«ԼՂՀ 2010թ. պետական բյուջեի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

 

Հոդված 1. «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2009 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ՀՕ-63-Ն օրենքի (այսուհետ` օրենք) 1-ին հոդվածում 1-ին կետի «բ» և «գ» ենթակետերում համապատասխանաբար ծախսերի և դեֆիցիտի գումարներն ավելացնել 4 590.0 մլն դրամով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված համապա­տասխան ցուցանիշներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                       

(հազար դրամներով)

 

Գումարի փոփոխություն (ավելացումները

բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

2. Ծախսերի  գծով

4 590 000.0

3. Դեֆիցիտը  (պակասուրդը)

4 590 000.0

 

Հոդված 3. Օրենքի 3-րդ հոդվածով հաստատված համապա­տասխան ցուցանիշներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

                                                                                                       (հազար դրամներով)

 

Գումարի փոփոխություն (ավելացումները

բերված են դրական նշանով, իսկ

պակասեցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4 590 000.0

այդ թվում՝

 

Ա.  Ներքին աղբյուրներ

4 590 000.0

 

 

 

 

 

 

 

Հոդված 4. Օրենքի 5-րդ հոդվածով հաստատված համապա­տասխան ցուցանիշներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.

 

(հազար դրամներով)

Բա­ժին

Խումբ

Դաս

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գումարի փոփոխություն (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում) 

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

4 590 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

150 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

07

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

150 000.0

 

 

01

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

150 000.0

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

490 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

02

 

Ծերություն

100 000.0

 

 

01

Ծերություն

100 000.0

 

04

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

150 000.0

 

 

01

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

150 000.0

 

07

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

240 000.0

 

 

01

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

240 000.0

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ  ԾԱԽՍԵՐ

3 950 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

02

 

Այլ ծախսեր

 3 950 000.0

 

 

01

Այլ ծրագրեր

3 950 000.0

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հոդված 5. Օրենքի 6-րդ հոդվածով հաստատված համապատասխան ցուցանիշներում կատարել հետևյալ փոփոխությունները.                      

 

 

 

Գումարի փոփոխություն (ավելացումները բերված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները` փակագծերում)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

4 590 000.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

640 000.0

այդ թվում՝

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

2 400.0

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

2 400.0

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

150 000.0

այդ թվում՝

 

Ներքին տոկոսավճարներ

150 000.0

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

487 600.0

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ

 նպաստներ (բյուջեից)

387 600.0

այդ թվում՝

 

Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

90 000.0

Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

297 600.0

Կենսաթոշակներ

100 000.0

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

100 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3 950 000.0

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

3 950 000.0

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

3 950 000.0

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

3 950 000.0

                                                                                                   (հազար դրամներով)

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Հոդված 6. Օրենքի N1 և N4 հավելվածներում կատարել փոփոխություններ համաձայն սույն օրենքի համապատասխանաբար N 1 և N 2 հավելվածների:

 

Հոդված 7. Սույն օրենքի N1 և N2 հավելվածները համարվում են սույն օրեն­քի անբաժա­նե­լի մա­սե­րը:

 

Հոդված 8.Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

   ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

   ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                             Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

       

 

 

 

        17 սեպտեմբերի 2010թ.

         ք.Ստեփանակերտ

         ՀՕ-25-Ն

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Հավելված    N 1

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2010  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 1 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

 

 

 

                                                        հազար դրամներով

բաժին

խումբը

դաս

 

Բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման բաժինների, խմբերի և դասերի, ֆինանսավորվող ծրագրերի և վերջիններս իրականացնող մարմինների անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությու­նը  (ավելա­ցումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցում­ները՝ փակա­գծերում)

Տարի

 

 

 

 

 ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

4590000,0

 

 

 

 

 այդ թվում՝

 

01

 

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

150000,0

 

07

 

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

150000,0

 

 

01

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

150000,0

 

 

 

01

Ներգրավված փոխառու միջոցների  սպասարկման ծախսեր (տոկոսա­վճարներ)

150000,0

 

 

 

 

ԼՂՀ ֆինանսների  նախարարություն

150000,0

10

 

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

490000,0

 

02

 

 

Ծերություն

100000,0

 

 

01

 

Ծերություն

100000,0

 

 

 

06

Ապահովագրական կենսաթոշակներ

100000,0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

100000,0

 

04

 

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

150000,0

 

 

01

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

150000,0

 

 

 

06

ԼՂՀ-ում  ծնելիության խթանում

150000,0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

150000,0

 

07

 

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերին չպատկանող)

240000,0

 

 

01

 

Սոցիալական հատուկ արտոնու­թյուններ (այլ դասերին չպատկանող)

240000,0

 

 

 

04

Արտոնյալ խմբերի քաղաքացիներին ամենամսյա դրամական օգնության տրամադրում

240000,0

 

 

 

 

ԼՂՀ սոցիալական ապահովության նախարարություն

240000,0

11

 

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ԾԱԽՍԵՐ

3950000,0

 

02

 

 

Այլ  ծախսեր

3950000,0

 

 

01

 

Այլ  ծրագրեր

3950000,0

 

 

 

01

Կապիտալ ներդրումներ

3950000,0

 

 

 

 

ԼՂՀ կառավարություն

3950000,0

 

 

 

                         Հավելված    N 2

 

«ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  2010  ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ» ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔԻ N 4 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

հազար դրամներով

Պետական  բյուջեի  դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներն ու դրանց տարրերի անվանումները

Ցուցանիշների փոփոխությունը  (ավելացումները նշված են դրական նշանով, իսկ պակասեցումները՝ փակագծերում)

Տարի

  ԸՆԴԱՄԵՆԸ

4590000,0

այդ թվում՝

 

Ա.Ներքին աղբյուրներ-ընդամենը

4590000,0

այդ թվում՝

 

1. Փոխառու միջոցներ

4590000,0