2010թ. ԼՂՀ պետական բյուջեի մասին

 

Ընդունված է 2009 թվականի

դեկտեմբերի 29-ին

Հոդված 1. Ընդունել ի գիտություն, որ`

1) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի հա­մա­խմբված բյուջեն կկազ­մի՝

ա. եկամուտների գծով՝ 57 280.1 մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխան­ցում­ներից ստաց­վող մուտ­­­քե­­րի), ներառյալ` Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարը,

բ.  ծախսերի գծով՝ 60 954.0  մլն դրամ (առանց միջբյուջետային փոխանցումների),

գ.  դեֆիցիտը (պակասուրդը)՝  3 673.9 մլն դրամ.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների 2010 թվականի բյուջեները կկազ­մեն՝

ա. եկամուտների գծով՝ 2 466.5 մլն դրամ (ներառյալ՝ պետական բյուջեից ստացվող պաշ­­տո­նա­կան դրամաշնորհները),

բ. ծախսերի գծով՝ 2 466.5 մլն դրամ:

 

Հոդված 2. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի պե­տա­­կան բյու­ջեն՝    

         

 

Գումարը 

(հազար դրամներով)

1. Եկամուտների  գծով

56 205 842.0

2. Ծախսերի  գծով

59 879 737.0

3. Դեֆիցիտը  (պակասուրդը)

3 673 895.0

 

Հոդված 3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի դե­ֆի­ցի­տի (պա­կա­սուրդի)  ֆինանսավորմանն ուղղել հետևյալ միջոցները՝     

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԴԵՖԻՑԻՏԻ  (ՊԱԿԱՍՈՒՐԴԻ) ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԸ

Գումարը 

       (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

3 673 895.0

այդ թվում՝

 

Ա.  Ներքին աղբյուրներ

3 173 895.0

Բ.  Արտաքին աղբյուրներ

500 000.0

 

Հոդված 4. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի պե­տա­­կան բյու­ջեի եկա­­­­­մուտ­ները (առանց Հայաստանի Հանրապետությունից ստացվող միջպետական վարկի գումարի)՝ ըստ ձևավոր­ման աղբ­յուր­նե­րի դա­­սա­կարգ­ման առան­­ձին խմբերի, հե­տևյալ չափե­րով՝ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ  ԲՅՈՒՋԵԻ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐ

Գումարը             (հազար դրամներով)

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

23 020 000.0

այդ թվում՝

 

Հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր

15 120 000.0

Պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ

5 800 000.0

Պաշտոնական դրամաշնորհներ

450 000.0

Այլ եկամուտներ

1 650 000.0

 

Հոդված 5. Հաստատել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի պե­տա­­­­կան բյուջեից  հատ­­­­­­­կա­ցում­ները՝ ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախ­սե­րի գոր­ծա­ռա­կան դա­սա­կարգ­­ման, հե­­տև­յալ չափերով՝

 

Բաժին

Խումբ

Դաս

 

Գումարը           (հազար դրամներով)

 

 

 

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

59 879737.0

 

 

 

այդ թվում`

 

01

 

 

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒՅԹԻ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

5 570 325.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում, ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ, արտաքին հարաբերություններ

3 187 223.1

 

 

01

Օրենսդիր և գործադիր մարմիններ, պետական կառավարում

1 776 132.5

 

 

02

Ֆինանսական և հարկաբյուջետային հարաբերություններ

855 573.1

 

 

03

Արտաքին հարաբերություններ

555 517.5

 

03

 

Ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

312 656.6

 

 

01

Աշխատակազմի /կադրերի/ գծով ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

75 453.5

 

 

02

Ծրագրման և վիճակագրական ընդհանուր ծառայություններ

118 281.9

 

 

03

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

118 921.2

 

04

 

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

33 379.3

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հետազոտական աշխատանք

33 379.3

 

06

 

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

444 903.3

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

444 903.3

 

07

 

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

200 000.0

 

 

01

Պետական պարտքի գծով գործառնություններ

200 000.0

 

08

 

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 392 162.7

 

 

01

Կառավարության տարբեր մակարդակների միջև իրականացվող ընդհանուր բնույթի տրանսֆերտներ

1 392 162.7

02

 

 

ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

60 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

05

 

Պաշտպանություն (այլ դասերի չպատկանող)

60 000.0

 

 

01

Պաշտպանություն (այլ դասերի չպատկանող)

60 000.0

03

 

 

ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳ, ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ

4 127 326.5

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հասարակական կարգ և անվտանգություն

2 797 904.2

 

 

01

Ոստիկանություն

1 752 514.6

 

 

02

Ազգային անվտանգություն

1 045 389.6

 

02

 

Փրկարար ծառայություն

521 705.9

 

 

01

Փրկարար ծառայություն

521 705.9

 

03

 

Դատական գործունեություն և իրավական պաշտպանություն

425 250.4

 

 

01

Դատարաններ

273 390.3

 

 

02

Իրավական պաշտպանություն

151 860.1

 

04

 

Դատախազություն

382 466.0

 

 

01

Դատախազություն

382 466.0

04

 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

4 422 197.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական, առևտրային և աշխատանքի գծով հարաբերություններ

2 226 733.1

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի տնտեսական և առևտրային հարաբերություններ

2 226 733.1

 

02

 

Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն, ձկնորսություն և որսորդություն

2 505 743.7

 

 

01

Գյուղատնտեսություն

2 345 993.5

 

 

02

Անտառային տնտեսություն

159 750.2

 

05

 

Տրանսպորտ

10 000.0

 

 

04

Օդային տրանսպորտ

10 000.0

 

07

 

Այլ բնագավառներ

230 000.0

 

 

02

Հյուրանոցներ և հասարակական սննդի օբյեկտներ

200 000.0

 

 

03

Զբոսաշրջություն

30 000.0

 

09

 

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերի չպատկանող)

(550 279.6)

 

 

01

Տնտեսական հարաբերություններ (այլ դասերին չպատկանող)

(550 279.6)

05

 

 

ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

55 839.3

 

 

 

այդ թվում`

 

 

06

 

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերի չպատկանող)

55 839.3

 

 

01

Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն (այլ դասերի չպատկանող)

55 839.3

06

 

 

ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

201 910.1

 

 

 

այդ թվում`

 

 

03

 

Ջրամատակարարում

26 311.9

 

 

01

Ջրամատակարարում

26 311.9

 

06

 

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

175 598.2

 

 

01

Բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

175 598.2

07

 

 

ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ

3 012 000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սարքավորումներ

130 000.0

 

 

01

Դեղագործական ապրանքներ

110 000.0

 

 

03

Բժշկական սարքեր և սարքավորումներ

20 000.0

 

02

 

Արտահիվանդանոցային ծառայություններ

1 095 611.3

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի բժշկական ծառայություններ

633 725.9

 

 

02

Մասնագիտացված բժշկական ծառայություններ

292 058.4

 

 

03

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

63 063.5

 

 

04

Պարաբժշկական ծառայություններ

106 763.5

 

03

 

Հիվանդանոցային ծառայություններ

1 400 800.0

 

 

01

Ընդհանուր բնույթի հիվանդանոցային ծառայություններ

509 220.0

 

 

02

Մասնագիտացված հիվանդանոցային ծառայություններ

411 489.0

 

 

03

Բժշկական, մոր և մանկան կենտրոնների ծառայություններ

480 091.0

 

04

 

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

178 840.7

 

 

01

Հանրային առողջապահական ծառայություններ

178 840.7

 

06

 

Առողջապահություն (այլ դասերի չպատկանող)

206 748.0

 

 

01

Առողջապահական հարակից ծառայություններ և ծրագրեր

134 276.5

 

 

02

Առողջապահություն (այլ դասերի չպատկանող)

72 471.5

08

 

 

ՀԱՆԳԻՍՏ, ՄՇԱԿՈՒՅԹ ԵՎ ԿՐՈՆ

1 972 326.8

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

212 930.7

 

 

01

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ

212 930.7

 

02

 

Մշակութային ծառայություններ

933 784.5

 

 

01

Գրադարաններ

52 625.8

 

 

02

Թանգարաններ և ցուցասրահներ

51 780.7

 

 

03

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ

116 448.7

 

 

04

Այլ մշակութային կազմակերպություններ

18 500.0

 

 

05

Արվեստ

353 485.7

 

 

07

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և պահպանում

340 943.6

 

03

 

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների հեռարձակման և հրատարակչական ծառայություններ

568 662.0

 

 

01

Հեռուստառադիոհաղորդումներ

458 737.7

 

 

02

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ

109 924.3

 

04

 

Կրոնական և հասարակական այլ ծառայություններ

160 000.0

 

 

01

Երիտասարդական ծրագրեր

15 000.0

 

 

02

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական կազմակերպություններ, արհմիություններ

105 000.0

 

 

03

Կրոնական և հասարակական  այլ ծառայություններ

40 000.0

 

06

 

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերի չպատկանող)

96 949.6

 

 

01

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերի չպատկանող)

96 949.6

09

 

 

ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

9 374 980.9

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Նախադպրոցական կրթություն

531 046.9

 

 

01

Նախադպրոցական կրթություն

531 046.9

 

02

 

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

6 905 674.0

 

 

01

Տարրական, հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթություն

6 905 674.0

 

03

 

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթություն

377 279.0

 

 

01

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթություն

141 655.7

 

 

02

Միջին մասնագիտական կրթություն

235 623.3

 

04

 

Բարձրագույն կրթություն

461 337.0

 

 

01

Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն

461 337.0

 

05

 

Ըստ մակարդակների չդասակարգվող կրթություն

467 095.4

 

 

01

Արտադպրոցական դաստիարակություն

437 095.4

 

 

02

Լրացուցիչ կրթություն

30 000.0

 

06

 

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

530 944.1

 

 

01

Կրթությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ

530 944.1

 

08

 

Կրթություն (այլ դասերի չպատկանող)

101 604.5

 

 

01

Կրթություն (այլ դասերի չպատկանող)

101 604.5

10

 

 

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

15 572831.2

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

Վատառողջություն և անաշխատունակություն

90 852.5

 

 

01

Վատառողջություն

9 251.0

 

 

02

Անաշխատունակություն

81 601.5

 

02

 

Ծերություն

8 471 488.4

 

 

01

Ծերություն

8 471 488.4

 

03

 

Հարազատին կորցրած անձինք

540.0

 

 

01

Հարազատին կորցրած անձինք

540.0

 

04

 

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 592 873.3

 

 

01

Ընտանիքի անդամներ և զավակներ

4 592 873.3

 

05

 

Գործազրկություն

141 839.0

 

 

01

Գործազրկություն

141 839.0

 

07

 

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերի չպատկանող)

1 016 717.4

 

 

01

Սոցիալական հատուկ արտոնություններ (այլ դասերի չպատկանող)

1 016 717.4

 

09

 

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերի չպատկանող)

1 258 520.6

 

 

01

Սոցիալական պաշտպանություն (այլ դասերի չպատկանող)

300 020.6

 

 

02

Սոցիալական պաշտպանությանը տրամադրվող օժանդակ ծառայություններ (այլ դասերի չպատկանող)

958 500.0

11

 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ  ԾԱԽՍԵՐ

15 510000.0

 

 

 

այդ թվում`

 

 

01

 

ԼՂՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդեր

1 800 000.0

 

 

01

ԼՂՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

1 800 000.0

 

02

 

Այլ ծախսեր

13 710 000.0

 

 

01

Այլ ծրագրեր

13 710 000.0

 

Հոդված  6. Հաստատել սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետա­յին հատ­կա­­ցում­նե­րի հաշ­­վին ֆինանսավորվող ծախսատեսակները՝ ըստ բյու­ջե­տա­յին ծախսերի տնտե­սա­գի­տա­կան դա­­սա­կարգ­ման, հետևյալ չափերով՝

 

 

Գումարը                 (հազար

դրամներով )

ԸՆԴԱՄԵՆԸ ԾԱԽՍԵՐ

59 879 737.0

այդ թվում՝

 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԾԱԽՍԵՐ

46 550 406.1

այդ թվում՝

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ

12 017 987.0

այդ թվում՝

 

Դրամով վճարվող աշխատավարձեր և հավելավճարներ

10 635 131.3

Փաստացի սոցիալական ապահովության վճարներ

1 382 855.7

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՈՒՄ

6 984 141.7

այդ թվում՝

 

Շարունակական ծախսեր

977 174.4

Գործուղումների և շրջագայությունների ծախսեր

277 251.2

Պայմանագրային այլ ծառայությունների ձեռքբերում

4 339 174.8

Այլ մասնագիտական ծառայությունների ձեռքբերում

150 477.8

Ընթացիկ նորոգում և պահպանում (ծառայություններ և նյութեր)

146 754.7

Նյութեր (ապրանքներ)

1 093 308.8

ՏՈԿՈՍԱՎՃԱՐՆԵՐ

200 000.0

այդ թվում՝

 

Ներքին տոկոսավճարներ

200 000.0

ՍՈՒԲՍԻԴԻԱՆԵՐ

2 459 934.2

այդ թվում՝

 

Սուբսիդիաներ պետական կազմակերպություններին

2 459 934.2

ԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀՆԵՐ

4 618 781.7

այդ թվում՝

 

Դրամաշնորհներ միջազգային կազմակերպություններին

230.0

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական հատվածի այլ մակարդակներին

4 618 551.7

որից`

 

Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական կառավարման հատվածին

36 527.5

Պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին տրվող դոտացիաներ

1 392 162.7

Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ համայնքներին

175 000.0

 Ընթացիկ դրամաշնորհներ պետական և համայնքների  ոչ առևտրային կազմակերպություններին

19 100.0

 Այլ ընթացիկ դրամաշնորհներ

2 995 761.5

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐ ԵՎ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿՆԵՐ

15 441 108.8

այդ թվում՝

 

Սոցիալական օգնության դրամական արտահայտությամբ նպաստներ (բյուջեից)

7 179 736.6

այդ թվում՝

 

Հիվանդության և հաշմանդամության նպաստներ բյուջեից

217 300.0

Մայրության նպաստներ բյուջեից

592 200.0

Երեխաների կամ ընտանեկան նպաստներ բյուջեից

3 223 945.5

Գործազրկության նպաստներ բյուջեից

118 800.0

Հուղարկավորության նպաստներ բյուջեից

67 540.0

Կրթական, մշակութային և սպորտային նպաստներ բյուջեից

147 728.3

Բնակարանային նպաստներ բյուջեից

34 140.0

Այլ նպաստներ (տրանսֆերտներ) բյուջեից

2 778 082.8

Կենսաթոշակներ

8 261 372.2

այդ թվում՝

 

Կենսաթոշակներ

8 261 372.2

ԱՅԼ ԾԱԽՍԵՐ

4 828 452.7

այդ թվում՝

 

Նվիրատվություններ ոչ կառավարչական (հասարակական) կազմակերպություններին

110 800.0

Հարկեր, պարտադիր վճարներ և տույժեր, որոնք կառավարման տարբեր մակարդակների կողմից կիրառվում են միմյանց նկատմամբ

5 899.7

Այլ ծախսեր

2 911 753.0

Պահուստային միջոցներ

1 800 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԵՏ  ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

13 329 330.9

այդ թվում՝

 

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԳԾՈՎ ԾԱԽՍԵՐ

14 029 330.9

այդ թվում՝

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

14 029 330.9

այդ թվում՝

 

ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

12 856 000.0

ՄԵՔԵՆԱՆԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ

763 661.0

այդ թվում՝

 

Տրանսպորտային սարքավորումներ

403 991.5

Վարչական սարքավորումներ

150 190.0

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

209 479.5

ԱՅԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ

409 669.9

այդ թվում՝

 

Աճեցվող ակտիվներ

20 000.0

Ոչ նյութական հիմնական միջոցներ

1 600.0

Գեոդեզիական-քարտեզագրական ծախսեր

58 069.9

Նախագծահետազոտական ծախսեր

330 000.0

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՕՏԱՐՈՒՄԻՑ ՄՈՒՏՔԵՐ

(700 000.0)

 

Հոդված 7.  Սահմանել, որ՝

1) 2011 թվականի հունվար ամսվա ընթացքում Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­պետու­թ­յան կառա­վա­­­րու­­­թյու­նը չի շա­րունակի 2010 թվականի բյուջետային տարվա պար­­տա­վո­րու­թյունների գծով գոր­­ծառ­նու­թյուն­նե­րի ձևա­կեր­պումների իրա­կա­նա­ցումը.

2) մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը երկարաձգվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից 2010 թվականին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բյուջեին տրամադրվելիք  միջպետական վարկի մարման ժամկետը` տարեկան 0.01 տոկոս տոկոսադրույքով, իսկ 1993-2009 թվականներին Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեից ստացված բյուջետային վարկերի մարման ժամկետը երկարաձգվում է մինչև 2015 թվականի հունվարի 1-ը.

3) 2010 թվականին քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույ­քաչափը կազ­­­մում է 40000 դրամ, հարկային ծառայողների բա­զային պաշտոնային դրույ­­­­քաչափը՝ 55500 դրամ, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերահսկիչ պալատում քաղաքացիական ծառայողների բազային պաշտոնային դրույ­քաչափը` 61050 դրամ, իսկ յուրաքանչյուր պետա­կան մարմնի քաղաքացիական ծա­ռա­յող­ների տա­­­րե­կան պար­գևատր­ման ֆոն­­դի միաս­նական տոկոսային դրույքաչափը` այդ մար­մնի գծով Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­­տու­թյան 2009 թվականի պետական բյուջեով նախա­տես­ված քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յողների աշխատա­վարձի տա­րե­­կան ֆոնդի 10 տո­­կոսը.

4) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 9-րդ մասին համապատասխան՝ պետական հիմնարկների համար Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումների համաձայն բացված արտաբյուջետային միջոցների հաշիվների (բացառությամբ դատական, իրավապահ և դատական ակտերի հարկադիր կատարման մարմինների դեպոզիտային, իրավաբանական անձանց սպասարկման նպատակով պետական հիմնարկների համար բացված դեպոզիտային հաշիվների), ինչպես նաև հարկային պետական ծառայության և ճանապարհային ոստիկանության աշխատակիցների խրախուսման  և /կամ/ համակարգի զարգացման նպատակային ֆոնդերի հաշիվների միջոցների շրջանառությունը 2010 թվականի ընթացքում իրականացվում և այդ հաշիվների մուտքերի և ելքերի նախահաշվային ու փաստացի ցուցանիշները Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություններում արտացոլվում են որպես պետական բյուջեի համապատասխան մուտքեր և ելքեր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով: Ընդ որում, նախահաշիվներով նախատեսվող 2010 թվականի բյուջետային տարվա եկամուտների գումարների չափով ենթակա են ավելացման սույն օրենքի 2-րդ և 4-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային եկամուտների գումարները, ծախսերի նախահաշվային գումարների չափով՝ սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և 6-րդ հոդվածներով հաստատված բյուջետային ծախսերի համապատասխան գումարները (սույն կետում նշված նախահաշիվներին համապատասխան ֆինանսավորվող ծրագրերը և դրանց գծով նախատեսվող ծախսերը որպես առանձին լրացուցիչ ծրագրեր արտացոլելով սույն օրենքի N 1 հավելվածի՝ այդ ծրագրերին համապատասխանող բաժիններում), իսկ եկամուտների և ծախսերի նախահաշվային գումարների դրական կամ բացասական տարբերության չափով՝ համապատասխանաբար պակասեցման կամ ավելացման` սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաստատված դեֆիցիտի (պակասուրդի) ընդհանուր գումարը և սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված պետական բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆինանսավորման աղբյուրների  համապատասխան գումարները.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 24-րդ հոդվածի 7-րդ մասով նախատեսված դեպքում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ընդունած որոշումը չի կարող վերաբերել սույն օրենքով նախատեսված ծախսերի (բացառությամբ դրանց գծով առաջացած տնտեսումների) հետևյալ ուղղություններին`

ա. պետական ներքին և արտաքին պարտքի մարում և սպասարկում,

բ. պետական նպաստներ, սոցիալական և փոխհատուցման վճարներ,

գ. պետական բյուջետային հիմնարկների աշխատակիցների աշխատավարձեր (դրամական բավարարում) և դրան հավասարեցված վճարներ ու պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարներ,

դ. պետական բյուջեից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին տրամադրվող դոտացիաների գծով հատկացումներ:

 

Հոդված 8. Հաստատել՝

1) սույն օրենքի 5-րդ հոդվածով սահմանված բյուջետային հատ­կացում­նե­րի բաշ­­խու­մը՝ ըստ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  օրենսդիր, գործադիր և դատա­կան իշխա­նու­թյան մարմին­­նե­րի՝ սույն օրեն­քի N 1 հա­վել­­վածի համաձայն.

2) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2010 թվականի պետական բյուջեից համայնքների բյուջեներին դոտացիաներ տրամադրելու նպատակով նախատեսված հատկացումների ընդհանուր չափերը՝ սույն օրենքի N 2 հավելվածի համաձայն.

3) Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույ­­քի կադաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի համակարգի 2010 թվականի ծախսերի նախա­հա­շիվը՝ 206 527,5 հա­զար դրամ գու­մա­րով` սույն օրենքի N 3 հա­վել­վածի հա­մա­ձայն.

4) սույն օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թ­յան 2010 թվականի պե­տա­կան բյուջեի դեֆիցիտի (պակասուրդի) ֆի­նան­սավորման աղբյուրները` ըստ առանձին տարրերի` սույն օրենքի N 4 հա­վել­վածի հա­մա­ձայն:

 

Հոդված 9.  Թույլատրել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանը 2010 թվա­­կա­նին ան­­­հրա­­­­ժեշտության դեպքում՝

1) վե­րա­բաշ­խել սույն օրեն­­քի N 1 հա­վել­վածում բյուջետային ծախսերի գոր­ծա­ռա­կան դասակարգ­ման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող նույն ծախ­սա­յին ծրագիրն իրա­­կա­նաց­նող Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պե­տութ­յան պետական կա­ռա­վար­ման մարմինների միջև՝ նրանց գծով տվյալ ծրա­գիրն իրա­կա­նաց­նելու հա­մար սույն օրեն­քով հաստատված հատ­կա­ցում­ները.

2)  փոփոխություններ և (կամ) լրացումներ կատարել բյուջետային ծախսերի գոր­ծառական  դա­­սա­կարգ­ման նույն բաժնի խմբի դասին պատկանող սույն օրենքի N 1 հա­վել­վածով սահ­­­­­մանված նույն ծախ­սա­­յին ծրա­գիրն իրականացնող Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տու­թյան գոր­­ծա­­դիր իշխա­­նու­թ­յան հա­մա­պա­­տաս­խան մար­­­մին­նե­րի  ցան­կե­րում.

3) սույն կետով սահմանված դեպքերում կատարված ծախսերը և ստաց­­­ված եկա­մուտներն  արտա­հայ­տե­լ­ով Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապետութ­յան 2010 թվականի պե­տա­կան բյու­­ջեի կատար­ման մա­սին հաշ­­­վետ­վու­թյուն­նե­րում և այդ գումարների չափով ավելացնելով սույն օրենքի 2-րդ և 4-6-րդ հոդ­ված­նե­րով հաս­տատ­ված բյուջետային եկամուտների և ծախսերի (դրանք արտացոլելով նաև սույն օրենքի N 1 հա­վել­վածի համապատասխան բաժիններում որպես առանձին լրացուցիչ ծախ­սա­յին ծրագրեր) գու­մար­նե­րը, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թ­յան 2010 թվականի պետական բյու­ջեից առանց սահմա­նա­փակ­ման իրա­­կա­­նաց­­նել`

ա. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կառավարման մարմինների, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի վերականգնման հետ կապված) կող­մից դիմումներ, հայցադիմումներ, դատա­րա­նի վճիռ­ների ու որո­շում­ների դեմ վե­­րաքննիչ և վճռաբեկ բո­ղոքներ ներկայաց­նե­լիս` «Պե­տա­կան տուրքի մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրեն­քով սահ­ման­­ված վճա­րում­ները,

բ. Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րապետու­թ­յան հարկային մարմինների կող­մից Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապետու­թ­յան պետական կառավարման մարմին­նե­րում և պետական հիմնարկներում Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապետու­թ­յան օրենս­դրու­թ­յամբ սահ­մանված կարգով կա­տար­­­ված ստու­­­­գում­­ների և վերստուգում­նե­րի արդ­յուն­­քում առա­ջադրված լրացուցիչ հար­կայ­ին պար­­­տա­վո­րու­թ­յունների մարման հա­մար ան­հրա­ժեշտ վճարումները,

գ. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թ­յան օրեն­քին համապա­տաս­խան ոչ կառավար­չա­կան բնույթի գոր­ծու­նեություն իրակա­նաց­նող պե­տական (բյու­ջե­տային) հիմ­­նարկ­­ների պետական ոչ առևտ­րային կազմակերպություն­նե­րի վե­րա­կազմակերպման նպա­տա­­կով՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պե­տա­կան ռե­գիստ­րում պե­տական գրանց­ման, կնիք­ների պատ­րաստ­ման թույլտ­վու­թ­յան, ինչպես նաև կազմակեր­պությանը հանձնված գույքի գրանց­ման համար «Պետական տուրքի մա­սին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տութ­յան օրենքով   սահ­ման­­ված  վճա­րում­նե­րը,

դ. սոցիալական ապահովության մարմիններից արտոնյալ պայմաններով ավ­տո­մեքենաներ ստացած հաշ­­մանդամներին վարորդական իրավունքի վկայական և ավտոմեքենայի պետական համա­րա­նիշ տա­լու, ինչ­­­պես նաև ավտոմեքենայի գրանց­­ման ու վերագրանցման համար «Պետական տուրքի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­­պե­տութ­յան օրենքով սահ­ման­­ված վճարում­ների գծով այդ հաշ­ման­դամների փո­խա­­րեն, նշված օրեն­քի 30-րդ հոդվածի պահանջների համաձայն, Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տութ­յան կա­ռա­­վա­րու­թ­յան կող­մից կա­տար­­վող ծախսերը.

4) վերաբաշխել սույն օրենքի N 3 հավելվածով սահմանված Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թ­յան կա­ռա­վա­րութ­յանն առընթեր ան­շարժ գույ­­քի կա­դաստ­­րի պե­տա­կան կոմիտեի 2010 թվա­կա­նի ծախ­սերը (ինչպես ըստ ծախ­սա­յին հոդ­ված­ների, այն­պես էլ կոմիտեի կենտ­րո­նա­կան ապարատի և ստո­րա­բա­ժա­նումների միջև) այն պայմա­նով, որ թույլ չտր­վի կոմիտեի՝ սույն օրեն­քի N 1 հա­վել­­վա­ծում բերված ծախ­սա­յին ծրագ­րե­րի գծով նա­­խա­­տես­ված հատ­­կա­ցում­նե­րի ծա­վալ­նե­րի փո­փո­խու­թ­յուն և սույն օրենքի N 3 հա­վելվածով սահ­ման­ված յու­րա­­­քանչյուր ծախ­սա­­յին հոդվածի գծով նա­­խա­­տես­ված ծախ­­­սերի ընդ­հանուր գումարի կրճա­տում՝ 15 տո­­կոսի, կամ ավե­լա­­ցում՝ 30 տոկո­­սի չա­փով.

5) «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րա­­պե­տու­­թ­յան օրենքի 24-րդ հոդվածին և սույն հոդվածի 1-ին, 2-րդ և 7-րդ կետերին համապատասխան թույ­լատր­վող վե­րա­բաշ­­խումներով պայ­­մա­նավորված փո­փո­խու­թ­յուն­­ներ կատարել սույն օրենքի N 3  հավել­ված­­­ում,

6) սույն օրենքի 4-րդ հոդվածով հաստատված եկամուտների կազմում չնա­խա­տեսված և պետա­կան բյուջե մուտ­քագրված նվիրաբերված գումարներն ըստ նվի­րա­բե­րողի կողմից որոշ­ված ուղղու­թ­յուն­նե­­րի, «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության բյու­ջե­տա­յին համակարգի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րա­պե­տու­թ­յան օրեն­­քի 24-րդ հոդ­վածի 8-րդ մասի համաձայն օգտագործ­­ելու դեպ­քում այդ  գումար­­նե­րի չա­փով ավե­լաց­նել սույն օրեն­քի 2-րդ և 4-րդ հոդ­ված­­ներով հաս­տատ­ված բյու­ջե­տա­յին եկա­մուտ­ների գումարը և ըստ այդ եկամուտների հաշվին կատարվելիք բյու­ջե­­տա­յին ելքերի պատ­կա­նելիության փո­փո­խու­թ­յան են­թարկել` սույն օրենքի 2-րդ, 5-րդ և  6-րդ  հոդ­­ված­նե­րով  հաս­տատ­­ված  բյու­ջե­տա­յին  ծախ­սե­րի  հա­մա­պա­­տաս­խան գու­մար­ներն ու N 1 հավել­վա­­ծով նա­խա­տես­ված սույն կետում նշված եկա­մուտների հաշ­վին ֆի­նան­սավորվող համապա­տաս­խան ծախ­սա­յին ծրագրերի գծով սահ­ման­ված հատ­­կա­ցում­ները և (կամ) սույն օրենքի 2-րդ հոդվածով հաս­տատ­­­ված դե­ֆի­ցի­տի (պակասուրդի) և սույն օրեն­­քի 3-րդ հոդ­­վա­ծով, ինչպես նաև սույն օրենքի N 4 հավելվածով հաս­տատ­ված դե­ֆի­ցի­տի (պա­կա­սուր­դի) ֆի­նան­սա­վորման աղբյուրների և դրանց տարրերի հա­մապատաս­խան գու­մարնե­րը (եթե սույն կետում նշված եկամուտ­նե­րի հաշվին ֆինանսավորվող ծրագրերը նախա­տես­ված չեն սույն օրեն­քի N 1 և (կամ) N 4 հավել­վա­­ծներում, դրանք որ­պես առան­ձին լրացուցիչ  ծրա­գրեր ըստ պատ­կա­նե­լիության ար­­տա­­ցո­լե­լ նշված  հավել­վա­ծ­ներում` այդ ծրագ­­րե­րին հա­մա­պա­տասխանող բաժիններում).

7) պահպանելով սույն օրեն­քի N 1 հավելվածում ներ­կա­յաց­ված յուրաքանչյուր ծախ­սային ծրագ­րի գծով սահմանված հատ­­կացում­ների ընդհանուր գումարը՝ փոփոխել վերջինիս բաշխումն ըստ բյու­­ջե­տա­յին ծախ­­­­­­սե­րի տնտե­­սա­­գի­տա­կան դասա­կարգ­մամբ սահ­ման­ված հոդ­ված­նե­րի (առանց վերա­բաշխ­վող գու­մա­րների սահմա­նա­փակման):

 

Հոդված 10. Սույն օրենքի NN 1-4 հավելվածները համարվում են սույն օրեն­քի ան­­բա­ժա­նե­լի մա­սե­րը:

 

Հոդված 11.  Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2010 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

 

           ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ           

          ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

        30 դեկտեմբերի 2009թ.

           ք.Ստեփանակերտ

           ՀՕ-63-Ն