«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                            Ընդունված է 2007թ. մայիսի 30-ին

Հոդված 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­րա­պետու­թյան օրեն­­­քի (27 դեկտեմբերի 2003 թվականի, ՀՕ-76, այսուհետ՝ օրենք) 2-րդ հոդվածում «կարգավորվում» բառը փոխարինել «սահման­վում» բա­ռով, իսկ «սկզբունքների,» բառը փոխարինել «սկզբունքները և կարգավորվում են» բա­ռերով: 

 

Հոդված 2. Օրենքի 3-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի «դ» կետը «պաշտոն» բառից հետո լրացնել «(բացառությամբ ժամանակավոր թափուր պաշտոնի)» բառերով.

2) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժզ» կետով.

«ժզ) մասնագիտական աշխատանքային ստաժ` ստացած բարձրագույն կրթության, իսկ տվյալ պաշտոնի անձնագրով բարձրագույն մասնագիտական կրթություն նախատեսված լինելու դեպքում՝ այդ կրթության մասին վկայող փաստաթղթում նշված որ­ա­կա­վորմանը հա­մա­պա­տաս­խա­նող աշխա­տան­քային ստաժ, անկախ պետական կամ մաս­նա­վոր ոլորտներում կատարած աշ­­խա­տանքից:»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասի «ա» կետի «և» շաղկապը փոխարինել «կամ» շաղկապով.

2) 3-րդ և 4-րդ մասերն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 5-րդ մասի`

ա)  առաջին պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնի, բացառությամբ քաղաքացիական ծառա-յության բարձրագույն պաշտոնի, նշանակման հետ միաժամանակ պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձը քաղաքացիական ծառայողին շնորհում է քաղաքացիական ծառայության համապատասխան դասային աստիճան, եթե նա չունի քաղաքացիական ծառայության համապատասխան կամ ավելի բարձր դասային աստիճան:».

բ) երկրորդ պարբերությունը «աստիճան» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ քաղա­քա­ցիական ծառայության բարձրագույն դասային աստիճանի,» բառերով.

գ) երրորդ պարբերությունը «պաշտոն» բառից հետո լրացնել «, բացառությամբ քաղա­քա­ցիա­­կան ծառայության բարձրագույն պաշտոնի,» բառերով, իսկ «ավարտից հետո» բառերից հե­տո` «` երեք աշխատանքային  օրվա  ընթացքում» բառերով.

4) 6-րդ մասը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«6. Սույն օրենքի 33-րդ հոդ­­­­­վածի 1-ին կետի «բ», «գ», «դ», «թ», «ժ», «ժա», «ժբ», «ժէ» և «ի» ենթակետերով նախա­տես­­ված հիմ­քե­րով զբաղեցրած պաշտոնից ազատվելու հետ  միա­ժա­մա­նակ քաղաքացիական ծառայողը զրկվում է քաղաքացիական ծառայության դասային աստի­ճա­նից՝ տվյալ դա­սային աստիճանը շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշ­տո­նա­տար անձի որոշ­մամբ:».

5) 7-րդ մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 4. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին մասի «դ» կետից հանել «և փորձի» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենքի  14-րդ հոդվածում՝

1) 7-րդ մասի չորրորդ պարբերությունը «միանշանակ» բառից հետո լրացնել «ճիշտ» բա­ռով.

2) 8-րդ մասի երկրորդ պարբերության «անձնագրով սահմանված լիազորությունների վերաբերյալ» բառերը փոխարինել «անձնագրի դրույթների շրջանակներում» բառերով.

3) 91-րդ մասի երկրորդ պարբերությունը «ճիշտ» բառից հետո լրացնել «կամ մասնակիորեն ճիշտ»  բառերով.

4) 11-րդ մասը առաջին պարբերությունից հետո շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Մրցութային հանձնաժողովի կազմը հաստատող անձի (մարմնի) որոշմամբ մրցույթը հա-մարվում է չկայացած, եթե`

ա) մրցույթին մասնակցելու համար ոչ մի դիմում չի ներկայացվել.

բ) մրցութային հանձնաժողովն իրավազոր չէ (նիստին չի մասնակցում հանձնաժողովի անդամների առնվազն կեսից ավելին):

Սույն պարբերության «ա» կետով նախատեսված դեպքում անցկացվում է նոր մրցույթ, իսկ «բ» կետով նախատեսված դեպքում` կրկնակի մրցույթ:

Կրկնակի մրցույթի ժամանակ մրցույթին մասնակցելու համար նոր դիմումներ չեն ընդուն-վում, և այն անցկացվում է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` ընդհանուր հիմունքներով:

Եթե մրցույթին մասնակցելու համար ներկա­յաց­­ված բոլոր  դիմումներում առկա է սույն հոդ-վածի 4-րդ կետով սահմանված հիմքերից որևէ մեկը, ինչպես նաև, եթե մրցույթին մասնակցելու համար դիմում ներկայացրած անձանցից ոչ մեկը չի ներկայացել, ապա մրցութային հանձնաժողովի որոշմամբ մրցույթը համարվում է չկայացած և անցկացվում է նոր մրցույթ:

Սույն հոդվածով սահմանված կարգի խախտմամբ անցկացված մրցույթն անվավեր է ճա­նաչ­վում դատական կարգով և անցկացվում է նոր  մրցույթ:

Նոր  մրցույթն անցկացվում է ընդհանուր հի­մունք­ներով:

Եթե  նոր կամ կրկնակի մրցույթը համարվում է չկայացած (անվավեր), ինչպես նաև նոր կամ կրկնա­կի մրցույթի արդյունքում հաղթող չի ճանաչվում, ապա քաղա­քա­ցիական ծա­ռա­յու­թյան տվյալ թա­փուր պաշ­տոնն զբաղեցնելու համար  հայտարարվում է  նոր մրցույթ:»:

 

Հոդված 6. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ պարբերությամբ.

«Պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հետ առնչ­վող քաղաքացիա­կան ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պաշտոնի նշանակման և պաշտոնից ազատ­ման, նրանց վե­րա­պատ­րաստ­ման, ատեստավորման, կատա­րած աշխա­տանք­­­­­նե­րի մա­սին կիսամյակային հաշ­վետ­վու­թյուն­ներ ներկա­յացնելու, ծառայողական քննու­թյուն­նե­րի, ինչպես նաև քաղաքացիական ծառայության այլ գործընթացների հետ կապ­ված առանձ­նահատ­կու­թյունները և քաղաքացիա­կան ծառայության այդ պաշ­տոն­նե­րի ցան­կը սահ­մա­նում է քաղաքա­ցիական ծառայության խորհուրդը` համաձայնեցնելով ազ­գա­­յին ան­­վտան­գու­թյան պետական կառավարման լիազոր մարմնի հետ:»:

 

Հոդված 7. Օրենքի 17-րդ հոդվածում՝

1) 3-րդ և 4-րդ մասերն  ուժը  կորցրած ճանաչել.

2) 5-րդ մասը «հայեցողական» բառից հետո լրացնել «, բա­­ցա­ռությամբ  Լեռնային Ղարա-բաղի Հան­րա­­պե­տու­թյան համայնքների ղեկավարների տեղա­կալների, խորհրդականների, մա­մուլի քար­­տու­ղար­ների, օգնական­նե­րի և ռեֆերենտների պաշ­տոն­ների,» բառերով:

 

Հոդված 8. Օրենքի 18-րդ հոդվածում`

1) 1-ին մասի առաջին պարբերությունը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«1. Քաղաքացիական ծառայության ժամանակա­վո­ր թափուր պաշտոն առա­ջա­նա­լու` հղիու­­թյան, ծննդա­­­­­բերու­թյան և երեխայի խնամքի կապակցությամբ արձակուրդի, պարտադիր զինվորական ծառայու­թյան զորա­կոչ­վելու, մինչև քա­ղա­քա­ցիական ծառայության թափուր պաշտոնը մրցույ­թի արդյուն­քում հաղթող ճանաչված մասնակցի կողմից զբաղեցնելը, քա­ղա­քա­ցիական ծառայողի կողմից իր ծա­ռա­յո­ղա­կան պարտա­կա­նու­թյուն­ները կա­­­տա­րելու ժա­մա­նակավոր անհ­նարի­նության, սույն օրենքի 20-րդ հոդվածի 5-րդ կետի «ա» և «բ» ենթակետերով, ինչպես նաև օրենքով նա­խատեսված այլ դեպ­քերում այդ պաշ­տո­նն զբա­ղեց­վում է`».

 2) 1-ին մասի  «ա» կետի`

ա) «ծառայողի կամ սույն հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված կարգով սույն կետի «բ» ենթակետով նախատեսված անձի կողմից մինչև վեց ամիս ժամկետով» բառերը փո­խա­րինել  «ծառայողի կողմից մինչև վեց ամիս ժամկետով կամ սույն հոդվածի 2-րդ կետով նա­խա­տեսված կարգով սույն կետի «բ» ենթակետով նախատեսված անձի կողմից»  բառերով.

 բ) «17-րդ հոդվածի 3-րդ» բառերը փոխարինել «20-րդ հոդվածի 5-րդ» բառերով.

գ) «գործուղման» բառը հանել:

 

Հոդված 9. Օրենքի 19-րդ հոդվածում՝

1) 4-րդ մասի առաջին պարբերության  «, կամ քաղաքացիական ծա­ռայողի ցանկու­թյամբ» բառերը հանել.

2) 12-րդ մասի «գ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

3) 12-րդ մասի երկրորդ պարբերության երկրորդ և երրորդ նախադասությունները հանել.

4) 14-րդ և 15-րդ մասերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«14. Ատեստավորման արդյունքները, սույն օրենքի 14-րդ հոդվածի 10-րդ և 101-րդ կետե­րով սահմանված կարգով, երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում ներկայացվում են քաղաքա-ցիական ծառա­յո­ղին պաշ­տո­նի նշա­նակելու իրա­վա­սու­թյուն ունեցող պաշտոնատար անձին (մարմ­նին), որը քաղա­քա­ցիա­կան ծառայողի զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու արդյունքի դեպքում ըն­դու­­նում է նրան զբաղեցրած պաշտոնից ազատելու մասին որոշում: 

15. Քաղաքացիական ծառայողին պաշ­տոնի նշա­նակելու իրավասություն ունեցող պաշ­տո­նա­տար անձը (մարմ­ինը) սույն հոդվածի 14-րդ կետով նախատեսված որո­շումն ընդունում է ոչ ուշ, քան ատես­տա­վոր­ման արդյունքներն ստանալու օր­վանից երեք աշխատանքային օրվա ըն­թաց­քում:

Քաղաքացիական ծա­ռայողին պաշ­տոնի նշա­նակելու իրավասություն ունեցող պաշտո­նա­տար անձը (մարմ­ինը) քաղաքացիական ծառայողի ժամանակավոր անաշխատունա­կու­թյան և ար­ձա­կուր­­դում գտնվելու ժամանակ սույն հոդվածի 14-րդ կետով նախատեսված որոշումն ըն­դու­նում է նրա` աշխատանքի ներկայանալու օրվանից երեք աշխատանքային օրվա ըն­թաց­քում:»:

 

Հոդված 10. Օրենքի  20-րդ  հոդվածում`

1) վերնագիրը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 20. Քաղաքացիական ծա­ռա­յողի վերապատրաստումը, մաս­նա­գիտա­կան գի­տե­լիքների և աշխա­տան­քային ունակություն­ների կատարելա­գործ­ման  նպատակով գործուղումը».

                     

 2) 5-րդ մասը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Մաս­նա­գիտա­կան գիտելիքների և աշխա­տան­քային ունակություն­ների կատարելա­գործ­ման նպատակով քաղաքացիական ծառայողի գոր­ծուղումն իրականաց­նում է՝

ա) մինչև մեկ տարի ժամկետով գործուղման դեպքում՝ նրան պաշտոնի նշա­­­­նա­կելու իրա­վասություն ունեցող պաշ­տոնա­տար անձը, բացառու­թյամբ սույն կետի երկրորդ պարբերու­թյամբ նախատեսված դեպքի.

բ) մեկ տարուց ավելի ժամկետով գործուղման դեպքում` նրան պաշտոնի նշա­­­­նա­կելու իրա­վա­սություն ունեցող պաշ­տոնա­տար անձը, բացառու­թյամբ սույն կետի երկրորդ պարբե­րու­­թյամբ նախատեսված դեպքի, քաղա­քա­­ցիա­կան ծա­ռա­յու­թյան խորհրդի համաձայնու­թյամբ:

Սույն կետով նախատեսված դեպքերում Լեռնային Ղարաբաղի  Հանրապետության նա­խա­րա­րու­թյան, կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմնի, շրջվարչակազմի (Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի) աշխա­տա­կա­զմի ղեկավարի գործուղումը, նրան պաշ­տո­նում նշա­նա­կե­լու իրա­վասություն ունե­ցող պաշ­տո­նա­տար անձի (մարմնի) և քա­ղա­քացիական ծառայության խորհրդի համա­ձայ­նու­­թյամբ, համապա­տաս­խանաբար իրականացնում են նա­խա­րարը, կա­ռա­վա­րությանն առընթեր պե­տական կա­­ռա­վար­ման մարմնի ղեկավարը, շրջվարչա-կազմի ղեկավարը (Ստեփանակերտի քա­ղա­քապետը):».

3) ավելացնել հետևյալ  բովանդակությամբ 6-րդ և 7-րդ  մասեր.

«6. Սույն հոդվածի 5-րդ կետով նախատեսված դեպքերում պահպանվում են քաղաքա­ցիա­կան ծառայողի պաշտոնը և ստաժը, իսկ նրա վարձատրու­թյու­նը կարող է պահպանվել նրան պաշ­­­տոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշ­տո­նատար անձի (մարմնի) հայեցո­ղու­թյամբ:

7. Սույն օրենքի հիման վրա քաղաքացիական ծառայողների վերապատրաստման, մաս­նա­գիտա­կան գիտելիքների և աշխա­տան­քային ունակություն­ների կատարելա­գործ­ման նպա­տա­­կով գոր­ծուղելու կարգը սահմանում է քա­ղա­­­­քացիական ծառայու­թյան խորհուրդը:»:

 

Հոդված 11. Օրենքի  21-րդ  հոդվածում`

1) 2-րդ մասի «գ» կետն ուժը կորցրած ճանաչել.

2) 3-րդ մասի «բ» կետը «հայեցողական» բառից հետո լրաց­նել «, բացա­ռությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թյան համայնքների ղեկավարների տեղա­կալների, խորհրդականների, մա­մուլի քար­­տու­ղար­ների, օգնական­նե­րի և ռեֆերենտների պաշ­տոն­ների,» բառերով:

 

Հոդված 12. Օրենքի 23-րդ հոդվածում 1-ին մասի «ը» կետի «քաղաքացիական ծառայու-թյան խորհրդի կողմից հաստատված բառերը» հանել:

 

Հոդված 13. Օրենքի 25-րդ հոդվածում 1-ին մասի «բ» կետի «և» շաղկապը  փոխարինել  «կամ» շաղկապով:

 

Հոդված 14. Օրենքի 32-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «զ» կետով.

«զ) քաղաքացիական ծառայության ավելի բարձր դա­սա­յին աս­տիճանի, բացառությամբ քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն դասային աստիճանի, իջեցում` մեկ աստի­ճա­նով:».

2) 2-րդ մասի առաջին պարբերությունը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 «Մինչև կարգապահական տույժ նշանակելը կարգապահական տույժ կիրառելու իրա­վա­սություն ունեցող պաշտոնատար անձը կարգապահական խախտման վե­րա­բեր­յալ պետք է գրա­վոր բացատրություն պահանջի կարգապահական խախտում թույլ տված քա­ղա­քա­ցիա­կան ծա­ռա­յողից:»:

 

Հոդված 15. Օրենքի 33-րդ հոդվածում՝

1) 1-ին մասը  «գ» կետից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «գ1» կետով.

«գ1) սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ» և «զ» կամ «դ» և «զ» ենթակետերով նա­խա­տես­ված կարգա­պահական տույժերը  մեկ տարվա ընթացքում  կիրառելը.».

2) 1-ին մասի «դ» կետը շարադրել հետևյալ  խմբագրությամբ.

«դ) սույն օրենքով նախատեսված ատեստավորմանը  երեք անգամ չներկայանալը.».

3) 1-ին մասի «դ1» և «ժե» կետերն ուժը կորցրած ճանաչել.

4) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ 5-րդ մաս.

«5. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «զ», «ժթ» և «իա» ենթակետերով նախատեսված հիմքերով պաշտոնից ազատելու դեպքում քաղաքացիական ծառայողներին այդ մասին նախազգուշացնելը պարտադիր չէ:»:

 

Հոդված 16. Օրենքի 37-րդ հոդվածում 2-րդ մասի «զ» կետը շարադրել հետևյալ խմբա-գրությամբ.

«զ) համաձայնություն է տալիս քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետի «գ» և (կամ) «դ» կամ «գ» և  «զ» կամ «դ» և «զ» ենթակետերով նա­խա­տես­ված կար­­­­­գա­պահական տույժերը մեկ տար­­վա ընթացքում կիրառելու, ինչպես նաև սույն օրենքի 32-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ե» ենթա­կե­տով նախատեսված կարգապահական տույժը կիրա­ռե­լու  դեպքերում.»:

 

Հոդված 17. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող տասներորդ օրվանից:

 

 

 

 

  ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

  ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                         Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

30 հունիսի 2007 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-42