«Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մյասին

                                                                                                                                                                                                              Ընդունված է 2010թ. սեպտեմբերի 15-ին

Հոդված 1. «Ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2008 թվականի ապրիլի 16-ի ՀՕ-27 օրենքի (այսուհետ` օրենք) 15-րդ հոդվածում`

1) 4-րդ մասի երկրորդ նախադասությունը «այլ անձանց հետ» բառերից հետո լրացնել «բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի,» բառերով.

2) 5-րդ մասի «այլ անձանց հետ» բառերից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի,» բառերով.

3) 6-րդ մասի «հսկողությամբ» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ օրենքով նախատեսված դեպքերի» բառերով:

    

Հոդված 2. Օրենքի 31-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետի «տարափոխիկ» բառը փոխարինել «շրջապատի համար վտանգ ներկայացնող» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 36-րդ հոդվածի 4-րդ մասը «բացառությամբ» բառից հետո լրացնել «օրենքով նախատեսված դեպքերի և» բառերով:

 

Հոդված 4. Օրենքի 45-րդ հոդվածը 2-րդ մասից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր մասերով.

«Օրենքով նախատեսված դեպքերում առանց հատուկ թույլտվության ձերբակալվածներին պահելու վայր և կալանավորվածներին պահելու վայր անարգել մուտքի և ելքի իրավունք կարող է տրվել նաև այլ անձանց:

Սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված անձանց կողմից ձերբակալված և կալանավորված անձանց հետ տեսակցությունները չեն ազդում սույն օրենքով սահմանված` ձերբակալված և կալանավորված անձանց տրամադրվող տեսակցությունների քանակի վրա:»:

 

 

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ՆԱԽԱԳԱՀ ̀                                                          Բ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ

 

 

        

  8 հոկտեմբերի 2010թ.

  ք.Ստեփանակերտ

  ՀՕ-33-Ն