հա­մար սույն օրեն­քով հաստատված հատ­կա­ցում­ները.

2) փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գոր­ծառական  դա­­սա­կարգ­ման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող սույն օրենքի N1 հա­վել­վածով սահ­­­­­մանված նույն ծախ­սա­­յին ծրա­գիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տու­թյան գործադիր իշխա­­նու­թ­յան հա­մա­պա­­տաս­խան մար­­­մին­նե­րի  ցան­կե­րում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստացված եկա­մուտներն  արտա­հայ­տե­լ­ով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութ­յան 2011 թվականի պե­տա­կան բյու­­ջեի կատար­ման  մա­սին  հաշ­­­վետ­վու­թյուն­նե­րում և  այդ գումարների  չափով  ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդ­ված­նե­րով հաս­տատ­ված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N1 հավել­վածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախ­սա­յին ծրագրեր) գու­մար­նե­րը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյու­ջեից առանց սահմանափակ­ման իրա­­կա­­նաց­­նել`

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման հետ կապված) կող­մից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատա­րա­նի վճիռ­ների ու որո­շում­ների դեմ վերաքննիչ և վճռաբեկ բո­ղոքներ ներկայաց­նե­լիս` «Պե­տա­կան տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրեն­քով սահ­ման­­ված վճա­րում­ները,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րապետու­թ­յան հարկային մարմինների կող­մից Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապետու­թ­յան պետական կառավարման մարմին­նե­րում և պետական հիմնարկներում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թ­յան օրենս­դրու­թ­յամբ սահ­մանված կարգով կատար­­­ված ստուգում­­ների և վերստուգում­նե­րի արդ­յուն­­քում առա­ջադրված լրացուցիչ հար­կայ­ին պար­­­տա­վո­րու­թ­յունների մարման հա­մար ան­հրա­ժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թ­յան օրեն­քին համապա­տաս­խան ոչ կառավար­չա­կան բնույթի գոր­ծու­նեություն իրակա­նաց­նող պե­տական (բյուջե­տային) հիմ­­նարկ­­ների՝ պետական ոչ առևտ­րային կազմակերպություննե­րի վե­րա­կազմակերպման նպա­տա­­կով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պե­տա­կան ռե­գիստ­րում պե­տական գրանցման, կնիք­ների պատ­րաստ­ման թույլտ­վու­թ­յան, ինչպես նաև կազմակերպությանը հանձնված գույքի գրանց­ման համար «Պետական տուրքի մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տութ­յան օրենքով սահման­­ված վճա­րում­նե­րը,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավ­տո­մեքենաներ ստացած հաշ­­մանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համա­րա­նիշ տա­լու, ինչ­­­պես նաև ավտոմեքենայի գրանց­­ման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­­պե­տութ­յան օրենքով սահ­ման­­ված վճարում­ների գծով այդ հաշ­ման­դամների փո­խա­­րեն, նշված օրեն­քի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կա­ռա­­վա­րու­թ­յան կող­մից կա­տար­­վող ծախսերը.

ե. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության պատվերով սովորող զորակոչային տարիքի քաղաքացիներին վարորդական իրավունքի վկայական տալու, պետական մենաշնորհային բնույթի ծառա­յու­թյունների (գործո­ղու­թյունների) մատուցումը հաստատող փաստաթղթի (վկայա­կա­նի) տրա­մադրման և յուրաքանչյուր քննությունը ընդունելու հա­մար (մեկ անգամ) «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքով սահման­­ված  վճա­րում­նե­րը.

4) վերաբաշխել սույն օրենքի N3 հավելվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թ­յան կա­ռա­վա­րութ­յանն առընթեր ան­շարժ գույ­­քի կա­դաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի 2011 թվա­կա­նի ծախ­սերը (ինչպես ըստ ծախ­սա­յին հոդ­ված­ների, այն­պես էլ կոմիտեի կենտ­րո­նա­կան ապարատի և ստո­րա­բա­ժա­նումների միջև) այն պայմա­նով, որ թույլ չտր­վի կոմիտեի՝ սույն օրեն­քի N1 հա­վել­­վա­ծում բերված ծախ­սա­յին ծրագ­րե­րի գծով նախատեսված հատ­­կա­ցում­նե­րի ծա­վալ­նե­րի փո­փո­խու­թ­յուն և սույն օրենքի N3 հա­վելվածով սահ­ման­ված յու­րա­­­քանչյուր ծախ­սա­­յին հոդվածի գծով նախա­­տես­ված ծախսերի ընդ­հանուր գումարի կրճա­տում՝ 15 տո­­կոսի, կամ ավե­լա­­ցում՝ 30 տոկո­­սի չա­փով.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տու­­թ­յան օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան թույ­լատր­վող վե­րա­բաշ­­խումներով պայ­­մա­նավորված փո­փո­խու­թ­յուն­­ներ կատարել սույն օրենքի N3  հավել­ված­­­ում.

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնա­խա­տեսված և պետա­կան բյուջե մուտ­քագրված նվիրաբերված գումարներն ըստ նվի­րա­բե­րողի կողմից որոշ­ված ուղղու­թ­յուն­նե­­րի, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյու­ջե­տա­յին համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թ­յան օրեն­­քի 24-րդ հոդ­վածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործ­­ելու դեպ­քում այդ  գումար­­նե­րի չա­փով ավե­լաց­նել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդ­ված­­ներով հաս­տատ­ված բյու­ջե­տա­յին եկամուտ­ների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյուջե­­տա­յին ելքերի պատ­կա­նելիության փո­փո­խու­թ­յան են­թարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդ­­ված­նե­րով  հաս­տատ­­ված  բյու­ջե­տա­յին  ծախսե­րի  հա­մա­պա­­տաս­խան գու­մար­ներն ու N1 հավել­վա­­ծով նախատեսված սույն կետում նշված եկա­մուտների հաշ­վին ֆի­նան­սավորվող համապա­տաս­խան ծախ­սա­յին ծրագրերի գծով սահ­ման­ված հատկացումները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաս­տատ­­­ված դեֆիցի­տի (պակասուրդի) և սույն օրեն­­քի 3-րդ հոդ­­վա­ծով, ինչպես նաև սույն օրենքի N4 հավելվածով հաս­տատ­ված դե­ֆի­ցի­տի (պա­կա­սուր­դի) ֆինանսավորման աղբյուրների և դրանց տարրերի հա­մապատաս­խան գումարնե­րը (եթե սույն կետում նշված եկամուտ­նե­րի հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախա­տես­ված չեն սույն օրեն­քի N 1 և (կամ) N 4 հավել­վա­­ծներում, դրանք որ­պես առան­ձին լրացուցիչ  ծրա­գրեր ըստ պատկա­նե­լիության ար­­տա­­ցո­լե­լ նշված  հավել­վա­ծ­ներում` այդ ծրագ­­րե­րին հա­մա­պա­տասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրեն­քի N1 հավելվածում ներ­կա­յաց­ված յուրաքանչյուր ծախ­սային ծրագ­րի գծով սահմանված հատ­­կացում­ների ընդհանուր գումարը՝ փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյու­­ջե­տա­յին ծախսե­րի տնտե­­սա­­գի­տա­կան դասա­կարգ­մամբ սահ­ման­ված հոդ­ված­նե­րի (առանց վերա­բաշխ­վող գու­մա­րների սահմա­նա­փակման):

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրեն­քի ան­­բա­ժա­նե­լի մասերը:

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

 

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                               Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

 

 

      27 դեկտեմբերի 2010թ.

      ք.Ստեփանակերտ

      ՀՕ-53-Ն

 

 

Հավելված N 1

 

 Աղյուսակ N 1.1

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 01 դասի                «01. Պետական աջակցություն գրադարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

 հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավա­բանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 

Գումարը    (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

28205,4

«Մ. Մաշտոցի անվան հանրապետական գրադարան» ՊՈԱԿ

16782,9

«Հովհ. Թումանյանի անվան հանրապետական մանկական գրադարան» ՊՈԱԿ

11422,5

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

4317,2

«Ասկերանի Գ.Գաբրիելյանի անվան կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

4317,2

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

5096,6

«Հադրութի Ավ. Իսահակյանի անվան շրջանային կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

5096,6

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

5050,8

«Մարտակերտի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

5050,8

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

5904,4

«Մարտունու կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

5904,4

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

6793,0

«Շուշիի կենտրոնական գրադարան» ՊՈԱԿ

6793,0

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

6165,6

«Բերձորի քաղաքային գրադարան» ՊՈԱԿ

6165,6

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

61533,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

 Աղյուսակ N 1.2

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 02 դասի                 «01. Պետական աջակցություն թանգարաններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

 հանդիսացող սուբյեկտների

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավա­բանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

   Գումարը     (հազ. դրամ)

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության վարչություն

48045,6

«Արցախի պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

27360,2

«Հադրութի պատմաերկրագիտական թանգարան՝ Մեծ Թաղլարի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

5959,4

«Շուշիի  պատմաերկրագիտական թանգարան» ՊՈԱԿ

6877,7

«Քաշաթաղի երկրագիտական թանգարան` Ծիծեռնավանքի մասնաճյուղով» ՊՈԱԿ

7848,3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

48045,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

 Աղյուսակ N 1.3

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 03 դասի                       «01.Պետական աջակցություն մշակույթի տներին և կենտրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին

 իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբա­նական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը

(հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

71134,6

«ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության պալատ» ՊՈԱԿ

28739,6

«Շառլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոն» ՊՈԱԿ

42395,0

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

12135,3

«Ասկերանի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

12135,3

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

11555,2

«Հադրութի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

11555,2

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

15120,8

«Մարտակերտի մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

15120,8

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

32767,1

«Մարտունու մշակույթի և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

22783,1

«Ղուզե Ճարտարի մարզամշակութային պալատ » ՊՈԱԿ

9984,0

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

10078,0

«Քարվաճառի մշակույթի  և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

10078,0

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

19430,0

«Շուշիի մշակույթի  և երիտասարդության կենտրոն» ՊՈԱԿ

19430,0

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

172221,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

 Աղյուսակ N 1.4

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «01. Պետական աջակցություն թատրոններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

 հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբա­նական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

    Գումարը     (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

72116,4

«Ստեփանակերտի Վահրամ  Փափազյանի անվան պետական դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ

53905,7

«Շուշիի Մկրտիչ Խանդամիրյանի անվան պետական թատրոն» ՊՈԱԿ

18210,7

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

72116,4

 

 

 

Հավելված N 1

 

Աղյուսակ N 1.5

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 08 բաժնի 02 խմբի 05 դասի «02. Պետական աջակցություն համերգային կազմակերպություններին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին

 իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբա­նական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 

Գումարը                                (հազ. դրամ)

ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

220344,1

«ԼՂՀ երգի-պարի պետական համույթ» ՊՈԱԿ

63210,2

«Ղարաբաղ» պետական էստրադային համույթ» ՊՈԱԿ

17734,9

«Ջազային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

18851,9

«Արփի» պետական մանկապատանեկան համույթ» ՊՈԱԿ

11341,9

«Արցախի պետական երգչախումբ» ՊՈԱԿ

45753,8

«Արցախի պետական կամերային նվագախումբ» ՊՈԱԿ

35627,6

«Մռակած» կամերային երգչախումբ» ՊՈԱԿ

27823,8

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

2613,9

«Շուշիի  «Վարանդա» երգչախումբ»  ՊՈԱԿ

2613,9

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

10881,3

«Քաշաթաղի «Բերձոր» ժողգործիքների  համույթ» ՊՈԱԿ

10881,3

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

233839,3

 

 

Հավելված N 1

 

Աղյուսակ N 2.1

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 01 խմբի 01 դասի «01. Պետական աջակցություն մանկապարտեզներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

 հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբա­նական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

     Գումարը     (հազ. դրամ)

Ստեփանակերտի քաղաքապետարան

171911,5

«Ստեփանակերտի թիվ 1 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

44728,6

«Ստեփանակերտի թիվ 2 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

93528,5

«Ստեփանակերտի թիվ 3 պետական մանկապարտեզ»  ՊՈԱԿ

33654,4

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

40787,6

«Խաչենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7257,4

«Խնապատի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7497,2

«Ակնաղբյուրի պետական  մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

6708,8

«Ավետարանոցի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

6772,7

«Այգեստանի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ-ի

12551,5

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

19530,2

«Ազոխի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

11833,8

«Առաքելի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7696,4

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

124124,6

«Մարտակերտի  թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

41355,1

«Հաթերքի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

19764,6

«Թալիշի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8578,3

«Մատաղիսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

8948,9

«Առաջաձորի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7974,0

«Վանքի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ-ի

37503,7

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

146220,4

«Մարտունու թիվ 1 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

23036,0

«Մարտունու թիվ 2 պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

42688,0

«Բերդաշենի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

14889,1

«Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

13037,0

«Ղուզե Ճարտարի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

13187,6

«Սոսի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

12827,4

«Մաճկալաշենի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7711,0

«Կարմիր Շուկայի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

18844,3

Շահումյանի շրջանի վարչակազմ

7606,6

«Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7606,6

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

7752,1

«Քարին տակի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

7752,1

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

28628,8

«Բերձորի  պետական մանկապարտեզ» ՊՈԱԿ

28628,8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

546561,8

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

Աղյուսակ N 2.2

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 03 խմբի 01 դասի «01. Արհեստագործական ուսումնարաններ» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   

 (հազ. դրամ)

ԼՂՀ կրթության և գիտության  նախարարություն

170682,6

«Ստեփանակերտի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

90440,4

«Մարտունու արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ

80242,2

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

170682,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

Աղյուսակ N 2.3

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 05 խմբի 01 դասի «02. Պետական աջակցություն երաժշտական և արվեստի դպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ

 հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

Գումարը   (հազ. դրամ)

Ասկերանի շրջանի վարչակազմ

41899,6

«Ասկերանի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

28978,7

«Աստղաշենի արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

12920,9

Հադրութի շրջանի վարչակազմ

38359,4

«Հադրութի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

16858,4

«Տողի արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

21501,0

Մարտակերտի շրջանի վարչակազմ

40664,4

«Մարտակերտի Ա. Հեքիմյանի անվան մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

25915,3

«Վանքի արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

14749,1

Մարտունու շրջանի վարչակազմ

62019,5

«Մարտունու մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

27507,7

«Ճարտարի  արվեստի  դպրոց» ՊՈԱԿ

34511,8

Շուշիի շրջանի վարչակազմ

36222,0

«Շուշիի մանկական երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

36222,0

Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմ

45457,1

«Բերձորի երաժշտական դպրոց» ՊՈԱԿ

23760,3

«Բերձորի արվեստի և սպորտի դպրոց» ՊՈԱԿ

21696,8

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

264622,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված N 1

 

Աղյուսակ N 2.4

 

 

«Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  2011 թվականի պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ  օրենքի թիվ 1 հավելվածի 09 բաժնի 05 խմբի 01 դասի «03. Պետական աջակցություն  մարզադպրոցներին» ծրագրով  նախատեսված հատկացումների  բաշխումն ըստ առանձին իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների

 

 

 

 

Ծախսային ծրագիրը կատարող ԼՂՀ պետական կառավարման մարմինների և պետական աջակցություն ստացող իրավաբանական անձ հանդիսացող սուբյեկտների անվանումները

 

Գումարը   (հազ. դրամ)

ԼՂՀ կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտե

86373,5

«Հանրապետական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

19372,9

«Ասկերանի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

10737,2

«Հադրութի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

11510,4

«Մարտակերտի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

12735,5

«Մարտունու մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

12838,7

«Շահումյանի «Խաչեն» մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

9047,3

«Շուշիի մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՊՈԱԿ

10131,5

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

86373,5

 

 

 

 

 

 Հավելված N 2

 

 

 

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011  թվականի պետական բյուջեից  համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը

 

 

 

 

 

 

  Անվանումը

Գումարը                               (հազար դրամ)

 

1

Ստեփանակերտի քաղաքային համայնք

616 346,9

 

2

Ասկերանի շրջանի համայնքներ

123 316,4

 

3

Հադրութի շրջանի համայնքներ

148 150,6

 

4

Մարտակերտի շրջանի համայնքներ

162 331,5

 

5

Մարտունու շրջանի համայնքներ

108 915,3

 

6

Շահումյանի շրջանի համայնքներ

106 400,1

 

7

Շուշիի շրջանի համայնքներ

71 233,5

 

8

Քաշաթաղի շրջանի համայնքներ

209 371,4

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

1 546 065,7

 

Հավելված N 3

 

Ն  Ա  Խ  Ա  Հ  Ա  Շ   Ի  Վ

 

  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգի 2011 թվականի ծախսերի

 

 

(հազար դրամ)

 

 

Ընդամենը

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

222 692,0

 

այդ թվում՝

 

 

Ա. ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

220 692,0

 

այդ թվում՝

 

 

1. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

182 969,3

 

այդ թվում՝

 

 

1.1 ԴՐԱՄՈՎ ՎՃԱՐՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԵՐ ԵՎ ՀԱՎԵԼԱՎՃԱՐՆԵՐ

159 103,7

 

այդ թվում՝

 

 

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

123 103,7

 

Պարգևատրումներ, դրամական խրախուսումներ և հատուկ վճարներ

36 000,0

 

1.2 ՓԱՍՏԱՑԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐ

23 865,6

 

Սոցիալական ապահովության  վճարներ

23 865,6

 

2. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

37 607,7

 

այդ թվում՝

 

 

2.1 ՇԱՐՈՒՆԱԿԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐ

7 554,8

 

Էներգետիկ ծառայություններ

4 958,0

 

Կոմունալ ծառայություններ

173,2

 

Կապի ծառայություններ

1 983,6

 

Ապահովագրական ծախսեր

440,0

 

2.2 ԳՈՐԾՈՒՂՈՒՄՆԵՐԻ և ՇՐՋԱԳԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐ

2 968,9

 

Ներքին գործուղումներ

2 968,9

 

2.3 ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

3 309,0

 

Տեղեկատվական ծառայություններ

2 109,0

 

Ներկայացուցչական ծախսեր

1 200,0

 

2.4 ԸՆԹԱՑԻԿ ՆՈՐՈԳՈՒՄ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐ)

8 175,0

 

Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

1 500,0

 

Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում

6 675,0

 

2.5 ՆՅՈՒԹԵՐ (ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ)

15 600,0

 

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

2 505,0

 

Տրանսպորտային նյութեր

11 320,0

 

Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր

400,0

 

Հատուկ նպատակային այլ նյութեր

1 375,0

 

3. ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

115,0

 

Պարտադիր վճարներ

115,0

 

Բ. ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

2 000,0

 

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

2 000,0

 

Վարչական սարքավորումներ

2 000,0

 

           

 

 

 

Հավելված N 4

 

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2011 թվականի պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի

հազար դրամներով

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Գումարը

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

  3 856 257,7

այդ թվում՝

 

1. Փոխառու զուտ միջոցներ

   3 259 058,9

այդ թվում՝

 

1.1. Վարկերի և փոխատվությունների ստացում

   4 000 000,0

1.2. Ստացված վարկերի և փոխատվությունների մարում

(740 941,1)

2.Ֆինանսական ակտիվներ

      597 198,8

այդ թվում՝

 

2.1. Ելքերի ֆինանսավորմանն ուղղվող 2011 թվականի  տարեսկզբի ազատ միջոցներ

        300 000,0

2.2. Տրամադրված վարկերի և փոխատվությունների վերադարձից մուտքեր

          30 000,0

այդ թվում՝

 

ԼՂՀ արդյունաբերության և գյուղատնտեսության զարգացման համար նախկինում տրամադրված վարկերի վերադարձից մուտքեր

           30 000,0

2.3.Այլ

      267 198,8