«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                               Ընդունված է 2006թ. հունվարի 23-ին 

             Հոդված 1. Օրենքի 3-րդ հոդվածի  3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

                «3. Սույն օրենքի իմաստով՝ սույն հոդվածի 1-ին կետի «ժդ» ենթակետով նախա­տես­ված հայեցողական պաշտոններ են համարվում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թյան Նախագա­հի աշխատա­կազմի ղեկավարի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարու­թյան աշխատակազ­մի ղե­կա­­­վա­րի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թյան Նախա­գա­հի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի, տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետի, վերահսկողության ծառայության ղեկավարի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թյան կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների և նրանց տեղակալների,  Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նա­խա­րար­­ների տեղակալների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջվարչակազմերի ղեկավարների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության շրջվարչակազմերի ղեկավարների (Ստեփանակերտի քաղաքապետի) տեղակալների, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Նախագահի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Ազգային ժողովի նախագահի և փոխնախագահի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թյան կառավարությանն առընթեր պետական կառավարման մարմինների ղեկավարների, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա­պե­տու­թյան օրենքներով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների ղեկավարների խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնները, ինչպես նաև Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների  տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնները:»:

 

            Հոդված 2. Օրենքի`

                1) 3-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «հանձնաժողովների (ծառայությունների, խորհուրդների),» բառերը փոխարինել «մարմինների ղեկավարների (նրանց տեղակալների) և» բառերով.

                2) 4-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ե» ենթակետի «հանձնաժողովների (ծառայությունների, խորհուրդների, այդ թվում` քաղաքացիական ծառայության խորհրդի)» բառերը փոխարինել «մարմինների» բառով.

                3) 15-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «ե» ենթակետի և 4-րդ կետի «ե» ենթակետի «հանձնաժողովի (ծառայության, խորհրդի)» բառերը փոխարինել «մարմնի» բառով:

 

            Հոդված 3. Օրենքի 8-րդ հոդվածի`

                1) 1-ին կետի «բ», «գ» և «դ» ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«բ) քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոնների՝

- 1-ին ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղա­քա­ցիա­­կան ծա­ռայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիա­կան ծառա­յու­­թյան 1-ին դասի խորհրդականի դասային աս­տի­ճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապե­տու­թյան քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի պետական խորհրդա­կանի դասային աստի­ճան,

- 2-րդ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղա­քա­ցիա­­կան ծա­ռայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիա­կան ծառա­յու­­թյան 2-րդ դասի խորհրդականի դասային աս­տիճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապե­տու­թյան քաղաքացիական  ծա­ռա­յու­թյան 1-ին դասի խորհրդա­կանի դասային աստի­ճան,

- 3-րդ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղա­քա­ցիա­­կան ծա­ռայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիա­կան ծառա­յու­­թյան 3-րդ դասի խորհրդականի դասային աս­տի­ճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապե­տու­թյան քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդա­կանի դասային աստի­ճան.

գ) քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոնների՝

- 1-ին ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղա­քա­ցիա­­կան ծա­ռայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հան­րապետության քաղաքացիա­կան ծառա­յու­­թյան 1-ին դասի առաջատար ծառայողի դա­սա­յին աստիճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան քա­ղա­քացիական ծա­ռա­յու­թյան 3-րդ դասի խորհրդա­կանի դասային աստիճան,

- 2-րդ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղա­քա­ցիա­­կան ծա­ռայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիա­կան ծառա­յու­­թյան 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դա­սա­յին աստիճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան քա­ղա­քացիական ծա­ռա­յու­թյան 1-ին դասի առաջատար ծառայողի դասային աստի­ճան,

- 3-րդ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղա­քա­ցիա­­կան ծա­ռայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիա­կան ծառա­յու­­թյան 3-րդ դասի առաջատար ծառայողի դա­սա­յին աստիճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան քա­ղա­քացիական ծա­ռա­յու­թյան 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստի­ճան.

դ) քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոնների՝

- 1-ին ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղա­քա­ցիա­­կան ծա­ռայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիա­կան ծառա­յու­­թյան 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապե­տու­թյան քաղա­քացիական ծա­ռա­յու­թյան 3-րդ դասի առաջատար ծառայողի դասային աստի­ճան,

- 2-րդ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղա­քա­ցիա­­կան ծա­ռայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիա­կան ծառա­յու­­թյան 2-րդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապե­տու­թյան քաղա­քացիական  ծա­ռա­յու­թյան 1-ին դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստի­ճան,

- 3-րդ ենթախմբի պաշտոն զբաղեցնող քաղա­քա­ցիա­­կան ծա­ռայողներին՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության քաղաքացիա­կան ծառա­յու­­թյան 3-րդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստիճան, ինչպես նաև ավելի բարձր՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հան­­­րապե­տու­թյան քաղա­քացիական ծա­ռա­յու­թյան  2-րդ դասի կրտսեր ծառայողի դասային աստի­ճան:».

2) 5-րդ կետի 2-րդ պարբերությունը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Քաղաքացիական ծառայողին իր զբաղեցրած պաշտոնի համար նախատեսված  քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանից ավելի բարձր դա­սա­յին աս­տիճան շնորհվում է համա­պա­­տասխան դասային աստիճանը ստանալուց ոչ շուտ, քան երեք տարի և ոչ ուշ, քան հինգ տա­րի հետո:».

3) 6-րդ կետի «ժբ» և «ժէ» ենթակետերով» բառերը փոխարինել «ժբ», «ժէ» և «ի» ենթակետերով» բառերով.

4) 7-րդ կետը «աստիճանների,» բառից հետո լրացնել «մեկ աստիճանով», իսկ  «իջեցվում է դատական կարգով» բառերից հետո` «` տվյալ դասային աստիճանը շնորհելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի միջնորդությամբ» բառերով:

 

            Հոդված 4. Օրենքի 9-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«Հոդված 9. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը,

                     քաղա­քա­ցիա­կան ծառա­յու­թյան պաշտոնների անձնագրերը և

                     համապա­տասխան մար­մինների հաստիքացուցակը 

                     հաս­տա­տելը (փոփոխելը)

 

1. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկը հաստատում  (փոփոխում) է քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը՝ սույն օրենքի 15-րդ հոդ­վա­ծի  2-րդ կետում նշված պաշտոնատար անձանց առաջարկությամբ:

Սույն հոդվածի 1-ին կետով նախատեսված առաջարկությունը քաղաքացիական  ծառայու­թյան խորհուրդ է ներկայացվում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանա­ցանկը հաստատելու (փոփո­­խելու) իրավական հիմքի առաջացման պա­հից մեկ ամսվա ըն­թաց­քում:

2. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբում և ենթախմբում ընդգրկվող պաշտոնների անվանացանկը հաստատում (փոփոխում) է քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը:

3. Քաղաքացիական ծառայության պաշ­­տոն­ների անձնագրերը հաստատում (փոփոխում) են սույն օրենքի 15-րդ հոդ­վա­ծի 2-րդ կետում նշված պաշտոնատար անձինք՝ քաղա­քա­ցիա­կան ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ՝ այդ պաշտոնատար անձանց առաջար­կու­թյամբ:

4. Քաղաքացիական ծառայության պաշ­տոն­­ների անվանացանկը հաս­տատման (փոփոխ­­ման) և այդ անվանացանկում առաջացած քաղաքացիական ծառայության նոր պաշտոն­ների անձնագրերը քաղաքացիական ծառայության խոր­հուրդ համաձայնեցման են ներկա­յացվում միաժամանակ:

5. Համապատասխան մարմինների հաստիքացուցակը և (կամ) քաղաքացիական ծառայու­թյան պաշտոնների անձնագրերը ենթակա են հաստատման (փո­փոխ­ման) քաղաքացիա­կան ծառայության  համապատասխան պաշտոնների  անվանացանկը  հաստատե­լուց (փո­փո­խելուց) հետո՝

15-օրյա ժամկետում:»:

 

            Հոդված 5. Օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-ին կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

                «1. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անձնագրերը սույն օրենքի 9-րդ հոդվածով սահմանված կարգով հաստատվում (փոփոխվում) են քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագրի հիման վրա: Քաղաքացիական ծառայու­թյան պաշտոնների անձնագրերն ընդգրկում են նաև աշխատանքային ստա­ժի և փորձի  առնվազն հետևյալ չափանիշները.

                ա) քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոններ՝ բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառա­յու­թյան գլխավոր պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տար­վա ստաժ, կամ առնվազն հինգ տարվա քաղա­քա­ցիա­կան ծառայության ստաժ և քաղաքացիական ծառայության 2-րդ դասի խորհրդականի դա­սային աստիճան, կամ վերջին հինգ տարվա ընթացքում քաղա­քա­կան կամ հայեցողական, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն երեք տարվա աշխատանքային ստաժ.

բ) քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոններ՝ բարձրագույն կրթություն, քաղաքացիական ծառայության առա­ջատար պաշտոնների առնվազն 2-րդ ենթախմբում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ առն­վազն հինգ տարվա քաղաքա­ցիա­կան ծառա­յու­թյան ստաժ և քաղաքա­ցիա­կան ծառա­յու­թյան 2-րդ դասի առաջատար ծառայողի դա­սա­յին աստիճան, կամ վեր­ջին չորս տարվա ըն­թաց­քում քա­ղաքական կամ հայեցողական, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշ­­տոն­նե­րում առնվազն երկու տարվա աշ­խա­տան­քային ստաժ, կամ գիտական աս­տի­ճան և առնվազն երեք տարվա մաս­նագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ վերջին տասը տարվա ընթացքում առնվազն հինգ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ.

                գ) քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոններ՝ բարձրագույն կրթու­թյուն, քաղաքացիական ծառա­յու­թյան պաշտոններում առնվազն երկու տարվա ստաժ, կամ վերջին երեք տարվա ընթացքում քաղա­քա­կան կամ հայեցողական, բացառությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության համայնքների ղեկավարների տեղակալների, խորհրդականների, մամուլի քարտուղարների, օգնականների և ռեֆերենտների պաշտոնների, կամ քաղաքացիական պաշտոններում առնվազն մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ, կամ առնվազն երեք տարվա մասնագի­տական աշխատան­քա­յին ստաժ.

                դ) քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոններ՝ առանց աշխատանքային ստաժի և փորձի:»:

 

            Հոդված 6.  Օրենքի 13-րդ հոդվածի, 14-րդ հոդվածի 10-րդ կետի, 19-րդ հոդվածի 14-րդ և 15-րդ կետերի, 32-րդ հոդվածի 2-րդ կետի «եռօրյա ժամկետում» բառերը փոխարինել «երեք աշխատանքային օրվա ընթացքում» բառերով:

 

            Հոդված 7. Օրենքի 14-րդ հոդվածի 11-րդ  կետը  շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

                «11. Եթե մրցույթի արդյունքում մասնակիցներից ոչ մեկը թեստավորման առաջադրանք­ների առնվազն 90 տոկոսին ճիշտ պատասխան չի տվել կամ հարցազրույցի մաս­նա­կիցներից ոչ մեկը քվեարկու­թյան արդյունքում չի հավաքել մրցու­թա­յին հանձնաժողովի` քվեարկությանը մաս­նակցած անդամների կեսից ավելի կողմ ձայներ ու մրցույ­թի արդյունքում հաղթող չի ճա­նաչ­վել, կամ քաղաքացիական ծառայության խորհուրդը սույն հոդվածի 91-րդ կետով նախատեսված դեպքում կայացրել է մրցույթի արդյունքում հաղթող չճանաչելու մասին որոշում, ապա անցկացվում է նոր մրցույթ:

Եթե մրցութային հանձնաժողովն իրավազոր չէ (նիստին չի մասնակցում հանձնաժողովի անդամների առնվազն կեսից ավելին), ապա մրցույթը համարվում է չկայացած, և անց­կացվում է կրկնակի մրցույթ:

Կրկնակի մրցույթի ժամանակ մրցույթին մասնակցելու համար նոր դիմումներ չեն ընդունվում, և այն անցկացվում է 10 աշխատանքային օրվա ընթացքում` ընդհանուր հիմունքներով:

                Եթե մրցույթին մասնակցելու համար ոչ մի դիմում չի ներկայացվել, կամ ներկա­յաց­­ված բոլոր դիմումներում առկա է սույն հոդվածի 4-րդ կետով սահմանված հիմքերից որևէ մեկը, ինչպես նաև, եթե մրցույթին մասնակցելու համար դիմում ներկայացրած անձանցից ոչ մեկը չի ներկայացել, ապա մրցույթը համարվում է չկայացած և անցկացվում է  նոր մրցույթ:

                Սույն հոդվածով սահմանված կարգի խախտմամբ անցկացված մրցույթն անվավեր է ճա­նաչ­վում դատական կարգով:

                Նոր  մրցույթ է անցկացվում նաև մրցույթն անվավեր ճանաչվելու դեպքում:

                Նոր  մրցույթն անցկացվում է ընդհանուր հի­մունք­ներով:

Եթե նոր կամ կրկնակի մրցույթը համարվում է չկայացած (անվավեր), ինչպես նաև նոր կամ կրկնա­կի մրցույթի արդյունքում հաղթող չի ճանաչվում, ապա քաղա­քա­ցիական ծառայության տվյալ թա­փուր պաշ­տո­նն զբաղեցնելու համար հայտարարվում է նոր մրցույթ՝ դրանք անցկացնելուց երկու ամիս հետո:»:

 

            Հոդված 8. Օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ կետում «ենթախմբերի» բառից հետո դնել ստորակետ:

           

            Հոդված 9. Օրենքի 16-րդ հոդվածի`

                1) 3-րդ կետը «տեքստը» բառից հետո լրացնել «, որը կցվում է նրա անձնական գործին» բառերով.

                2) 4-րդ կետը ուժը կորցրած ճանաչել:

 

            Հոդված 10. Օրենքի 17-րդ հոդվածի 5-րդ կետի, 21-րդ հոդվածի 3-րդ կետի «բ» ենթակետի, 33-րդ հոդվածի 1-ին կետի «ը» ենթակետի «քաղաքական, հայեցողական կամ քաղաքացիական» բառերը փոխարինել «քաղաքական կամ հայեցողական կամ քաղաքացիական»  բառերով:

 

            Հոդված 11. Օրենքի 18-րդ հոդվածի`

                1) 1-ին կետի «ա» ենթակետը «պաշտոնատար անձի» բառերից հետո լրացնել «,իսկ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի ժամանակավոր թափուր պաշտոն առաջանալու դեպքում` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի» բառերով.

                2) 1-ին կետի «բ» ենթակետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ պարբերությամբ.

«Չի թույլատրվում սույն կետի «բ» ենթակետով նախատեսված այլ անձի հետ ժամկետա­յին աշխատանքային պայմանագիր կնքել, եթե քաղաքացիական ծառայության ժամա­նա­կավոր թափուր տվյալ պաշտոնն առաջացել է նրա այդ պաշտոնից սույն օրենքի 33-րդ հոդ­վածի 1-ին կետի «բ», «գ», «դ», «ե», «թ», «ժ» և «ի» ենթակետերով նախատեսված հիմքերից որևէ մեկով ազատվելու հետևանքով:»:

 

            Հոդված 12. Օրենքի 19-րդ հոդվածի`

                1) 8-րդ կետի «վեց ամիսը մեկ անգամ» բառերը փոխարինել «յուրաքանչյուր կիսամյակ»  բառերով.

                2) 10-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 3-րդ պարբերությամբ.

«Ատեստավորման հանձնաժողովը յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայողի համար քվեարկու­թյան է դնում սույն կետի չորրորդ պարբերության  «ա»  ենթակետի որո­շումը, որը հանձնաժողովի քվեար­կու­թյանը մասնակցած անդամների ձայների մեծա­մաս­նու­­թյամբ չնդունվելու դեպքում՝ ընդուն­ված է համարվում սույն կետի չորրորդ պար­բե­րու­թյան «բ» ենթակե­տով նախատեսված որոշումը:».

3) 12-րդ կետի առաջին պարբերության «ա» ենթակետն ուժը կորցրած ճանաչել.

                4) 12-րդ կետը առաջին պարբերությունից հետո լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր պարբերությունով.

«Քվեարկության արդյունքում ընդունված է համարվում այն որոշումը, որն ստա­ցել է ատեստավորման հանձնաժողովի քվեարկությանը մասնակցած անդամների կեսից ավելի կողմ ձայները: Եթե որոշումներից ոչ մեկի վերաբերյալ չի հավաքվել քվեարկությանը մաս­նակ­ցած ատեստավորման հանձնաժո­ղո­վի անդամների կեսից ավելի կողմ ձայներ, ապա քվեարկության են դրվում երկու առավել կողմ ձայներ հավաքած որոշումները: Այդ որոշումներից ըն­դուն­­ված է համարվում առավել կողմ ձայներ հավաքած որոշումը, իսկ հավասար ձայ­ների դեպ­քում՝ քաղաքացիական ծառայողի համար առավել նպաստավորը:»:

5) 12-րդ կետի երկրորդ պարբերությունը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Ատեստավորման հանձնաժողովի որոշումները, իսկ ատես­­­­­­տավորման արդյունքների բողոքարկման դեպքում՝ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի որոշումները պարտադիր են քաղաքացիական ծառայողին պաշտոնի նշանակելու իրավասություն ունեցող պաշտոնատար անձի (մարմնի) համար:».

6)14-րդ կետի «ա» ենթակետը ուժը կորցրած ճանաչել:

 

            Հոդված 13. Օրենքի 21-րդ հոդվածի`

                1) 2-րդ կետի  «ա» ենթակետի «զ», «է» և «ժթ» ենթակետերով» բառերը փոխարինել «զ» և «ժթ» ենթակետերով» բառերով.

                2) 2-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ» ենթակետով.

                «դ) «իա» ենթակետով նախատեսված հիմքով քաղաքացիական ծառայության պաշտոնում չնշանակված անձինք:».

                3) 3-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ» ենթակետով.

«դ) սույն օրենքի 33-րդ հոդվածի 1-ին կետի «է» ենթակետով նախատեսված հիմքով քաղաքացիական ծառայության պաշտոնից ազատված անձինք:»:

 

            Հոդված 14. Օրենքի 22-րդ հոդվածի «ե» ենթակետը «ծառայողական քննություն» բառերից առաջ լրացնել «սահմանված կարգով և դեպքերում» բառերով:

 

            Հոդված 15. Օրենքի 23-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ժ» ենթակետով.

«ժ) սահմանված կարգով և ժամկետներում մասնակցել ատեստավորմանը և վերապատրաստմանը:»:

 

            Հոդված 16. Օրենքի 29-րդ հոդվածի 1-ին կետը «տրվում է» բառից հետո լրացնել «հղի կամ մինչև երեք տարեկան երե­խա խնամող կամ պարտադիր զինվորական ծառայության զորա­կոչ­ված քաղաքա­ցիա­կան ծառայողին, իսկ այս պայմանի հա­վա­սարության դեպքում» բառերով:

            Հոդված 17. Օրենքի 32-րդ հոդվածում`

                1) 3-րդ կետի «նախարարության,» և «նախարարի,» բառերը հանել.

                2) 3-րդ կետը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 2-րդ պարբերությամբ.

«Սույն հոդվածի 1-ին կետի «ա», «բ», «գ» և «դ» ենթակետերով նախատեսված կարգապա­հական տույժերը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախարարության աշխա­տա­կազմի ղեկա­վարի նկատմամբ կիրառում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետու­թյան վարչապետը՝ նախարարի առաջարկությամբ, իսկ սույն հոդվածի 1-ին կետի «ե» ենթակետով նախատեսված կար­գա­պա­հական տույժը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը՝ նախարարի առա­ջար­կությամբ, որի դեպքում քաղաքացիական ծառայության խորհրդի համաձայնությունը ստանում է նախարարը:».

            3) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ 6-րդ կետ.

«6. Ծառայողական քննության արդյունքում քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից ընդունված որոշումներն ունեն պարտադիր բնույթ:»:

           

            Հոդված 18. Օրենքի 33-րդ հոդվածում`

                1) 1-ին կետի «գ» ենթակետի «և» բառից հետո լրացնել «(կամ)» բառը, իսկ «տույժերից որևէ մեկը» բառերը փոխարինել «տույժերը» բառով.

                2) 1-ին կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «դ1» ենթակետով.

«դ1) սույն օրենքով նախատեսված ատեստավորմանը երեք անգամ չներկայանալը.».

3) 1-ին կետի «թ» ենթակետը «խախտումը» բառից հետո լրացնել «` քաղաքացիական ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ կամ միջնորդությամբ» բառերով.

 4) 1-ին կետի «ժդ» ենթակետը «չանցնելը» բառից հետո լրացնել «՝ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի համաձայնությամբ» բառերով.

                 5) 1-ին  կետը  լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «իա» ենթակետով.

 «իա) սույն օրենքի 29-րդ հոդվածի 2-րդ կետով նախատեսված դեպքերում նշանակում չկատարելը:».

                 6) 3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 «3. Քաղաքացիական  ծառայողը պաշտոնից ազատման ենթակա չէ սույն հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետի հիմքով, եթե առկա է սույն հոդվածի 1-ին կետի «բ-իա» ենթակետերով նա­խատեսված պաշտոնից ազատման հիմքերից որևէ մեկը:».

                7) ավելացնել հետևյալ բովանդակությամբ 4-րդ կետ.

                «4. Սույն հոդվածի 1-ին կետի «ա» ենթակետի հիմքով քաղաքացիական ծառայողը ազատ­­­­­վում է զբաղեցրած պաշտոնից անձնական դիմում ներկայացնելուց հետո` երեք աշխատան­քա­­յին օրվա ընթացքում, եթե այդ դիմումում այլ ժամկետ նախատեսված չէ:»:

            Հոդված 19. Օրենքի 40-րդ հոդվածի 4-րդ կետի «- մեկ երրորդը` գիտական և ուսումնական հաստատությունների համապատասխան մասնագիտություն ունեցող ներկայացուցիչներ:» բառերը  փոխարինել «- մեկ երրորդը` գիտական հաստատությունների և հասարակական միավորումների  ներկայացուցիչներ:» բառերով:

 

            Հոդված 20. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                     Ա. ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

23 հունվարի 2006 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ- 255