«Դատական մագիստրատուրայի խորհրդի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

 

Հոդված 1.«Դատական մագիստրատուրայի խորհրդի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի /այսուհետ`օրենք/ ամբողջ տեքստում «արդարադատության  պետական վարչության պետ» բառերը` համապատասխան հոլովաձևերով, փոխարինել «արդարադատության նախարար» բառերով:

 

Հոդված 2.Օրենքի 4-րդ հոդվածի 3-րդ կետում և 5-րդ հոդվածի 3-րդ կետում «երկու» բառը փոխարինել «երեք» բառով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 12-րդ հոդվածը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 4.Օրենքի 13-րդ հոդվածի 2-րդ մասը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 5. Օրենքի 14-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «Սույն հոդվածով» բառերը փոխարինել «Դատավորի կարգավիճակի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 31-րդ հոդվածով» բառերով.

            2) 3-րդ և 4-րդ մասերը ճանաչել ուժը կորցրած:

 

Հոդված 6. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ

օրվանից:

                                                                                                         

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
         ՆԱԽԱԳԱՀ`                                           Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ