«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                      Ընդունված է 2006թ. նոյեմբերի 15-ին

         Հոդված 1. «Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (25 մայիսի 2005 թվականի, ՀՕ-201, այսուհետ` օրենք) 5-րդ հոդվածի 1-ին մասում`

 

            1) «ա» կետից հանել  «որդեգրման»  բառը.

2) «դ» կետը «գրանցման» բառից հետո լրացնել «վկայականներ,» բառով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 14-րդ հոդվածում 1-ին մասի «դ» կետի «անձի» բառը փոխարինել «(անձանց)» բառով, իսկ «կողմից» բառից հետո լրացնել «, և երեխայի առողջության մասին բժշկական կազմակերպության տված տեղեկանքը՝ » բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 16-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

            1) հանել «և վերջինիս լիազորությունները» բառերը.

2) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերություն.

«Ծննդյան դիմումը (հայտարարությունը) գրավոր ներկայացվում է ՔԿԱԳ մարմին, դիմումում պետք է նշել հետևյալ տեղեկությունները.

ա) երեխայի անունը, հայրանունը և ազգանունը.

բ) ծննդյան վայրը, ժամանակը և սեռը.

գ) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 18-րդ հոդվածում`

            1) ուժը կորցրած ճանաչել 4-րդ մասը.

2) 5-րդ մասի «ամուսնական կապի» բառերը փոխարինել «ամուսնության» բառով:

 

Հոդված 5. Օրենքի 21-րդ հոդվածի երկրորդ մասը ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 6. Օրենքի 22-րդ հոդվածի առաջին մասում`

            1) «բ» կետը «ավելի» բառից հետո լրացնել «կենդանածին կամ մեռելածին» բառերով.

2) «ե» կետը «աշխատանքի վայրը» բառերից հետո լրացնել «, զբաղմունքը և կրթությունը» բառերով.

3) «ժա» կետի «անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ» բառերը փոխարինել «երեխայի բնակության վայրը» բառերով.

4) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժբ» կետ.

«ժբ) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:»:

 

Հոդված 7. Օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասում`

1) «ա» կետը «բնակության վայրը» բառերից հետո լրացնել «, կրթությունը, աշխատանքի վայրը և զբաղմունքը» բառերով. 

2) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ե» կետ.

«ե) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:»:

 

Հոդված 8. Օրենքի 27-րդ հոդվածում`

            1) 1-ին մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Ամուսնության պետական գրանցումն իրականացվում է ՔԿԱԳ մարմին համատեղ դիմում տալու օրվանից մեկ ամիս անցնելուց հետո, բայց երեք ամսից ոչ ուշ: Մինչև մեկ ամիսը լրանալը ամուսնացող անձանց համատեղ դիմումի հիման վրա ամուսնության պետական գրանցումը կատարվում է, եթե առկա են հարգելի պատճառներ: Այդ դեպքում ՔԿԱԳ մարմնում ամուսնության պետական գրանցումը կատարվում է դիմումում նշված օրը, բայց ոչ շուտ, քան դիմում տալուց հետո` եռօրյա ժամկետում: Հարգելի պատճառների ցանկը հաստատում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարը:».

2) ուժը կորցրած ճանաչել 2-րդ մասը.

3) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8-րդ մաս.

«8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տարածքից դուրս ամուսնություն գրանցելու համար անձը ներկայացնում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արդարադատության նախարարության կողմից տրված տեղեկանք` ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ: Ընտանեկան կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկանքի տրման կարգն ու պայմանները սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը:»:

 

Հոդված 9. Օրենքի 29-րդ հոդվածի «ա» կետը «բնակության վայրը» բառերից հետո լրացնել «, կրթությունը, աշխատանքի վայրը և զբաղմունքը» բառերով:

 

Հոդված 10. Օրենքի 33-րդ հոդվածում`

            1) 1-ին մասի «ա» կետը «բնակության վայրը» բառերից հետո լրացնել «, կրթությունը, աշխատանքի վայրը և զբաղմունքը» բառերով.

2) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ե» կետով.

«ե) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:».

3) 4-րդ մասը «մեկ ամիս» բառերից հետո լրացնել «անցնելուց» բառով, իսկ «հետո» բառից հետո` «, բայց երեք ամսից ոչ ուշ,» բառերով:

 

Հոդված 11. Օրենքի 34-րդ հոդվածում`

            1) 1-ին մասի «ա» կետը «բնակության վայրը» բառերից հետո լրացնել «, կրթությունը, աշխատանքի վայրը և զբաղմունքը» բառերով.

2) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ը» կետով.

«ը) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:».

3) 3-րդ մասից հանել «ամուսնալուծության մասին դիմում տալու օրվանից մեկ ամիս հետո`» բառերը.

4) 4-րդ մասի «մեկշաբաթյա» բառը փոխարինել «եռօրյա» բառով:

 

Հոդված 12. Օրենքի 35-րդ հոդվածում`

            1) 1-ին և 2-րդ մասերից հանել «նախկին» բառը.

2) ուժը կորցրած ճանաչել 3-րդ մասը:

 

Հոդված 13. Օրենքի 37-րդ հոդվածում`

1) «ա» կետը «բնակության վայրը» բառերից հետո լրացնել «, կրթությունը» բառով, իսկ «և աշխատանքի վայրը» բառերը փոխարինել «, աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը և որերորդ ամուսնությունը» բառերով.

2) «բ» կետը «փաստաթղթի տվյալները» բառերից հետո լրացնել «, մինչև 18 տարե-կան համատեղ երեխաների թվաքանակը» բառերով:

 

Հոդված 14. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 401-րդ հոդվածով.

           

«Հոդված 401. Որդեգրման դիմումը

 

            1. Որդեգրման համար որդեգրողը (ները) տարածքային ՔԿԱԳ մարմին են ներկա-յացնում գրավոր դիմում, որի մեջ նշվում են հետևյալ տեղեկությունները.

ա) որդեգրողի (ների) անունը, ազգանունը, հայրանունը, ծննդյան թիվը և վայրը, քաղաքացիությունը, ազգությունը (ըստ հայտարարության կամ անձնագրում այդ տվյալների առկայության). 

բ) որդեգրողի (ների) բնակության վայրը.

գ) որդեգրողի (ների) ամուսնության գրանցման վայրը, համարը, ժամանակը.

դ) որդեգրողի (ների) կամ նրանց լիազորած անձի անձը հաստատող փաստաթղթերի տվյալները (սերիա, երբ և ում կողմից է տրվել).

ե) երեխայի անունը, ազգանունը, ծննդյան վայրը և ժամանակը մինչև որդեգրումը և որդեգրումից հետո.

զ) որդեգրման մասին վճիռ կայացրած դատարանի անվանումը, վճռի կայացման ժամանակը և համարը.

է) երեխայի ծննդյան ակտի գրանցման վայրը, ժամանակը և համարը.

ը) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:

2. Որդեգրողը (ները (լիազորված անձը) ստորագրում է (են) որդեգրման մասին դիմումը և նշում այն ներկայացնելու ժամանակը:»:

 

            Հոդված 15. Օրենքի 41-րդ հոդվածում 3-րդ մասի «սահմանված կարգով կատարում է որդեգրման պետական գրանցում» բառերը փոխարինել «ծննդյան ակտի գրանցման մեջ սահմանված կարգով կատարում է որդեգրման մասին նշում» բառերով:

 

Հոդված 16. Օրենքի 42-րդ հոդվածում 1-ին մասի «է» կետը «տվյալները» բառից հետո լրացնել «, դիմողի (ների) ստորագրությունը (ները)» բառերով:

 

Հոդված 17. Օրենքի 43-րդ հոդվածում`

            1) «ա» կետը «ազգանունը» բառից հետո լրացնել «մինչև որդեգրվելը և որդեգրումից հետո» բառերով.

2) «բ» կետի «որդեգրողի համաձայնությամբ» բառերը փոխարինել «որդեգրողի (ների) ցանկությամբ» բառերով:

 

Հոդված 18. Օրենքի 44-րդ հոդվածում`

1) 2-րդ մասից «Որդեգրողների (որդեգրողի) ցանկությամբ» բառերը հանել, «կարող է կատարել» բառերը փոխարինել «կատարում է» բառերով, իսկ «տվյալները» բառից հետո ավելացնել «(գրանցման վայրը, ակտի գրանցման համարը և ժամանակը)» բառերը.

2) 3-րդ մասը «ակտի» բառից հետո լրացնել «նոր» բառով և նույն մասից հանել «պահպանման» և «նոր» բառերը:

 

Հոդված 19. Օրենքի 50-րդ հոդվածում 4-րդ մասի «բ» կետից հանել «(հայրությունը երեխայի ծննդի պետական գրանցումից հետո որոշվելու դեպքում)» բառերը:

 

Հոդված 20. Օրենքի 51-րդ հոդվածի 2-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «զ» կետով.

«զ) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:»:

 

Հոդված 21. Օրենքի 56-րդ հոդվածում 2-րդ մասի «բ» կետը «ազգանունը» բառից հետո լրացնել «՝ հայրության որոշումից առաջ և հետո» բառերով:

 

Հոդված 22. Օրենքի 57-րդ հոդվածում 2-րդ մասի «բնակչության սոցիալական պաշտպանության մարմնին» բառերը փոխարինել «սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնին» բառերով:

 

Հոդված 23. Օրենքի 58-րդ հոդվածում`

            1) 3-րդ մասի առաջին պարբերությունը «Տասնվեցից» բառից հետո լրացնել «մինչև» բառով.

2) 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը «խնդրանքով» բառից հետո լրացնել «, իսկ համաձայնության բացակայության դեպքում` խնամակալության և հոգաբարձության մարմնի որոշմամբ» բառերով.

3) 5-րդ մասից հանել «, եթե նա անունը փոխում է երկրորդ անգամ, բացառությամբ սույն հոդվածի 3-րդ մասի երկրորդ պարբերությամբ նախատեսված դեպքի» բառերը:

 

Հոդված 24. Օրենքի 60-րդ հոդվածում 4-րդ մասի երկրորդ պարբերության «գրառում-ների պատճեններում» բառերը փոխարինել «գրառումներում» բառով:

 

Հոդված 25. Օրենքի 66-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

            «Հոդված 66. Մահվան մասին հայտարարությունը

 

1. Մահվան մասին հայտարարությունը ցանկացած անձի, ինչպես նաև սույն հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված անձանց և կազմակերպությունների կողմից պետք է տրվի ոչ ուշ, քան մահը վրա հասնելուց կամ մահացածի դին հայտնաբերելուց հետո` եռօրյա ժամկետում:

2. Մահվան մասին ՔԿԱԳ մարմին պարտավոր են գրավոր հայտարարել՝

ա) բժշկական կամ բնակչության սոցիալական պաշտպանության կազմակերպությունը, եթե մահը վրա է հասել մահացած անձի՝ տվյալ կազմակերպությունում գտնվելու ժամանակ.

բ) քրեակատարողական հաստատության ղեկավարը, եթե դատապարտյալի մահը վրա է հասել քրեակատարողական հաստատությունում պատիժը կրելու ժամանակ, կամ նախնական կալանքի վայրի ղեկավարը, եթե կալանավորված անձը մահացել է կալանքի տակ գտնվելու ժամանակ.

գ) նախաքննության կամ հետաքննության մարմինը, եթե անձի մահվան կապակցությամբ իրականացվում է քննություն կամ մահվան փաստի հիման վրա, եթե մահացածի անձը հաստատված չէ.

դ) զինվորական մասի հրամանատարը, եթե մահը վրա է հասել զինվորական ծառա-յության ընթացքում:»:

 

Հոդված 26. Օրենքի 67-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «ա» կետը «քաղաքացիությունը» բառից հետո լրացնել «մահացածի վեր-ջին բնակության վայրը, կրթությունը, աշխատանքի վայրը, զբաղմունքը և ընտանեկան դրությունը,» բառերով:

2) 1-ին մասի «ե» կետի «ստորագրությունները» բառը փոխարինել «ստորագրությունը» բառով:

 

 Հոդված 27. Օրենքի  9-րդ  գլխի  վերնագրում, ինչպես նաև 1-ին, 5-րդ, 44-րդ, 57-րդ, 60-րդ, 63-րդ, 69-րդ, 70-րդ, 71-րդ, 72-րդ և 73-րդ հոդվածներում «ուղղել» և «ուղղում» բառերից հետո, դրանց բոլոր հոլովաձևերով և թվերով, ավելացնել «լրացնել» և «լրացում» բառերը՝ համապատասխան հոլովաձևերով և թվերով:

 

Հոդված 28. Օրենքի 74-րդ հոդվածում 1-ին մասը «կազմած» բառից հետո լրացնել «կամ քաղաքացու մշտական բնակության վայրի» բառերով:

 

Հոդված 29. Օրենքը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 741 -րդ հոդվածով.

 

            «Հոդված 741. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառումների վերականգնման  դիմումը 

                                

           1. Քաղաքացիական կացության ակտի գրառումների վերականգնման համար քաղաքացին իր բնակության վայրի ՔԿԱԳ տարածքային մարմին գրավոր դիմում է ներկայացնում, որում նշվում են հետևյալ տեղեկությունները.

ա) անունը, ազգանունը (տոհմական ազգանունը), հայրանունը.

բ) ծննդյան ժամանակը և վայրը, ազգությունը.

գ) ընտանեկան դրությունը, անչափահաս և չափահաս երեխաների մասին.

դ) ծնողների, եղբայրների և քույրերի մասին.

ե) աշխատանքի (ուսման) վայրը և զբաղեցրած պաշտոնը դիմում տալու օրվա դրու-թյամբ.

զ) անհրաժեշտ այլ տեղեկություններ:»:

 

Հոդված 30. Օրենքի 77-րդ հոդվածում 1-ին և 2-րդ մասերի «75» թիվը փոխարինել «100» թվով:

 

Հոդված 31. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ      

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                 Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 դեկտեմբերի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ - 320