«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ԼՂՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին

                                                                                                                                                                                                                          Ընդունված է 2004թ. հունիսի 23-ին

Հոդված 1. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի (այսուհետ` օրենք) 45-րդ հոդվածի 2-րդ պարբերության «հինգերորդ ամսվա ընթացքում» բառերը փոխարինել «ութերորդ ամսվա ընթացքում» բառերով:

 

Հոդված 2. Օրենքի 47-րդ հոդվածի «երրորդ ամսվա ամսի 1-ից» բառերը փոխարինել «յոթերորդ ամսվա ամսի 1-ից» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 50-րդ հոդվածի`

1) 1-ին կետի «հինգերորդ ամսվա ամսի 1-ից» բառերը փոխարինել «իններորդ ամսվա ամ-սի 1-ից» բառերով:

2) 4-րդ կետի «հինգերորդ ամսվա ամսի 1-ից» բառերը փոխարինել «իններորդ ամսվա ամսի 1-ից» բառերով:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է  մտնում հրապարակման պահից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ`                                                                               Ա.ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

15 հուլիսի 2004 թ.

ք.Ստեփանակերտ

ՀՕ-127